Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

lähijunaliikenne
Viimeisin 24 tuntia
Oulun ”lähijunaa” hyödynsi aamulla vain 3 matkustajaa – Tuhansilla työmatkalaisilla voisi olla sille käyttöä, mutta aikataulut pyörivät lentoliikenteen ehdoilla

Oulun ”lä­hi­ju­naa” hyö­dyn­si aamulla vain 3 mat­kus­ta­jaa – Tu­han­sil­la työ­mat­ka­lai­sil­la voisi olla sille käyt­töä, mutta ai­ka­tau­lut pyö­ri­vät len­to­lii­ken­teen eh­doil­la

05:00 59
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lät­tä­ha­tut taas liik­keel­le? – vanha lät­tä­hat­tu­lii­ken­ne oli lä­hi­ju­na­lii­ken­net­tä laa­jem­paa

09.09.2023 06:00 4
Tilaajille
Oulun seudun lähijunaliikenne tarvitsisi valtion tukea yli 90 prosenttia kustannuksista

Oulun seudun lä­hi­ju­na­lii­ken­ne tar­vit­si­si valtion tukea yli 90 pro­sent­tia kus­tan­nuk­sis­ta

19.01.2023 05:00 142
Tilaajille
Paikallisjunaliikenne voisi toimia Oulun seudulla ostoperiaatteella bussiliikenteen tavoin – julkinen kalustoyhtiö vuokraisi junat

Pai­kal­lis­ju­na­lii­ken­ne voisi toimia Oulun seu­dul­la os­to­pe­ri­aat­teel­la bus­si­lii­ken­teen tavoin – jul­ki­nen ka­lus­to­yh­tiö vuok­rai­si junat

09.11.2022 06:00 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sel­la pe­rus­te­lut te­koi­hin lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­sek­si

15.03.2022 05:14 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oisko kellään jou­ti­las­ta junaa?

05.09.2021 05:00 1
Tilaajille
VR:n niskalenkistä vapautunut HSL kehittää nyt junapalveluiden laatua – Sopimuspäällikkö: Lähiraideliikenne olisi valmis kilpailulle myös Helsingin seudun ulkopuolella

VR:n nis­ka­len­kis­tä va­pau­tu­nut HSL ke­hit­tää nyt ju­na­pal­ve­lui­den laatua – So­pi­mus­pääl­lik­kö: Lä­hi­rai­de­lii­ken­ne olisi valmis kil­pai­lul­le myös Hel­sin­gin seudun ul­ko­puo­lel­la

14.07.2021 18:30 3
Tilaajille
Kokoomuslaiset vaativat purkamaan VR:n monopolin lähijunaliikenteessä kaikkialla Suomessa – "Korkea aika tehdä iso rakenteellinen uudistus raideliikenteelle"

Ko­koo­mus­lai­set vaa­ti­vat pur­ka­maan VR:n mo­no­po­lin lä­hi­ju­na­lii­ken­tees­sä kaik­kial­la Suo­mes­sa – "Korkea aika tehdä iso ra­ken­teel­li­nen uu­dis­tus rai­de­lii­ken­teel­le"

13.07.2021 16:57 21
Tilaajille
Kestävää ja nopeaa liikkumista Spotifyn ja Netflixin hinnalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­tä­vää ja nopeaa liik­ku­mis­ta Spo­ti­fyn ja Net­fli­xin hin­nal­la

24.05.2021 03:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­ju­na ta­kai­sin Oulun seu­dul­le – se tuo ym­pä­rys­kun­tia lä­hem­mäs ja su­ju­voit­taa työ­mat­ko­ja Ouluun

12.04.2021 10:00 14
Tilaajille
Vihreiden pilottikokeilu voisi palauttaa lähijunat Oulun seudulle – "Yhteyksien täytyy olla käytännöllisiä, jotta yksityisautoilua pystyttäisiin korvaamaan"

Vih­rei­den pi­lot­ti­ko­kei­lu voisi pa­laut­taa lä­hi­ju­nat Oulun seu­dul­le – "Yh­teyk­sien täytyy olla käy­tän­nöl­li­siä, jotta yk­si­tyis­au­toi­lua pys­tyt­täi­siin kor­vaa­maan"

19.01.2021 15:21 38
Tilaajille
Vihreät palauttaisivat lakkautettujen lättähattujen seisakkeet suurille kaupunkiseuduille

Vihreät pa­laut­tai­si­vat lak­kau­tet­tu­jen lät­tä­hat­tu­jen sei­sak­keet suu­ril­le kau­pun­ki­seu­duil­le

19.01.2021 14:22 12
Lähijunaa saadaan vielä odottaa – Oulun seudun lähijunaliikenne kytkeytyy kaksoisraiteen toteuttamiseen

Lä­hi­ju­naa saadaan vielä odottaa – Oulun seudun lä­hi­ju­na­lii­ken­ne kyt­key­tyy kak­sois­rai­teen to­teut­ta­mi­seen

15.01.2021 14:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­ju­nan hyödyt oli­si­vat Oulun seu­dul­le mer­kit­tä­vät

18.10.2020 05:45 1
Tilaajille
MAL-sopimuksesta löytyy tärkeitä hankkeita – Oulun seudun tuoreimpaan sopimukseen kirjattiin muun muassa lähijunaliikenteen selvittäminen
Kolumni

MAL-so­pi­muk­ses­ta löytyy tär­kei­tä hank­kei­ta – Oulun seudun tuo­reim­paan so­pi­muk­seen kir­jat­tiin muun muassa lä­hi­ju­na­lii­ken­teen sel­vit­tä­mi­nen

13.10.2020 20:00
Tilaajille