Päätoimittajan kolumni: Maailma muut­tuu, mutta median tehtävä on kirkas

Kaupat: Ou­lu­lai­nen ruo­ka­kaup­pa on herk­ku­ja pur­sua­va näh­tä­vyys, jota tullaan ih­met­te­le­mään kauem­paa­kin

Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Liikennejärjestelyt
Linnanmaalle tehdään ensi kesänä massiivisia liikennejärjestelytöitä – Linnanmaantielle tulee uusi turbokiertoliittymä ja uusia kaistoja siihen

Lin­nan­maal­le tehdään ensi kesänä mas­sii­vi­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­töi­tä – Lin­nan­maan­tiel­le tulee uusi tur­bo­kier­to­liit­ty­mä ja uusia kais­to­ja siihen

19.09.2023 17:09 27
Tilaajille
Kuusisaaren opiskelijatapahtuma sulkee Raatin kevyen liikenteen väylän perjantaina

Kuu­si­saa­ren opis­ke­li­ja­ta­pah­tu­ma sulkee Raatin kevyen lii­ken­teen väylän per­jan­tai­na

05.09.2023 22:10 9
Qstock sulkee Kuusisaaren läpikulkijoilta viikoksi heinäkuun lopulla – Kesän liikennejärjestelyt saavat oululaisilta sekä ymmärrystä että kritiikkiä

Qstock sulkee Kuu­si­saa­ren lä­pi­kul­ki­joil­ta vii­kok­si hei­nä­kuun lopulla – Kesän lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt saavat ou­lu­lai­sil­ta sekä ym­mär­rys­tä että kri­tiik­kiä

14.07.2023 15:16 23
Tilaajille
Tv-sarjan kuvaukset aiheuttavat poikkeusjärjestelyitä Rautasillalla tiistai-iltana

Tv-sar­jan ku­vauk­set ai­heut­ta­vat poik­keus­jär­jes­te­lyi­tä Rau­ta­sil­lal­la tiis­tai-il­ta­na

11.07.2023 14:32
Taka-Lyötyn katu muuttuu yksisuuntaiseksi rakennustyömaan ajaksi

Ta­ka-Lyö­tyn katu muuttuu yk­si­suun­tai­sek­si ra­ken­nus­työ­maan ajaksi

28.09.2022 17:16
Festivaalit tuovat poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä Kuusisaareen myös tänä kesänä, opastejärjestelmää tehostetaan tulevaisuudessa – "Liikennejärjestelyjä ei tehdä kenenkään kiusaksi"

Fes­ti­vaa­lit tuovat poik­keuk­sel­li­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä Kuu­si­saa­reen myös tänä kesänä, opas­te­jär­jes­tel­mää te­hos­te­taan tu­le­vai­suu­des­sa – "Lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä ei tehdä ke­nen­kään kiu­sak­si"

29.03.2022 18:00 8
Tilaajille
Torninosturin purkutyöt aiheuttavat häiriötä liikenteessä OYSin yhteispäivystyksen edustalla

Tor­ni­nos­tu­rin pur­ku­työt ai­heut­ta­vat häi­riö­tä lii­ken­tees­sä OYSin yh­teis­päi­vys­tyk­sen edus­tal­la

24.03.2022 09:19 7
Keskustan yrittäjät suivaantuivat suunnitelmista vähentää pysäköintipaikkoja: ”Kadunvarsipaikoitus on totaalisen tärkeää pienille liikkeille”

Kes­kus­tan yrit­tä­jät sui­vaan­tui­vat suun­ni­tel­mis­ta vä­hen­tää py­sä­köin­ti­paik­ko­ja: ”Ka­dun­var­si­pai­koi­tus on to­taa­li­sen tärkeää pie­nil­le liik­keil­le”

19.12.2021 16:30 142
Tilaajille
Oulun Hallituskadun ilme muuttuu: ajokaistat yhteen, asematunneli Rautatienkadun ali, taksit Postiaukiolle

Oulun Hal­li­tus­ka­dun ilme muut­tuu: ajo­kais­tat yhteen, ase­ma­tun­ne­li Rau­ta­tien­ka­dun ali, taksit Pos­ti­au­kiol­le

28.11.2021 17:30 81
Tilaajille
Limingan Tupoksen ja Oulun Maikkulan vilkkaat liittymät saivat liikennevalot – Ely-keskuksen mukaan uudistukset parantavat liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta

Li­min­gan Tu­pok­sen ja Oulun Maik­ku­lan vilk­kaat liit­ty­mät saivat lii­ken­ne­va­lot – Ely-kes­kuk­sen mukaan uu­dis­tuk­set pa­ran­ta­vat lii­ken­teen tur­val­li­suut­ta ja su­ju­vuut­ta

23.11.2021 18:00 23
Tilaajille
Ouluhallin parkkipaikat poissa käytöstä päivän ajan keskiviikkona

Ou­lu­hal­lin park­ki­pai­kat poissa käy­tös­tä päivän ajan kes­ki­viik­ko­na

01.11.2021 07:56
Oulun keskustan alueella tiedossa liikennehaittoja työmaanosturin pystytyksestä Uudellakadulle ja lyseon peruskorjaustyöstä Linnankadulle

Oulun kes­kus­tan alueel­la tie­dos­sa lii­ken­ne­hait­to­ja työ­maa­nos­tu­rin pys­ty­tyk­ses­tä Uu­del­la­ka­dul­le ja lyseon pe­rus­kor­jaus­työs­tä Lin­nan­ka­dul­le

14.10.2021 18:43 2
Opiskelijoiden lukuvuoden avajaistapahtuma Hurmos vaikuttaa Kuusisaaren liikennejärjestelyihin perjantaina

Opis­ke­li­joi­den lu­ku­vuo­den ava­jais­ta­pah­tu­ma Hurmos vai­kut­taa Kuu­si­saa­ren lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin per­jan­tai­na

07.09.2021 16:04 9
Qstock aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyitä Raattiin ja Kuusisaareen – Väliaikainen taksitolppa sijoitetaan tänä vuonna Kauppatorin kupeeseen

Qstock ai­heut­taa poik­keuk­sel­li­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­tä Raat­tiin ja Kuu­si­saa­reen – Vä­li­ai­kai­nen tak­si­tolp­pa si­joi­te­taan tänä vuonna Kaup­pa­to­rin ku­pee­seen

22.07.2021 12:50 23
Tilaajille
Viikonlopun aikana yli sata liikennevirhemaksua Oulun torialueen läheisyydessä – poliisi muistuttaa muuttuneista liikennejärjestelyistä

Vii­kon­lo­pun aikana yli sata lii­ken­ne­vir­he­mak­sua Oulun to­ri­alueen lä­hei­syy­des­sä – ­po­lii­si muis­tut­taa muut­tu­neis­ta lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­tä

18.06.2021 11:43 64
Tien sortuma aiheutti ruuhkia Kuusamontiellä Oulussa – liikenne tiellä saatiin palautettua normaaliksi 12 tunnin jälkeen

Tien sortuma ai­heut­ti ruuhkia Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa – lii­ken­ne tiellä saatiin pa­lau­tet­tua nor­maa­lik­si 12 tunnin jälkeen

11.06.2021 18:36 23
Kaukolämpötyöt vaikeuttavat liikkumista OYSin ympäristössä – parkkipaikkoja ja pyöräpaikkoja käytössä tavallista vähemmän

Kau­ko­läm­pö­työt vai­keut­ta­vat liik­ku­mis­ta OYSin ym­pä­ris­tös­sä – park­ki­paik­ko­ja ja pyö­rä­paik­ko­ja käy­tös­sä ta­val­lis­ta vä­hem­män

10.05.2021 15:32
Jäälin keskuksessa alkaa noin vuoden kestävä urakka, liikennehaittaa luvassa

Jäälin kes­kuk­ses­sa alkaa noin vuoden kestävä urakka, lii­ken­ne­hait­taa luvassa

16.11.2020 15:36 1
Koululaisten turvallisuus huolestuttaa Haukiputaan Jokikylässä, joka siirtyi ykskaks Nelostien varteen – "Mitä pimeämpää on, sitä kovempi vauhti"

Kou­lu­lais­ten tur­val­li­suus huo­les­tut­taa Hau­ki­pu­taan Jo­ki­ky­läs­sä, joka siirtyi ykskaks Ne­los­tien varteen – "Mitä pi­meäm­pää on, sitä kovempi vauhti"

15.10.2020 19:00 12
Tilaajille
Kontinkankaan kohdalla Kajaanintiellä pitää nyt koukata alikulun kautta – torstaina moni kiersi esteet ja pyöräili väärään suuntaan autotiellä

Kon­tin­kan­kaan koh­dal­la Ka­jaa­nin­tiel­lä pitää nyt koukata ali­ku­lun kautta – tors­tai­na moni kiersi esteet ja pyö­räi­li väärään suun­taan au­to­tiel­lä

18.09.2020 06:00 6
Tilaajille