Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Kempele
Viimeisin 24 tuntia
Vesi virtasi Kempeleen Alkoon ja aiheutti mittavat vahingot – liike kiinni jopa viikkoja

Vesi virtasi Kem­pe­leen Alkoon ja ai­heut­ti mit­ta­vat va­hin­got – liike kiinni jopa viik­ko­ja

11:11 46
Viikko
Yleinen sauna lämpiää Kempeleen Hakamaalla joka ilta – uuden saunamaailman avannut Antti Kaski haluaa nostaa saunakulttuurin Oulun seudullakin uuteen nousuun

Yleinen sauna lämpiää Kem­pe­leen Ha­ka­maal­la joka ilta – uuden sau­na­maail­man avannut Antti Kaski haluaa nostaa sau­na­kult­tuu­rin Oulun seu­dul­la­kin uuteen nousuun

20.03.2023 06:15 6
Evakkona lakeuksille tullut taidemaalari Daniel Pesu oli äärettömän tuottelias taiteilija, joka vinoili maalavaansa lakeuden maiseman vaikka kymmenessä sekunnissa – kuuntele myös audioita ja katso video!

Evak­ko­na la­keuk­sil­le tullut tai­de­maa­la­ri Daniel Pesu oli ää­ret­tö­män tuot­te­lias tai­tei­li­ja, joka vinoili maa­la­vaan­sa la­keu­den mai­se­man vaikka kym­me­nes­sä se­kun­nis­sa – kuun­te­le myös au­dioi­ta ja katso video!

18.03.2023 10:00 1
Tilaajille
Polar aloittaa koko Suomen henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut – "Tarvittavat säästöt on tarkoitus toteuttaa ensisijaisesti lomautusten avulla, muitakin toimenpiteitä harkitaan"

Polar aloit­taa koko Suomen hen­ki­lös­töä kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut – "­Tar­vit­ta­vat säästöt on tar­koi­tus to­teut­taa en­si­si­jai­ses­ti lo­mau­tus­ten avulla, mui­ta­kin toi­men­pi­tei­tä har­ki­taan"

16.03.2023 17:12 14
AGCO Suomi tarjoaa monipuolisen valikoiman peräkärryjä sen Kempeleen pisteessä – ”Suosiomme kärrykauppana perustuu hintaan, valikoimaan ja palveluun”
Mainos AGCO Suomi Oy

AGCO Suomi tarjoaa mo­ni­puo­li­sen va­li­koi­man pe­rä­kär­ry­jä sen Kem­pe­leen pis­tees­sä – ”Suo­siom­me kär­ry­kaup­pa­na pe­rus­tuu hin­taan, va­li­koi­maan ja pal­ve­luun”

15.03.2023 06:00
Kuukausi
Linja-auton moottorissa syttyi tulipalo kesken ajon Kempeleessä

Lin­ja-au­ton moot­to­ris­sa syttyi tu­li­pa­lo kesken ajon Kem­pe­lees­sä

09.03.2023 12:46 5
Lehdon aliurakoitsija suivaantui maksuviivästyksiin ja sanoo kempeleläisyhtiön kärsivän kassavajeesta – Talousjohtaja: Lehto harkitsee konsernin osien myymistä tai yhdistymistä toiseen toimijaan

Lehdon ali­ura­koit­si­ja sui­vaan­tui mak­su­vii­väs­tyk­siin ja sanoo kem­pe­le­läis­yh­tiön kär­si­vän kas­sa­va­jees­ta – ­Ta­lous­joh­ta­ja: Lehto har­kit­see kon­ser­nin osien myy­mis­tä tai yh­dis­ty­mis­tä toiseen toi­mi­jaan

08.03.2023 18:00 59
Tilaajille
Venla Ronkainen on 18-vuotias kärpästen napsija, joka pysäytti Kempeleen Kirin lukkariruletin: "Pelaajat vaihtuivat koko ajan"

Venla Ron­kai­nen on 18-vuo­tias kär­päs­ten nap­si­ja, joka py­säyt­ti Kem­pe­leen Kirin luk­ka­ri­ru­le­tin: "Pe­laa­jat vaih­tui­vat koko ajan"

07.03.2023 07:00 1
Tilaajille
Kempeleessä sattui iso putkirikko, ja vettä valui ojiin ja teille  – maanantai-iltana hapertunut liitin saatiin vaihdettua ja kymmenen kiinteistön vedenjakelu palautettua

Kem­pe­lees­sä sattui iso put­ki­rik­ko, ja vettä valui ojiin ja teille – maa­nan­tai-il­ta­na ha­per­tu­nut liitin saatiin vaih­det­tua ja kym­me­nen kiin­teis­tön ve­den­ja­ke­lu pa­lau­tet­tua

07.03.2023 10:34 5
Ouluntulliin alikäytävä kevyelle liikenteelle – uudet järjestelyt yhdistävät Oulun ja Kempeleen jalankulku- ja pyöräilyväylät

Ou­lun­tul­liin ali­käy­tä­vä ke­vyel­le lii­ken­teel­le – uudet jär­jes­te­lyt yh­dis­tä­vät Oulun ja Kem­pe­leen ja­lan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­väy­lät

20.02.2023 20:12 18
Tilaajille
Nashville Predators jäädytti jo Pekka Rinteen paidan, mutta NHL-seura löysi vielä yhden erityisen tavan kunnioittaa maalivahtilegendansa uraa: "En olisi koskaan voinut unelmoida tästä"

Nash­vil­le Pre­da­tors jää­dyt­ti jo Pekka Rinteen paidan, mutta NHL-seu­ra löysi vielä yhden eri­tyi­sen tavan kun­nioit­taa maa­li­vah­ti­le­gen­dan­sa uraa: "En olisi koskaan voinut unel­moi­da tästä"

20.02.2023 17:41 8
Tilaajille
Kempeleessä perättömän koulu-uhkauksen tehneelle nuorelle miehelle sakkoja oikeudessa

Kem­pe­lees­sä pe­rät­tö­män kou­lu-uh­kauk­sen teh­neel­le nuo­rel­le mie­hel­le sakkoja oi­keu­des­sa

20.02.2023 14:04 9
Tilaajille
Vanhemmat
Uutta tietoa tivolin lähdöstä: Oulu tarjosi uutta sijaintia Välivainiolta kahden yrityksen kanssa, mutta vain tulevaksi kesäksi

Uutta tietoa tivolin läh­dös­tä: Oulu tarjosi uutta si­jain­tia Vä­li­vai­niol­ta kahden yri­tyk­sen kanssa, mutta vain tu­le­vak­si kesäksi

17.02.2023 14:13 182
Tilaajille
Suomen Tivolia ei jatkossa enää Oulussa nähdä, siirtyminen Kempeleeseen varmistui – tavoitteena pitkäaikainen yhteistyö

Suomen Tivolia ei jat­kos­sa enää Oulussa nähdä, siir­ty­mi­nen Kem­pe­lee­seen var­mis­tui – ta­voit­tee­na pit­kä­ai­kai­nen yh­teis­työ

15.02.2023 14:14 192
Oulun seudulla vaikuttava ex-urheilija tuomittiin tyttöystävänsä vapaudenriistosta ja lievästä pahoinpitelystä

Oulun seu­dul­la vai­kut­ta­va ex-ur­hei­li­ja tuo­mit­tiin tyt­tö­ys­tä­vän­sä va­pau­den­riis­tos­ta ja lie­väs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä

14.02.2023 10:56
Tilaajille
Yle: Kesäinen vieras Suomen Tivoli siirtyy ehkä Oulusta Kempeleeseen – Hietasaaren tontti ei enää tivolin käytössä

Yle: Ke­säi­nen vieras Suomen Tivoli siirtyy ehkä Oulusta Kem­pe­lee­seen – Hie­ta­saa­ren tontti ei enää tivolin käy­tös­sä

14.02.2023 09:40 33
Kattilaan jääneet puhdistussienet kärysivät liikehuoneistossa Kempeleessä – pelastuslaitos kävi savutuulettamassa tilat

Kat­ti­laan jääneet puh­dis­tus­sie­net kä­ry­si­vät lii­ke­huo­neis­tos­sa Kem­pe­lees­sä – ­pe­las­tus­lai­tos kävi sa­vu­tuu­let­ta­mas­sa tilat

11.02.2023 17:24 1
Linja-auto törmäsi rekan perään Kempeleessä – bussikuskille ja yhdelle matkustajalle lieviä vammoja

Lin­ja-au­to törmäsi rekan perään Kem­pe­lees­sä – bus­si­kus­kil­le ja yhdelle mat­kus­ta­jal­le lieviä vammoja

06.02.2023 20:52 18
Penkkareiden turvallisuusmääräykset ovat tiukat, katso ajoreitti Oulussa – leikkipyssyt on kielletty, Kempeleessä myös naamarit

Penk­ka­rei­den tur­val­li­suus­mää­räyk­set ovat tiukat, katso ajo­reit­ti Oulussa – leik­ki­pys­syt on kiel­let­ty, Kem­pe­lees­sä myös naa­ma­rit

08.02.2023 06:32 12
Tilaajille