Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kiertokaari Oy
Kiertokaari valmistautuu historiansa suurimpaan ponnistukseen – satoja astioita kuskataan kiinteistöille kuljetusjärjestelmän muuttuessa
Mainos Kiertokaari Oy

Kier­to­kaa­ri val­mis­tau­tuu his­to­rian­sa suu­rim­paan pon­nis­tuk­seen – satoja as­tioi­ta kus­ka­taan kiin­teis­töil­le kul­je­tus­jär­jes­tel­män muut­tues­sa

01.09.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uuden jä­te­lain tar­koi­tuk­se­na on nostaa kier­rä­tys­as­tet­ta – muu­tos­ten ei tar­vit­se huo­let­taa

11.07.2023 06:00 3
Tilaajille
Oulun uusi kierrätyskeskus viettää perjantaina avajaisiaan – minkälainen on tulevaisuuden tavaratalo Likke?
Mainos Kiertokaari Oy

Oulun uusi kier­rä­tys­kes­kus viettää per­jan­tai­na ava­jai­siaan – min­kä­lai­nen on tu­le­vai­suu­den ta­va­ra­ta­lo Likke?

26.04.2023 13:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alueel­li­sen jä­te­huol­lon on toi­mit­ta­va häi­riöt­tä – suo­sit­te­lem­me Kier­to­kaa­rel­le kil­pai­lu­tuk­sen kes­keyt­tä­mis­tä ja uu­del­leen avaa­mis­ta

06.04.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kier­to­kaa­ren epä­on­nis­tu­nut kil­pai­lu­tus kes­key­tet­tä­vä

04.04.2023 05:30 3
Tilaajille
Limingan ja Tyrnävän jätehuoltoviranomaisen tilinpäätös yli 80 000 euroa miinuksella – oikeuden päätös Kiertokaari Oy:lle määrätystä laskusta tuli kalliiksi

Li­min­gan ja Tyr­nä­vän jä­te­huol­to­vi­ran­omai­sen ti­lin­pää­tös yli 80 000 euroa mii­nuk­sel­la – oi­keu­den päätös Kier­to­kaa­ri Oy:lle mää­rä­tys­tä las­kus­ta tuli kal­liik­si

22.02.2023 12:22 10
Tilaajille
Oulussa jatkoa poistotekstiilien pop up-myymälälle – auki kevättalvella entistä useammin

Oulussa jatkoa pois­to­teks­tii­lien pop up-myy­mä­läl­le – auki ke­vät­tal­vel­la entistä useam­min

14.01.2023 16:56 2
Tilaajille
Oulun jätetaksoihin esitetään kovaa korotusta, perusteena kustannustason merkittävä nousu – katso esimerkit uusista hinnoista

Oulun jä­te­tak­soi­hin esi­te­tään kovaa ko­ro­tus­ta, pe­rus­tee­na kus­tan­nus­ta­son mer­kit­tä­vä nousu – katso esi­mer­kit uusista hin­nois­ta

13.12.2022 06:00 54
Tilaajille
Jäteyhtiö Kiertokaari kaavailee ekopisteiden lisäämistä ja pitempiä aukioloaikoja jäteasemille – rahoitus ehkä perusmaksulla

Jä­te­yh­tiö Kier­to­kaa­ri kaa­vai­lee eko­pis­tei­den li­sää­mis­tä ja pi­tem­piä au­ki­olo­ai­ko­ja jä­te­ase­mil­le – ra­hoi­tus ehkä pe­rus­mak­sul­la

24.11.2022 06:00 12
Tilaajille
Vain kuiva ja puhdas tekstiili kelpaa kierrätykseen – Alusasut, ötökkävermeet ja homeiset vaatteet vuosikymmenten takaisista piiloista kuluttajan olisi osattava lajitella ihan itse polttojätteeksi

Vain kuiva ja puhdas teks­tii­li kelpaa kier­rä­tyk­seen – Alu­sa­sut, ötök­kä­ver­meet ja ho­mei­set vaat­teet vuo­si­kym­men­ten ta­kai­sis­ta pii­lois­ta ku­lut­ta­jan olisi osat­ta­va la­ji­tel­la ihan itse polt­to­jät­teek­si

30.06.2022 19:39 4
Tilaajille
Oulun Perävainiolle suunnitteilla uusi Oivapiste, koska Ruskon Oivapiste kuormittuu ja on ajoittain ruuhkainen

Oulun Pe­rä­vai­niol­le suun­nit­teil­la uusi Oi­va­pis­te, koska Ruskon Oi­va­pis­te kuor­mit­tuu ja on ajoit­tain ruuh­kai­nen

02.05.2022 20:31 15
Tilaajille
Jätteiden lajittelu laajenee, yhä suurempi osa hyötykäyttöön – Kiertokaari avaa Ruskoon kierrätysmyymälän ensi kesänä

Jät­tei­den la­jit­te­lu laa­je­nee, yhä suu­rem­pi osa hyö­ty­käyt­töön – Kier­to­kaa­ri avaa Ruskoon kier­rä­tys­myy­mä­län ensi kesänä

25.03.2022 11:43 21
Tilaajille
Pienelektroniikkaa sisältävässä kontissa syttyi tulipalo Oulun Ruskossa – Lajitteluareena jouduttiin sulkemaan sammutustöiden ajaksi

Pien­elekt­ro­niik­kaa si­säl­tä­väs­sä kon­tis­sa syttyi tu­li­pa­lo Oulun Rus­kos­sa – La­jit­te­lu­aree­na jou­dut­tiin sul­ke­maan sam­mu­tus­töi­den ajaksi

22.03.2021 17:07
Joulu tuo ekopisteisiin pahvisuman – puristimen väärä käyttö voi tukkia vajaankin säiliön

Joulu tuo eko­pis­tei­siin pah­vi­su­man – pu­ris­ti­men väärä käyttö voi tukkia va­jaan­kin säiliön

14.12.2020 15:27 5
Tilaajille
Entinen kaatopaikka täyttyy kiertotaloudesta Kiimingissä – suurin osa materiaalista halutaan uusiokäyttöön

Entinen kaa­to­paik­ka täyttyy kier­to­ta­lou­des­ta Kii­min­gis­sä – suurin osa ma­te­riaa­lis­ta ha­lu­taan uu­sio­käyt­töön

14.07.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun ete­lä­puo­lel­le ke­hi­te­tään Oi­va­pis­tet­tä, jonne voi jättää Ruskon jä­te­kes­kuk­sen Oi­va­pis­tet­tä laa­jem­man va­li­koi­man eri­lai­sia jät­tei­tä

01.07.2020 06:00 1
Tilaajille