Kuvataide
Arvio: Elämäkerta esittelee kapinallisen ja seikkailunhaluisen mutta myös murtuneen ja ystäviinsä pettyneen Elin Danielson-Gambogin

Arvio: Elä­mä­ker­ta esit­te­lee ka­pi­nal­li­sen ja seik­kai­lun­ha­lui­sen mutta myös mur­tu­neen ja ys­tä­viin­sä pet­ty­neen Elin Da­niel­son-Gam­bo­gin

14.04.2021 09:00
Tilaajille
Mitä reiästä näkyy? – oululainen kuvataiteilija Aini Pihlajaniemi parsii ja tikkaa digitaalisia kuvia tai vaikka sukkia

Mitä reiästä näkyy? – ou­lu­lai­nen ku­va­tai­tei­li­ja Aini Pih­la­ja­nie­mi parsii ja tikkaa di­gi­taa­li­sia kuvia tai vaikka sukkia

12.03.2021 09:00
Tilaajille
Oudot asiat sysäävät luovuuden liikkeelle meissä – oululaisia työyhteisöjä haastetaan nyt kehittämään uutta luovuustyöpajoissa

Oudot asiat sy­sää­vät luo­vuu­den liik­keel­le meissä – ou­lu­lai­sia työ­yh­tei­sö­jä haas­te­taan nyt ke­hit­tä­mään uutta luo­vuus­työ­pa­jois­sa

09.03.2021 19:00
Tilaajille
Oululainen maskeeraaja Yanski Sova turhautui maalaamaan kasvoja ja päästi sisäiset värinsä valloilleen – nyt itseoppinut kuvataiteilija maalaa mieluiten alitajunnasta kumpuavia abstrakteja teoksia

Ou­lu­lai­nen mas­kee­raa­ja Yanski Sova tur­hau­tui maa­laa­maan kasvoja ja päästi si­säi­set värinsä val­loil­leen – nyt it­se­op­pi­nut ku­va­tai­tei­li­ja maalaa mie­lui­ten ali­ta­jun­nas­ta kum­pua­via abst­rak­te­ja teoksia

07.03.2021 18:00
Tilaajille
Oululaisten taiteilijoiden kavalkadi piristää Oulun keskustaa halkovan taidepolun varrella näyteikkunoissa – "Varmasti pisin taidenäyttely, mitä Oulussa on koskaan nähty"

Ou­lu­lais­ten tai­tei­li­joi­den ka­val­ka­di pi­ris­tää Oulun kes­kus­taa hal­ko­van tai­de­po­lun var­rel­la näy­te­ik­ku­nois­sa – "Var­mas­ti pisin tai­de­näyt­te­ly, mitä Oulussa on koskaan nähty"

25.02.2021 09:35 2
Tilaajille
Kuvataiteilija ja taideopettaja Esa Meltauksen 60-vuotisnäyttelyn akvarelleissa juhlivat pohjoisen värit

Ku­va­tai­tei­li­ja ja tai­de­opet­ta­ja Esa Mel­tauk­sen 60-vuo­tis­näyt­te­lyn ak­va­rel­leis­sa juh­li­vat poh­joi­sen värit

20.02.2021 19:00 1
Tilaajille
Kesällä Muhoksen kunnantalon seinältä katselee kolme herraa, kun eläköityvästä kunnanjohtajasta Jukka Syvävirrasta maalataan virallinen muotokuva – vaikka pönötyksen perinne on muotokuvissa vahva, Syvävirta toivoo jotain rentoa

Kesällä Mu­hok­sen kun­nan­ta­lon sei­näl­tä kat­se­lee kolme herraa, kun elä­köi­ty­väs­tä kun­nan­joh­ta­jas­ta Jukka Sy­vä­vir­ras­ta maa­la­taan vi­ral­li­nen muo­to­ku­va – vaikka pö­nö­tyk­sen perinne on muo­to­ku­vis­sa vahva, Sy­vä­vir­ta toivoo jotain rentoa

13.02.2021 09:00 5
Tilaajille
Onko toimittajan kotiseinälle ripustettu Heickellin järvimaisema minkään arvoinen?  Taideteosten hinnoitteluun vaikuttavat lukuisat seikat ostajan tunteita myöten

Onko toi­mit­ta­jan ko­ti­sei­näl­le ri­pus­tet­tu Heic­kel­lin jär­vi­mai­se­ma minkään ar­voi­nen? Tai­de­teos­ten hin­noit­te­luun vai­kut­ta­vat lu­kui­sat seikat ostajan tun­tei­ta myöten

07.02.2021 17:00
Tilaajille
Kiiminkiläissyntyinen Totti Korpua teki kurssikaverinsa Saara Kolehmaisen kanssa sokerihumalaisen näyttelyn karkkihimosta – osansa saavat myös karkkituotannon eettiset kysymykset

Kii­min­ki­läis­syn­tyi­nen Totti Korpua teki kurs­si­ka­ve­rin­sa Saara Ko­leh­mai­sen kanssa so­ke­ri­hu­ma­lai­sen näyt­te­lyn kark­ki­hi­mos­ta – osansa saavat myös kark­ki­tuo­tan­non eet­ti­set ky­sy­myk­set

29.01.2021 19:00
Tilaajille
Aineen taidemuseon Lapin kullanmurut -hanke rakentaa uudenlaisia siltoja Väylän rannalla

Aineen tai­de­mu­seon Lapin kul­lan­mu­rut -hanke ra­ken­taa uu­den­lai­sia siltoja Väylän ran­nal­la

28.01.2021 19:44
Tilaajille
Joel Slotte, 33, nousi kuvataiteen ytimeen maalaamalla sukupolvensa kokemuksia: "Osa ikätovereista on huonossa jamassa, tunnistan sen maiseman"

Joel Slotte, 33, nousi ku­va­tai­teen ytimeen maa­laa­mal­la su­ku­pol­ven­sa ko­ke­muk­sia: "Osa ikä­to­ve­reis­ta on huo­nos­sa ja­mas­sa, tun­nis­tan sen mai­se­man"

18.01.2021 10:21
Tilaajille
Sydämestä löytyy metsä – "Minun suhteeni pusikoihin on rakastava", kuvataiteilija Päivi Pussila Oulusta kertoo

Sy­dä­mes­tä löytyy metsä – "Minun suh­tee­ni pu­si­koi­hin on ra­kas­ta­va", ku­va­tai­tei­li­ja Päivi Pussila Oulusta kertoo

12.01.2021 17:00 2
Tilaajille
Oululaislähtöinen Ilkka Vuojala sai kuvituksiaan Jarkko Martikaisen kirjaan ja rohkaisee oppilaitaan laittamaan verkkoja vesille – "Yllättäviä asioita voi tapahtua"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Ilkka Vuojala sai ku­vi­tuk­siaan Jarkko Mar­ti­kai­sen kirjaan ja roh­kai­see op­pi­lai­taan lait­ta­maan verk­ko­ja vesille – "Yl­lät­tä­viä asioita voi ta­pah­tua"

05.01.2021 17:00 1
Tilaajille
Tämä nainen on Tove Janssonin piirtävä käsi yli 30 maahan myydyssä elokuvassa – Sandra Wahlbeck teki tarkat jäljennökset maalauksista, piirustuksista ja kirjoista

Tämä nainen on Tove Jans­so­nin piir­tä­vä käsi yli 30 maahan myy­dys­sä elo­ku­vas­sa – Sandra Wahl­beck teki tarkat jäl­jen­nök­set maa­lauk­sis­ta, pii­rus­tuk­sis­ta ja kir­jois­ta

25.12.2020 21:41
Tilaajille
Taiteilija Fritz Jakobsson on vieraillut linnoissa, kartanoissa ja Vatikaanissa – paavi Johannes Paavali poseerasi muotokuvaa maalavalle taiteilijalle 12 kertaa

Tai­tei­li­ja Fritz Ja­kobs­son on vie­rail­lut lin­nois­sa, kar­ta­nois­sa ja Va­ti­kaa­nis­sa – paavi Jo­han­nes Paavali po­see­ra­si muo­to­ku­vaa maa­la­val­le tai­tei­li­jal­le 12 kertaa

23.12.2020 17:00 1
Tilaajille
Kiinteistöyhtiö Hiukan Piha pitää Hiukkavaaran kasarmialueella kiinni vanhoista vuokralaisistaan – "En tällä iällä enää ajattele pelkästään tuottoprosentteja", sanoo Ari Tuutti

Kiin­teis­tö­yh­tiö Hiukan Piha pitää Hiuk­ka­vaa­ran ka­sar­mi­alueel­la kiinni van­hois­ta vuok­ra­lai­sis­taan – "En tällä iällä enää ajat­te­le pel­käs­tään tuot­top­ro­sent­te­ja", sanoo Ari Tuutti

02.12.2020 15:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veikko Jurvakainen

Kat­so­jat muo­dos­ta­vat nä­ke­mäs­tään aina oman kä­si­tyk­sen­sä, niin myös Tai­vaan­ran­ta-maa­lauk­ses­ta

27.10.2020 04:00
Tilaajille
Miten taidehankinnoissa pääsee alkuun ja mihin teoksen kotona panisi? Galleristi, taiteilija ja taidejärjestön edustaja neuvovat

Miten tai­de­han­kin­nois­sa pääsee alkuun ja mihin teoksen kotona panisi? Gal­le­ris­ti, tai­tei­li­ja ja tai­de­jär­jes­tön edus­ta­ja neu­vo­vat

11.10.2020 13:35
Veikko Törmänen on maalarina taikuri – "Kuvataide ja taikuus ovat kyllä vähän sukulaisia"

Veikko Tör­mä­nen on maa­la­ri­na taikuri – "Ku­va­tai­de ja taikuus ovat kyllä vähän su­ku­lai­sia"

07.10.2020 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kari Tervo

Kirkko voi ja saa olla si­vis­tä­jä myös ku­va­tai­teen osalla

29.09.2020 05:30
Tilaajille