Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kuvataide
Kuukausi
Voiko tekoäly tehdä taidetta? Oulussa julkistettu loputonta kuvavirtaa suoltava taidekone haastaa miettimään, kuka on taiteilija ja mitä taide on

Voiko tekoäly tehdä tai­det­ta? Oulussa jul­kis­tet­tu lo­pu­ton­ta ku­va­vir­taa suol­ta­va tai­de­ko­ne haastaa miet­ti­mään, kuka on tai­tei­li­ja ja mitä taide on

31.03.2023 15:00 4
Tilaajille
Andy Warholin julistenäyttely saapuu maailmankiertueeltaan kesäksi Ouluun

Andy War­ho­lin ju­lis­te­näyt­te­ly saapuu maail­man­kier­tueel­taan kesäksi Ouluun

30.03.2023 14:20 2
Näyttelyarvio: Lähestyvän pääsiäisen tunnelmia maalauksissa ja hiilijalanjälkiä videolla

Näyt­te­lyar­vio: Lä­hes­ty­vän pää­siäi­sen tun­nel­mia maa­lauk­sis­sa ja hii­li­ja­lan­jäl­kiä vi­deol­la

25.03.2023 13:40
Tilaajille
Näyttelyarvio: Viivojen ja raitojen kaupunki vie ajatukset klassikkodesigniin ja sisustustrendeihin

Näyt­te­lyar­vio: Vii­vo­jen ja rai­to­jen kau­pun­ki vie aja­tuk­set klas­sik­ko­de­sig­niin ja si­sus­tus­tren­dei­hin

25.03.2023 12:55
Tilaajille
Mika Kiviniemi valittiin Oulunsalo Soin vuoden kuvataiteilijaksi – Oululaisen esitys- ja mediataiteilijan teoksia on juuri nyt esillä Tampereella

Mika Ki­vi­nie­mi va­lit­tiin Ou­lun­sa­lo Soin vuoden ku­va­tai­tei­li­jak­si – Ou­lu­lai­sen esitys- ja me­dia­tai­tei­li­jan teoksia on juuri nyt esillä Tam­pe­reel­la

20.03.2023 10:00 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Wenzel Hagelstamin vuosien varrella kertynyt antiikin asiantuntemus tulee hyvin esille muistelmateoksessa

Kir­ja-ar­vio: Wenzel Ha­gels­ta­min vuosien var­rel­la ker­ty­nyt an­tii­kin asian­tun­te­mus tulee hyvin esille muis­tel­ma­teok­ses­sa

19.03.2023 14:05
Tilaajille
Kuvataidearvio: Ulkoisesti niukassa näyttelyssä kädet kertovat viisi paljasta tarinaa

Ku­va­tai­dear­vio: Ul­koi­ses­ti niu­kas­sa näyt­te­lys­sä kädet ker­to­vat viisi pal­jas­ta tarinaa

18.03.2023 14:15
Tilaajille
Evakkona lakeuksille tullut taidemaalari Daniel Pesu oli äärettömän tuottelias taiteilija, joka vinoili maalavaansa lakeuden maiseman vaikka kymmenessä sekunnissa – kuuntele myös audioita ja katso video!

Evak­ko­na la­keuk­sil­le tullut tai­de­maa­la­ri Daniel Pesu oli ää­ret­tö­män tuot­te­lias tai­tei­li­ja, joka vinoili maa­la­vaan­sa la­keu­den mai­se­man vaikka kym­me­nes­sä se­kun­nis­sa – kuun­te­le myös au­dioi­ta ja katso video!

18.03.2023 10:00 1
Tilaajille
"Venäjän armeija ei ole voimakas vaan pitkä – Ukraina tarvitsee yhä kipeästi apua", ukrainalaissyntyinen oululaistaiteilija Vasili Reskalenko toteaa

"Ve­nä­jän armeija ei ole voi­ma­kas vaan pitkä – Ukraina tar­vit­see yhä ki­peäs­ti apua", uk­rai­na­lais­syn­tyi­nen ou­lu­lais­tai­tei­li­ja Vasili Res­ka­len­ko toteaa

17.03.2023 14:00 2
Kuvataidearvio: Näkyjä ja ääniä lumen keskeltä – pohjoismaisten valokuvataiteilijoiden teoksia esittelevässä näyttelyssä käydään vuoropuhelua maiseman ja maailman kanssa

Ku­va­tai­dear­vio: Näkyjä ja ääniä lumen kes­kel­tä – poh­jois­mais­ten va­lo­ku­va­tai­tei­li­joi­den teoksia esit­te­le­väs­sä näyt­te­lys­sä käydään vuo­ro­pu­he­lua mai­se­man ja maail­man kanssa

11.03.2023 13:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kristallikruunuja, tyylikkäitä ihmisiä ja vaaleanpunaisia kuplia puhaltelevia koiria – Rosa Helinin näyttelyssä vallitsee juhlatunnelma

Näyt­te­lyar­vio: Kris­tal­lik­ruu­nu­ja, tyy­lik­käi­tä ihmisiä ja vaa­lean­pu­nai­sia kuplia pu­hal­te­le­via koiria – Rosa Helinin näyt­te­lys­sä val­lit­see juh­la­tun­nel­ma

04.03.2023 12:35
Tilaajille
Vanhemmat
Martta Wendelinin 130-vuotisjuhlanäyttely avautuu Valamon luostarissa – Taiteilijan Valamo-postikorttien painos tuhoutui talvisodan alussa

Martta Wen­de­li­nin 130-vuo­tis­juh­la­näyt­te­ly avautuu Valamon luos­ta­ris­sa – Tai­tei­li­jan Va­la­mo-pos­ti­kort­tien painos tu­hou­tui tal­vi­so­dan alussa

02.03.2023 12:40
Tilaajille
Mysteerityttö lymysi maalauksen takana – tunnistatko, kuka Oulun taidemuseon näyttelyssä olevassa muotokuvassa on?

Mys­tee­ri­tyt­tö lymysi maa­lauk­sen takana – tun­nis­tat­ko, kuka Oulun tai­de­mu­seon näyt­te­lys­sä ole­vas­sa muo­to­ku­vas­sa on?

25.02.2023 11:00 6
Tilaajille
Piirtäjä kätki Jope-julisteeseen koskettavan piiloviestin – "Kun malttaa pysähtyä, sen löytää"

Piir­tä­jä kätki Jo­pe-ju­lis­tee­seen kos­ket­ta­van pii­lo­vies­tin – "Kun malttaa py­säh­tyä, sen löytää"

22.02.2023 15:45 2
Tilaajille
Kaleva antoi taidekokoelmansa suuren yleisön ihasteltavaksi Linnanmaalle – ripustusta varten varattiin kilometrin verran taulukiskoa

Kaleva antoi tai­de­ko­koel­man­sa suuren yleisön ihas­tel­ta­vak­si Lin­nan­maal­le – ri­pus­tus­ta varten va­rat­tiin ki­lo­met­rin verran tau­lu­kis­koa

15.02.2023 08:00 5
Tilaajille
Karhu näyttäytyi Helena Junttilalle unessa, ja siitä tuli sodankyläläiselle taiteilijalle lähes tavaramerkki – sitten karhu löysi tiensä jopa oluttölkin kylkeen

Karhu näyt­täy­tyi Helena Junt­ti­lal­le unessa, ja siitä tuli so­dan­ky­lä­läi­sel­le tai­tei­li­jal­le lähes ta­va­ra­merk­ki – sitten karhu löysi tiensä jopa olut­töl­kin kylkeen

11.02.2023 11:56
Tilaajille
Kuvataidearvio: Anteeksianto ja Täyttymys – kahden valokuvaajan Kolin kansalismaisemiin tekemän reissun tuloksena syntyi tunteita metsän kautta kuvattuna

Ku­va­tai­dear­vio: An­teek­si­an­to ja Täyt­ty­mys – kahden va­lo­ku­vaa­jan Kolin kan­sa­lis­mai­se­miin tekemän reissun tu­lok­se­na syntyi tun­tei­ta metsän kautta ku­vat­tu­na

11.02.2023 11:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Puut kantavat valoa ja tekevät luonnon kiertokulun näkyväksi

Näyt­te­lyar­vio: Puut kan­ta­vat valoa ja tekevät luonnon kier­to­ku­lun nä­ky­väk­si

04.02.2023 13:10
Tilaajille
Kuvataidearvio: Moniaistinen näyttelykokonaisuus jälleenrakennuksesta on teemana rohkea, kiinnostava ja kunnianhimoinen

Ku­va­tai­dear­vio: Mo­ni­ais­ti­nen näyt­te­ly­ko­ko­nai­suus jäl­leen­ra­ken­nuk­ses­ta on teemana rohkea, kiin­nos­ta­va ja kun­nian­hi­moi­nen

28.01.2023 12:30
Tilaajille
Kuvataidearvio: Raitapaita puhaltaa ja voi oksentaakin välillä – Anssi Hanhelan näyttelyssä kulkee vahva omaelämäkerrallinen juonne

Ku­va­tai­dear­vio: Rai­ta­pai­ta pu­hal­taa ja voi ok­sen­taa­kin välillä – Anssi Han­he­lan näyt­te­lys­sä kulkee vahva oma­elä­mä­ker­ral­li­nen juonne

21.01.2023 14:15 1
Tilaajille