Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Koronatuet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jaetut ko­ro­na­tuet otet­ta­va tar­kas­te­luun

26.03.2023 05:00 1
Tilaajille
HS: Koronatukien oululaiskärkinä Leon Leikkimaa ja Oulun Kärpät – lue tästä, ketkä saivat eniten tukea

HS: Ko­ro­na­tu­kien ou­lu­lais­kär­ki­nä Leon Leik­ki­maa ja Oulun Kärpät – lue tästä, ketkä saivat eniten tukea

16.06.2022 12:18 18
Tilaajille
Elinkeinoministeri Lintilä: Rahaa uusiin koronatukikierroksiin ei ole – STM:lle moitteita yritysten unohtamisesta

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Rahaa uusiin ko­ro­na­tu­ki­kier­rok­siin ei ole – STM:lle moit­tei­ta yri­tys­ten unoh­ta­mi­ses­ta

12.12.2021 08:34 20
Tilaajille

Bu­si­ness Fin­land: Koronan vuoksi häi­riö­ra­hoi­tus­ta saaneet pro­jek­tit lop­pu­suo­ral­la

15.10.2021 07:24 1
Lapin matkailuyritysten varauskirjat täyttyvät, mutta epävarmuus jatkuu – "Avainasemassa ovat nyt lentoliikenteen elpyminen ja selkeät pelisäännöt"

Lapin mat­kai­lu­yri­tys­ten va­raus­kir­jat täyt­ty­vät, mutta epä­var­muus jatkuu – "A­vai­na­se­mas­sa ovat nyt len­to­lii­ken­teen el­py­mi­nen ja selkeät pe­li­sään­nöt"

20.09.2021 14:24 1
Tilaajille
Kunnille yli miljardi koronaeuroa yli tarpeen – "Mitä sitten", kysyy ekonomisti Ralf Sund, jonka mukaan rahaa vain siirrettiin taskusta toiseen

Kun­nil­le yli mil­jar­di ko­ro­na­eu­roa yli tarpeen – "Mitä sit­ten", kysyy eko­no­mis­ti Ralf Sund, jonka mukaan rahaa vain siir­ret­tiin tas­kus­ta toiseen

13.09.2021 18:30 11
Tilaajille
Porttikielto ravintolaan voi olla esimakua elinkeinoelämän kapinasta – pääministeri Sanna Marinin kyky ottaa yrittäjät huomioon politiikassaan herättää epäluottamusta

Port­ti­kiel­to ra­vin­to­laan voi olla esi­ma­kua elin­kei­no­elä­män ka­pi­nas­ta – pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinin kyky ottaa yrit­tä­jät huo­mioon po­li­tii­kas­saan he­rät­tää epä­luot­ta­mus­ta

11.09.2021 18:30 21
Tilaajille
Ministeriön tilaama tarkastus paljastaa epäkohtia ravintoloiden koronatukien myöntämisessä – hakemusten keskimääräinen käsittelyaika toissa keväänä tuen hakijoiden näkökulmasta pitkä

Mi­nis­te­riön tilaama tar­kas­tus pal­jas­taa epä­koh­tia ra­vin­to­loi­den ko­ro­na­tu­kien myön­tä­mi­ses­sä – ha­ke­mus­ten kes­ki­mää­räi­nen kä­sit­te­ly­ai­ka toissa keväänä tuen ha­ki­joi­den nä­kö­kul­mas­ta pitkä

12.08.2021 14:37 1
Oulun seurakuntien korona-avustusta haki lähes 400 kotitaloutta – hakemusten suuri määrä yllätti, eikä kaikille halukkaille riittänyt avustusta

Oulun seu­ra­kun­tien ko­ro­na-avus­tus­ta haki lähes 400 ko­ti­ta­lout­ta – ha­ke­mus­ten suuri määrä yl­lät­ti, eikä kai­kil­le ha­luk­kail­le riit­tä­nyt avus­tus­ta

29.06.2021 12:02 5
Hallitukselta 230 miljoonan tukipaketti kulttuurille ja liikunnalle – kesäkuusta alkaen tapahtumille korvaustakuu

Hal­li­tuk­sel­ta 230 mil­joo­nan tu­ki­pa­ket­ti kult­tuu­ril­le ja lii­kun­nal­le – ke­sä­kuus­ta alkaen ta­pah­tu­mil­le kor­vaus­ta­kuu

21.04.2021 18:57 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntien ko­ro­na­tu­kia kor­va­mer­kit­tä­vä mie­len­ter­veys­krii­siin vas­taa­mi­seen

18.04.2021 06:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­sin­yrit­tä­jien tuki on mukana kus­tan­nus­tues­sa

01.04.2021 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mi­nis­te­riöl­le pa­lau­te­tut yk­sin­yrit­tä­jän tuet ta­kai­sin jakoon – selvää on, että pienten yrit­tä­jien ahdinko ei ole ohi

30.03.2021 11:00 2
Tilaajille
Oululaisen klubiyrittäjän sydän pakahtuu sekavasta viestinnästä, huoli henkilöstöstä on kova – "Odotetaan vain, milloin paska rupeaa valumaan lieriön sisäpuolelle"

Ou­lu­lai­sen klu­bi­yrit­tä­jän sydän pa­kah­tuu se­ka­vas­ta vies­tin­näs­tä, huoli hen­ki­lös­tös­tä on kova – "O­do­te­taan vain, milloin paska rupeaa va­lu­maan lieriön si­sä­puo­lel­le"

25.03.2021 06:00 95
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pen­ti­käi­nen on ai­hees­ta huo­lis­saan

19.01.2021 03:30
Tilaajille
Kokoomuksen Lepomäki vaatii yrittäjille lisäaikaa: "Yritysten kriisiä pitäisi helpottaa myös verotuksen kautta"

Ko­koo­muk­sen Le­po­mä­ki vaatii yrit­tä­jil­le li­säai­kaa: "Y­ri­tys­ten kriisiä pitäisi hel­pot­taa myös ve­ro­tuk­sen kautta"

07.01.2021 06:00 15
Tilaajille
Kustannustukea on maksettu yrityksille yli 17 miljoonaa euroa toisella hakukierroksella – edelleen alle kolmasosa hakemuksista on hyväksytty

Kus­tan­nus­tu­kea on mak­set­tu yri­tyk­sil­le yli 17 mil­joo­naa euroa toi­sel­la ha­ku­kier­rok­sel­la – edel­leen alle kol­mas­osa ha­ke­muk­sis­ta on hy­väk­syt­ty

04.01.2021 06:00 2
Kärpät leikkasi henkilöstönsä palkkoja toisen kerran, nyt ilman yt-neuvotteluita – "Tällä hetkellä ajatus on, että tämän jälkeen tukea saataisiin jostain muualtakin"

Kärpät leik­ka­si hen­ki­lös­tön­sä palk­ko­ja toisen kerran, nyt ilman yt-neu­vot­te­lui­ta – "Tällä het­kel­lä ajatus on, että tämän jälkeen tukea saa­tai­siin jostain muual­ta­kin"

30.12.2020 19:08 29
Tilaajille
Husin toimitusjohtaja: koronatukien jakoperuste oli väärä – "Jakoperiaate ei ollut reilu, koska kyseessä ei ole aluetuki vaan koronatuki"

Husin toi­mi­tus­joh­ta­ja: ko­ro­na­tu­kien ja­ko­pe­rus­te oli väärä – "Ja­ko­pe­riaa­te ei ollut reilu, koska ky­sees­sä ei ole alue­tu­ki vaan ko­ro­na­tu­ki"

29.12.2020 06:00 6
Yhdysvalloissa senaatti hyväksyi 900 miljardin dollarin koronatukipaketin – Trumpin allekirjoitusta vaille valmis

Yh­dys­val­lois­sa se­naat­ti hy­väk­syi 900 mil­jar­din dol­la­rin ko­ro­na­tu­ki­pa­ke­tin – Trumpin al­le­kir­joi­tus­ta vaille valmis

22.12.2020 10:48