Koronatuet
Viikko
Trump antoi määräyksen koronatuista työttömille, mutta tuki voi törmätä perustuslakiin – Yhdysvalloissa yli viisi miljoonaa koronatartuntaa

Trump antoi mää­räyk­sen ko­ro­na­tuis­ta työt­tö­mil­le, mutta tuki voi törmätä pe­rus­tus­la­kiin – Yh­dys­val­lois­sa yli viisi mil­joo­naa ko­ro­na­tar­tun­taa

09.08.2020 10:03 2
Yhdysvalloissa ei vieläkään päästy sopuun koronatukipaketista – Trump väläytti kongressin ohittamista presidentin asetuksilla

Yh­dys­val­lois­sa ei vie­lä­kään päästy sopuun ko­ro­na­tu­ki­pa­ke­tis­ta – Trump vä­läyt­ti kong­res­sin ohit­ta­mis­ta pre­si­den­tin ase­tuk­sil­la

08.08.2020 12:50 0
Lukijalta Mielipide Pentti Autere

Miksi Angela Mer­ke­lin mieli muut­tui?

07.08.2020 07:00 2
Tilaajille
Oulussa on maksettu yksinyrittäjätukea reilut 2,3 miljoonaa euroa, eniten tukea ovat saaneet parturi- ja kampaamoalan yrittäjät

Oulussa on mak­set­tu yk­sin­yrit­tä­jä­tu­kea reilut 2,3 mil­joo­naa euroa, eniten tukea ovat saaneet par­tu­ri- ja kam­paa­mo­alan yrit­tä­jät

05.08.2020 16:01 0
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Reijo Huhtala

Seit­se­män vuoden syk­lil­lä ennen ja EU-ai­kaan

31.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Hoitajien koronatonni jäämässä haaveeksi – "Monissa maissa on palkittu muutenkin kuin laulamalla, taputtamalla ja puheissa ylistämällä"

Hoi­ta­jien ko­ro­na­ton­ni jää­mäs­sä haa­veek­si – "Mo­nis­sa maissa on pal­kit­tu muu­ten­kin kuin lau­la­mal­la, ta­put­ta­mal­la ja pu­heis­sa ylis­tä­mäl­lä"

26.07.2020 06:05 5
Tilaajille
Kustannustuki on suunnattu pienille yrityksille, mutta kaikkein pienimmiltä se jää saamatta – "Raja on aika korkea ja vaikeasti saavutettavissa"

Kus­tan­nus­tu­ki on suun­nat­tu pie­nil­le yri­tyk­sil­le, mutta kaik­kein pie­nim­mil­tä se jää saa­mat­ta – "Raja on aika korkea ja vai­keas­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa"

12.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Yritys voi saada koronatukipäätöksen muutamassa päivässä – Valtiokonttori on palkannut hakemusten käsittelyyn yli 70 uutta virkamiestä

Yritys voi saada ko­ro­na­tu­ki­pää­tök­sen muu­ta­mas­sa päi­väs­sä – Val­tio­kont­to­ri on pal­kan­nut ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyyn yli 70 uutta vir­ka­mies­tä

07.07.2020 07:00 1
Pohjois-Pohjanmaan liitolta yli miljoona euroa koronahaun hankkeille – rahoitusta myönnettiin muun muassa Oulun yliopistolle koronatestin kehittämiseksi

Poh­jois-Poh­jan­maan lii­tol­ta yli mil­joo­na euroa ko­ro­na­haun hank­keil­le – ra­hoi­tus­ta myön­net­tiin muun muassa Oulun yli­opis­tol­le ko­ro­na­tes­tin ke­hit­tä­mi­sek­si

09.06.2020 10:57 1
Sadoilla Business Finlandin ohjeistusta seuranneilla yrityksillä uhka jäädä paitsi rahoituksesta – Esiselvityksen kestoksi suositellaan 4 kuukautta, haku suljetaan alle 3 kuukaudessa

Sa­doil­la Bu­si­ness Fin­lan­din oh­jeis­tus­ta seu­ran­neil­la yri­tyk­sil­lä uhka jäädä paitsi ra­hoi­tuk­ses­ta – Esi­sel­vi­tyk­sen kes­tok­si suo­si­tel­laan 4 kuu­kaut­ta, haku sul­je­taan alle 3 kuu­kau­des­sa

07.06.2020 06:01 0
Tilaajille
Korona-avustushakemusten käsittelyä BusinessOulussa nopeutetaan robotilla – "Työajan säästö ja automaation luotettavuus on merkittävää"

Ko­ro­na-avus­tus­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyä Bu­si­nes­sOu­lus­sa no­peu­te­taan ro­bo­til­la – "Työa­jan säästö ja au­to­maa­tion luo­tet­ta­vuus on mer­kit­tä­vää"

05.06.2020 09:22 0
Medialiitto: "Koronatuki jäi liian pieneksi" – Journalistiliiton puheenjohtaja vetoaa pysyvän tuen puolesta

Me­dia­liit­to: "Ko­ro­na­tu­ki jäi liian pie­nek­si" – Jour­na­lis­ti­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja vetoaa pysyvän tuen puo­les­ta

03.06.2020 13:52 1
Ministereillä erimielisyyksiä lisäbudjetista – koko hallituksen neuvottelujen alku venähtää ainakin kello 17:ään

Mi­nis­te­reil­lä eri­mie­li­syyk­siä li­sä­bud­je­tis­ta – koko hal­li­tuk­sen neu­vot­te­lu­jen alku ve­näh­tää ainakin kello 17:ään

02.06.2020 13:21 0
Lukijalta Mielipide Reijo Angeria

Toi­puu­ko ra­vin­to­la-ala en­ti­sel­leen?

27.05.2020 09:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jouni Jussinniemi

Valtion ja yri­tys­ten kan­net­ta­va vas­tuun­sa, kun mak­sam­me laskua

27.05.2020 05:00 0
Tilaajille
Media-alan liitot: Palkkatuki on paras malli journalismin tukemiseen – "Koronakriisi on kärjistänyt Pohjoismaiden välisiä eroja"

Me­dia-alan liitot: Palk­ka­tu­ki on paras malli jour­na­lis­min tu­ke­mi­seen – "Ko­ro­nak­rii­si on kär­jis­tä­nyt Poh­jois­mai­den välisiä eroja"

20.05.2020 10:07 0
Pienet kunnat nopeimpia tukipäätösten tekijöitä – yksinyrittäjän tuen hakuajoissa viikkojen eroja

Pienet kunnat no­peim­pia tu­ki­pää­tös­ten te­ki­jöi­tä – yk­sin­yrit­tä­jän tuen ha­ku­ajois­sa viik­ko­jen eroja

19.05.2020 12:26 0
Uusi tukimalli tarjoaa yrityksille nopeaa kivunlievitystä – harvan seulan läpi päässee nytkin toimijoita, jotka eivät tukea ansaitsisi
Pääkirjoitus

Uusi tu­ki­mal­li tarjoaa yri­tyk­sil­le nopeaa ki­vun­lie­vi­tys­tä – harvan seulan läpi päässee nytkin toi­mi­joi­ta, jotka eivät tukea an­sait­si­si

14.05.2020 16:00 0
Tilaajille
Suomen Yrittäjät kehuu yritysten kustannustukea: Nyt pitää turvata, että tukea on tarjolla riittävästi – tarve miljardiluokkaa

Suomen Yrit­tä­jät kehuu yri­tys­ten kus­tan­nus­tu­kea: Nyt pitää tur­va­ta, että tukea on tar­jol­la riit­tä­väs­ti – tarve mil­jar­di­luok­kaa

14.05.2020 10:59 1
Business Finlandin koronatukea jaettu osin virheellisesti, selvitys toteaa – Pääasiassa tukea myönnetty säädösten mukaisesti

Bu­si­ness Fin­lan­din ko­ro­na­tu­kea jaettu osin vir­heel­li­ses­ti, sel­vi­tys toteaa – Pää­asias­sa tukea myön­net­ty sää­dös­ten mu­kai­ses­ti

08.05.2020 12:47 5