Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Koronatuet

Kun­nil­le yli mil­jar­di ko­ro­na­eu­roa yli tarpeen – "Mitä sit­ten", kysyy eko­no­mis­ti Ralf Sund, jonka mukaan rahaa vain siir­ret­tiin tas­kus­ta toiseen

13.09.2021 18:30 11
Tilaajille

Port­ti­kiel­to ra­vin­to­laan voi olla esi­ma­kua elin­kei­no­elä­män ka­pi­nas­ta – pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinin kyky ottaa yrit­tä­jät huo­mioon po­li­tii­kas­saan he­rät­tää epä­luot­ta­mus­ta

11.09.2021 18:30 19
Tilaajille

Mi­nis­te­riön tilaama tar­kas­tus pal­jas­taa epä­koh­tia ra­vin­to­loi­den ko­ro­na­tu­kien myön­tä­mi­ses­sä – ha­ke­mus­ten kes­ki­mää­räi­nen kä­sit­te­ly­ai­ka toissa keväänä tuen ha­ki­joi­den nä­kö­kul­mas­ta pitkä

12.08.2021 14:37 1

Oulun seu­ra­kun­tien ko­ro­na-avus­tus­ta haki lähes 400 ko­ti­ta­lout­ta – ha­ke­mus­ten suuri määrä yl­lät­ti, eikä kai­kil­le ha­luk­kail­le riit­tä­nyt avus­tus­ta

29.06.2021 12:02 5

Hal­li­tuk­sel­ta 230 mil­joo­nan tu­ki­pa­ket­ti kult­tuu­ril­le ja lii­kun­nal­le – ke­sä­kuus­ta alkaen ta­pah­tu­mil­le kor­vaus­ta­kuu

21.04.2021 18:57 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntien ko­ro­na­tu­kia kor­va­mer­kit­tä­vä mie­len­ter­veys­krii­siin vas­taa­mi­seen

18.04.2021 06:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­sin­yrit­tä­jien tuki on mukana kus­tan­nus­tues­sa

01.04.2021 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mi­nis­te­riöl­le pa­lau­te­tut yk­sin­yrit­tä­jän tuet ta­kai­sin jakoon – selvää on, että pienten yrit­tä­jien ahdinko ei ole ohi

30.03.2021 11:00 2
Tilaajille

Ou­lu­lai­sen klu­bi­yrit­tä­jän sydän pa­kah­tuu se­ka­vas­ta vies­tin­näs­tä, huoli hen­ki­lös­tös­tä on kova – "O­do­te­taan vain, milloin paska rupeaa va­lu­maan lieriön si­sä­puo­lel­le"

25.03.2021 06:00 95
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pen­ti­käi­nen on ai­hees­ta huo­lis­saan

19.01.2021 03:30
Tilaajille

Ko­koo­muk­sen Le­po­mä­ki vaatii yrit­tä­jil­le li­säai­kaa: "Y­ri­tys­ten kriisiä pitäisi hel­pot­taa myös ve­ro­tuk­sen kautta"

07.01.2021 06:00 15
Tilaajille

Kus­tan­nus­tu­kea on mak­set­tu yri­tyk­sil­le yli 17 mil­joo­naa euroa toi­sel­la ha­ku­kier­rok­sel­la – edel­leen alle kol­mas­osa ha­ke­muk­sis­ta on hy­väk­syt­ty

04.01.2021 06:00 2

Kärpät leik­ka­si hen­ki­lös­tön­sä palk­ko­ja toisen kerran, nyt ilman yt-neu­vot­te­lui­ta – "Tällä het­kel­lä ajatus on, että tämän jälkeen tukea saa­tai­siin jostain muual­ta­kin"

30.12.2020 19:08 29
Tilaajille

Husin toi­mi­tus­joh­ta­ja: ko­ro­na­tu­kien ja­ko­pe­rus­te oli väärä – "Ja­ko­pe­riaa­te ei ollut reilu, koska ky­sees­sä ei ole alue­tu­ki vaan ko­ro­na­tu­ki"

29.12.2020 06:00 6

Yh­dys­val­lois­sa se­naat­ti hy­väk­syi 900 mil­jar­din dol­la­rin ko­ro­na­tu­ki­pa­ke­tin – Trumpin al­le­kir­joi­tus­ta vaille valmis

22.12.2020 10:48

Kaleva Media saa suu­rim­man ko­ro­na­tuen – toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Laak­ko­nen: "Tämän avulla pys­tym­me yl­lä­pi­tä­mään laa­du­kas­ta jour­na­lis­mia"

21.12.2020 15:52 7
Tilaajille
Kolumni

Tun­ne­lin päässä näkyy valoa vai onko se hel­vet­ti?

08.12.2020 12:00 5
Tilaajille

Kun­ta­liit­to: Ko­ro­na­tu­kien ja­ko­pe­rus­te voi jättää pahiten kär­si­neil­le kun­nil­le mak­set­ta­vaa – Mitä ta­pah­tuu, kun te­ho­hoi­don tarve kasvaa?

05.12.2020 06:00
Tilaajille

Uusia yri­tyk­siä valtion ke­hit­tä­mis­avus­tuk­sen piiriin – vä­li­ai­kai­ses­ti

15.10.2020 15:30

Ko­mis­sio jatkoi taas val­tion­tuen ko­ro­na­jous­to­ja, nyt vuoden lopusta ensi ke­sä­kuu­hun – yhdelle yri­tyk­sel­le mak­set­ta­vaa enim­mäis­tu­kea ei muu­tet­tu

13.10.2020 20:33