Tapahtuma-ala

Etla sel­vit­ti, miten korona runnoi ta­pah­tu­ma-alaa: lii­ke­vaih­to tippui ja kan­nat­ta­vuus romahti yli 70 pro­sen­til­la alan yri­tyk­sis­tä

06.09.2021 10:40 13

Pyhimys kork­ka­si Qstoc­kin pää­la­van ja William vil­lit­si Ryt­mi­ran­nan – sa­de­tak­ki­me­ri aal­toi­li on­nel­li­se­na li­ve-mu­sii­kin tahtiin per­jan­tai­na

30.07.2021 20:35 28
Tilaajille

Oulun kau­pun­ki tukee ta­pah­tu­ma–a­lan di­gi­mark­ki­noin­tia 20 000 eurolla – haku kesän ja syksyn ta­pah­tu­mia varten aukeaa tänään

30.06.2021 10:13 1

Ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät ovat ha­ke­neet jo 13 mil­joo­nan euron edestä Val­tio­kont­to­rin ta­pah­tu­ma­ta­kuu­ta – ­ta­kuun tar­koi­tuk­se­na vä­hen­tää ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen ta­lou­del­lis­ta riskiä kesällä ja syk­syl­lä

19.06.2021 22:06 1

Mitta on täysi! -mie­len­il­maus tors­tai­na Hel­sin­gis­sä – vaa­ti­muk­si­na ta­pah­tu­mien välitön avaa­mi­nen ja kult­tuu­ril­le yksi pro­sent­ti valtion bud­je­tis­ta

01.06.2021 14:15 3
Kolumni

Kult­tuu­ri­alan tuska vain jatkuu, eikä sitä helpota tukien vahva kytky ra­ha­pe­li­tuot­toi­hin

08.05.2021 06:00 1
Tilaajille

Hal­li­tuk­sel­ta 230 mil­joo­nan tu­ki­pa­ket­ti kult­tuu­ril­le ja lii­kun­nal­le – ke­sä­kuus­ta alkaen ta­pah­tu­mil­le kor­vaus­ta­kuu

21.04.2021 18:57 4

Hei­nä­kuun suur­fes­ti­vaa­lit jän­nit­tä­vät, ehtiikö Suomi aueta ajoissa – ko­koo­muk­sen Orpo tukee ta­pah­tu­ma-alan vaa­ti­muk­sia ro­ko­tet­tu­jen tai tes­tat­tu­jen pää­sys­tä ylei­söön

10.04.2021 08:00 11
Tilaajille

Työt kiel­let­ty -kam­pan­ja kerää lah­joi­tuk­sia ko­ro­na­epi­de­mian ku­rit­ta­mil­le ta­pah­tu­ma-alan työn­te­ki­jöil­le: "Olemme ti­lan­tees­sa, jossa ih­mi­sil­tä ei ole ka­don­nut pel­käs­tään työ vaan ko­ko­nai­nen toi­mia­la"

12.03.2021 16:30 4
Tilaajille
Kolumni

Kamelin selkä on kat­ken­nut jo kult­tuu­rin ken­täl­lä: useampi taiteen alan etu­jär­jes­tö perää oi­keuk­siaan poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa

21.02.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­vin­to­la-alan yrit­tä­jiä Oulun alueel­ta vetoaa edus­kun­taan: ala on jou­tu­nut rä­pi­köi­mään kohta vuoden py­syäk­seen pin­nal­la, nyt voimat alkavat ehtyä

18.02.2021 16:45 18
Tilaajille

Oikeus mu­siik­kiin -so­me­kam­pan­ja vaatii tukea ta­pah­tu­ma-alal­le ja oi­keu­den­mu­kai­sem­min koh­dis­tet­tu­ja ra­joi­tus­toi­mia – Bättre Folkin Aki Rou­ka­la: "Ta­pah­tu­mis­sa on huo­leh­dit­tu tur­va­vä­leis­tä, mas­keis­ta ja hy­gie­nias­ta, ja kui­ten­kin niiden to­teut­ta­mi­nen es­te­tään"

22.12.2020 21:22 3
Tilaajille

Korona söi ää­ni­tek­nik­ko Pasi Man­ni­sen tulot, monet kol­le­gois­ta etsivät jo töitä ra­ken­nuk­sil­ta tai kau­pas­ta –myös ou­lu­lai­nen va­lo­mies pelkää uusia lo­mau­tuk­sia

30.08.2020 08:00
Tilaajille

Ta­pah­tu­ma-alan yri­tyk­sil­lä kriit­ti­nen tilanne vaikean kevään jäl­jil­tä – hel­po­tus­ta ei vielä nä­ky­vis­sä, epä­var­muus tu­le­vas­ta pi­den­tää kriisin kestoa

03.07.2020 20:59