Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tapahtuma-ala
Kemiläislähtöiset siskokset perustivat tapahtumatoimiston riskialttiiseen aikaan – oululainen tapahtumatuottaja Anna Lanas puolestaan lähtisi alalta, jos homma menisi liian helpoksi

Ke­mi­läis­läh­töi­set sis­kok­set pe­rus­ti­vat ta­pah­tu­ma­toi­mis­ton ris­ki­alt­tii­seen aikaan – ou­lu­lai­nen ta­pah­tu­ma­tuot­ta­ja Anna Lanas puo­les­taan lähtisi alalta, jos homma menisi liian hel­pok­si

10.01.2023 08:00 3
Tilaajille
Valoa näkyvissä koronan runtelemalle alalle
Pääkirjoitus

Valoa nä­ky­vis­sä koronan run­te­le­mal­le alalle

18.04.2022 20:00 7
Tilaajille
Oululainen musiikkialan ammattilainen Joonas Rinne päätti korona-aikana tarttua härkää sarvista – nyt JVR Agency aloittaa omaa levy-yhtiötään

Ou­lu­lai­nen mu­siik­ki­alan am­mat­ti­lai­nen Joonas Rinne päätti ko­ro­na-ai­ka­na tarttua härkää sar­vis­ta – nyt JVR Agency aloit­taa omaa le­vy-yh­tiö­tään

07.03.2022 12:52 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus väistää vas­tuu­ta ta­pah­tu­ma-alan krii­sis­tä

27.11.2021 07:00 6
Tilaajille
Entinen oikeusministeri Tuija Brax kehottaa selvittämään, jätettiinkö tapahtuma-ala huonompaan asemaan kuin muut elinkeinot – "Se on oikeusvaltiokysymys"

Entinen oi­keus­mi­nis­te­ri Tuija Brax ke­hot­taa sel­vit­tä­mään, jä­tet­tiin­kö ta­pah­tu­ma-ala huo­nom­paan asemaan kuin muut elin­kei­not – "Se on oi­keus­val­tio­ky­sy­mys"

17.10.2021 15:17 12
Tilaajille
Etla selvitti, miten korona runnoi tapahtuma-alaa: liikevaihto tippui ja kannattavuus romahti yli 70 prosentilla alan yrityksistä

Etla sel­vit­ti, miten korona runnoi ta­pah­tu­ma-alaa: lii­ke­vaih­to tippui ja kan­nat­ta­vuus romahti yli 70 pro­sen­til­la alan yri­tyk­sis­tä

06.09.2021 10:40 13
Pyhimys korkkasi Qstockin päälavan ja William villitsi Rytmirannan – sadetakkimeri aaltoili onnellisena live-musiikin tahtiin perjantaina

Pyhimys kork­ka­si Qstoc­kin pää­la­van ja William vil­lit­si Ryt­mi­ran­nan – sa­de­tak­ki­me­ri aal­toi­li on­nel­li­se­na li­ve-mu­sii­kin tahtiin per­jan­tai­na

30.07.2021 20:35 28
Tilaajille
Oulun kaupunki tukee tapahtuma–alan digimarkkinointia 20 000 eurolla – haku kesän ja syksyn tapahtumia varten aukeaa tänään

Oulun kau­pun­ki tukee ta­pah­tu­ma–a­lan di­gi­mark­ki­noin­tia 20 000 eurolla – haku kesän ja syksyn ta­pah­tu­mia varten aukeaa tänään

30.06.2021 10:13 1
Tapahtumajärjestäjät ovat hakeneet jo 13 miljoonan euron edestä Valtiokonttorin tapahtumatakuuta – takuun tarkoituksena vähentää tapahtumien järjestämisen taloudellista riskiä kesällä ja syksyllä

Ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät ovat ha­ke­neet jo 13 mil­joo­nan euron edestä Val­tio­kont­to­rin ta­pah­tu­ma­ta­kuu­ta – ­ta­kuun tar­koi­tuk­se­na vä­hen­tää ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen ta­lou­del­lis­ta riskiä kesällä ja syk­syl­lä

19.06.2021 22:06 1
Mitta on täysi! -mielenilmaus torstaina Helsingissä – vaatimuksina tapahtumien välitön avaaminen ja kulttuurille yksi prosentti valtion budjetista

Mitta on täysi! -mie­len­il­maus tors­tai­na Hel­sin­gis­sä – vaa­ti­muk­si­na ta­pah­tu­mien välitön avaa­mi­nen ja kult­tuu­ril­le yksi pro­sent­ti valtion bud­je­tis­ta

01.06.2021 14:15 3
Kulttuurialan tuska vain jatkuu, eikä sitä helpota tukien vahva kytky rahapelituottoihin
Kolumni

Kult­tuu­ri­alan tuska vain jatkuu, eikä sitä helpota tukien vahva kytky ra­ha­pe­li­tuot­toi­hin

08.05.2021 06:00 1
Tilaajille
Hallitukselta 230 miljoonan tukipaketti kulttuurille ja liikunnalle – kesäkuusta alkaen tapahtumille korvaustakuu

Hal­li­tuk­sel­ta 230 mil­joo­nan tu­ki­pa­ket­ti kult­tuu­ril­le ja lii­kun­nal­le – ke­sä­kuus­ta alkaen ta­pah­tu­mil­le kor­vaus­ta­kuu

21.04.2021 18:57 4
Heinäkuun suurfestivaalit jännittävät, ehtiikö Suomi aueta ajoissa – kokoomuksen Orpo tukee tapahtuma-alan vaatimuksia rokotettujen tai testattujen pääsystä yleisöön

Hei­nä­kuun suur­fes­ti­vaa­lit jän­nit­tä­vät, ehtiikö Suomi aueta ajoissa – ko­koo­muk­sen Orpo tukee ta­pah­tu­ma-alan vaa­ti­muk­sia ro­ko­tet­tu­jen tai tes­tat­tu­jen pää­sys­tä ylei­söön

10.04.2021 08:00 11
Tilaajille
Työt kielletty -kampanja kerää lahjoituksia koronaepidemian kurittamille tapahtuma-alan työntekijöille: "Olemme tilanteessa, jossa ihmisiltä ei ole kadonnut pelkästään työ vaan kokonainen toimiala"

Työt kiel­let­ty -kam­pan­ja kerää lah­joi­tuk­sia ko­ro­na­epi­de­mian ku­rit­ta­mil­le ta­pah­tu­ma-alan työn­te­ki­jöil­le: "Olemme ti­lan­tees­sa, jossa ih­mi­sil­tä ei ole ka­don­nut pel­käs­tään työ vaan ko­ko­nai­nen toi­mia­la"

12.03.2021 16:30 4
Tilaajille
Kamelin selkä on katkennut jo kulttuurin kentällä: useampi taiteen alan etujärjestö perää oikeuksiaan poikkeuksellisessa tilanteessa
Kolumni

Kamelin selkä on kat­ken­nut jo kult­tuu­rin ken­täl­lä: useampi taiteen alan etu­jär­jes­tö perää oi­keuk­siaan poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa

21.02.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­vin­to­la-alan yrit­tä­jiä Oulun alueel­ta vetoaa edus­kun­taan: ala on jou­tu­nut rä­pi­köi­mään kohta vuoden py­syäk­seen pin­nal­la, nyt voimat alkavat ehtyä

18.02.2021 16:45 18
Tilaajille
Oikeus musiikkiin -somekampanja vaatii tukea tapahtuma-alalle ja oikeudenmukaisemmin kohdistettuja rajoitustoimia – Bättre Folkin Aki Roukala: "Tapahtumissa on huolehdittu turvaväleistä, maskeista ja hygieniasta, ja kuitenkin niiden toteuttaminen estetään"

Oikeus mu­siik­kiin -so­me­kam­pan­ja vaatii tukea ta­pah­tu­ma-alal­le ja oi­keu­den­mu­kai­sem­min koh­dis­tet­tu­ja ra­joi­tus­toi­mia – Bättre Folkin Aki Rou­ka­la: "Ta­pah­tu­mis­sa on huo­leh­dit­tu tur­va­vä­leis­tä, mas­keis­ta ja hy­gie­nias­ta, ja kui­ten­kin niiden to­teut­ta­mi­nen es­te­tään"

22.12.2020 21:22 3
Tilaajille
Korona söi ääniteknikko Pasi Mannisen tulot, monet kollegoista etsivät jo töitä rakennuksilta tai kaupasta –myös oululainen valomies pelkää uusia lomautuksia

Korona söi ää­ni­tek­nik­ko Pasi Man­ni­sen tulot, monet kol­le­gois­ta etsivät jo töitä ra­ken­nuk­sil­ta tai kau­pas­ta –myös ou­lu­lai­nen va­lo­mies pelkää uusia lo­mau­tuk­sia

30.08.2020 08:00
Tilaajille
Tapahtuma-alan yrityksillä kriittinen tilanne vaikean kevään jäljiltä – helpotusta ei vielä näkyvissä, epävarmuus tulevasta pidentää kriisin kestoa

Ta­pah­tu­ma-alan yri­tyk­sil­lä kriit­ti­nen tilanne vaikean kevään jäl­jil­tä – hel­po­tus­ta ei vielä nä­ky­vis­sä, epä­var­muus tu­le­vas­ta pi­den­tää kriisin kestoa

03.07.2020 20:59