Kokoomus
Näkökulma: Kaupunkipyörien pyörtämispäätös oli merkki uudesta poliittisesta kulttuurista Oulun kaupungin päätöksenteossa – suuntaus voi jatkua isommissakin merkeissä tällä vaalikaudella

Nä­kö­kul­ma: Kau­pun­ki­pyö­rien pyör­tä­mis­pää­tös oli merkki uudesta po­liit­ti­ses­ta kult­tuu­ris­ta Oulun kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­sa – ­suun­taus voi jatkua isom­mis­sa­kin mer­keis­sä tällä vaa­li­kau­del­la

16.10.2021 06:00 165
Kokoomuksen Petteri Orpo peräänkuulutti työperäisen maahanmuuton helpottamista Ylen haastattelussa

Ko­koo­muk­sen Petteri Orpo pe­rään­kuu­lut­ti työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton hel­pot­ta­mis­ta Ylen haas­tat­te­lus­sa

25.09.2021 12:18 36
Perussuomalaisten kannatus on laskenut yrittäjien keskuudessa – Suomen yrittäjien toimitusjohtaja: "Joitakin yrittäjiä hiertää puolueen maahanmuuttokanta"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on las­ke­nut yrit­tä­jien kes­kuu­des­sa – Suomen yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Joi­ta­kin yrit­tä­jiä hiertää puo­lueen maa­han­muut­to­kan­ta"

10.09.2021 18:30 10
Tilaajille
Oulun kokoomuksen valtuustoryhmä erotti Lyly Rajalan määräajaksi – "Valtuustoryhmän toimintakykyä rapauttava toiminta on jatkunut liian pitkään"

Oulun ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mä erotti Lyly Rajalan mää­rä­ajak­si – "Val­tuus­to­ryh­män toi­min­ta­ky­kyä ra­paut­ta­va toi­min­ta on jat­ku­nut liian pit­kään"

29.08.2021 22:24 74
Juha Hännistä esitetään jälleen Oulun kaupunginvaltuuston johtoon – katso lista Oulun kokoomuksen henkilövalinnoista

Juha Hän­nis­tä esi­te­tään jälleen Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton johtoon – katso lista Oulun ko­koo­muk­sen hen­ki­lö­va­lin­nois­ta

12.08.2021 23:09 2
Sydänoperaatiosta toipunut Petteri Orpo palasi töihin ja tähtää seuraavaksi pääministeriksi: " Hallitus pelaa velanotolla venäläistä rulettia"

Sy­dän­ope­raa­tios­ta toi­pu­nut Petteri Orpo palasi töihin ja tähtää seu­raa­vak­si pää­mi­nis­te­rik­si: " Hal­li­tus pelaa ve­lan­otol­la ve­nä­läis­tä ru­let­tia"

02.08.2021 20:10 11
Tilaajille
"Ehkä hukkuu nyt se keskeinen ajatus" – Valtonen ja Grahn-Laasonen seisovat kokoomuksen maahanmuuttopaperin takana, vaikka termeissä tuli huti ja keskustelu luisui sivuraiteelle

"Ehkä hukkuu nyt se kes­kei­nen ajatus" – Val­to­nen ja Grahn-Laa­so­nen sei­so­vat ko­koo­muk­sen maa­han­muut­to­pa­pe­rin takana, vaikka ter­meis­sä tuli huti ja kes­kus­te­lu luisui si­vu­rai­teel­le

30.07.2021 09:28 9
HS: Kokoomus nyt Suomen suosituin puolue, perussuomalaisten kannatus notkahti

HS: Ko­koo­mus nyt Suomen suo­si­tuin puolue, pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus not­kah­ti

27.07.2021 07:17 46
Kokoomuslaiset vaativat purkamaan VR:n monopolin lähijunaliikenteessä kaikkialla Suomessa – "Korkea aika tehdä iso rakenteellinen uudistus raideliikenteelle"

Ko­koo­mus­lai­set vaa­ti­vat pur­ka­maan VR:n mo­no­po­lin lä­hi­ju­na­lii­ken­tees­sä kaik­kial­la Suo­mes­sa – "Korkea aika tehdä iso ra­ken­teel­li­nen uu­dis­tus rai­de­lii­ken­teel­le"

13.07.2021 16:57 21
Tilaajille
HS: Kokoomuksen Kai Mykkänen toivoo Veikkauksen rahapelituottojen ja järjestöjen saamien avustusten yhteyden katkaisemista

HS: Ko­koo­muk­sen Kai Myk­kä­nen toivoo Veik­kauk­sen ra­ha­pe­li­tuot­to­jen ja jär­jes­tö­jen saamien avus­tus­ten yh­tey­den kat­kai­se­mis­ta

10.07.2021 13:01 17
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sairauslomalle

Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpo sai­raus­lo­mal­le

17.06.2021 11:56 11
Vaalituloksessa näkyvät valtakunnanpolitiikan poterot
Pääkirjoitus

Vaa­li­tu­lok­ses­sa näkyvät val­ta­kun­nan­po­li­tii­kan poterot

13.06.2021 23:46 4
Tilaajille
Orpon asema kokoomuksessa vahvistui – vaalivoitto ja puolueen menestys pormestarikisoissa toteutuivat

Orpon asema ko­koo­muk­ses­sa vah­vis­tui – vaa­li­voit­to ja puo­lueen me­nes­tys por­mes­ta­ri­ki­sois­sa to­teu­tui­vat

13.06.2021 21:59
Tilaajille
Kokoomus nousi seitsemään paikkaan Kuusamossa ­­– Kolme uutta menossa läpi, suurin äänisaalis Martti Turusella

Ko­koo­mus nousi seit­se­mään paik­kaan Kuu­sa­mos­sa – Kolme uutta menossa läpi, suurin ää­ni­saa­lis Martti Tu­ru­sel­la

13.06.2021 22:57 2
Tilaajille
Näin vaali-illan ensimmäiset tiedot otettiin vastaan puolueiden vaalivalvojaisissa Oulussa – kokoomuksen ja keskustan valvojaisissa juhlittiin

Näin vaa­li-il­lan en­sim­mäi­set tiedot otet­tiin vastaan puo­luei­den vaa­li­val­vo­jai­sis­sa Oulussa – ko­koo­muk­sen ja kes­kus­tan val­vo­jai­sis­sa juh­lit­tiin

13.06.2021 21:32
Tilaajille
Blokkipolitiikka sai pontta kuntavaaleissa – puoluekenttä jakautui "vasemmistohallitukseen" ja muihin, mikä jätti kokoomuksen monelle ainoaksi vaihtoehdoksi

Blok­ki­po­li­tiik­ka sai pontta kun­ta­vaa­leis­sa – puo­lue­kent­tä ja­kau­tui "va­sem­mis­to­hal­li­tuk­seen" ja muihin, mikä jätti ko­koo­muk­sen monelle ai­noak­si vaih­to­eh­dok­si

13.06.2021 18:30 4
Tilaajille
Onko keskustan valtakausi Pohjois-Pohjanmaalla ohi?
Kolumni

Onko kes­kus­tan val­ta­kau­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la ohi?

22.05.2021 16:00 46
Tilaajille
Ainakin kuusi kokoomuslaista aikoo äänestää elpymispakettia vastaan – "Ajaisi EU:n taloudelliseen ja poliittiseen kriisiin ja Suomen EU:n ulkokehälle", varoittaa Zyskowicz paketin kaatumisesta

Ainakin kuusi ko­koo­mus­lais­ta aikoo ää­nes­tää el­py­mis­pa­ket­tia vastaan – "Ajaisi EU:n ta­lou­del­li­seen ja po­liit­ti­seen krii­siin ja Suomen EU:n ul­ko­ke­häl­le", va­roit­taa Zys­ko­wicz paketin kaa­tu­mi­ses­ta

10.05.2021 18:30 24
Tilaajille
Suomen nuivuus EU:n elvytyspaketille voisi tulla kalliiksi tulevaisuudessa
Pääkirjoitus

Suomen nuivuus EU:n el­vy­tys­pa­ke­til­le voisi tulla kal­liik­si tu­le­vai­suu­des­sa

07.05.2021 20:00 62
Tilaajille
Näkökulma: Kokoomus löysi syyn pyörtää päätöksensä – mietinnön lausumat käänsivät puolueen elvytyspaketin tueksi

Nä­kö­kul­ma: Ko­koo­mus löysi syyn pyörtää pää­tök­sen­sä – mie­tin­nön lau­su­mat kään­si­vät puo­lueen el­vy­tys­pa­ke­tin tueksi

06.05.2021 17:57 16
Tilaajille