Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Avustukset
Oulu jakoi 450 000 euroa kulttuurille – Isoimman potin sai Työväen näyttämö

Oulu jakoi 450 000 euroa kult­tuu­ril­le – Isoim­man potin sai Työväen näyt­tä­mö

02.02.2024 16:22 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön hal­lin­non­alal­la mah­dol­lis­te­taan yh­den­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det liikkua maa­seu­tu­alueil­la

19.10.2023 05:30
Oulun kaupunki hakee vähävaraisten ja työttömien jouluruokailun järjestäjiä – Avustuksiin varattu 10 000 euroa

Oulun kau­pun­ki hakee vä­hä­va­rais­ten ja työt­tö­mien jou­lu­ruo­kai­lun jär­jes­tä­jiä – A­vus­tuk­siin varattu 10 000 euroa

09.10.2023 18:47
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-jär­jes­töt tekevät sel­lais­ta työtä, jota kukaan muu ei tee

15.09.2023 05:00
Tilaajille
Puolangan pessimistit saivat musikaalille Taikelta 80 000 euroa – Tällä erää viimeiset harvaan asutun maaseudun tuet jaossa

Puo­lan­gan pes­si­mis­tit saivat mu­si­kaa­lil­le Tai­kel­ta 80 000 euroa – Tällä erää vii­mei­set harvaan asutun maa­seu­dun tuet jaossa

05.07.2023 09:15 4
Tilaajille
Hailuoto sai 7 000 euron avustuksen saaren kulttuurihistoriasta ja perinteestä kertovan näyttelyn rakentamiseen – näyttelyä on kaavailtu Kniivilän kotiseutumuseon navettaan

Hai­luo­to sai 7 000 euron avus­tuk­sen saaren kult­tuu­ri­his­to­rias­ta ja pe­rin­tees­tä ker­to­van näyt­te­lyn ra­ken­ta­mi­seen – näyt­te­lyä on kaa­vail­tu Knii­vi­län ko­ti­seu­tu­mu­seon na­vet­taan

14.04.2023 06:00
Tilaajille
Täydenkuun Tanssit sai isoimman festivaaliavustuksen – Taike jakoi yli kaksi miljoonaa euroa

Täy­den­kuun Tanssit sai isoim­man fes­ti­vaa­li­avus­tuk­sen – Taike jakoi yli kaksi mil­joo­naa euroa

22.03.2023 16:40 3
Tilaajille

Oulun museo- ja tie­de­kes­kus Luuppi sai Mu­seo­vi­ras­tol­ta yli 30 000 euroa avus­tus­ta

22.03.2023 15:33 3
Sotaa paenneiden ukrainalaisten auttamiskeskukselle Oulussa löydettiin uudet tilat keskustasta – kaupunki auttoi etsimään paikan ja maksaa vuokran

Sotaa paen­nei­den uk­rai­na­lais­ten aut­ta­mis­kes­kuk­sel­le Oulussa löy­det­tiin uudet tilat kes­kus­tas­ta – kau­pun­ki auttoi et­si­mään paikan ja maksaa vuokran

15.03.2023 14:46 17
Pohjoinen oopperakomppania sai Voimalaitokset-sarjaan 44 000 euroa – Isoimmat tuet Monitaideyhdistys Pisteelle ja Rohki Hyä Sirkus ry:lle

Poh­joi­nen oop­pe­ra­komp­pa­nia sai Voi­ma­lai­tok­set-sar­jaan 44 000 euroa – Isoim­mat tuet Mo­ni­tai­de­yh­dis­tys Pis­teel­le ja Rohki Hyä Sirkus ry:lle

15.03.2023 08:45
Tilaajille
Yksi asunto voi saada neljä tuhatta euroa avustusta energiansäästöremonttiin mutta tietyin ehdoin

Yksi asunto voi saada neljä tuhatta euroa avus­tus­ta ener­gian­sääs­tö­re­mont­tiin mutta tietyin ehdoin

12.01.2023 14:24 6
Tilaajille
Unkari jumitti Ukrainan 18 miljardin apupaketin – Saarikko luonnehtii lopputulosta kiusalliseksi

Unkari jumitti Uk­rai­nan 18 mil­jar­din apu­pa­ke­tin – Saa­rik­ko luon­neh­tii lop­pu­tu­los­ta kiu­sal­li­sek­si

06.12.2022 17:32 44
Oululaisilta lämmintä vaatetta Ukrainaan – Laatikkolähetyksen järjestänyt Anastasija Kakhovska tyytyväinen Hersonin palauttamisesta: "Emme ikinä unohda hintaa"

Ou­lu­lai­sil­ta läm­min­tä vaa­tet­ta Uk­rai­naan – Laa­tik­ko­lä­he­tyk­sen jär­jes­tä­nyt Anas­ta­si­ja Kak­hovs­ka tyy­ty­väi­nen Her­so­nin pa­laut­ta­mi­ses­ta: "Emme ikinä unohda hintaa"

16.11.2022 06:00 4
Tilaajille
Oulun kaupungin kulttuuriavustusten haku alkoi

Oulun kau­pun­gin kult­tuu­ri­avus­tus­ten haku alkoi

14.10.2022 19:12
Tilaajille
Hailuoto-Seura sai 40 000 euroa tikkuröijypisteelle – Taiken erityisavustus harvaan asutuille alueille herätti suurta kiinnostusta

Hai­luo­to-Seu­ra sai 40 000 euroa tik­ku­röi­jy­pis­teel­le – Taiken eri­tyis­avus­tus harvaan asu­tuil­le alueil­le herätti suurta kiin­nos­tus­ta

07.10.2022 10:50
Tilaajille
Hajosiko yhdistyksen jääkaappi? Oululla yllättäen vielä jäljellä avustusrahaa uuden hankintaan

Ha­jo­si­ko yh­dis­tyk­sen jää­kaap­pi? Oululla yl­lät­täen vielä jäl­jel­lä avus­tus­ra­haa uuden han­kin­taan

30.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Aluehallintovirastoilta avustuksia liikuntapaikkarakentamiseen ja luonnon virkistyskäyttöön – Pohjois-Pohjanmaalle tukea yhdeksään hankkeeseen

Alue­hal­lin­to­vi­ras­toil­ta avus­tuk­sia lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­seen ja luonnon vir­kis­tys­käyt­töön – Poh­jois-Poh­jan­maal­le tukea yh­dek­sään hank­kee­seen

22.06.2022 13:49
Elokuvasäätiö jakoi tukia 7,3 miljoonaa euroa – avustusta saivat myös Nivalan Tuiskulan ja Kino Kuusamotalon laitehankinnat

Elo­ku­va­sää­tiö jakoi tukia 7,3 mil­joo­naa euroa – avus­tus­ta saivat myös Nivalan Tuis­ku­lan ja Kino Kuu­sa­mo­ta­lon lai­te­han­kin­nat

14.06.2022 16:20 1
Suomi lähettää lisää puolustustarvikeapua Ukrainaan – sisällöstä tai aikataulusta ei kerrota

Suomi lä­het­tää lisää puo­lus­tus­tar­vi­ke­apua Uk­rai­naan – si­säl­lös­tä tai ai­ka­tau­lus­ta ei kerrota

05.05.2022 14:11 3
Pohjoinen oopperakomppania sai merkittävän avustuksen kansainvälisyyden kehittämiseen – näin 30 000 euroa aiotaan käyttää

Poh­joi­nen oop­pe­ra­komp­pa­nia sai mer­kit­tä­vän avus­tuk­sen kan­sain­vä­li­syy­den ke­hit­tä­mi­seen – näin 30 000 euroa aiotaan käyttää

26.04.2022 07:00 4
Tilaajille