Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Etätyö
Viimeisin 4 tuntia

Val­ta­kun­nal­li­nen etä­työ­suo­si­tus päättyy 15. lo­ka­kuu­ta – vastuu ter­veys­tur­val­li­ses­ta työn­teos­ta on työ­pai­koil­la

13:09 2
Vanhemmat

Miten ne etätyöt oikein su­ju­vat­kaan? – Muo­toi­li­ja Kreetta Airila su­kel­taa Lapin mökkien etäi­li­jöi­den pariin

20.09.2021 08:16
Tilaajille
Kolumni

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ovat pois­tu­mas­sa, mutta miten käy etä­työn?

11.09.2021 16:00 17
Tilaajille
Kolumni

Tekikö korona minusta sit­ten­kin hyvän työn­te­ki­jän?

25.08.2021 06:00
Tilaajille

Melan perhe muutti Ber­lii­nis­tä koronaa pakoon Raaheen – "E­lä­män­laa­tu on niin älyt­tö­män hyvä täällä"

05.07.2021 08:30 1
Tilaajille

It-ala on in­nois­saan etä­työs­tä, sillä te­hok­kuus on kas­va­nut – "Se on avannut Oulusta rek­ry­toi­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta hir­veäs­ti lisää mah­dol­li­suuk­sia"

05.07.2021 06:00 5
Tilaajille

Oulun etätyö- ja etä­ko­kous­suo­si­tus pu­re­taan – kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­den ohje pysyy voi­mas­sa

30.06.2021 17:37 8

Etätyö- ja etä­ko­kous­suo­si­tus pu­re­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – mas­ki­suo­si­tus pysyy voi­mas­sa muun muassa jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä

29.06.2021 16:54 48

Yli puolet Oulun yli­opis­ton työn­te­ki­jöis­tä haluaa jatkaa etä­työ­tä – tilanne otetaan huo­mioon kam­pus­rat­kai­su­jen suun­nit­te­lus­sa

11.06.2021 10:25 21
Tilaajille
Kolumni

Etä­kont­to­ri­rot­ta, mikä päätäsi vaivaa? Muu­ta­mal­la pit­käl­lä pu­hal­luk­sel­la on elä­mää­si jo ih­meel­li­nen vai­ku­tus

31.05.2021 06:00 4
Tilaajille

1,7 mil­joo­nal­la suo­ma­lai­sel­la on tänään vii­mei­nen päivä täy­den­tää ve­ro­il­moi­tus­ta

11.05.2021 10:31

Ana­lyy­si: Yhdellä ja ai­noal­la ko­ti­kun­nal­la ei ole kohta mer­ki­tys­tä – Ko­ro­na­ro­kot­teen­kin saa jo sel­lai­ses­sa kun­nas­sa, jossa oles­ke­lee pi­dem­pi­ai­kai­ses­ti

03.05.2021 06:00 1
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Au­gu­men­ta tähtää kovaan ul­ko­mai­seen kasvuun – Yhtiön tek­no­lo­gial­la voidaan äly­la­sien avulla auttaa eri teh­tä­vis­sä vaikka maa­pal­lon toi­sel­le puo­lel­le

02.05.2021 18:00
Tilaajille

Harva yritys on tois­tai­sek­si etätyön takia ha­lun­nut su­pis­taa ti­lo­jaan, sillä moni haluaa tehdä työtä toi­mis­tol­la: "Ih­mi­nen on kui­ten­kin aika lailla lau­mae­läin"

15.04.2021 17:00 4
Tilaajille

Oulun yli­opis­ton uusi linjaus kieltää etätyön te­ke­mi­sen ul­ko­mail­ta – "Jois­sain ti­lan­teis­sa on va­li­tet­ta­vas­ti jou­dut­tu tur­vau­tu­maan pal­kat­to­maan työstä va­pau­tuk­seen"

16.03.2021 16:37 19
Tilaajille

Etä­töis­tä voi koitua ve­ro­etua - ve­ro­il­moi­tuk­ses­sa kan­nat­taa huomata työ­huo­ne­vä­hen­nys

27.02.2021 11:28 5
Tilaajille

Kah­vi­lois­ta on tullut koko kansan olo­huo­nei­ta ja etä­työ­paik­ko­ja – Täl­lai­set si­sus­tuk­set vetävät asiak­kai­ta, mutta ovatko kah­vi­lat ko­ro­na­tur­val­li­sia?

22.02.2021 09:41 1
Tilaajille
Kolumni

Kak­sois­kun­ta­lai­suu­des­ta pitää vii­mein­kin tulla totta

16.02.2021 20:00 9
Tilaajille

Erics­so­nin maa­joh­ta­ja kertoo, miksi etätyö on­nis­tui Suo­mes­sa – monin paikoin Eu­roo­pas­sa di­gi­loik­ka jäänyt ot­ta­mat­ta

16.02.2021 18:30 1
Tilaajille
Kolumni

Etä­työs­sä on sekä uhkia että mah­dol­li­suuk­sia

12.02.2021 20:00
Tilaajille