Etätyö
Viimeisin tunti

Yli puolet Oulun yli­opis­ton työn­te­ki­jöis­tä haluaa jatkaa etä­työ­tä – tilanne otetaan huo­mioon kam­pus­rat­kai­su­jen suun­nit­te­lus­sa

10:25 21
Tilaajille
Vanhemmat
Kolumni

Etä­kont­to­ri­rot­ta, mikä päätäsi vaivaa? Muu­ta­mal­la pit­käl­lä pu­hal­luk­sel­la on elä­mää­si jo ih­meel­li­nen vai­ku­tus

31.05.2021 06:00 4
Tilaajille

1,7 mil­joo­nal­la suo­ma­lai­sel­la on tänään vii­mei­nen päivä täy­den­tää ve­ro­il­moi­tus­ta

11.05.2021 10:31

Ana­lyy­si: Yhdellä ja ai­noal­la ko­ti­kun­nal­la ei ole kohta mer­ki­tys­tä – Ko­ro­na­ro­kot­teen­kin saa jo sel­lai­ses­sa kun­nas­sa, jossa oles­ke­lee pi­dem­pi­ai­kai­ses­ti

03.05.2021 06:00 1
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Au­gu­men­ta tähtää kovaan ul­ko­mai­seen kasvuun – Yhtiön tek­no­lo­gial­la voidaan äly­la­sien avulla auttaa eri teh­tä­vis­sä vaikka maa­pal­lon toi­sel­le puo­lel­le

02.05.2021 18:00
Tilaajille

Harva yritys on tois­tai­sek­si etätyön takia ha­lun­nut su­pis­taa ti­lo­jaan, sillä moni haluaa tehdä työtä toi­mis­tol­la: "Ih­mi­nen on kui­ten­kin aika lailla lau­mae­läin"

15.04.2021 17:00 4
Tilaajille

Oulun yli­opis­ton uusi linjaus kieltää etätyön te­ke­mi­sen ul­ko­mail­ta – "Jois­sain ti­lan­teis­sa on va­li­tet­ta­vas­ti jou­dut­tu tur­vau­tu­maan pal­kat­to­maan työstä va­pau­tuk­seen"

16.03.2021 16:37 19
Tilaajille

Etä­töis­tä voi koitua ve­ro­etua - ve­ro­il­moi­tuk­ses­sa kan­nat­taa huomata työ­huo­ne­vä­hen­nys

27.02.2021 11:28 5
Tilaajille

Kah­vi­lois­ta on tullut koko kansan olo­huo­nei­ta ja etä­työ­paik­ko­ja – Täl­lai­set si­sus­tuk­set vetävät asiak­kai­ta, mutta ovatko kah­vi­lat ko­ro­na­tur­val­li­sia?

22.02.2021 09:41 1
Tilaajille
Kolumni

Kak­sois­kun­ta­lai­suu­des­ta pitää vii­mein­kin tulla totta

16.02.2021 20:00 9
Tilaajille

Erics­so­nin maa­joh­ta­ja kertoo, miksi etätyö on­nis­tui Suo­mes­sa – monin paikoin Eu­roo­pas­sa di­gi­loik­ka jäänyt ot­ta­mat­ta

16.02.2021 18:30 1
Tilaajille
Kolumni

Etä­työs­sä on sekä uhkia että mah­dol­li­suuk­sia

12.02.2021 20:00
Tilaajille

Etätyö py­sy­väk­si vaih­to­eh­dok­si valtion vi­rois­sa? Voidaan ottaa käyt­töön ilman uutta lain­sää­dän­töä, arvioi asian­tun­ti­ja

10.02.2021 18:30 7
Tilaajille

Oulun yli­opis­ton kes­kus­tas­sa avau­tu­va pop-up-ti­la on pieni näy­te­ik­ku­na tie­tee­seen ja tut­ki­muk­seen: "Ha­luam­me olla te­ke­mi­sis­sä kau­pun­ki­lais­ten kanssa, emme olla missään nor­sun­luu­tor­nis­sa"

28.01.2021 13:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Mil­jar­di sinne, toinen tänne – suuret in­ves­toin­nit tuovat työtä, mutta myös työ­voi­ma­pu­laa

24.01.2021 20:00 14
Tilaajille

Yl­lä­tit­kö itsesi lasi kä­des­sä? – Näistä mer­keis­tä tiedät, onko sinun syytä ra­joit­taa juo­mis­ta­si

15.01.2021 19:05 3
Tilaajille

Etä­työ­pa­ke­tit tulivat py­sy­väs­ti tun­tu­ri­kes­kus­ten tar­jon­taan – Aa­sia­lai­set koo­da­rit olivat tulossa etä­töi­hin Leville jo ennen koronaa

15.01.2021 19:00
Tilaajille

Mari Kor­ho­sen etä­työ­pis­te keinuu ja huojuu aal­to­jen mukana – Suo­mes­sa laiva ei voi olla vi­ral­li­ses­ti asunto, mutta siellä saa oleilla ja tehdä töitä

09.01.2021 13:01 6
Tilaajille

Ko­lum­ni: Uutta am­mat­ti­tai­toa op­pi­mas­sa – lais­kis­tu­mi­nen huo­let­taa

05.01.2021 21:41
Tilaajille

Korona näytti, että työn­te­ki­jään ja tek­niik­kaan voi luottaa – Ii­läi­sen Riitta Annalan etäily jatkuu koronan jäl­keen­kin, mutta työ­ka­ve­rei­den vuoksi toi­mis­toa ei hylätä

03.01.2021 06:00 5
Tilaajille