Etätyö
Oululainen Uimosen perhe pohtii, joutuvatko lapset taas etäkouluun – Työpaikoilla mietitään, miten mökkihöperyys estetään ja yhteinen kahvipöytä tuodaan verkkoon

Ou­lu­lai­nen Uimosen perhe pohtii, jou­tu­vat­ko lapset taas etä­kou­luun – Työ­pai­koil­la mie­ti­tään, miten mök­ki­hö­pe­ryys es­te­tään ja yh­tei­nen kah­vi­pöy­tä tuodaan verk­koon

09.10.2020 17:51 0
Tilaajille
Etätyöbuumi voi murentaa avokonttoribuumia
Kolumni Pasi Klemettilä

Etä­työ­buu­mi voi mu­ren­taa avo­kont­to­ri­buu­mia

05.10.2020 09:29 2
Tilaajille
Koronakevät kuumensi elektroniikkakauppaa, eikä myynti ole vieläkään viilentynyt – web-kameroiden myynti kasvoi keväällä yli 600 prosenttia

Ko­ro­na­ke­vät kuu­men­si elekt­ro­niik­ka­kaup­paa, eikä myynti ole vie­lä­kään vii­len­ty­nyt – web-ka­me­roi­den myynti kasvoi ke­vääl­lä yli 600 pro­sent­tia

17.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Käsittämätön määrä etäkokouksia, pelkoa viruslingosta ja hyödyllisiä oppeja – tältä koronakriisi näytti yliopistojen rehtorien näkökulmasta

Kä­sit­tä­mä­tön määrä etä­ko­kouk­sia, pelkoa vi­rus­lin­gos­ta ja hyö­dyl­li­siä oppeja – tältä ko­ro­na­krii­si näytti yli­opis­to­jen reh­to­rien nä­kö­kul­mas­ta

03.08.2020 11:05 2
Etätyösuositus päättyy lauantaina, mutta useissa kunnissa ja yrityksissä ei vielä palata työpaikoille – virtuaalikokoukset jatkuvat myös lähityössä

Etä­työ­suo­si­tus päättyy lauan­tai­na, mutta useissa kun­nis­sa ja yri­tyk­sis­sä ei vielä palata työ­pai­koil­le – vir­tuaa­li­ko­kouk­set jat­ku­vat myös lä­hi­työs­sä

31.07.2020 06:30 0
Etätyösuositus loppuu, mutta kaikki eivät palaa vielä työpaikalle – "Osalla etätyö on vaikuttanut työhyvinvointiin myönteisesti, osalla päinvastoin", Oulun yliopistosta kerrotaan

Etä­työ­suo­si­tus loppuu, mutta kaikki eivät palaa vielä työ­pai­kal­le – "Osalla etätyö on vai­kut­ta­nut työ­hy­vin­voin­tiin myön­tei­ses­ti, osalla päin­vas­toin", Oulun yli­opis­tos­ta ker­ro­taan

30.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Keskustan Kurvinen parantaisi verotuksen työhuonevähennystä – "Koronan myötä työelämässä siirryttiin etätöihin"

Kes­kus­tan Kur­vi­nen pa­ran­tai­si ve­ro­tuk­sen työ­huo­ne­vä­hen­nys­tä – "Ko­ro­nan myötä työ­elä­mäs­sä siir­ryt­tiin etä­töi­hin"

26.07.2020 11:09 6
Lukijalta Mielipide Jari Leppä

Maa­kun­nil­le mo­ni­paik­kai­suus ja paik­ka­riip­pu­ma­ton työ ovat avain­asioi­ta – kyse on mer­kit­tä­väs­tä alue­ta­lou­den kas­vu­po­ten­tiaa­lis­ta ja elin­voi­ma­li­säs­tä

18.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Työyhteisöjen nopea digiloikka vahvisti vuorovaikutusta
Kolumni Reetta Oksa

Työ­yh­tei­sö­jen nopea di­gi­loik­ka vah­vis­ti vuo­ro­vai­ku­tus­ta

02.07.2020 12:00 1
Tilaajille
Eduskunnan tavoite aloittaa normityö syyskuussa - tilanne arvioidaan elokuun puolessa välissä

Edus­kun­nan tavoite aloit­taa nor­mi­työ syys­kuus­sa - tilanne ar­vioi­daan elokuun puo­les­sa välissä

25.06.2020 11:30 0
Pääkirjoitus: Etätyösuositusta jatketaan nyt turhaan – hallitus ei näytä luottavan alueelliseen tai paikalliseen harkintakykyyn
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Etä­työ­suo­si­tus­ta jat­ke­taan nyt turhaan – hal­li­tus ei näytä luot­ta­van alueel­li­seen tai pai­kal­li­seen har­kin­ta­ky­kyyn

24.06.2020 20:00 2
Tilaajille
Kuinka saisin rikki kokouspähkinän –  entä jos näkisimme kokoukset innostavina työviikon huippuhetkinä
Kolumni Heta Haanperä

Kuinka saisin rikki ko­kous­päh­ki­nän – entä jos nä­ki­sim­me ko­kouk­set in­nos­ta­vi­na työ­vii­kon huip­pu­het­ki­nä

17.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Pyhäjoen ydinmyllyä ruoditaan nyt etänä – Koronakriisi ei ole hidastanut Säteilyturvakeskuksen työtä, projektipäällikkö Janne Nevalainen sanoo

Py­hä­joen ydin­myl­lyä ruo­di­taan nyt etänä – Ko­ro­na­krii­si ei ole hi­das­ta­nut Sä­tei­ly­tur­va­kes­kuk­sen työtä, pro­jek­ti­pääl­lik­kö Janne Ne­va­lai­nen sanoo

29.05.2020 15:16 0
Tilaajille
Etätyössä tulee itse huolehtia työn rajaamisesta ja työstä palautumisesta
Kolumni Heli Kiema-Junes, Seppo Väyrynen

Etä­työs­sä tulee itse huo­leh­tia työn ra­jaa­mi­ses­ta ja työstä pa­lau­tu­mi­ses­ta

18.05.2020 18:00 0
Tilaajille
Puolisoista tulee etätöissä kuin työkaverit – "Ei nyt ehkä niin voi sanoa, että toisen naama olisi ärsyttänyt, mutta on ehkä ollut sellaisia hetkiä"

Puo­li­sois­ta tulee etä­töis­sä kuin työ­ka­ve­rit – "Ei nyt ehkä niin voi sanoa, että toisen naama olisi är­syt­tä­nyt, mutta on ehkä ollut sel­lai­sia hetkiä"

18.05.2020 14:21 0
Tilaajille

Tu­han­net osal­lis­tui­vat hermoja raas­ta­vaan etä­pää­sy­ko­kee­seen

15.05.2020 13:29 0
Tilaajille
Kerro meille: Koetteleeko etätyö parisuhdetta?

Kerro meille: Koet­te­lee­ko etätyö pa­ri­suh­det­ta?

12.05.2020 13:00 1