Keskustakampus

Ta­lous­tut­ki­muk­sen tekemä tut­ki­mus roi­hah­dut­ti Oulun yli­opis­ton kam­pus­kes­kus­te­lun jälleen liek­kei­hin – "Vas­tauk­set antavat ai­noas­taan pienen tie­don­mu­ru­sen asias­ta"

28.05.2021 15:34 78
Tilaajille

Näin Oulun kau­pun­gin ja yli­opis­ton hank­ki­mas­sa tut­ki­muk­ses­sa ky­syt­tiin kes­kus­ta­kam­puk­ses­ta – Kau­pun­gin tie­dot­ta­mi­nen ja sa­laus­ai­keet he­rät­ti­vät kohua

28.05.2021 09:54 64
Tilaajille

Oulu tie­dot­ti ky­se­lys­tä, jonka mukaan 58 pro­sent­tia alle 30-vuo­tiais­ta pitää kam­pus­ta kes­kus­tas­sa tär­keä­nä, kau­pun­ki salaa osan läh­de­ai­neis­tos­ta – Pro­fes­so­ri ei niele sa­laus­pe­rus­tei­ta

28.05.2021 08:13 53
Tilaajille

OYY: Rak­si­lan sel­vi­tyk­ses­tä puuttuu pitkän ai­ka­vä­lin visio – on sel­vi­tet­tä­vä, kuinka kaikki Lin­nan­maan toi­min­not saadaan siir­ret­tyä alueel­le vuoteen 2040 men­nes­sä

26.04.2021 20:22 35
Kolumni

Ollapa kär­pä­se­nä ka­tos­sa, kun val­tuus­to­se­mi­naa­ri pui yli­opis­ton muut­to­ai­kei­ta

24.04.2021 16:00 46
Tilaajille
Kolumni

Idea kes­kus­ta­kam­puk­ses­ta vie huomion oleel­li­ses­ta

13.12.2020 12:00 71
Tilaajille

Yli­opis­ton kam­pus­han­ke viritti ma­ra­ton­kes­kus­te­lun Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa – kokous venyi yli kes­kiyön, tu­lo­ve­ro­pro­sent­tia nos­te­taan puoli pro­sent­ti­yk­sik­köä 20,5:een

28.12.2020 23:19 90
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu kaipaa ki­peäs­ti hank­kei­ta, jotka myös to­teu­tu­vat – samalla on koko kau­pun­gin etu, että kau­pun­kia kat­so­taan ko­ko­nai­suu­te­na

07.11.2020 06:00 53
Tilaajille

Yli­opis­to­vä­ki visioi Oulun kes­kus­ta­kam­pus­ta – esiin nou­si­vat esi­mer­kik­si yh­tei­söl­li­syys, kor­kea­ta­soi­nen tiede ja tut­ki­mus, laa­du­kas opetus ja op­pi­mi­nen, viih­tyi­syys ja ver­kos­toi­tu­mi­nen

05.11.2020 20:32 26
Tilaajille

Oulun yli­opis­ton kam­pus­rat­kai­sun hin­ta­lap­pu riippuu ne­liöis­tä – pieni ja tehokas tulisi edul­li­sim­mak­si

30.10.2020 18:01 48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Satsaus Lin­nan­maal­le kan­nat­taa jat­kos­sa­kin, Rak­si­lan alue tuottaa kau­pun­gil­le par­hai­ten asun­to­jen ja yri­tys­ten kautta

18.10.2020 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan seudun ke­hit­tä­mi­nen karkasi taas ainakin vuoden kauem­mas

15.10.2020 05:30 82
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edellä ai­kaan­sa: Kes­kus­ta­kam­pus Ouluun puusta

14.10.2020 05:30 3
Tilaajille

Kalevan kysely: Rak­si­la-pää­tök­sen tueksi kai­va­taan lisää tietoa – val­tuu­te­tut eivät halua tehdä yli­opis­ton siir­to­rat­kai­sua laput sil­mil­lä

04.10.2020 06:00 140
Tilaajille
Kolumni

Kam­puk­ses­ta voisi unel­moi­da roh­keam­min

30.09.2020 20:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­to Ro­tuaa­ril­le – ajatus olisi rat­kai­su useim­piin niihin toi­vei­siin, joita yli­opis­to­kes­kus­te­lun yh­tey­des­sä on esi­tet­ty

30.09.2020 06:30 31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kam­pus­asiaan liit­ty­vän tiedon tuot­ta­mi­seen yli­opis­to tar­vit­see suun­nit­te­lu­va­rauk­sen, jota se on hakenut Rak­si­lan alueel­le yhdessä Keskon ja Arinan kanssa

27.09.2020 06:45 86
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuohuva väit­te­ly pel­käs­tään yli­opis­ton kam­pus­ra­ken­nuk­ses­ta on vain pieni palanen koko Rak­si­lan ja Oulun kes­kus­tan elin­voi­man ke­hit­tä­mi­ses­sä

25.09.2020 06:45 51
Tilaajille

Pää­luot­ta­mus­mies pelkää, että Oulun yli­opis­ton muut­to­ai­keet joh­ta­vat leik­kauk­siin: "Hen­ki­lös­töl­lä on pelko siitä, että onko minulla tu­le­vai­suu­des­sa työ­paik­kaa"

19.09.2020 19:15 83
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­tol­la on mah­dol­li­suus ottaa isompi rooli yh­teis­kun­nas­sa

13.09.2020 06:30 20
Tilaajille