Keskustakampus
Kuukausi
Yliopiston kampushanke viritti maratonkeskustelun Oulun kaupunginvaltuustossa – kokous venyi yli keskiyön, tuloveroprosenttia nostetaan puoli prosenttiyksikköä 20,5:een

Yli­opis­ton kam­pus­han­ke viritti ma­ra­ton­kes­kus­te­lun Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa – kokous venyi yli kes­kiyön, tu­lo­ve­ro­pro­sent­tia nos­te­taan puoli pro­sent­ti­yk­sik­köä 20,5:een

09.11.2020 22:47 90
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jari Laru

Oulu kaipaa ki­peäs­ti hank­kei­ta, jotka myös to­teu­tu­vat – samalla on koko kau­pun­gin etu, että kau­pun­kia kat­so­taan ko­ko­nai­suu­te­na

07.11.2020 06:00 53
Tilaajille
Yliopistoväki visioi Oulun keskustakampusta – esiin nousivat esimerkiksi yhteisöllisyys, korkeatasoinen tiede ja tutkimus, laadukas opetus ja oppiminen, viihtyisyys ja verkostoituminen

Yli­opis­to­vä­ki visioi Oulun kes­kus­ta­kam­pus­ta – esiin nou­si­vat esi­mer­kik­si yh­tei­söl­li­syys, kor­kea­ta­soi­nen tiede ja tut­ki­mus, laa­du­kas opetus ja op­pi­mi­nen, viih­tyi­syys ja ver­kos­toi­tu­mi­nen

05.11.2020 20:32 26
Tilaajille
Oulun yliopiston kampusratkaisun hintalappu riippuu neliöistä – pieni ja tehokas tulisi edullisimmaksi

Oulun yli­opis­ton kam­pus­rat­kai­sun hin­ta­lap­pu riippuu ne­liöis­tä – pieni ja tehokas tulisi edul­li­sim­mak­si

30.10.2020 18:01 48
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Pasi Tiermas

Satsaus Lin­nan­maal­le kan­nat­taa jat­kos­sa­kin, Rak­si­lan alue tuottaa kau­pun­gil­le par­hai­ten asun­to­jen ja yri­tys­ten kautta

18.10.2020 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veli-Pekka Pelkonen

Rak­si­lan seudun ke­hit­tä­mi­nen karkasi taas ainakin vuoden kauem­mas

15.10.2020 05:30 82
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juhani Iivari

Edellä ai­kaan­sa: Kes­kus­ta­kam­pus Ouluun puusta

14.10.2020 05:30 3
Tilaajille
Kalevan kysely: Raksila-päätöksen tueksi kaivataan lisää tietoa – valtuutetut eivät halua tehdä yliopiston siirtoratkaisua laput silmillä

Kalevan kysely: Rak­si­la-pää­tök­sen tueksi kai­va­taan lisää tietoa – val­tuu­te­tut eivät halua tehdä yli­opis­ton siir­to­rat­kai­sua laput sil­mil­lä

04.10.2020 06:00 140
Tilaajille
Kampuksesta voisi unelmoida rohkeammin
Kolumni Arja Mikkola

Kam­puk­ses­ta voisi unel­moi­da roh­keam­min

30.09.2020 20:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Kauppi

Oulun yli­opis­to Ro­tuaa­ril­le – ajatus olisi rat­kai­su useim­piin niihin toi­vei­siin, joita yli­opis­to­kes­kus­te­lun yh­tey­des­sä on esi­tet­ty

30.09.2020 06:30 31
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jukka Hiltunen, Marko Huttula

Kam­pus­asiaan liit­ty­vän tiedon tuot­ta­mi­seen yli­opis­to tar­vit­see suun­nit­te­lu­va­rauk­sen, jota se on hakenut Rak­si­lan alueel­le yhdessä Keskon ja Arinan kanssa

27.09.2020 06:45 86
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jarmo J. Husso, Sami Pikkuaho

Kuohuva väit­te­ly pel­käs­tään yli­opis­ton kam­pus­ra­ken­nuk­ses­ta on vain pieni palanen koko Rak­si­lan ja Oulun kes­kus­tan elin­voi­man ke­hit­tä­mi­ses­sä

25.09.2020 06:45 49
Tilaajille
Pääluottamusmies pelkää, että Oulun yliopiston muuttoaikeet johtavat leikkauksiin: "Henkilöstöllä on pelko siitä, että onko minulla tulevaisuudessa työpaikkaa"

Pää­luot­ta­mus­mies pelkää, että Oulun yli­opis­ton muut­to­ai­keet joh­ta­vat leik­kauk­siin: "Hen­ki­lös­töl­lä on pelko siitä, että onko minulla tu­le­vai­suu­des­sa työ­paik­kaa"

19.09.2020 19:15 83
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Päiviö Kinnunen

Yli­opis­tol­la on mah­dol­li­suus ottaa isompi rooli yh­teis­kun­nas­sa

13.09.2020 06:30 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Vainio

Yli­opis­ton kes­kus­ta­hank­kees­ta Oulun kol­man­nen ihmeen siemen?

11.09.2020 07:00 45
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Arto Maaninen

Yri­tys­yh­teis­työ on Oulun yli­opis­ton vahvuus – tar­vit­sem­me kes­kus­ta­kam­puk­sen tuomia ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä ja mo­ni­muo­to­ti­lo­ja pys­tyäk­sem­me pal­ve­le­maan elin­kei­no­elä­mää

05.09.2020 07:00 14
Tilaajille
Keskustakampus halutaan valtuuston käsittelyyn mahdollisimman pian – yksi aloitteen allekirjoittajista pitää mahdollisena, että koko hanke kaatuu jo tänä syksynä

Kes­kus­ta­kam­pus ha­lu­taan val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn mah­dol­li­sim­man pian – yksi aloit­teen al­le­kir­joit­ta­jis­ta pitää mah­dol­li­se­na, että koko hanke kaatuu jo tänä syksynä

03.09.2020 18:01 134
Tilaajille
Kysely: Enemmistö yhdyskuntalautakunnasta kannattaa yliopiston suunnitteluvarausta, päätöksenteon tueksi kaivataan lisää tietoa

Kysely: Enem­mis­tö yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­ta kan­nat­taa yli­opis­ton suun­nit­te­lu­va­raus­ta, pää­tök­sen­teon tueksi kai­va­taan lisää tietoa

03.09.2020 18:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ville Salminen

Miten Oulun val­tuu­tet­tu­jen voidaan olettaa päät­tä­vän Rak­si­lan ase­ma­kaa­van koh­ta­los­ta, kun yli­opis­to on siir­ty­mäs­sä sekä osit­tain että ko­ko­naan?

12.07.2020 07:00 52
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mono Kuoppala

Oulun yli­opis­ton etu on Oulun ja ou­lu­lais­ten etu

11.07.2020 07:00 14
Tilaajille