Varjakansaari: Oulun kau­pun­ki luopuu Var­ja­kan kaa­vas­ta, koska to­teut­ta­jia ei löy­ty­nyt

Näpistely: Oulun poliisi on ko­ven­ta­nut ot­tei­taan sar­ja­nä­pis­te­li­jöi­hin

Pääkirjoitus: Dik­ta­tuu­re­ja nöy­ris­te­le­vä KOK ku­mar­te­lee Pu­ti­nia, Suomen komitea le­vit­te­lee käsiään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Keskustakampus
Oulun kaupungin elinvoima uhattuna: Asiantuntija esittää radikaaleja keinoja kaupungin pelastamiseksi – ”Moni asia on jäänyt piippuun”

Oulun kau­pun­gin elin­voi­ma uhat­tu­na: Asian­tun­ti­ja esittää ra­di­kaa­le­ja keinoja kau­pun­gin pe­las­ta­mi­sek­si – ”Moni asia on jäänyt piip­puun”

10.05.2023 06:00 108
Tilaajille
"Mielestäni typerintä, mitä toimittaja voi tehdä on kirjoittaa itsestään", kirjoittaa toimittaja Antti Ervasti ja kirjoittaa itsestään
Kolumni

"Mie­les­tä­ni ty­pe­rin­tä, mitä toi­mit­ta­ja voi tehdä on kir­joit­taa it­ses­tään", kir­joit­taa toi­mit­ta­ja Antti Ervasti ja kir­joit­taa it­ses­tään

25.05.2022 06:00 82
Tilaajille
Analyysi: Keskustakampushanke on ajamassa päin poliittista tiiliseinää – kuinka näin pääsi käymään ja miten tästä eteenpäin?

Ana­lyy­si: Kes­kus­ta­kam­pus­han­ke on aja­mas­sa päin po­liit­tis­ta tii­li­sei­nää – kuinka näin pääsi käymään ja miten tästä eteen­päin?

09.04.2022 06:02 140
Tilaajille
Erimielisyyden sietämistä kannattaisi nyt harjoitella
Kolumni

Eri­mie­li­syy­den sie­tä­mis­tä kan­nat­tai­si nyt har­joi­tel­la

05.03.2022 16:00 55
Tilaajille
Näkemykset Raksilan kampuksen jatkosta vaihtelevat Oulun yhdyskuntalautakunnassa – katso, miten kaupunginvaltuutetut äänestivät siitä maanantain kokouksessa

Nä­ke­myk­set Rak­si­lan kam­puk­sen jat­kos­ta vaih­te­le­vat Oulun yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa – katso, miten kau­pun­gin­val­tuu­te­tut ää­nes­ti­vät siitä maa­nan­tain ko­kouk­ses­sa

02.03.2022 12:29 52
Tilaajille
Oulun ytimessä sijaitsevaan kampukseen kannattaa ja pitää sijoittaa rohkeasti ja ajoissa
Kolumni

Oulun yti­mes­sä si­jait­se­vaan kam­puk­seen kan­nat­taa ja pitää si­joit­taa roh­keas­ti ja ajoissa

25.02.2022 06:00 61
Oulun yliopiston humanistiopiskelijat ottavat kantaa keskustakampukseen: vaikutusmahdollisuudet olemattomat, yliopiston viestintä puutteellista

Oulun yli­opis­ton hu­ma­nis­ti­opis­ke­li­jat ottavat kantaa kes­kus­ta­kam­puk­seen: vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det ole­mat­to­mat, yli­opis­ton vies­tin­tä puut­teel­lis­ta

15.12.2021 15:09 74
Oulun yliopiston rehtori Niinimäellä on vahva luotto Raksilan kampukseen – "Missään vaiheessa ei olla ajateltu, että oltaisiin kokonaan lähdössä Linnanmaalta"

Oulun yli­opis­ton rehtori Nii­ni­mäel­lä on vahva luotto Rak­si­lan kam­puk­seen – "Mis­sään vai­hees­sa ei olla aja­tel­tu, että ol­tai­siin ko­ko­naan läh­dös­sä Lin­nan­maal­ta"

26.11.2021 06:00 229
Tilaajille
Taloustutkimuksen tekemä tutkimus roihahdutti Oulun yliopiston kampuskeskustelun jälleen liekkeihin – "Vastaukset antavat ainoastaan pienen tiedonmurusen asiasta"

Ta­lous­tut­ki­muk­sen tekemä tut­ki­mus roi­hah­dut­ti Oulun yli­opis­ton kam­pus­kes­kus­te­lun jälleen liek­kei­hin – "Vas­tauk­set antavat ai­noas­taan pienen tie­don­mu­ru­sen asias­ta"

28.05.2021 15:34 78
Tilaajille
Näin Oulun kaupungin ja yliopiston hankkimassa tutkimuksessa kysyttiin keskustakampuksesta – Kaupungin tiedottaminen ja salausaikeet herättivät kohua

Näin Oulun kau­pun­gin ja yli­opis­ton hank­ki­mas­sa tut­ki­muk­ses­sa ky­syt­tiin kes­kus­ta­kam­puk­ses­ta – Kau­pun­gin tie­dot­ta­mi­nen ja sa­laus­ai­keet he­rät­ti­vät kohua

28.05.2021 09:54 64
Tilaajille
Oulu tiedotti kyselystä, jonka mukaan 58 prosenttia alle 30-vuotiaista pitää kampusta keskustassa tärkeänä, kaupunki salaa osan lähdeaineistosta – Professori ei niele salausperusteita

Oulu tie­dot­ti ky­se­lys­tä, jonka mukaan 58 pro­sent­tia alle 30-vuo­tiais­ta pitää kam­pus­ta kes­kus­tas­sa tär­keä­nä, kau­pun­ki salaa osan läh­de­ai­neis­tos­ta – Pro­fes­so­ri ei niele sa­laus­pe­rus­tei­ta

28.05.2021 08:13 53
Tilaajille
OYY: Raksilan selvityksestä puuttuu pitkän aikavälin visio – on selvitettävä, kuinka kaikki Linnanmaan toiminnot saadaan siirrettyä alueelle vuoteen 2040 mennessä

OYY: Rak­si­lan sel­vi­tyk­ses­tä puuttuu pitkän ai­ka­vä­lin visio – on sel­vi­tet­tä­vä, kuinka kaikki Lin­nan­maan toi­min­not saadaan siir­ret­tyä alueel­le vuoteen 2040 men­nes­sä

26.04.2021 20:22 35
Ollapa kärpäsenä katossa, kun valtuustoseminaari pui yliopiston muuttoaikeita
Kolumni

Ollapa kär­pä­se­nä ka­tos­sa, kun val­tuus­to­se­mi­naa­ri pui yli­opis­ton muut­to­ai­kei­ta

24.04.2021 16:00 46
Tilaajille
Idea keskustakampuksesta vie huomion oleellisesta
Kolumni

Idea kes­kus­ta­kam­puk­ses­ta vie huomion oleel­li­ses­ta

13.12.2020 12:00 71
Tilaajille
Yliopiston kampushanke viritti maratonkeskustelun Oulun kaupunginvaltuustossa – kokous venyi yli keskiyön, tuloveroprosenttia nostetaan puoli prosenttiyksikköä 20,5:een

Yli­opis­ton kam­pus­han­ke viritti ma­ra­ton­kes­kus­te­lun Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa – kokous venyi yli kes­kiyön, tu­lo­ve­ro­pro­sent­tia nos­te­taan puoli pro­sent­ti­yk­sik­köä 20,5:een

28.12.2020 23:19 90
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu kaipaa ki­peäs­ti hank­kei­ta, jotka myös to­teu­tu­vat – samalla on koko kau­pun­gin etu, että kau­pun­kia kat­so­taan ko­ko­nai­suu­te­na

07.11.2020 06:00 53
Tilaajille
Yliopistoväki visioi Oulun keskustakampusta – esiin nousivat esimerkiksi yhteisöllisyys, korkeatasoinen tiede ja tutkimus, laadukas opetus ja oppiminen, viihtyisyys ja verkostoituminen

Yli­opis­to­vä­ki visioi Oulun kes­kus­ta­kam­pus­ta – esiin nou­si­vat esi­mer­kik­si yh­tei­söl­li­syys, kor­kea­ta­soi­nen tiede ja tut­ki­mus, laa­du­kas opetus ja op­pi­mi­nen, viih­tyi­syys ja ver­kos­toi­tu­mi­nen

05.11.2020 20:32 26
Tilaajille
Oulun yliopiston kampusratkaisun hintalappu riippuu neliöistä – pieni ja tehokas tulisi edullisimmaksi

Oulun yli­opis­ton kam­pus­rat­kai­sun hin­ta­lap­pu riippuu ne­liöis­tä – pieni ja tehokas tulisi edul­li­sim­mak­si

30.10.2020 18:01 48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Satsaus Lin­nan­maal­le kan­nat­taa jat­kos­sa­kin, Rak­si­lan alue tuottaa kau­pun­gil­le par­hai­ten asun­to­jen ja yri­tys­ten kautta

18.10.2020 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan seudun ke­hit­tä­mi­nen karkasi taas ainakin vuoden kauem­mas

15.10.2020 05:30 82
Tilaajille