Kaijonharju
Kuukausi
Oulun kaupungin maanomistus Kaijonharjussa Tapionrannan uudella asuinalueella herättää ihmetystä – "Miksi kaupunki ei lunasta maa-aluetta itselleen?"

Oulun kau­pun­gin maan­omis­tus Kai­jon­har­jus­sa Ta­pion­ran­nan uudella asuin­alueel­la he­rät­tää ih­me­tys­tä – "Miksi kau­pun­ki ei lunasta maa-aluet­ta it­sel­leen?"

11.10.2021 17:37 14
Tilaajille
Kaijonharjun yhteisötilat avataan torstaina – illalla järjestetään kaavoitukseen liittyvä keskustelutilaisuus

Kai­jon­har­jun yh­tei­sö­ti­lat avataan tors­tai­na – il­lal­la jär­jes­te­tään kaa­voi­tuk­seen liit­ty­vä kes­kus­te­lu­ti­lai­suus

05.10.2021 09:24 2
Linnanmaan Nyyrikinpuiston asuinalueen suunnittelu nytkähti eteenpäin

Lin­nan­maan Nyy­ri­kin­puis­ton asuin­alueen suun­nit­te­lu nyt­käh­ti eteen­päin

21.09.2021 21:15 1
Lähiön keskelle veistospuisto ja yhteiset tilat taiteelliselle toiminnalle – Kaijonharjuun suunnitellaan uutta asuinaluetta tiheään metsikköön

Lähiön kes­kel­le veis­tos­puis­to ja yh­tei­set tilat tai­teel­li­sel­le toi­min­nal­le – Kai­jon­har­juun suun­ni­tel­laan uutta asuin­aluet­ta tiheään met­sik­köön

20.09.2021 17:37 10
Tilaajille
Vanhemmat
Pyykösjärven rannassa olevan mökin ympärille kasvoi vuosikymmenten kuluessa kaupunki, ja nyt mökki on Airbnb-asuntona kaikkien ilona – "On ollut liikuttavaa, että pyykösjärveläiset ihmiset ovat halunneet tulla käymään siellä"

Pyy­kös­jär­ven ran­nas­sa olevan mökin ym­pä­ril­le kasvoi vuo­si­kym­men­ten ku­lues­sa kau­pun­ki, ja nyt mökki on Airbnb-asun­to­na kaik­kien ilona – "On ollut lii­kut­ta­vaa, että pyy­kös­jär­ve­läi­set ihmiset ovat ha­lun­neet tulla käymään siellä"

31.08.2021 18:00 12
Tilaajille
Ouluun tulossa lähimmäiskortteli – "Etsimme uudenlaista asumisen tapaa, seuraavaa askelta eteenpäin sukupolvikorttelista"

Ouluun tulossa lä­him­mäis­kort­te­li – "Et­sim­me uu­den­lais­ta asu­mi­sen tapaa, seu­raa­vaa askelta eteen­päin su­ku­pol­vi­kort­te­lis­ta"

09.06.2021 20:00 13
Tilaajille

Kestävä Kai­jon­har­ju -hanke etenee – alueel­le ke­hi­te­tään lä­hiöoh­jel­maa, jolla edis­te­tään hy­vin­voin­tia ja asuk­kai­den kans­sa­käy­mis­tä

26.04.2021 21:59 1
Kaijonharjussa massiivinen poliisioperaatio, mukana myös raskasta kalustoa – yksi henkilö otettiin kiinni

Kai­jon­har­jus­sa mas­sii­vi­nen po­lii­sio­pe­raa­tio, mukana myös ras­kas­ta ka­lus­toa – yksi henkilö otet­tiin kiinni

16.03.2021 17:50 16
Linnanmaalle nousee vihreästi ajattelevien nuorten ihmisten kortteli

Lin­nan­maal­le nousee vih­reäs­ti ajat­te­le­vien nuorten ih­mis­ten kort­te­li

01.02.2021 20:25 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­ku­te­taan so­te-uu­dis­tuk­seen ny­kyi­siä pal­ve­lui­ta ke­hit­tä­mäl­lä – ter­veys­pis­teet ovat eri­tyi­sen tär­kei­tä ikä­ih­mi­sil­le ja lap­si­per­heil­le

10.12.2020 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lin­nan­maas­ta Ouluun tie­teen, taiteen ja viih­tyi­sän ym­pä­ris­tön yh­dis­tä­vä si­vis­tys­kes­kus­ta

01.09.2020 07:00 3
Tilaajille
Latauksessa ollut sähköpyörän akku sytytti tulipalon kerrostaloasunnossa Kaijonharjussa

La­tauk­ses­sa ollut säh­kö­pyö­rän akku sytytti tu­li­pa­lon ker­ros­ta­lo­asun­nos­sa Kai­jon­har­jus­sa

08.05.2020 14:31 14