Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kuntoutus
Muhoslainen Sanna Pieniniemi on satsannut liikkumiseensa yli 30 000 euroa, eikä tiedä rahalle mitään parempaa käyttöä

Mu­hos­lai­nen Sanna Pie­ni­nie­mi on sat­san­nut liik­ku­mi­seen­sa yli 30 000 euroa, eikä tiedä rahalle mitään pa­rem­paa käyttöä

26.02.2024 05:00 7
Tilaajille
Tanja Poutiainen loukkaantui vakavasti uransa alussa ja lopussa – Viimeinen polvivamma johti omaan yritykseen, jonka alaa ovat urheilijoiden comebackit

Tanja Pou­tiai­nen louk­kaan­tui va­ka­vas­ti uransa alussa ja lopussa – Vii­mei­nen pol­vi­vam­ma johti omaan yri­tyk­seen, jonka alaa ovat ur­hei­li­joi­den co­me­bac­kit

20.10.2023 14:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiel­tei­sen va­kuu­tus­pää­tök­sen ei tule estää kun­tou­tus­ta

17.08.2023 07:31 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­ri­kos­ken työ­kli­nik­ka jär­jes­ti kun­tou­tus­mah­dol­li­suuk­sia

16.06.2023 05:00
Tilaajille
Verve Oulu ja Rokuan Kuntoutus yhdistyvät sittenkin

Verve Oulu ja Rokuan Kun­tou­tus yh­dis­ty­vät sit­ten­kin

27.04.2023 20:33 1
Verve Oulun ja Rokuan Kuntoutuksen yhdistyminen on peruttu, merkittävä osa henkilöstöstä piti tulevaa työmatkaa liian pitkänä – Verven kuntoutustoiminta Oulussa loppuu tämän vuoden aikana

Verve Oulun ja Rokuan Kun­tou­tuk­sen yh­dis­ty­mi­nen on pe­rut­tu, mer­kit­tä­vä osa hen­ki­lös­tös­tä piti tulevaa työ­mat­kaa liian pitkänä – Verven kun­tou­tus­toi­min­ta Oulussa loppuu tämän vuoden aikana

06.03.2023 18:30 53
Tilaajille
Rokuan Kuntoutus Oy yhdistyy Verve Ouluun, kuntoutustoiminta keskittyy kokonaan Rokualle

Rokuan Kun­tou­tus Oy yh­dis­tyy Verve Ouluun, kun­tou­tus­toi­min­ta kes­kit­tyy ko­ko­naan Ro­kual­le

31.01.2023 10:00 8
Tilaajille
Kelan pääjohtaja Outi Antila haluaa tarjota parempaa palvelua, ja sen pitää olla myös sosiaaliturvauudistuksen tavoite –"Palvelujen kautta takaisin töihin"

Kelan pää­joh­ta­ja Outi Antila haluaa tarjota pa­rem­paa pal­ve­lua, ja sen pitää olla myös so­siaa­li­tur­va­uu­dis­tuk­sen tavoite –"­Pal­ve­lu­jen kautta ta­kai­sin töihin"

20.01.2023 05:00 13
Tilaajille
OYSin kuntoutusosasto on siirtynyt kaupunginsairaalan tiloihin, myös puhelinnumerot vaihtuivat

OYSin kun­tou­tus­osas­to on siir­ty­nyt kau­pun­gin­sai­raa­lan ti­loi­hin, myös pu­he­lin­nu­me­rot vaih­tui­vat

09.08.2022 14:45 1
Verve myi ammatillisen kuntoutuksen ja terapiapalvelut Coronarialle – kaupan myötä siirtyy 25 miljoonan euron liikevaihto ja 350 työntekijää

Verve myi am­ma­til­li­sen kun­tou­tuk­sen ja te­ra­pia­pal­ve­lut Co­ro­na­rial­le – kaupan myötä siirtyy 25 mil­joo­nan euron lii­ke­vaih­to ja 350 työn­te­ki­jää

01.04.2022 07:33
Oulun Muistiparkissa on naurettu, itketty ja tunnelmoitu elävän musiikin tahdissa – musiikki avaa tunteiden lukkoja ja palauttaa muistoja

Oulun Muis­ti­par­kis­sa on nau­ret­tu, itketty ja tun­nel­moi­tu elävän mu­sii­kin tah­dis­sa – mu­siik­ki avaa tun­tei­den lukkoja ja pa­laut­taa muis­to­ja

21.12.2021 15:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Adhd-lap­si ei kun­tou­du sii­vous­vä­li­ne­va­ras­tos­sa

15.08.2021 07:00 2
Tilaajille
Oulu alkaa periä uusia asiakasmaksuja terveydenhuollossa – listalla muun muassa jalkojenhoito ja ravitsemusterapia

Oulu alkaa periä uusia asia­kas­mak­su­ja ter­vey­den­huol­los­sa – lis­tal­la muun muassa jal­ko­jen­hoi­to ja ra­vit­se­mus­te­ra­pia

09.06.2021 07:09 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää kun­tou­tus­osaa­mis­ta sote-alan kou­lu­tuk­seen – en­nal­ta­eh­käi­se­vät pal­ve­lut ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa ikä­ih­mis­ten toi­min­ta­ky­vyn yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä

14.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­kuu­tus­lää­kä­ri­jär­jes­tel­män uu­dis­tus on riit­tä­mä­tön – on koh­tuu­ton­ta asettaa to­dis­tus­taak­ka yk­sit­täi­sel­le ta­pa­tur­mas­ta kun­tou­tu­val­le hen­ki­löl­le

12.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-uu­dis­tus hei­ken­tää työt­tö­mien pal­ve­lui­ta

03.11.2020 05:30
Tilaajille
Caritas-säätiö miettii tulevaisuuden suuntaa – diakonia nousemassa avainasemaan

Ca­ri­tas-sää­tiö miettii tu­le­vai­suu­den suuntaa – dia­ko­nia nou­se­mas­sa avain­ase­maan

01.10.2020 20:20
Tilaajille
Kiipulasäätiön Avire myi kuntoutuksen palvelutoiminnan Vervelle – "Koronapandemia kiihdytti etäkuntoutuksen tarvetta"

Kii­pu­la­sää­tiön Avire myi kun­tou­tuk­sen pal­ve­lu­toi­min­nan Ver­vel­le – "Ko­ro­na­pan­de­mia kiih­dyt­ti etä­kun­tou­tuk­sen tar­vet­ta"

14.09.2020 15:47
Sekavat ohjeistukset ja vaihtelevat tulkinnat vaikeuttavat toimintaterapeuttien työtä korona-aikana – osan kuntoutus jäänyt jopa kesken

Sekavat oh­jeis­tuk­set ja vaih­te­le­vat tul­kin­nat vai­keut­ta­vat toi­min­ta­te­ra­peut­tien työtä ko­ro­na-ai­ka­na – osan kun­tou­tus jäänyt jopa kesken

27.08.2020 06:00
Tilaajille