MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronarokotukset: Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Hoitoala
Kuukausi
Voisiko avustajissa olla ratkaisu ikäihmisten hoidon kriisiin? Hoitajaliittojen mielestä ei – Leon Mansal tekee silti perushoivaa kuten muutkin hoitajat

Voisiko avus­ta­jis­sa olla rat­kai­su ikä­ih­mis­ten hoidon krii­siin? Hoi­ta­ja­liit­to­jen mie­les­tä ei – Leon Mansal tekee silti pe­rus­hoi­vaa kuten muutkin hoi­ta­jat

06.05.2022 06:00 24
Tilaajille
Analyysi: Poliitikot vaikenevat hoitajien palkoista, vaikka rummuttivat niistä aluevaaleissa – Hoitajajärjestöt odottavat poliitikoilta nyt hoitajien palkkakiistan ratkaisevaa "signaalia"

Ana­lyy­si: Po­lii­ti­kot vai­ke­ne­vat hoi­ta­jien pal­kois­ta, vaikka rum­mut­ti­vat niistä alue­vaa­leis­sa – Hoi­ta­ja­jär­jes­töt odot­ta­vat po­lii­ti­koil­ta nyt hoi­ta­jien palk­ka­kiis­tan rat­kai­se­vaa "sig­naa­lia"

05.05.2022 18:30 20
Tilaajille
HS:n kysely: Noin puolet suomalaisista on valmiita maksamaan lisää veroa, jotta hoitajien palkkoja voitaisiin nostaa

HS:n kysely: Noin puolet suo­ma­lai­sis­ta on val­mii­ta mak­sa­maan lisää veroa, jotta hoi­ta­jien palk­ko­ja voi­tai­siin nostaa

04.05.2022 20:07 37
Näin se menisi, jos hoitajat ottaisivat joukolla lopputilin – Oikeusoppineelle painostuskeino: "Kaikki eivät irtisanoutuisi lopullisesti työstään"

Näin se menisi, jos hoi­ta­jat ot­tai­si­vat jou­kol­la lop­pu­ti­lin – Oi­keus­op­pi­neel­le pai­nos­tus­kei­no: "Kaikki eivät ir­ti­sa­nou­tui­si lo­pul­li­ses­ti työs­tään"

03.05.2022 16:45 5
Tilaajille
Kutsumus ei riitä paikkaamaan huonoja työoloja – OYSin sairaanhoitajien kertomuksissa korostuu kokemus työnantajan heittopussina olosta
Kolumni

Kut­su­mus ei riitä paik­kaa­maan huonoja työ­olo­ja – OYSin sai­raan­hoi­ta­jien ker­to­muk­sis­sa ko­ros­tuu kokemus työn­an­ta­jan heit­to­pus­si­na olosta

27.04.2022 06:00 11
Tilaajille
Vanhemmat
Tehy: Osa hoitajista on valmis jopa luopumaan oikeudesta ammatin harjoittamiseen työtaistelun vuoksi – Valviralle tulleiden hakemusten määrä kasvanut, mutta silti hyvin pieni

Tehy: Osa hoi­ta­jis­ta on valmis jopa luo­pu­maan oi­keu­des­ta ammatin har­joit­ta­mi­seen työ­tais­te­lun vuoksi – Val­vi­ral­le tul­lei­den ha­ke­mus­ten määrä kas­va­nut, mutta silti hyvin pieni

22.04.2022 16:19 33
Tilaajille
Hoitoalan sopu on vielä tuskaisen tien takana, eikä ratkaisua synny ilman osapuolten vastaantuloja
Pääkirjoitus

Hoi­to­alan sopu on vielä tus­kai­sen tien takana, eikä rat­kai­sua synny ilman osa­puol­ten vas­taan­tu­lo­ja

20.04.2022 20:00 18
Tilaajille
Tehy ja Super: Hoitajalakon toinen vaihe on peruttu, järjestöt valmistautuvat joukkoirtisanoutumisiin

Tehy ja Super: Hoi­ta­ja­la­kon toinen vaihe on pe­rut­tu, jär­jes­töt val­mis­tau­tu­vat jouk­ko­ir­ti­sa­nou­tu­mi­siin

19.04.2022 23:04 213
OYS: Hoitajaliitot ilmoittivat entistä tiukemmasta suojelutyön määrästä, leikkauksia jouduttu perumaan lyhyellä varoitusajalla

OYS: Hoi­ta­ja­lii­tot il­moit­ti­vat entistä tiu­kem­mas­ta suo­je­lu­työn mää­räs­tä, leik­kauk­sia jou­dut­tu pe­ru­maan ly­hyel­lä va­roi­tus­ajal­la

13.04.2022 18:10 124
Kiistelty potilasturvallisuuslaki etenemässä hallituksen istuntoon – "Kaikkien puolueiden kannat ovat auki vielä tässä vaiheessa"

Kiis­tel­ty po­ti­las­tur­val­li­suus­la­ki ete­ne­mäs­sä hal­li­tuk­sen is­tun­toon – "Kaik­kien puo­luei­den kannat ovat auki vielä tässä vai­hees­sa"

10.04.2022 22:28 20
Hoitajien lakko: OYSin toiminta jatkuu ilman isoja muutoksia loppuviikon ajan – puhelinvaihteessa voi olla ruuhkaa

Hoi­ta­jien lakko: OYSin toi­min­ta jatkuu ilman isoja muu­tok­sia lop­pu­vii­kon ajan – pu­he­lin­vaih­tees­sa voi olla ruuhkaa

06.04.2022 18:03 19
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen: Vasemmistoliitto ei vie hoitohenkilöstön "pakkotyölakia" eteenpäin

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Hanna Sark­ki­nen: Va­sem­mis­to­liit­to ei vie hoi­to­hen­ki­lös­tön "pak­ko­työ­la­kia" eteen­päin

06.04.2022 13:25 11
Hoitajalakosta huolimatta osastoilla on työvoimaa jopa tavallista enemmän – "Riski potilasturvallisuuden vaarantumiselle on edelleen olemassa"

Hoi­ta­ja­la­kos­ta huo­li­mat­ta osas­toil­la on työ­voi­maa jopa ta­val­lis­ta enemmän – "Riski po­ti­las­tur­val­li­suu­den vaa­ran­tu­mi­sel­le on edel­leen ole­mas­sa"

05.04.2022 18:12 12
Tilaajille
Hoitajien lakko alkoi ja ministeriössä alettiin valmistaa potilasturvalakia – "Ilmoitus lain valmistelusta aiheutti hoitajissa raivoa"

Hoi­ta­jien lakko alkoi ja mi­nis­te­riös­sä alet­tiin val­mis­taa po­ti­las­tur­va­la­kia – "Il­moi­tus lain val­mis­te­lus­ta ai­heut­ti hoi­ta­jis­sa raivoa"

01.04.2022 16:57 30
Tilaajille
OYSin suojelutyöhön neuvoteltiin viikonlopuksi lisää työntekijöitä – hoitajien lakko koettelee päivystyksen ja vuodeosastojen ohella myös psykiatrian potilasturvallisuutta

OYSin suo­je­lu­työ­hön neu­vo­tel­tiin vii­kon­lo­puk­si lisää työn­te­ki­jöi­tä – hoi­ta­jien lakko koet­te­lee päi­vys­tyk­sen ja vuo­de­osas­to­jen ohella myös psy­kiat­rian po­ti­las­tur­val­li­suut­ta

01.04.2022 18:26 36
Tilaajille
"Mikä meitä ajaa? Muutosvoima!" –  iskulauseet kaikuivat hoitajien mielenosoitusmarssilla Oulun keskustassa

"Mikä meitä ajaa? Muu­tos­voi­ma!" –  is­ku­lau­seet kai­kui­vat hoi­ta­jien mie­len­osoi­tus­mars­sil­la Oulun kes­kus­tas­sa

01.04.2022 14:29 19
Tilaajille
OYSin päivystys pyytää ajanvarausasiakkaita odottamaan yhteydenottoa – "On tärkeää, ettei päivystys ruuhkaudu ajanvarauksiin liittyvistä asioista"

OYSin päi­vys­tys pyytää ajan­va­raus­asiak­kai­ta odot­ta­maan yh­tey­den­ot­toa – "On tär­keää, ettei päi­vys­tys ruuh­kau­du ajan­va­rauk­siin liit­ty­vis­tä asiois­ta"

01.04.2022 13:09
Hoitajat vauhdittavat neuvotteluja mielenosoitusmarssilla Oulun keskustassa

Hoi­ta­jat vauh­dit­ta­vat neu­vot­te­lu­ja mie­len­osoi­tus­mars­sil­la Oulun kes­kus­tas­sa

01.04.2022 11:45 73
Tehy ja SuPer ilmoittivat uudesta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka alkaa perjantaina

Tehy ja SuPer il­moit­ti­vat uudesta ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­los­ta, joka alkaa per­jan­tai­na

24.03.2022 19:37 6