Lääkkeet
Apteekkariliitto esittää keinoa, miten saataisiin aikaan kymmenien miljoonien eurojen säästöt lääkkeistä

Ap­teek­ka­ri­liit­to esittää keinoa, miten saa­tai­siin aikaan kym­me­nien mil­joo­nien eurojen säästöt lääk­keis­tä

13.09.2021 08:37 8
Tunteita turruttavan lääkkeen väärinkäyttö lisääntyi rajusti Ruotsissa – uhkaako laiton tramadoli-kauppa turvallisuutta myös Suomessa?

Tun­tei­ta tur­rut­ta­van lääk­keen vää­rin­käyt­tö li­sään­tyi rajusti Ruot­sis­sa – uhkaako laiton tra­ma­do­li-kaup­pa tur­val­li­suut­ta myös Suo­mes­sa?

29.08.2021 06:00 4
Tilaajille
"Koronapandemia on pistänyt miettimään, miten globaalit tuotantoketjut toimivat", sanoo lääkeainevalmistaja Fermionin Oulun tehtaan johtaja

"Ko­ro­na­pan­de­mia on pis­tä­nyt miet­ti­mään, miten glo­baa­lit tuo­tan­to­ket­jut toi­mi­vat", sanoo lää­ke­ai­ne­val­mis­ta­ja Fer­mio­nin Oulun tehtaan johtaja

22.08.2021 06:00 5
Tilaajille
Kela: Lasten ja nuorten ADHD-lääkkeiden käyttö kasvanut voimakkaasti – ADHD-lääke nousi viime vuonna alle 18-vuotiaiden korvattavien lääkkeiden kärkikymmenikköön

Kela: Lasten ja nuorten ADHD-lääk­kei­den käyttö kas­va­nut voi­mak­kaas­ti – ADHD-lää­ke nousi viime vuonna alle 18-vuo­tiai­den kor­vat­ta­vien lääk­kei­den kär­ki­kym­me­nik­köön

18.08.2021 15:02 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­li­ala­lääk­kei­den vie­roi­tus­oi­reis­ta kärsii joka toinen

17.08.2021 07:00 2
Tilaajille
Suomi hyväksytty ensimmäisenä maana Solidarity-koronalääketutkimuksen toiseen vaiheeseen – tutkimuslääkkeillä hoidetaan sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita

Suomi hy­väk­syt­ty en­sim­mäi­se­nä maana So­li­da­ri­ty-ko­ro­na­lää­ke­tut­ki­muk­sen toiseen vai­hee­seen – tut­ki­mus­lääk­keil­lä hoi­de­taan sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­via po­ti­lai­ta

11.08.2021 20:22 1
Yli puoli miljoonaa suomalaista syö mielialalääkettä, mutta puhutaanko niiden riskeistä tarpeeksi? Haastattelimme vieroitusoireista kärsiviä sekä hoitosuosituksia laatinutta professoria

Yli puoli mil­joo­naa suo­ma­lais­ta syö mie­lia­la­lää­ket­tä, mutta pu­hu­taan­ko niiden ris­keis­tä tar­peek­si? Haas­tat­te­lim­me vie­roi­tus­oi­reis­ta kär­si­viä sekä hoi­to­suo­si­tuk­sia laa­ti­nut­ta pro­fes­so­ria

07.08.2021 07:00 19
Tilaajille
Oulussa työskennellyt far­ma­seu­tti tuomittiin ehdolliseen po­ti­lai­den lääk­kei­den ka­val­luk­ses­ta

Oulussa työs­ken­nel­lyt far­ma­seut­ti tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen po­ti­lai­den lääk­kei­den ka­val­luk­ses­ta

02.07.2021 10:56 5
Tilaajille
Oulun kaupunginsairaalan ex-farmaseutille luettiin syyte potilaiden lääkkeiden kavalluksesta – pisti itseensä erittäin vaarallisia huumausaineita

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan ex-far­ma­seu­til­le luet­tiin syyte po­ti­lai­den lääk­kei­den ka­val­luk­ses­ta – pisti it­seen­sä erit­täin vaa­ral­li­sia huu­maus­ai­nei­ta

17.06.2021 16:41 9
Tilaajille
Nuorten keskuudessa epäillään leviävän poikkeuksellisen vaarallista ainetta – viisi parikymppistä miestä kuollut myrkytykseen Turussa lyhyen ajan sisällä

Nuorten kes­kuu­des­sa epäil­lään le­viä­vän poik­keuk­sel­li­sen vaa­ral­lis­ta ainetta – viisi pa­ri­kymp­pis­tä miestä kuollut myr­ky­tyk­seen Turussa lyhyen ajan sisällä

29.04.2021 10:20
Yliannostuskuolemalta pelastava nenäsuihke saattaa tulla ilmaiseksi huumeiden käyttäjille Suomessakin

Yli­an­nos­tus­kuo­le­mal­ta pe­las­ta­va ne­nä­suih­ke saattaa tulla il­mai­sek­si huu­mei­den käyt­tä­jil­le Suo­mes­sa­kin

19.04.2021 08:40 14
Suomalainen lääkevalmistaja varoittaa hintaleikkureista – "Lääkevalmistuksen oltava kannattavaa normaalioloissa, jotta kriisissä on omavaraisuutta"

Suo­ma­lai­nen lää­ke­val­mis­ta­ja va­roit­taa hin­ta­leik­ku­reis­ta – "Lää­ke­val­mis­tuk­sen oltava kan­nat­ta­vaa nor­maa­lio­lois­sa, jotta krii­sis­sä on oma­va­rai­suut­ta"

09.04.2021 20:31
Tilaajille
Kysyimme: Ovatko terveydenhuoltoalan työntekijöiden lääkevarkaudet lisääntyneet? "Suurin osa valvontalautakuntaan etenevistä tapauksista koskee päihdeongelmaa"

Ky­syim­me: Ovatko ter­vey­den­huol­to­alan työn­te­ki­jöi­den lää­ke­var­kau­det li­sään­ty­neet? "Suurin osa val­von­ta­lau­ta­kun­taan ete­ne­vis­tä ta­pauk­sis­ta koskee päih­deon­gel­maa"

04.02.2021 19:00
Tilaajille
Korkea ikä moninkertaistaa lääkehaittojen riskin – Katso, millaiset lääkkeet aiheuttavat eniten ongelmia ja mitkä eivät sovi ollenkaan yhteen

Korkea ikä mo­nin­ker­tais­taa lää­ke­hait­to­jen riskin – Katso, mil­lai­set lääk­keet ai­heut­ta­vat eniten on­gel­mia ja mitkä eivät sovi ol­len­kaan yhteen

25.01.2021 07:00 3
Tilaajille
Uusi sairaalalääke voi maksaa yli miljoona euroa potilasta kohden vuodessa – "Jos yhdessä neuvotellen saadaan osa pois, se kannattaa tehdä"

Uusi sai­raa­la­lää­ke voi maksaa yli mil­joo­na euroa po­ti­las­ta kohden vuo­des­sa – "Jos yhdessä neu­vo­tel­len saadaan osa pois, se kan­nat­taa tehdä"

20.12.2020 06:00 5
Pohjoissuomalaisen perheen isä maksoi lapsen lääkkeistä lähes 200 000 euroa – "Mitään muuta ratkaisua en olisi voinut tehdä"

Poh­jois­suo­ma­lai­sen perheen isä maksoi lapsen lääk­keis­tä lähes 200 000 euroa – "Mitään muuta rat­kai­sua en olisi voinut tehdä"

09.11.2020 06:00 6
Tilaajille
Parasetamolia tai deksametasonia sisältävien lääkkeiden myyntiä rajoitetaan

Pa­ra­se­ta­mo­lia tai dek­sa­me­ta­so­nia si­säl­tä­vien lääk­kei­den myyntiä ra­joi­te­taan

18.08.2020 14:29 3

Fimea avaa toi­mi­pis­teen Ouluun – "Mo­ni­paik­kai­suus turvaa paitsi Fimean omaa toi­min­ta­ky­kyä myös lääk­kei­den käyt­tä­jien tur­val­li­suut­ta"

29.06.2020 09:31
Koronavirusepidemia nosti lääkkeiden kysyntää, mutta lääkkeiden toimitusvarmuus pysyi samalla tasolla

Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia nosti lääk­kei­den ky­syn­tää, mutta lääk­kei­den toi­mi­tus­var­muus pysyi samalla tasolla

17.06.2020 09:10 1
Ebola-lääke remdesivir voi tulla koronapotilaiden käyttöön jo muutamassa viikossa – "Kaikki on täysin tuloksista kiinni"

Ebo­la-lää­ke rem­de­si­vir voi tulla ko­ro­na­po­ti­lai­den käyt­töön jo muu­ta­mas­sa vii­kos­sa – "Kaikki on täysin tu­lok­sis­ta kiinni"

22.05.2020 06:00 2