Työmarkkinat
Kuukausi
Ruotsissa monin verroin enemmän väkeä samassa tehtävässä – Metsäteollisuuden päätös luo painetta Suomessakin

Ruot­sis­sa monin verroin enemmän väkeä samassa teh­tä­väs­sä – Met­sä­teol­li­suu­den päätös luo pai­net­ta Suo­mes­sa­kin

18.10.2020 06:00 0
Massiivinen työllisyyskokeilu alkaa vuodenvaihteessa – kokeilun piirissä 250 000 asiakasta sekä tuhat valtiolta kokeiluihin siirtyvää työntekijää

Mas­sii­vi­nen työl­li­syys­ko­kei­lu alkaa vuo­den­vaih­tees­sa – ko­kei­lun pii­ris­sä 250 000 asia­kas­ta sekä tuhat val­tiol­ta ko­kei­lui­hin siir­ty­vää työn­te­ki­jää

06.10.2020 06:00 3
Saarikko lisäisi työelämän joustoja ja turvaa, Andersson säätäisi minimipalkkalain

Saa­rik­ko lisäisi työ­elä­män jous­to­ja ja turvaa, An­ders­son sää­täi­si mi­ni­mi­palk­ka­lain

02.10.2020 15:34 2
Harrastuksesta tuli oululaiselle Tiina-Leena Kurjelle uusi ammatti – 55 vuotta täyttäneiden työssäolo on nyt aivan eri tasolla kuin 1990-luvulla

Har­ras­tuk­ses­ta tuli ou­lu­lai­sel­le Tii­na-Lee­na Kur­jel­le uusi ammatti – 55 vuotta täyt­tä­nei­den työs­sä­olo on nyt aivan eri tasolla kuin 1990-lu­vul­la

26.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Akavan Fjäder: Nopeutetuista lomautuksista ei pidä tehdä pysyviä – Suomen Yrittäjät täysin eri linjoilla

Akavan Fjäder: No­peu­te­tuis­ta lo­mau­tuk­sis­ta ei pidä tehdä pysyviä – Suomen Yrit­tä­jät täysin eri lin­joil­la

24.09.2020 06:00 0
Yrittäjien Pentikäinen: Määräaikaisuudet pitäisi hyväksyä myös ilman perustetta jopa kahden vuoden ajan – "Poikkeustilanteessa olisi kaikkien etu"

Yrit­tä­jien Pen­ti­käi­nen: Mää­rä­ai­kai­suu­det pitäisi hy­väk­syä myös ilman pe­rus­tet­ta jopa kahden vuoden ajan – "Poik­keus­ti­lan­tees­sa olisi kaik­kien etu"

23.09.2020 19:00 8
Vanhemmat
Kevään koronahenki pihisee vain vaivoin – jakolinjat palasivat politiikkaan ja työmarkkinoille
Kolumni Jussi Orell

Kevään ko­ro­na­hen­ki pihisee vain vaivoin – ja­ko­lin­jat pa­la­si­vat po­li­tiik­kaan ja työ­mark­ki­noil­le

13.09.2020 10:56 1
Palkansaajien keskusjärjestöt kertovat tulehtuneesta ilmapiiristä ja huonosta keskusteluyhteydestä – EK:n Häkämies tyrmää väitteet työmarkkinoiden riitaisuudesta

Pal­kan­saa­jien kes­kus­jär­jes­töt ker­to­vat tu­leh­tu­nees­ta il­ma­pii­ris­tä ja huo­nos­ta kes­kus­te­lu­yh­tey­des­tä – EK:n Hä­kä­mies tyrmää väit­teet työ­mark­ki­noi­den rii­tai­suu­des­ta

13.09.2020 10:49 5
Akavan Fjäderin mukaan sopiminen työmarkkinoilla on kriisiytynyt kesän aikana – "Syyttely ja kovien kantojen kierre pitää saada poikki"

Akavan Fjä­de­rin mukaan so­pi­mi­nen työ­mark­ki­noil­la on krii­siy­ty­nyt kesän aikana – "Syyt­te­ly ja kovien kan­to­jen kierre pitää saada poikki"

13.09.2020 10:13 4
Tilaajille
Kysely: Jopa 40 prosenttia kokee työtilanteensa epävarmaksi

Kysely: Jopa 40 pro­sent­tia kokee työ­ti­lan­teen­sa epä­var­mak­si

29.07.2020 09:25 0
Lukijalta Mielipide Jouni Jussinniemi

Ali­palk­kaus on kri­mi­na­li­soi­ta­va, jotta työ­elä­män pe­li­sään­nöt ovat kai­kil­le samat

17.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Riistolta ei saa sulkea silmiä työmarkkinoilla
Pääkirjoitus Kaleva

Pää­kir­joi­tus: Riis­tol­ta ei saa sulkea silmiä työ­mark­ki­noil­la

06.07.2020 20:00 4
Tilaajille
Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus hyväksyttiin, kiky-tunnit poistuvat ja palkkaero kuntasektoriin verrattuna pienenee – "Tämä oli oikeudenmukainen ratkaisu"

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan sopimus hy­väk­syt­tiin, ki­ky-tun­nit pois­tu­vat ja palk­ka­ero kun­ta­sek­to­riin ver­rat­tu­na pie­ne­nee – "Tämä oli oi­keu­den­mu­kai­nen rat­kai­su"

27.06.2020 14:16 0
SAK ja STTK tyrmäävät yrittäjäjärjestöjen esityksen paikallisesta sopimisesta: "Maksajan roolia tarjotaan palkansaajille, kyseessä kesän uutisperhonen"

SAK ja STTK tyr­mää­vät yrit­tä­jä­jär­jes­tö­jen esi­tyk­sen pai­kal­li­ses­ta so­pi­mi­ses­ta: "Mak­sa­jan roolia tar­jo­taan pal­kan­saa­jil­le, ky­sees­sä kesän uu­tis­per­ho­nen"

26.06.2020 10:34 3