Kolumni: Iivo Nis­ka­nen on vii­mei­sen vuoden ajan luullut ja ku­vi­tel­lut liikaa

Hiihto: Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti

Luitko jo tämän: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lääkärit
Mika Nevalainen ja Tuomas Qvist palkittiin Pohjolan Lääkäripäivien avajaisissa Oulussa

Mika Ne­va­lai­nen ja Tuomas Qvist pal­kit­tiin Poh­jo­lan Lää­kä­ri­päi­vien ava­jai­sis­sa Oulussa

20.02.2024 20:00 1
Liikaa palkkaa saaneille OYSin lääkäreille uusi paikallinen sopimus

Liikaa palkkaa saa­neil­le OYSin lää­kä­reil­le uusi pai­kal­li­nen sopimus

17.01.2024 15:10 18
Tilaajille
Aikuisten pitäisi arvostaa nuoria nykyistä enemmän, sillä teineillä on sellaista mitä meillä ei ole
Kolumni

Ai­kuis­ten pitäisi ar­vos­taa nuoria ny­kyis­tä enem­män, sillä tei­neil­lä on sel­lais­ta mitä meillä ei ole

23.12.2023 06:05 24
Oulun poliisi: Sairaanhoitopiirin lääkärien palkkasotkussa ei syytä epäillä rikosta, esitutkintaa ei aloiteta

Oulun po­lii­si: Sai­raan­hoi­to­pii­rin lää­kä­rien palk­ka­sot­kus­sa ei syytä epäillä ri­kos­ta, esi­tut­kin­taa ei aloi­te­ta

27.11.2023 13:43 3
Tilaajille
Kela-korvaukset nousevat, mutta onko ihmisillä vielä sittenkään rahaa yksityiseen lääkäriin? – Yksittäisen käynnin hinta nousee helposti lähelle 300:aa euroa

Ke­la-kor­vauk­set nou­se­vat, mutta onko ih­mi­sil­lä vielä sit­ten­kään rahaa yk­si­tyi­seen lää­kä­riin? – Yk­sit­täi­sen käynnin hinta nousee hel­pos­ti lähelle 300:aa euroa

26.11.2023 18:30 46
Tilaajille
OYSin palkkasotkun keskellä olleelle lääkäriryhmälle neuvotellaan uutta sopimusta

OYSin palk­ka­sot­kun kes­kel­lä ol­leel­le lää­kä­ri­ryh­mäl­le neu­vo­tel­laan uutta so­pi­mus­ta

09.11.2023 06:30 24
Tilaajille
Oululaislääkäri Jukka Juntunen, 42, rakensi laitteet, joilla voi kuunnella Sodankylässä olevan potilaan sydäntä – Näin toimii paljon puhuttu lääkäri–hoitaja -malli

Ou­lu­lais­lää­kä­ri Jukka Jun­tu­nen, 42, rakensi lait­teet, joilla voi kuun­nel­la So­dan­ky­läs­sä olevan po­ti­laan sydäntä – Näin toimii paljon puhuttu lää­kä­ri–­hoi­ta­ja -malli

06.11.2023 05:00 19
Tilaajille
Lääkärit tiedustelevat hyvin harvoin iäkkäiden ajoterveyttä – se voi aiheuttaa vaaraa tieliikenteessä

Lää­kä­rit tie­dus­te­le­vat hyvin harvoin iäk­käi­den ajo­ter­veyt­tä – se voi ai­heut­taa vaaraa tie­lii­ken­tees­sä

01.11.2023 12:05 9
Tilaajille
Pohteen kolmelle työntekijälle annettu varoitukset OYSin palkkasotkusta – Aluehallitus ei vaadi vahingon korvaamista

Pohteen kol­mel­le työn­te­ki­jäl­le annettu va­roi­tuk­set OYSin palk­ka­sot­kus­ta – Alue­hal­li­tus ei vaadi va­hin­gon kor­vaa­mis­ta

31.10.2023 18:10 57
Tilaajille
Henkilöstöpäällikön mukaan asia nyt loppuun käsitelty – OYSin lääkäreiden palkka-asiasta ei jätetty yhtään oikaisuvaatimusta

Hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön mukaan asia nyt loppuun kä­si­tel­ty – OYSin lää­kä­rei­den palk­ka-asias­ta ei jätetty yhtään oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta

17.10.2023 17:55 11
Tilaajille
Professori Koskinen pohtii,  onko OYSin lääkäreiden palkka-asiassa lainkaan kyse virheestä vaan työnantajan vakiintuneesta tulkinnasta

Pro­fes­so­ri Kos­ki­nen pohtii, onko OYSin lää­kä­rei­den palk­ka-asias­sa lain­kaan kyse vir­hees­tä vaan työn­an­ta­jan va­kiin­tu­nees­ta tul­kin­nas­ta

11.09.2023 17:00 46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syyskuu on ki­pu­kuu­kau­si – kipuja ei voi ver­tail­la, se on jo­kai­sen oma tun­te­mus häi­riöis­tä ke­hos­sam­me

11.09.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voiko diag­noo­sin ky­see­na­lais­taa?

09.09.2023 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

220 kir­jaus­ta Kan­ta-pal­ve­lus­sa – sote-ra­hoi­tus ei millään kestä täl­lais­ta toi­min­taa

07.09.2023 05:00
Tilaajille
Palkka-asian käsittely henkilöstöjaoksessa jatkuu – Takaisinperinnästä ei vielä ratkaisua

Palk­ka-asian kä­sit­te­ly hen­ki­lös­tö­jaok­ses­sa jatkuu – Ta­kai­sin­pe­rin­näs­tä ei vielä rat­kai­sua

05.09.2023 17:25 12
Tilaajille
Liika on liikaa – OYSin palkkasotku on siivottava kunnolla ja tasapuolisesti
Pääkirjoitus

Liika on liikaa – OYSin palk­ka­sot­ku on sii­vot­ta­va kun­nol­la ja ta­sa­puo­li­ses­ti

03.09.2023 20:00 56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomeen tar­vi­taan laki kuo­lin­avus­ta – uuden kan­sa­lais­aloit­teen te­ke­mi­nen näyttää ai­noal­ta mah­dol­li­suu­del­ta viedä eu­ta­na­sian mah­dol­li­suut­ta eteen­päin

04.07.2023 06:00 9
Tilaajille
Oulussa vieraillut Lääkäriliiton puheenjohtaja varoittaa: Jos uusi eduskunta ei satsaa terveydenhuoltoon, joudutaan tekemään vaikeaa priorisointia

Oulussa vie­rail­lut Lää­kä­ri­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja va­roit­taa: Jos uusi edus­kun­ta ei satsaa ter­vey­den­huol­toon, jou­du­taan te­ke­mään vaikeaa prio­ri­soin­tia

14.03.2023 20:42 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoidon jat­ku­vuus­mal­lis­ta rat­kai­su Oulun sote-kes­kus­ten on­gel­miin – mallia on pi­lo­toi­tu Tuiran hy­vin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa on­nis­tu­nees­ti

22.02.2023 06:00 3
Tilaajille