Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Evankelisluterilainen kirkko
Kuukausi
Piispa Jukka Keskitalo asettaa Jaakko Tuiskun Karjasillan kirkkoherran virkaan sunnuntaina

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo asettaa Jaakko Tuiskun Kar­ja­sil­lan kirk­ko­her­ran virkaan sun­nun­tai­na

12.02.2024 12:02 2
Välikohtaus Karigasniemen kappelissa esti lasten joikuesityksen – Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo linjaa, että joiut kuuluvat nykypäivän kirkkoon

Vä­li­koh­taus Ka­ri­gas­nie­men kap­pe­lis­sa esti lasten joi­ku­esi­tyk­sen – Oulun hiip­pa­kun­nan piispa Jukka Kes­ki­ta­lo linjaa, että joiut kuu­lu­vat ny­ky­päi­vän kirk­koon

08.02.2024 22:18 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kir­kol­ta vaa­di­taan roh­keut­ta

06.02.2024 05:00 4
67 prosenttia oululaisista kuuluu kirkkoon – kirkosta erotaan edelleen huimasti enemmän, kuin liitytään

67 pro­sent­tia ou­lu­lai­sis­ta kuuluu kirk­koon – kir­kos­ta erotaan edel­leen hui­mas­ti enem­män, kuin lii­ty­tään

02.02.2024 10:57 57
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirkko on edel­leen mer­kit­tä­vä yh­teis­kun­nal­li­nen toimija

02.02.2024 06:00 5
Vanhemmat
Kirkko käynnistää kuulemismenettelyn naispappeuteen liittyvässä kiistassa

Kirkko käyn­nis­tää kuu­le­mis­me­net­te­lyn nais­pap­peu­teen liit­ty­väs­sä kiis­tas­sa

25.10.2023 12:30 11
Uskonnot moninaistuvat ja herätyskristillisyys saa meilläkin pontta USA:sta – Piispa Mari Leppäsen mukaan sodassa uskonto on harvoin oikeasti pääroolissa

Us­kon­not mo­ni­nais­tu­vat ja he­rä­tys­kris­til­li­syys saa meil­lä­kin pontta USA:sta – Piispa Mari Lep­pä­sen mukaan sodassa uskonto on harvoin oi­keas­ti pää­roo­lis­sa

15.10.2023 12:00 6
Tilaajille
Oulusta tullut uusi kenttäpiispa Pekka Asikainen huolehtii, että varusmiehet tuntevat sodan säännöt – "Jos sotilaan moraalinen kuormitus kasvaa, siihen loppuu toimintakyky"

Oulusta tullut uusi kent­tä­piis­pa Pekka Asi­kai­nen huo­leh­tii, että va­rus­mie­het tun­te­vat sodan säännöt – "Jos so­ti­laan mo­raa­li­nen kuor­mi­tus kasvaa, siihen loppuu toi­min­ta­ky­ky"

17.07.2023 12:00 8
Tilaajille
Euroviisuhumputukseen heittäytyneestä kirkosta on tullut karnevaalikoju huomiotalouden markkinatorilla
Kolumni

Eu­ro­vii­su­hum­pu­tuk­seen heit­täy­ty­nees­tä kir­kos­ta on tullut kar­ne­vaa­li­ko­ju huo­mio­ta­lou­den mark­ki­na­to­ril­la

13.05.2023 06:00 12
Tilaajille
Kirkkojen kellot soivat Ukrainan puolesta sodan vuosipäivänä ympäri maan, myös Oulussa

Kirk­ko­jen kellot soivat Uk­rai­nan puo­les­ta sodan vuo­si­päi­vä­nä ympäri maan, myös Oulussa

17.02.2023 10:33 2
Helvetillä pelottelua, synnintunnon herättämistä, eristämistä jopa perheestä – ankarasta uskonyhteisöstä nuorena eronnut oululaislähtöinen Maija-Leena Rova muistuttaa hengellisen väkivallan olevan rikos

Hel­ve­til­lä pe­lot­te­lua, syn­nin­tun­non he­rät­tä­mis­tä, eris­tä­mis­tä jopa per­hees­tä – an­ka­ras­ta us­kon­yh­tei­sös­tä nuorena eronnut ou­lu­lais­läh­töi­nen Mai­ja-Lee­na Rova muis­tut­taa hen­gel­li­sen vä­ki­val­lan olevan rikos

29.11.2022 19:00 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei jätetä kirkkoa pienen joukon käsiin vaan huo­leh­di­taan, että jo­kai­nen on ter­ve­tul­lut

11.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Voiko sota olla oikeutettu?
Kolumni

Voiko sota olla oi­keu­tet­tu?

21.10.2022 06:00 9
Tilaajille
Ekaluokkalaisia siunataan koulutielle Oulun seurakunnissa – katso tilaisuudet tästä

Eka­luok­ka­lai­sia siu­na­taan kou­lu­tiel­le Oulun seu­ra­kun­nis­sa – katso ti­lai­suu­det tästä

27.07.2022 09:28 11
"Jumala ei pettänyt, mutta yhteisö petti" – useimmat hengellisistä yhteisöistä irtautuvat jatkavat uskomista omalla tavallaan, kertoo väitöstutkimus

"Jumala ei pet­tä­nyt, mutta yhteisö petti" – useim­mat hen­gel­li­sis­tä yh­tei­söis­tä ir­tau­tu­vat jat­ka­vat us­ko­mis­ta omalla ta­val­laan, kertoo väi­tös­tut­ki­mus

24.05.2022 19:00 10
Tilaajille
Suomen piispat julkaisivat vetoomuksen sodan lopettamiseksi – Arkkipiispa lähetti myös henkilökohtaisen kirjeen Venäjän ortodoksisen kirkon johtajalle

Suomen piispat jul­kai­si­vat ve­too­muk­sen sodan lo­pet­ta­mi­sek­si – Ark­ki­piis­pa lähetti myös hen­ki­lö­koh­tai­sen kirjeen Venäjän or­to­dok­si­sen kirkon joh­ta­jal­le

01.03.2022 12:43
Kaleva selvitti: Näin jyrkästi Oulun seurakuntien kirkkoherrat suhtautuvat samaa sukupuolta olevien vihkimisiin – yksi muutti kantansa kyselyn aikana

Kaleva sel­vit­ti: Näin jyr­käs­ti Oulun seu­ra­kun­tien kirk­ko­her­rat suh­tau­tu­vat samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­siin – yksi muutti kan­tan­sa kyselyn aikana

19.02.2022 13:10 92
Tilaajille
Aloite kieltää samaa sukupuolta olevien vihkiminen Oulun tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa äänestettiin nurin – "Yhdenvertaisuus voitti äänin 9–5"

Aloite kieltää samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­nen Oulun tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­nan ti­lois­sa ää­nes­tet­tiin nurin – "Yh­den­ver­tai­suus voitti äänin 9–5"

17.02.2022 21:00 58
Tilaajille
Joukko seurakuntapäättäjiä haluaa kieltää samaa sukupuolta olevien vihkimiset – kirkkoherra Satu Saarinen vastustaa aloitetta: ”Yhdenvertaisuudesta ei voi tinkiä"

Joukko seu­ra­kun­ta­päät­tä­jiä haluaa kieltää samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­set – kirk­ko­her­ra Satu Saa­ri­nen vas­tus­taa aloi­tet­ta: ”Yh­den­ver­tai­suu­des­ta ei voi tinkiä"

17.02.2022 07:03 82
Tilaajille
Kauhavan herättäjäjuhlat järjestetään tulevana viikonloppuna virtuaalisesti – lähetystä voi seurata netistä, Nivalassa myös radiosta

Kau­ha­van he­rät­tä­jä­juh­lat jär­jes­te­tään tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na vir­tuaa­li­ses­ti – lä­he­tys­tä voi seurata ne­tis­tä, Ni­va­las­sa myös ra­dios­ta

29.06.2021 14:38