Joukkoliikenne: Oubus käyttää tuu­raa­jia, jotka tekevät vuoroja ilman työ­so­pi­mus­ta

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Auttaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei jätetä ketään yksin, ehkä sitten myös yh­teis­kun­tam­me alkaisi voimaan pa­rem­min

30.12.2023 05:45 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­nen voi olla auttaja omassa ar­jes­saan

17.03.2023 05:00
Tilaajille
Ukrainan sota on rujo ja ruma, mutta se nosti silmiemme eteen myös ihmisten hyvyyden
Kolumni

Uk­rai­nan sota on rujo ja ruma, mutta se nosti sil­miem­me eteen myös ih­mis­ten hy­vyy­den

22.02.2023 06:00 19
Tilaajille
Kaleva vietti aamupäivän Oulun Help Center Ukrainessa ja seurasi siellä toimivien vapaaehtoisten työtä

Kaleva vietti aa­mu­päi­vän Oulun Help Center Uk­rai­nes­sa ja seurasi siellä toi­mi­vien va­paa­eh­tois­ten työtä

15.01.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleläinen Taija Ruuskanen auttaa ukrainalaisia omalla ajallaan ja vailla korvausta – Oulun kaupungin mukaan vapaaehtoiset kantavat nyt liian isoa vastuuta

Kem­pe­le­läi­nen Taija Ruus­ka­nen auttaa uk­rai­na­lai­sia omalla ajal­laan ja vailla kor­vaus­ta – Oulun kau­pun­gin mukaan va­paa­eh­toi­set kan­ta­vat nyt liian isoa vas­tuu­ta

15.01.2023 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jouluna yk­si­näi­syys ko­ros­tuu – jo­kai­nen meistä voi auttaa

20.12.2022 06:00 3
Tilaajille
Riutunut Roso-varis pelastettiin ja kuljetettiin Rovaniemeltä Ouluun – hoitolassa älykästä eläintä odotti kaksi uutta kaveria ja oikeanlaista ravintoa

Riu­tu­nut Ro­so-va­ris pe­las­tet­tiin ja kul­je­tet­tiin Ro­va­nie­mel­tä Ouluun – hoi­to­las­sa äly­käs­tä eläintä odotti kaksi uutta kaveria ja oi­kean­lais­ta ra­vin­toa

03.08.2022 17:40 26
Tilaajille
Oululaisporukka päätti tehdä ukrainalaisten hyväksi jotain muutakin kuin ihmetellä – nyt he ovat ostaneet lennot Suomeen jo sadoille sotaa pakeneville

Ou­lu­lais­po­ruk­ka päätti tehdä uk­rai­na­lais­ten hyväksi jotain muu­ta­kin kuin ih­me­tel­lä – nyt he ovat os­ta­neet lennot Suomeen jo sa­doil­le sotaa pa­ke­ne­vil­le

14.04.2022 19:00 42
Tilaajille
Repullinen vaatteita, laukussa ruokaa – Ukrainasta Ouluun tulleilla oli paetessaan mukana vain minimimäärä tavaraa, jotta ihmisiä mahtuisi junien kyytiin

Re­pul­li­nen vaat­tei­ta, lau­kus­sa ruokaa – Uk­rai­nas­ta Ouluun tul­leil­la oli pae­tes­saan mukana vain mi­ni­mi­mää­rä ta­va­raa, jotta ihmisiä mah­tui­si junien kyytiin

11.04.2022 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten on pääs­tä­vä kou­luun, van­hem­mat eivät saa olla halpaa työ­voi­maa

22.03.2022 04:00
Tilaajille
Oulun Ukraina-avustusten keräys- ja jakopaikka tarvitsee uuden tilan nopeasti, sillä nykyisestä pitää lähteä ensi viikolla

Oulun Uk­rai­na-avus­tus­ten keräys- ja ja­ko­paik­ka tar­vit­see uuden tilan no­peas­ti, sillä ny­kyi­ses­tä pitää lähteä ensi vii­kol­la

18.03.2022 15:33 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­ren­luo­vu­tuk­sen jäl­kei­nen fiilis on upea, kun tietää voi­neen­sa auttaa – tai jopa pe­las­taa ih­mis­hen­gen

28.11.2021 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaikeaa puut­tua, vai­keam­paa jättää puut­tu­mat­ta

20.10.2021 05:00
Tilaajille
Todellisuus voi olla rujo, jos avaa silmät – ja Oulussa tästä saa säännöllisesti muistutuksen
Kolumni

To­del­li­suus voi olla rujo, jos avaa silmät – ja Oulussa tästä saa sään­nöl­li­ses­ti muis­tu­tuk­sen

09.10.2021 16:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihmisen vä­hä­osai­suus on yh­tei­nen on­gel­mam­me – osaam­me­ko lä­hes­tyä ar­vos­taen ja kun­nioit­taen heitä, jotka eivät näytä yksin jak­sa­van?

21.05.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lai­te­taan hyvä kier­tä­mään ja nähdään lä­him­mäi­nen jo­kai­ses­sa koh­taa­mas­sam­me ih­mi­ses­sä!

14.02.2021 11:00 2
Tilaajille
Kuinka tavallinen ihminen voi auttaa, jos huomaa, että toisen elämässä ei kaikki ole hyvin? "Tärkeää on kysyä neutraalisti, ei tuomitsevasti eikä syyttävästi"

Kuinka ta­val­li­nen ihminen voi auttaa, jos huomaa, että toisen elä­mäs­sä ei kaikki ole hyvin? "Tär­keää on kysyä neut­raa­lis­ti, ei tuo­mit­se­vas­ti eikä syyt­tä­väs­ti"

27.01.2021 20:00 2
Tilaajille
Auttamisesta tietokirjan kirjoittanut Mari Manninen ei suosittele kenellekään vapaaehtoistyötä kehitysmaan orpokodissa

Aut­ta­mi­ses­ta tie­to­kir­jan kir­joit­ta­nut Mari Man­ni­nen ei suo­sit­te­le ke­nel­le­kään va­paa­eh­tois­työ­tä ke­hi­tys­maan or­po­ko­dis­sa

04.12.2020 18:00
Tilaajille
Oulu-avun toiminta hiljenee kuun lopussa – koronaviruksen hiipuminen on vähentänyt avun tarvetta, mutta palvelu voidaan tarvittaessa avata nopeasti uudelleen

Ou­lu-avun toi­min­ta hil­je­nee kuun lopussa – ko­ro­na­vi­ruk­sen hii­pu­mi­nen on vä­hen­tä­nyt avun tar­vet­ta, mutta palvelu voidaan tar­vit­taes­sa avata no­peas­ti uu­del­leen

27.07.2020 13:51 7