Nallikari
Oululainen Kalle Komulainen odotti ja pelkäsi vuosia, miten hänen Vauhtipuistolleen käy: "Tiukkaa on ollut, mutta perhe on auttanut jaksamaan vaikeuksien yli"

Ou­lu­lai­nen Kalle Ko­mu­lai­nen odotti ja pelkäsi vuosia, miten hänen Vauh­ti­puis­tol­leen käy: "Tiuk­kaa on ollut, mutta perhe on aut­ta­nut jak­sa­maan vai­keuk­sien yli"

17.09.2021 08:00 12
Tilaajille
Vanha Kaleva: Hammasmädän voi torjua

Vanha Kaleva: Ham­mas­mä­dän voi torjua

09.09.2021 10:00
Tilaajille
Matkailujohtaja uskoo kylpylähotelli Edenin jatkoon – "Tästä voi seurata hyviä uusia tuulia"

Mat­kai­lu­joh­ta­ja uskoo kyl­py­lä­ho­tel­li Edenin jatkoon – "Tästä voi seurata hyviä uusia tuulia"

25.08.2021 21:08 14
Tilaajille
Oulun Edenin omistava pääomasijoittaja Capman valmistelee kylpylähotellin peruskorjaamista

Oulun Edenin omis­ta­va pää­oma­si­joit­ta­ja Capman val­mis­te­lee kyl­py­lä­ho­tel­lin pe­rus­kor­jaa­mis­ta

25.08.2021 12:45 49
Tilaajille
Oulun Eden-kylpylähotellia operoiva S-ryhmän Sokotel lopettaa hotellin vuodenvaihteessa – neuvottelut talon jatkosta käynnissä

Oulun Eden-kyl­py­lä­ho­tel­lia ope­roi­va S-ryh­män Sokotel lo­pet­taa ho­tel­lin vuo­den­vaih­tees­sa – neu­vot­te­lut talon jat­kos­ta käyn­nis­sä

25.08.2021 09:57 86
Tilaajille
Suomen Tivoli pääsee ehkä Oulun Nallikariin, Kalevala-teemahuvipuiston paikalle

Suomen Tivoli pääsee ehkä Oulun Nal­li­ka­riin, Ka­le­va­la-tee­ma­hu­vi­puis­ton pai­kal­le

14.08.2021 06:00 25
Tilaajille
Kysyimme, kuinka korona vaikutti Oulun kesämatkailuun – "Suomen mittakaavalla Oulu on kotimaanmatkailun kärkipäässä"

Ky­syim­me, kuinka korona vai­kut­ti Oulun ke­sä­mat­kai­luun – "Suomen mit­ta­kaa­val­la Oulu on ko­ti­maan­mat­kai­lun kär­ki­pääs­sä"

10.08.2021 20:46 2
Tilaajille
Nallikarin kiipeilystadion viivästyy, koska merkittävä rahoittaja vetäytyi – "Rahoitus näyttää jälleen valoisammalta"

Nal­li­ka­rin kii­pei­ly­sta­dion vii­väs­tyy, koska mer­kit­tä­vä ra­hoit­ta­ja ve­täy­tyi – "Ra­hoi­tus näyttää jälleen va­loi­sam­mal­ta"

10.08.2021 16:30 2
Tilaajille
Nallikarin rannalla näköpiiristä kadonnut lapsi aiheutti pelastustehtävän

Nal­li­ka­rin ran­nal­la nä­kö­pii­ris­tä ka­don­nut lapsi ai­heut­ti pe­las­tus­teh­tä­vän

27.07.2021 15:30
Nallikarin uimavesi  jälleen puhdasta – Oulun seudun ympäristötoimi: Uimaveden bakteerit ovat vähentyneet eikä sinilevää ole havaittu

Nal­li­ka­rin ui­ma­ve­si jälleen puh­das­ta – Oulun seudun ym­pä­ris­tö­toi­mi: Ui­ma­ve­den bak­tee­rit ovat vä­hen­ty­neet eikä si­ni­le­vää ole ha­vait­tu

23.07.2021 12:19
Veden laatua mitattiin: Nallikarista löytyi kohonnut määrä suolistobakteereja, mutta tilanne ei välttämättä ole huolestuttava

Veden laatua mi­tat­tiin: Nal­li­ka­ris­ta löytyi ko­hon­nut määrä suo­lis­to­bak­tee­re­ja, mutta tilanne ei vält­tä­mät­tä ole huo­les­tut­ta­va

15.07.2021 11:55
Kesän parkkiongelmat jatkuvat Oulussa – rantojen nurmialueet täyttyvät jokavuotiseen tapaan autoista, ruuhkautuminen aiheuttaa turvallisuusriskin

Kesän park­ki­on­gel­mat jat­ku­vat Oulussa – ran­to­jen nur­mi­alueet täyt­ty­vät jo­ka­vuo­ti­seen tapaan au­tois­ta, ruuh­kau­tu­mi­nen ai­heut­taa tur­val­li­suus­ris­kin

08.07.2021 06:00 56
Tilaajille
Nallikarin etsintäoperaatio oli vuorossa olleille rantavalvojille uran ensimmäinen: "Tiesimme heti, miten toimia"

Nal­li­ka­rin et­sin­tä­ope­raa­tio oli vuo­ros­sa ol­leil­le ran­ta­val­vo­jil­le uran en­sim­mäi­nen: "Tie­sim­me heti, miten toimia"

07.07.2021 13:07 16
Tilaajille
Hellepäivä houkuttelee veden ääreen – Rannat pysyvät siisteinä väenpaljoudesta huolimatta

Hel­le­päi­vä hou­kut­te­lee veden ääreen – ­Ran­nat pysyvät siis­tei­nä väen­pal­jou­des­ta huo­li­mat­ta

03.07.2021 21:02 8
Tilaajille
Oulun seudun matkailuyritykset yhdistävä Pohjolan rengastie on nyt avattu: "Harva yritys yksin tarjoaa kaikkea, mitä asiakas kaipaa."

Oulun seudun mat­kai­lu­yri­tyk­set yh­dis­tä­vä Poh­jo­lan ren­gas­tie on nyt avattu: "Harva yritys yksin tarjoaa kaik­kea, mitä asiakas kai­paa."

09.06.2021 16:51 4
Tilaajille
Onko lomavarauksesi jo myöhässä? – Tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaalla kesäkohteita on varattu vilkkaasti: "Viime kesästä on opittu, että muutkin ovat liikkeellä"

Onko lo­ma­va­rauk­se­si jo myö­häs­sä? – Tänä vuonna Poh­jois-Poh­jan­maal­la ke­sä­koh­tei­ta on varattu vilk­kaas­ti: "Viime kesästä on opittu, että muutkin ovat liik­keel­lä"

28.05.2021 07:00
Tilaajille
Bakteereja tarkkaillaan Nallikarissa myös tulevana kesänä – näytteitä otetaan kuusi kertaa uimakauden aikana

Bak­tee­re­ja tark­kail­laan Nal­li­ka­ris­sa myös tu­le­va­na kesänä – näyt­tei­tä otetaan kuusi kertaa ui­ma­kau­den aikana

28.04.2021 21:24 1
Tilaajille
Millainen matkailukesä Oululla on edessä? Toivoa lasketaan norjalaisten ja ruotsalaisten turistien lisäksi kotimaan matkailijoiden varaan

Mil­lai­nen mat­kai­lu­ke­sä Oululla on edessä? Toivoa las­ke­taan nor­ja­lais­ten ja ruot­sa­lais­ten tu­ris­tien lisäksi ko­ti­maan mat­kai­li­joi­den varaan

19.04.2021 07:00 4
Tilaajille
Kevätaurinko kutitteli koronakansaa Oulussa – Nallikarissa jonotettiin jätskiä, odotettiin kesää ja toivottiin epidemian helpottumista: "Jospa sitä jo edes kotimaassa uskaltaa reissata"

Ke­vät­au­rin­ko ku­tit­te­li ko­ro­na­kan­saa Oulussa – Nal­li­ka­ris­sa jo­no­tet­tiin jäts­kiä, odo­tet­tiin kesää ja toi­vot­tiin epi­de­mian hel­pot­tu­mis­ta: "Jospa sitä jo edes ko­ti­maas­sa us­kal­taa reis­sa­ta"

18.04.2021 21:51 1
Tilaajille