Luitko jo tämän: Junalla Li­min­gas­ta Ouluun ja ase­mal­ta pyö­räl­lä töihin

Voimanosto: Al­zhei­me­rin tauti py­säyt­ti kem­pe­le­läi­sen voi­ma­mie­hen

Pääkirjoitus: Iranin rohkeat naiset tar­vit­se­vat kaiken tuen

Venäjän hyökkäys Ukrainaan
Viimeisin tunti
Näin Sauli Niinistö kommentoi turvallisuustilannetta: Suomeen ei kohdistu välitöntä vaaraa –Putinilla kaikki pelissä, myös oma kohtalonsa

Näin Sauli Nii­nis­tö kom­men­toi tur­val­li­suus­ti­lan­net­ta: Suomeen ei koh­dis­tu vä­li­tön­tä vaaraa –Pu­ti­nil­la kaikki pe­lis­sä, myös oma koh­ta­lon­sa

11:26
Viimeisin 24 tuntia
Zelenskyi: Ukraina aikoo hakea Natolta nopeutettua liittymistä sotilasliittoon

Ze­lens­kyi: Ukraina aikoo hakea Natolta no­peu­tet­tua liit­ty­mis­tä so­ti­las­liit­toon

30.09.2022 21:41 6
Näkökulma: Venäjän energiajohtajien outojen kuolemien sarja uuteen valoon kaasuputkien räjähdettyä – Gazpromin miesten osuus "itsemurhista" on huomattavan korkea

Nä­kö­kul­ma: Venäjän ener­gia­joh­ta­jien outojen kuo­le­mien sarja uuteen valoon kaa­su­put­kien rä­jäh­det­tyä – Gazp­ro­min miesten osuus "it­se­mur­his­ta" on huo­mat­ta­van korkea

30.09.2022 17:15 6
Tilaajille
Putin väitti odotetusti ukrainalaisalueiden liittyvän osaksi Venäjää – sopimuksilla ei ole kansainvälisoikeudellista pätevyyttä

Putin väitti odo­te­tus­ti uk­rai­na­lais­aluei­den liit­ty­vän osaksi Venäjää – so­pi­muk­sil­la ei ole kan­sain­vä­lisoi­keu­del­lis­ta pä­te­vyyt­tä

30.09.2022 17:01 17
Viikko ja vanhemmat
Näkökulma: Venäjä palaa Neuvostoliittoon raja kerrallaan – turistisulku muistuttaa rautaesiripusta, mutta tällä kertaa molemmilla puolilla on koettu parempi aika

Nä­kö­kul­ma: Venäjä palaa Neu­vos­to­liit­toon raja ker­ral­laan – tu­ris­ti­sul­ku muis­tut­taa rau­tae­si­ri­pus­ta, mutta tällä kertaa mo­lem­mil­la puo­lil­la on koettu parempi aika

30.09.2022 09:07 3
Tilaajille
Nesteellä ja Fortumilla näppinsä pelissä Nord Streamin synnyssä – edelliset pääministerit eivät nähneet kaasuputkessa turvallisuuspoliittista riskiä

Nes­teel­lä ja For­tu­mil­la näp­pin­sä pelissä Nord Strea­min syn­nys­sä – edel­li­set pää­mi­nis­te­rit eivät nähneet kaa­su­put­kes­sa tur­val­li­suus­po­liit­tis­ta riskiä

30.09.2022 08:48 15
Tilaajille
Energiankulutus väheni kymmenen prosenttia alkuvuonna, sähkön kulutus laski viisi prosenttia – päästöt vähenivät

Ener­gian­ku­lu­tus väheni kym­me­nen pro­sent­tia al­ku­vuon­na, sähkön kulutus laski viisi pro­sent­tia – päästöt vä­he­ni­vät

30.09.2022 08:39 11
Venäjä aikoo liittää valekansanäänestysten alueet itseensä perjantaina – Niinistö ja Marin tuomitsivat

Venäjä aikoo liittää va­le­kan­san­ää­nes­tys­ten alueet it­seen­sä per­jan­tai­na – Nii­nis­tö ja Marin tuo­mit­si­vat

29.09.2022 19:37 19
Automaattiyhtiö: Venäläisten tekemä Nosto-automaattien tyhjentäminen käteisestä Suomen itärajalla estetään alkuviikosta

Au­to­maat­tiyh­tiö: Ve­nä­läis­ten tekemä Nos­to-au­to­maat­tien tyh­jen­tä­mi­nen kä­tei­ses­tä Suomen itä­ra­jal­la es­te­tään al­ku­vii­kos­ta

29.09.2022 13:42
Hallitus: Venäläisiä koskevat tiukentuneet viisumimääräykset voimaan ensi yönä – Sisäministeri: Rajavartiolaitos varautunut luvattomiin rajan ylityksiin ja turvapaikkahakemuksiin

Hal­li­tus: Ve­nä­läi­siä kos­ke­vat tiu­ken­tu­neet vii­su­mi­mää­räyk­set voimaan ensi yönä – ­Si­sä­mi­nis­te­ri: Ra­ja­var­tio­lai­tos va­rau­tu­nut lu­vat­to­miin rajan yli­tyk­siin ja tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­siin

29.09.2022 14:23 21
HS: Suomen raja sulkeutuu isolta osalta venäläisturisteita ensi yönä – hallitus tiedottaa asiasta iltapäivällä

HS: Suomen raja sul­keu­tuu isolta osalta ve­nä­läis­tu­ris­tei­ta ensi yönä – hal­li­tus tie­dot­taa asiasta il­ta­päi­väl­lä

29.09.2022 11:29 4
Komissio esittää uusimmassa pakotepaketissaan Venäjälle vienti- ja tuontikieltoa, hintakattoa venäläiselle öljylle sekä uusia henkilöpakotteita

Ko­mis­sio esittää uu­sim­mas­sa pa­ko­te­pa­ke­tis­saan Ve­nä­jäl­le vienti- ja tuon­ti­kiel­toa, hin­ta­kat­toa ve­nä­läi­sel­le öljylle sekä uusia hen­ki­lö­pa­kot­tei­ta

28.09.2022 19:12 46
Kansalaisaloite hyökkäyssotaa käyvien maiden kansalaisten viisumikiellosta etenee eduskuntaan

Kan­sa­lais­aloi­te hyök­käys­so­taa käyvien maiden kan­sa­lais­ten vii­su­mi­kiel­los­ta etenee edus­kun­taan

28.09.2022 12:47 11
Ukrainalaisalueiden valekansanäänestyksissä ei jännitetty tuloksia vaan sitä, mitä Venäjä niillä tekee

Uk­rai­na­lais­aluei­den va­le­kan­san­ää­nes­tyk­sis­sä ei jän­ni­tet­ty tu­lok­sia vaan sitä, mitä Venäjä niillä tekee

27.09.2022 19:56 3
Sisäministeriö: Venäläisten turvapaikkahakemusten määrä ei ole kasvanut liikekannallepanon seurauksena – viikossa hakemuksia on kirjattu noin 90 kappaletta

Si­sä­mi­nis­te­riö: Ve­nä­läis­ten tur­va­paik­ka­ha­ke­mus­ten määrä ei ole kas­va­nut lii­ke­kan­nal­le­pa­non seu­rauk­se­na – vii­kos­sa ha­ke­muk­sia on kir­jat­tu noin 90 kap­pa­let­ta

27.09.2022 16:49 4
Näkökulma: Putinin hyytävä uhkapeli ydinaseella paljastuu, kun sadattuhannet miehet pakenevat Venäjän liikekannallepanoa – epätoivoiset viimeiset keinot voivat yllättää

Nä­kö­kul­ma: Putinin hyytävä uh­ka­pe­li ydin­aseel­la pal­jas­tuu, kun sa­dat­tu­han­net miehet pa­ke­ne­vat Venäjän lii­ke­kan­nal­le­pa­noa – epä­toi­voi­set vii­mei­set keinot voivat yl­lät­tää

28.09.2022 15:04 27
Tilaajille
Venäjän valekansanäänestykset Ukrainassa päättyvät – lopputulos on jo etukäteen selvä

Venäjän va­le­kan­san­ää­nes­tyk­set Uk­rai­nas­sa päät­ty­vät – lop­pu­tu­los on jo etu­kä­teen selvä

27.09.2022 06:34 20
Itärajan ylitykset pohjoisen erämaassa ovat lisääntyneet selvästi – rajan tilanne on tehostetussa tarkkailussa, mutta resursseja ei ole vielä lisätty

Itä­ra­jan yli­tyk­set poh­joi­sen erä­maas­sa ovat li­sään­ty­neet sel­väs­ti – rajan tilanne on te­hos­te­tus­sa tark­kai­lus­sa, mutta re­surs­se­ja ei ole vielä lisätty

26.09.2022 16:06 12
Tilaajille
Venäjän liikekannallepano ontuu pahasti – Venäläislehti: Yli 260 000 miestä on lähtenyt maasta

Venäjän lii­ke­kan­nal­le­pa­no ontuu pa­has­ti – ­Ve­nä­läis­leh­ti: Yli 260 000 miestä on läh­te­nyt maasta

26.09.2022 19:27 23
Sauli Niinistö CNN-haastattelussa: Putinin on hyvin vaikea hyväksyä tappiota Ukrainassa – "Hän on pannut kaiken peliin"

Sauli Nii­nis­tö CNN-haas­tat­te­lus­sa: Putinin on hyvin vaikea hy­väk­syä tap­pio­ta Uk­rai­nas­sa – "Hän on pannut kaiken peliin"

25.09.2022 19:19 9