Pesäpallo: Lipon nou­su-unel­mat murs­kak­si

Selvitys: Täl­lai­sis­ta asiois­ta ou­lu­lai­set ovat kä­rä­jöi­neet kau­pun­gin kanssa

Lentoliikenne

Len­to­lii­ken­ne elpyy, mutta pää­see­kö maa­kun­ta­ken­til­le si­ni­val­koi­sin siivin? Näin Finn­ai­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja vastaa

04.09.2021 11:30 7
Tilaajille

Finnair ei hyväksy len­noil­laan enää kan­gas­mas­ke­ja

13.08.2021 13:04 5

Finnair ryhtyy tar­joa­maan edul­li­sem­paa ko­ro­na­tes­taus­ta Van­taal­la

29.07.2021 11:15

Katson autiota len­to­kent­tää – len­non­joh­don tor­nis­ta len­to­lii­ken­teen tu­le­vai­suus näyttää toi­veik­kaal­ta, mutta lo­mau­tuk­sia on vie­lä­kin kes­tet­tä­vä

17.07.2021 09:43
Tilaajille

Kom­ment­ti: Finnair tähyää uuteen nou­su­kii­toon, mutta mat­kus­ta­mo­hen­ki­lö­kun­nal­le töi­hin­pa­luu ei ole vielä selviö

15.07.2021 18:50
Tilaajille

Ky­syim­me, onko len­to­lii­ken­ne ra­joi­tus­ten hel­lit­täes­sä ja ro­ko­tus­ten yleis­tyes­sä elpynyt – "Us­kom­me, että len­to­lii­ken­ne pa­lau­tuu pik­ku­hil­jaa"

13.07.2021 19:00 3
Tilaajille

Finn­ai­rin Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­not on suun­ni­tel­tu jat­ko­yh­teyk­siä aja­tel­len – päi­vä­mat­ka­lais­ten ai­ka­tau­lu venyy

29.06.2021 10:07 6
Tilaajille

Nor­we­gian palaa Suo­meen, myös Ou­lu-Hel­sin­ki väliä pääsee taas kul­ke­maan nor­ja­lai­sil­la sii­vil­lä

28.06.2021 12:23 3

HS: Len­to­yh­tiö Nor­we­gia­nil­la on­gel­mia pe­ruu­tuk­sis­ta il­moit­ta­mi­ses­sa – Ou­lun lii­ken­ne edel­leen suun­ni­tel­mis­sa

18.06.2021 15:29 6

Finnair välttää Val­ko-Ve­nä­jän il­ma­ti­laa tois­tai­sek­si – "Rya­nai­rin tapaus on ää­rim­mäi­sen huo­les­tut­ta­va ja hyvin poik­keuk­sel­li­nen"

25.05.2021 10:15 7
Pääkirjoitus

Lu­ka­šen­ka jär­kyt­tää si­vii­li-il­mai­lun tur­val­li­suut­ta

24.05.2021 17:07 29
Tilaajille

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to ää­rim­mäi­sen huo­les­tu­nut Val­ko-Ve­nä­jän toi­mis­ta: "Aivan en­nen­kuu­lu­ma­ton­ta Eu­roo­pas­sa"

24.05.2021 13:33 32

Val­ko-Ve­nä­jäl­le pa­ko­te­tun len­to­ko­neen mat­kus­ta­jat: Op­po­si­tio­ak­ti­vis­ti Pro­ta­se­vitsh panikoi reit­ti­muu­tok­sen vuoksi ja kertoi, että häntä odottaa kuo­le­man­tuo­mio

24.05.2021 08:35 11

Droo­ni­tut­ki­mus laa­je­nee - Ouluun tulee maan en­sim­mäi­nen droo­nien len­non­joh­don tes­ti­alue

22.05.2021 07:00 4

Oulu hamuaa len­to­lii­ken­net­tä Kes­ki-Eu­roop­paan – "Pu­heis­sa on ollut muun muassa München ja Frank­furt"

20.05.2021 06:18 22

Kemin len­to­jen määrä kasvaa sel­väs­ti – Vi­ro­lai­nen NyxAir aloit­taa Ke­mi–­Kok­ko­la-Hel­sin­ki -kol­miolen­to­jen len­tä­mi­sen ensi maa­nan­tai­na

08.05.2021 18:00 4
Tilaajille

Tans­ka­lai­nen DAT tulossa lii­ken­nöi­mään Ka­jaa­nin reittiä – lennot on määrä aloit­taa tou­ko­kuus­sa

20.04.2021 12:33 1

Tra­fi­com: Hel­sin­ki–­Ka­jaa­ni -rei­til­le valittu len­to­yh­tiö vaihtuu – len­to­lii­ken­teen aloit­ta­mi­nen saattaa vii­väs­tyä

14.04.2021 14:49 11

Ra­ja­var­ti­ja ei saa vaatia to­dis­tus­ta puh­taas­ta ko­ro­na­tes­tis­tä, mutta va­rus­ta­mo voi näin tehdä – "En näe ris­ti­rii­taa"

11.04.2021 18:30 2
Tilaajille

Maa­kun­ta­len­to­jen kil­pai­lu­tus pää­tök­seen: Kemiin lentää lop­pu­vuo­den ajan vi­ro­lai­nen len­toyh­tiö, Ka­jaa­niin pääsee lat­via­lais­yh­tiön sii­vil­lä

26.03.2021 13:41 4
Tilaajille