Lentoliikenne
Kuukausi

Finnair välttää Val­ko-Ve­nä­jän il­ma­ti­laa tois­tai­sek­si – "Rya­nai­rin tapaus on ää­rim­mäi­sen huo­les­tut­ta­va ja hyvin poik­keuk­sel­li­nen"

25.05.2021 10:15 7
Pääkirjoitus

Lu­ka­šen­ka jär­kyt­tää si­vii­li-il­mai­lun tur­val­li­suut­ta

24.05.2021 17:07 29
Tilaajille

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to ää­rim­mäi­sen huo­les­tu­nut Val­ko-Ve­nä­jän toi­mis­ta: "Aivan en­nen­kuu­lu­ma­ton­ta Eu­roo­pas­sa"

24.05.2021 13:33 32

Val­ko-Ve­nä­jäl­le pa­ko­te­tun len­to­ko­neen mat­kus­ta­jat: Op­po­si­tio­ak­ti­vis­ti Pro­ta­se­vitsh panikoi reit­ti­muu­tok­sen vuoksi ja kertoi, että häntä odottaa kuo­le­man­tuo­mio

24.05.2021 08:35 11

Droo­ni­tut­ki­mus laa­je­nee - Ouluun tulee maan en­sim­mäi­nen droo­nien len­non­joh­don tes­ti­alue

22.05.2021 07:00 4

Oulu hamuaa len­to­lii­ken­net­tä Kes­ki-Eu­roop­paan – "Pu­heis­sa on ollut muun muassa München ja Frank­furt"

20.05.2021 06:18 22
Vanhemmat

Kemin len­to­jen määrä kasvaa sel­väs­ti – Vi­ro­lai­nen NyxAir aloit­taa Ke­mi–­Kok­ko­la-Hel­sin­ki -kol­miolen­to­jen len­tä­mi­sen ensi maa­nan­tai­na

08.05.2021 18:00 4
Tilaajille

Tans­ka­lai­nen DAT tulossa lii­ken­nöi­mään Ka­jaa­nin reittiä – lennot on määrä aloit­taa tou­ko­kuus­sa

20.04.2021 12:33 1

Tra­fi­com: Hel­sin­ki–­Ka­jaa­ni -rei­til­le valittu len­to­yh­tiö vaihtuu – len­to­lii­ken­teen aloit­ta­mi­nen saattaa vii­väs­tyä

14.04.2021 14:49 11

Ra­ja­var­ti­ja ei saa vaatia to­dis­tus­ta puh­taas­ta ko­ro­na­tes­tis­tä, mutta va­rus­ta­mo voi näin tehdä – "En näe ris­ti­rii­taa"

11.04.2021 18:30 2
Tilaajille

Maa­kun­ta­len­to­jen kil­pai­lu­tus pää­tök­seen: Kemiin lentää lop­pu­vuo­den ajan vi­ro­lai­nen len­toyh­tiö, Ka­jaa­niin pääsee lat­via­lais­yh­tiön sii­vil­lä

26.03.2021 13:41 4
Tilaajille

Lou­nais-Suo­men avi teki mas­sa­pää­tök­sen: Turun len­to­ase­man kautta tulevat pa­kol­li­siin ko­ro­na­tes­tei­hin

25.03.2021 09:22 3

Luft­han­sa aloit­taa reit­ti­len­not Frank­fur­tin ja Kuu­sa­mon välillä kesällä 2021

08.03.2021 14:32 5

Len­to­mat­kus­ta­jat ovat huo­leh­ti­neet ko­ro­na­tes­ti­to­dis­tuk­sis­taan hyvin – Mat­kal­le läh­ties­sä kan­nat­taa sel­vit­tää koh­de­maan vaa­ti­muk­set tar­kas­ti

31.01.2021 18:20 2

Finnair lisää lentoja ke­vääl­lä ja kesällä – yh­den­suun­tais­ten lip­pu­jen tar­jon­taan useita pa­ran­nuk­sia

15.01.2021 13:29

Maa­kun­ta­len­to­jen tar­jous­kil­pai­lu pääs­tiin vihdoin aloit­ta­maan, kun EU otti rat­kai­se­van as­ke­leen – Yh­teyk­sien vä­him­mäis­mää­rä on kaksi päi­vit­täis­tä vuoroa

14.01.2021 16:39

Ro­va­nie­men len­to­ase­ma tyh­jen­net­tiin pom­mi­uh­kan vuoksi – mat­kus­ta­jat jou­tui­vat odot­ta­maan ko­nees­sa ja lin­ja-au­tois­sa kunnes epäi­lyt­tä­vä mat­ka­ta­va­ra oli tar­kas­tet­tu

11.01.2021 16:13
Tilaajille

Mat­kus­ta­ja­ko­neen pe­lä­tään pu­don­neen mereen In­do­ne­sias­sa – katosi tut­kas­ta vain neljä mi­nuut­tia nousun jäl­keen, lensi väärään suun­taan ennen sitä

09.01.2021 22:30

Ul­ko­mi­nis­te­riö: "E­si­tim­me, että Tra­fi­com olisi sal­li­nut Suomen kan­sa­lais­ten, eri­tyi­ses­ti ala­ikäis­ten lasten suorat pa­luu­len­not"

08.01.2021 21:41 5

Tra­fi­com kes­keyt­tää mat­kus­ta­ja­len­not Bri­tan­nian ohella Ir­lan­nis­ta ja Ete­lä-Af­ri­kas­ta

08.01.2021 16:10 2