Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Taloyhtiöt
Jäteastiat pursuilevat ja kierrätys takkuaa – Kiertokaarelta puuttuu edelleen olennaisia tietoja taloyhtiöiden jätehuollosta

Jä­te­as­tiat pur­sui­le­vat ja kier­rä­tys takkuaa – Kier­to­kaa­rel­ta puuttuu edel­leen olen­nai­sia tietoja ta­lo­yh­tiöi­den jä­te­huol­los­ta

14.09.2023 16:37 47
Tilaajille
Oulussa seisoo uusia kerrostaloja, joissa on myymättä satoja asuntoja – Kysyimme asiantuntijoilta, uskaltaako tyhjyyttään humisevasta talosta ostaa itselleen asuntoa

Oulussa seisoo uusia ker­ros­ta­lo­ja, joissa on myy­mät­tä satoja asun­to­ja – Ky­syim­me asian­tun­ti­joil­ta, us­kal­taa­ko tyh­jyyt­tään hu­mi­se­vas­ta talosta ostaa it­sel­leen asuntoa

12.09.2023 09:42 66
Tilaajille
Nuoren asunnonomistajan kuukausimenot voivat kasvaa jopa 2 000 euroa kertaheitolla – Oululaisisännöitsijä Jukka Niemelä kertoo, kuinka ihmisten hätä näkyy

Nuoren asun­non­omis­ta­jan kuu­kau­si­me­not voivat kasvaa jopa 2 000 euroa ker­ta­hei­tol­la – Ou­lu­lais­isän­nöit­si­jä Jukka Niemelä kertoo, kuinka ih­mis­ten hätä näkyy

27.07.2023 06:00 79
Tilaajille
Taloustilanteen kiristyminen haastaa taloyhtiöitä, sanoo Oulussa toimiva isännöitsijä – Pankit syynäävät nyt taloyhtiöiden taustat entistä tarkemmin

Ta­lous­ti­lan­teen ki­ris­ty­mi­nen haastaa ta­loyh­tiöi­tä, sanoo Oulussa toimiva isän­nöit­si­jä – Pankit syy­nää­vät nyt ta­lo­yh­tiöi­den taustat entistä tar­kem­min

26.06.2023 07:00 9
Tilaajille
Oululaismies teetätti itse uuden kylpyhuoneen, mutta joutui maksajaksi myös taloyhtiön yhteisestä laskusta – remonttikiista päätyi oikeuteen

Ou­lu­lais­mies tee­tät­ti itse uuden kyl­py­huo­neen, mutta joutui mak­sa­jak­si myös ta­lo­yh­tiön yh­tei­ses­tä las­kus­ta – re­mont­ti­kiis­ta päätyi oi­keu­teen

15.06.2023 07:00 47
Tilaajille
"Jos minun täytyy lopettaa, niin mielestäni muidenkin pitää" – Asuntojen lyhytaikainen vuokraus aiheuttaa kitkaa Oulussa

"Jos minun täytyy lo­pet­taa, niin mie­les­tä­ni mui­den­kin pitää" – Asun­to­jen ly­hyt­ai­kai­nen vuok­raus ai­heut­taa kitkaa Oulussa

02.07.2022 06:00 80
Tilaajille
Isossa kerrostaloyhtiössä Värtössä rakennetaan runsaasti latauspaikkoja sähköautoille – päätös rakentamisesta saatiin aikaiseksi nopeasti ja ilman vääntöä

Isossa ker­ros­ta­lo­yh­tiös­sä Vär­tös­sä ra­ken­ne­taan run­saas­ti la­taus­paik­ko­ja säh­kö­au­toil­le – ­pää­tös ra­ken­ta­mi­ses­ta saatiin ai­kai­sek­si no­peas­ti ja ilman vääntöä

16.06.2022 18:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiöi­den ko­kous­kut­sut matkaan ajoissa – hyvä hal­lin­to­ta­pa opas­taa, kuinka ta­lo­yh­tiö voi toimia pa­rem­min kuin mihin lain­sää­tä­jä pa­kot­taa

20.05.2022 05:30 1
Tilaajille
Parvekekausi nostattaa tunteita taloyhtiöissä, kun naapuri ottaa alasti aurinkoa parvekkeella ja toisaalla grillataan – täysin sallitusti

Par­ve­ke­kau­si nos­tat­taa tun­tei­ta ta­loyh­tiöis­sä, kun naapuri ottaa alasti au­rin­koa par­vek­keel­la ja toi­saal­la gril­la­taan – ­täy­sin sal­li­tus­ti

28.04.2022 15:49 14
Taloyhtiön lainassa voi muhia korkoyllätys – "Jos yksi osakkaista ei maksa omaa lainaosuuttaan, se voi jäädä muiden maksettavaksi"

Ta­lo­yh­tiön lai­nas­sa voi muhia kor­ko­yl­lä­tys – "Jos yksi osak­kais­ta ei maksa omaa lai­nao­suut­taan, se voi jäädä muiden mak­set­ta­vak­si"

25.02.2022 18:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­lo­tur­val­li­suus pu­heek­si ta­lo­yh­tiön yh­tiö­ko­kouk­ses­sa – asu­mis­tur­val­li­suu­den eteen kan­nat­taa tehdä enemmän kuin lait pa­kot­ta­vat

21.02.2022 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiin­teis­tö­huol­lon pal­ve­lut ta­lo­yh­tiöil­le – ta­lo­yh­tiöi­den hal­li­tus­ten tulisi tiu­ken­taa otet­taan pal­ve­lun tar­joa­jis­ta ja vaatia tiu­kas­ti lu­paus­ten täyt­tä­mis­tä pe­ri­aat­teel­la tulos tai ulos

11.12.2021 06:00 12
Tilaajille
Isännöinnistä halutaan luotettavampaa ja läpinäkyvämpää – "Isännöintiliitto ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa"

Isän­nöin­nis­tä ha­lu­taan luo­tet­ta­vam­paa ja lä­pi­nä­ky­väm­pää – "I­sän­nöin­ti­liit­to ei hyväksy lah­jon­taa tai kor­rup­tio­ta missään muo­dos­sa"

26.10.2021 13:36 18
Riskienhallintapäällikön ohjeet: Näin säilytät sähköpyörät ja mopot kerrostalossa – yksittäisiä vaaratilanteita akuista

Ris­kien­hal­lin­ta­pääl­li­kön ohjeet: Näin säi­ly­tät säh­kö­pyö­rät ja mopot ker­ros­ta­los­sa – yk­sit­täi­siä vaa­ra­ti­lan­tei­ta akuista

24.07.2021 14:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Osal­lis­tu ta­lo­yh­tiö­si yh­tiö­ko­kouk­seen ja asetu ehdolle hal­li­tuk­seen!

03.05.2021 05:00 1
Tilaajille
Sauna jää taloyhtiöissä usein viimeiseksi remonttikohteeksi – korona-aika on lisännyt yhteissaunojen arvostusta, Kiinteistöliitossa uskotaan

Sauna jää ta­lo­yh­tiöis­sä usein vii­mei­sek­si re­mont­ti­koh­teek­si – ko­ro­na-ai­ka on li­sän­nyt yh­teis­sau­no­jen ar­vos­tus­ta, Kiin­teis­tö­lii­tos­sa us­ko­taan

24.04.2021 11:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiön tehtävä on huo­leh­tia myös asu­mi­sen tur­val­li­suu­des­ta

03.04.2021 06:00 1
Tilaajille
Taloyhtiöt saamassa lisäaikaa yhtiökokouksien järjestämiseen syksyyn saakka – Kiinteistöliitto suosittelee kokouksen järjestämistä etäyhteyksillä normaaliaikataulussa

Ta­lo­yh­tiöt saa­mas­sa li­sä­ai­kaa yh­tiö­ko­kouk­sien jär­jes­tä­mi­seen syksyyn saakka – Kiin­teis­tö­liit­to suo­sit­te­lee ko­kouk­sen jär­jes­tä­mis­tä etä­yh­teyk­sil­lä nor­maa­li­ai­ka­tau­lus­sa

12.03.2021 15:49 4
Oululaisen Marja-Liisa Oravan piti muuttaa uudesta kodistaan – tupakoivaa naapuria on vaikea saada kuriin: tarkastajalla on kiire ja asuntokohtainen kielto harvinaisuus

Ou­lu­lai­sen Mar­ja-Lii­sa Oravan piti muuttaa uudesta ko­dis­taan – tu­pa­koi­vaa naa­pu­ria on vaikea saada kuriin: tar­kas­ta­jal­la on kiire ja asun­to­koh­tai­nen kielto har­vi­nai­suus

20.02.2021 18:30 34
Tilaajille
Kymmenien tuhansien suomalaisten taloyhtiöiden osakekirjat on muutettava sähköisiksi parissa vuodessa – Mitä tapahtuu, jos paperisesta osakekirjasta ei luovu?

Kym­me­nien tu­han­sien suo­ma­lais­ten ta­lo­yh­tiöi­den osa­ke­kir­jat on muu­tet­ta­va säh­köi­sik­si parissa vuo­des­sa – Mitä ta­pah­tuu, jos pa­pe­ri­ses­ta osa­ke­kir­jas­ta ei luovu?

27.01.2021 08:28 26
Tilaajille