Taloyhtiöt
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipide Johanna Laitala

Osal­lis­tu ta­loyh­tiö­si yh­tiö­ko­kouk­seen ja asetu ehdolle hal­li­tuk­seen!

05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Sauna jää taloyhtiöissä usein viimeiseksi remonttikohteeksi – korona-aika on lisännyt yhteissaunojen arvostusta, Kiinteistöliitossa uskotaan

Sauna jää ta­loyh­tiöis­sä usein vii­mei­sek­si re­mont­ti­koh­teek­si – ko­ro­na-ai­ka on li­sän­nyt yh­teis­sau­no­jen ar­vos­tus­ta, Kiin­teis­tö­lii­tos­sa us­ko­taan

24.04.2021 11:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Johanna Laitala

Ta­loyh­tiön tehtävä on huo­leh­tia myös asu­mi­sen tur­val­li­suu­des­ta

03.04.2021 06:00 1
Tilaajille
Taloyhtiöt saamassa lisäaikaa yhtiökokouksien järjestämiseen syksyyn saakka – Kiinteistöliitto suosittelee kokouksen järjestämistä etäyhteyksillä normaaliaikataulussa

Ta­loyh­tiöt saa­mas­sa li­säai­kaa yh­tiö­ko­kouk­sien jär­jes­tä­mi­seen syksyyn saakka – Kiin­teis­tö­liit­to suo­sit­te­lee ko­kouk­sen jär­jes­tä­mis­tä etä­yh­teyk­sil­lä nor­maa­liai­ka­tau­lus­sa

12.03.2021 15:49 4
Oululaisen Marja-Liisa Oravan piti muuttaa uudesta kodistaan – tupakoivaa naapuria on vaikea saada kuriin: tarkastajalla on kiire ja asuntokohtainen kielto harvinaisuus

Ou­lu­lai­sen Mar­ja-Lii­sa Oravan piti muuttaa uudesta ko­dis­taan – tu­pa­koi­vaa naa­pu­ria on vaikea saada kuriin: tar­kas­ta­jal­la on kiire ja asun­to­koh­tai­nen kielto har­vi­nai­suus

20.02.2021 18:30 34
Tilaajille
Kymmenien tuhansien suomalaisten taloyhtiöiden osakekirjat on muutettava sähköisiksi parissa vuodessa – Mitä tapahtuu, jos paperisesta osakekirjasta ei luovu?

Kym­me­nien tu­han­sien suo­ma­lais­ten ta­loyh­tiöi­den osa­ke­kir­jat on muu­tet­ta­va säh­köi­sik­si parissa vuo­des­sa – Mitä ta­pah­tuu, jos pa­pe­ri­ses­ta osa­ke­kir­jas­ta ei luovu?

27.01.2021 08:28 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eino Kovalainen

Asun­nois­ta tehtävä asial­li­sen ko­koi­sia

22.01.2021 02:30
Tilaajille
Taloyhtiöiden tupakointikiellosta päättämistä halutaan helpottaa – nyt kielto vaatii kaikkien osakkaiden suostumuksen

Ta­loyh­tiöi­den tu­pa­koin­ti­kiel­los­ta päät­tä­mis­tä ha­lu­taan hel­pot­taa – nyt kielto vaatii kaik­kien osak­kai­den suos­tu­muk­sen

11.01.2021 13:06 40
Lukijalta Mielipide Johanna Laitala

Mah­dol­li­suus kiin­teis­tön­hal­ti­jan jär­jes­tä­mään jät­teen­kul­je­tuk­seen tulee pitää voi­mas­sa

04.01.2021 06:00 6
Tilaajille
Miten etäluettava vesimittari toimii, Oulun Veden johtaja Jouni Lähdemäki? "Oma vedenkulutuksen määrä saattaa tulla monelle yllätyksenä"

Miten etä­luet­ta­va ve­si­mit­ta­ri toimii, Oulun Veden johtaja Jouni Läh­de­mä­ki? "Oma ve­den­ku­lu­tuk­sen määrä saattaa tulla monelle yl­lä­tyk­se­nä"

13.11.2020 06:10 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Johanna Laitala

Uuden asuin­ta­lon hal­li­tus voi vaihtaa isän­nöit­si­jän – isän­nöit­si­jän tehtävä on toimia kai­kis­sa olo­suh­teis­sa ta­loyh­tiön edun mu­kai­ses­ti ja hal­li­tuk­sen oikeana kätenä

10.11.2020 04:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eino Jämsä

Aivan äly­tön­tä, että ta­loyh­tiöi­tä vaa­di­taan va­rau­tu­maan säh­köau­to­jen la­taa­mi­seen

30.10.2020 04:00 1
Tilaajille
Mikä on taloyhtiön lunastuslauseke ja käytetäänkö sitä nykyään?

Mikä on ta­loyh­tiön lu­nas­tus­lau­se­ke ja käy­te­tään­kö sitä ny­kyään?

17.10.2020 11:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Johanna Laitala

Säh­köau­to­jen la­taus­pis­tei­den ra­ken­ta­mis­ta ta­loyh­tiöi­hin edis­tet­tä­vä va­paa­eh­toi­suu­teen ja ky­syn­tään poh­jau­tuen

09.10.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Johanna Laitala

Ta­loyh­tiöi­den kor­jaus­avus­tuk­sil­la vauhtia koronan ku­rit­ta­maan ta­lou­teen

22.09.2020 05:00 1
Tilaajille
Taloyhtiöissä on edelleen niukasti sähköautojen latauspisteitä – "Ehkä suurin osa nukkuu", Oomin tuotepäällikkö arvioi

Ta­loyh­tiöis­sä on edel­leen niu­kas­ti säh­köau­to­jen la­taus­pis­tei­tä – "Ehkä suurin osa nuk­kuu", Oomin tuo­te­pääl­lik­kö arvioi

18.08.2020 06:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jorma Laitinen

Mistä on hyvät isän­nöit­si­jät tehty?

06.07.2020 07:00 1
Tilaajille
Lyhytaikainen vuokraus aiheuttaa haasteita taloyhtiöille – alan epäselvä sääntely kaipaisi lakimuutosta

Ly­hy­tai­kai­nen vuok­raus ai­heut­taa haas­tei­ta ta­loyh­tiöil­le – alan epä­sel­vä sään­te­ly kai­pai­si la­ki­muu­tos­ta

16.06.2020 11:38
Oulun keskustassa sijaitsevalle sisäpihalle on rakennettu viljelylaatikoita, joista versoo yhteisöllisyys – ”Tämähän on aivan upea idea”, iloitsee asukas

Oulun kes­kus­tas­sa si­jait­se­val­le si­sä­pi­hal­le on ra­ken­net­tu vil­je­ly­laa­ti­koi­ta, joista versoo yh­tei­söl­li­syys – ”Tä­mä­hän on aivan upea idea”, iloit­see asukas

11.06.2020 06:00
Tilaajille