Liikenne: Täys­säh­kö­tak­sit yleis­ty­vät Oulun tol­pil­la

Kolumni: Ei kannata sai­ras­tua, jos asut syr­jä­se­dul­la

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Taloyhtiöt
"Jos minun täytyy lopettaa, niin mielestäni muidenkin pitää" – Asuntojen lyhytaikainen vuokraus aiheuttaa kitkaa Oulussa

"Jos minun täytyy lo­pet­taa, niin mie­les­tä­ni mui­den­kin pitää" – Asun­to­jen ly­hy­tai­kai­nen vuok­raus ai­heut­taa kitkaa Oulussa

02.07.2022 06:00 80
Tilaajille
Isossa kerrostaloyhtiössä Värtössä rakennetaan runsaasti latauspaikkoja sähköautoille – päätös rakentamisesta saatiin aikaiseksi nopeasti ja ilman vääntöä

Isossa ker­ros­ta­loyh­tiös­sä Vär­tös­sä ra­ken­ne­taan run­saas­ti la­taus­paik­ko­ja säh­köau­toil­le – ­pää­tös ra­ken­ta­mi­ses­ta saatiin ai­kai­sek­si no­peas­ti ja ilman vääntöä

16.06.2022 18:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­loyh­tiöi­den ko­kous­kut­sut matkaan ajoissa – hyvä hal­lin­to­ta­pa opas­taa, kuinka ta­loyh­tiö voi toimia pa­rem­min kuin mihin lain­sää­tä­jä pa­kot­taa

20.05.2022 05:30 1
Tilaajille
Parvekekausi nostattaa tunteita taloyhtiöissä, kun naapuri ottaa alasti aurinkoa parvekkeella ja toisaalla grillataan – täysin sallitusti

Par­ve­ke­kau­si nos­tat­taa tun­tei­ta ta­loyh­tiöis­sä, kun naapuri ottaa alasti au­rin­koa par­vek­keel­la ja toi­saal­la gril­la­taan – ­täy­sin sal­li­tus­ti

28.04.2022 15:49 14
Taloyhtiön lainassa voi muhia korkoyllätys – "Jos yksi osakkaista ei maksa omaa lainaosuuttaan, se voi jäädä muiden maksettavaksi"

Ta­loyh­tiön lai­nas­sa voi muhia kor­koyl­lä­tys – "Jos yksi osak­kais­ta ei maksa omaa lai­nao­suut­taan, se voi jäädä muiden mak­set­ta­vak­si"

25.02.2022 18:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­lo­tur­val­li­suus pu­heek­si ta­loyh­tiön yh­tiö­ko­kouk­ses­sa – asu­mis­tur­val­li­suu­den eteen kan­nat­taa tehdä enemmän kuin lait pa­kot­ta­vat

21.02.2022 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiin­teis­tö­huol­lon pal­ve­lut ta­loyh­tiöil­le – ta­loyh­tiöi­den hal­li­tus­ten tulisi tiu­ken­taa otet­taan pal­ve­lun tar­joa­jis­ta ja vaatia tiu­kas­ti lu­paus­ten täyt­tä­mis­tä pe­riaat­teel­la tulos tai ulos

11.12.2021 06:00 12
Tilaajille
Isännöinnistä halutaan luotettavampaa ja läpinäkyvämpää – "Isännöintiliitto ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa"

Isän­nöin­nis­tä ha­lu­taan luo­tet­ta­vam­paa ja lä­pi­nä­ky­väm­pää – "I­sän­nöin­ti­liit­to ei hyväksy lah­jon­taa tai kor­rup­tio­ta missään muo­dos­sa"

26.10.2021 13:36 18
Riskienhallintapäällikön ohjeet: Näin säilytät sähköpyörät ja mopot kerrostalossa – yksittäisiä vaaratilanteita akuista

Ris­kien­hal­lin­ta­pääl­li­kön ohjeet: Näin säi­ly­tät säh­kö­pyö­rät ja mopot ker­ros­ta­los­sa – yk­sit­täi­siä vaa­ra­ti­lan­tei­ta akuista

24.07.2021 14:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Osal­lis­tu ta­loyh­tiö­si yh­tiö­ko­kouk­seen ja asetu ehdolle hal­li­tuk­seen!

03.05.2021 05:00 1
Tilaajille
Sauna jää taloyhtiöissä usein viimeiseksi remonttikohteeksi – korona-aika on lisännyt yhteissaunojen arvostusta, Kiinteistöliitossa uskotaan

Sauna jää ta­loyh­tiöis­sä usein vii­mei­sek­si re­mont­ti­koh­teek­si – ko­ro­na-ai­ka on li­sän­nyt yh­teis­sau­no­jen ar­vos­tus­ta, Kiin­teis­tö­lii­tos­sa us­ko­taan

24.04.2021 11:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­loyh­tiön tehtävä on huo­leh­tia myös asu­mi­sen tur­val­li­suu­des­ta

03.04.2021 06:00 1
Tilaajille
Taloyhtiöt saamassa lisäaikaa yhtiökokouksien järjestämiseen syksyyn saakka – Kiinteistöliitto suosittelee kokouksen järjestämistä etäyhteyksillä normaaliaikataulussa

Ta­loyh­tiöt saa­mas­sa li­säai­kaa yh­tiö­ko­kouk­sien jär­jes­tä­mi­seen syksyyn saakka – Kiin­teis­tö­liit­to suo­sit­te­lee ko­kouk­sen jär­jes­tä­mis­tä etäyh­teyk­sil­lä nor­maa­liai­ka­tau­lus­sa

12.03.2021 15:49 4
Oululaisen Marja-Liisa Oravan piti muuttaa uudesta kodistaan – tupakoivaa naapuria on vaikea saada kuriin: tarkastajalla on kiire ja asuntokohtainen kielto harvinaisuus

Ou­lu­lai­sen Mar­ja-Lii­sa Oravan piti muuttaa uudesta ko­dis­taan – tu­pa­koi­vaa naa­pu­ria on vaikea saada kuriin: tar­kas­ta­jal­la on kiire ja asun­to­koh­tai­nen kielto har­vi­nai­suus

20.02.2021 18:30 34
Tilaajille
Kymmenien tuhansien suomalaisten taloyhtiöiden osakekirjat on muutettava sähköisiksi parissa vuodessa – Mitä tapahtuu, jos paperisesta osakekirjasta ei luovu?

Kym­me­nien tu­han­sien suo­ma­lais­ten ta­loyh­tiöi­den osa­ke­kir­jat on muu­tet­ta­va säh­köi­sik­si parissa vuo­des­sa – Mitä ta­pah­tuu, jos pa­pe­ri­ses­ta osa­ke­kir­jas­ta ei luovu?

27.01.2021 08:28 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asun­nois­ta tehtävä asial­li­sen ko­koi­sia

22.01.2021 02:30 1
Tilaajille
Taloyhtiöiden tupakointikiellosta päättämistä halutaan helpottaa – nyt kielto vaatii kaikkien osakkaiden suostumuksen

Ta­loyh­tiöi­den tu­pa­koin­ti­kiel­los­ta päät­tä­mis­tä ha­lu­taan hel­pot­taa – nyt kielto vaatii kaik­kien osak­kai­den suos­tu­muk­sen

11.01.2021 13:06 40
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mah­dol­li­suus kiin­teis­tön­hal­ti­jan jär­jes­tä­mään jät­teen­kul­je­tuk­seen tulee pitää voi­mas­sa

04.01.2021 06:00 6
Tilaajille
Miten etäluettava vesimittari toimii, Oulun Veden johtaja Jouni Lähdemäki? "Oma vedenkulutuksen määrä saattaa tulla monelle yllätyksenä"

Miten etä­luet­ta­va ve­si­mit­ta­ri toimii, Oulun Veden johtaja Jouni Läh­de­mä­ki? "Oma ve­den­ku­lu­tuk­sen määrä saattaa tulla monelle yl­lä­tyk­se­nä"

13.11.2020 07:04 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uuden asuin­ta­lon hal­li­tus voi vaihtaa isän­nöit­si­jän – isän­nöit­si­jän tehtävä on toimia kai­kis­sa olo­suh­teis­sa ta­loyh­tiön edun mu­kai­ses­ti ja hal­li­tuk­sen oikeana kätenä

10.11.2020 04:45
Tilaajille