Pääkirjoitus: Opis­ke­li­joi­den pro­tes­tit ker­to­vat pe­rus­tel­luis­ta huo­lis­ta

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Isännöintiala
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten ta­lo­yh­tiö löytää so­pi­vim­man isän­nöin­nin?

11.08.2023 07:30 5
Tilaajille
Kaleva selvitti: He hallitsevat Oulun keskustaa – Katso, keitä ovat ydinkeskustan arvokiinteistöjen taustahenkilöt

Kaleva sel­vit­ti: He hal­lit­se­vat Oulun kes­kus­taa – Katso, keitä ovat ydin­kes­kus­tan ar­vo­kiin­teis­tö­jen taus­ta­hen­ki­löt

08.04.2023 08:00 103
Tilaajille
Yhtiökokouskutsu jäi Oulussa tulematta sekä uudelle että vanhalle asunnon omistajalle: "Postilakko hidasti postin kulkua"

Yh­tiö­ko­kous­kut­su jäi Oulussa tu­le­mat­ta sekä uudelle että van­hal­le asunnon omis­ta­jal­le: "Pos­ti­lak­ko hidasti postin kulkua"

16.03.2023 07:00 48
Tilaajille
Taloyhtiöt pohtivat isännöintiyhtiöiden haastamista yksin tai yhdessä – "Yhtiökokous päättää enemmistöpäätöksellä kanteen nostamisesta"

Ta­lo­yh­tiöt poh­ti­vat isän­nöin­ti­yh­tiöi­den haas­ta­mis­ta yksin tai yhdessä – "Yh­tiö­ko­kous päättää enem­mis­tö­pää­tök­sel­lä kanteen nos­ta­mi­ses­ta"

16.12.2022 16:47 43
Tilaajille
Oikeus määräsi miljoonien eurojen maksut useille isännöintialan yrityksille ja Isännöintiliitolle – oululaiselle Kiinteistötahkolalle maksettavaa tuli 600 000 euroa

Oikeus määräsi mil­joo­nien eurojen maksut useille isän­nöin­ti­alan yri­tyk­sil­le ja Isän­nöin­ti­lii­tol­le – ou­lu­lai­sel­le Kiin­teis­tö­tah­ko­lal­le mak­set­ta­vaa tuli 600 000 euroa

15.12.2022 18:09 103
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiöi­den hal­li­tus­ten tulee kä­si­tel­lä isän­nöin­ti­palk­kioi­den muu­tok­set

25.10.2022 05:15 2
Tilaajille
Vuokraisäntä aiheuttaa oululaisille taloyhtiöille jatkuvia ongelmia, selvitimme miten hänen häikäilemätön vuokrausbisneksensä toimii - "Ei siinä talossa uskaltanut asua kukaan"

Vuok­ra­isän­tä ai­heut­taa ou­lu­lai­sil­le ta­lo­yh­tiöil­le jat­ku­via on­gel­mia, sel­vi­tim­me miten hänen häi­käi­le­mä­tön vuok­raus­bis­nek­sen­sä toimii - "Ei siinä talossa us­kal­ta­nut asua kukaan"

09.04.2022 08:00 88
Tilaajille
Yle: Kiinteistötahkola sai jo toisen varoituksen valtakirjoilla kikkailusta – toimitusjohtajan mukaan kyse on yksittäisten työntekijöiden virheistä

Yle: Kiin­teis­tö­tah­ko­la sai jo toisen va­roi­tuk­sen val­ta­kir­joil­la kik­kai­lus­ta – toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan kyse on yk­sit­täis­ten työn­te­ki­jöi­den vir­heis­tä

18.12.2021 13:59 65
Vuoden isännöitsijäksi valittu oululainen Terhi Jokinen vaihtoi hortonomin hommat isännöintialaan – ongelmanratkaisija on erikoistunut vanhempiin ja vaativampiin kohteisiin

Vuoden isän­nöit­si­jäk­si valittu ou­lu­lai­nen Terhi Jokinen vaihtoi hor­to­no­min hommat isän­nöin­ti­alaan – on­gel­man­rat­kai­si­ja on eri­kois­tu­nut van­hem­piin ja vaa­ti­vam­piin koh­tei­siin

23.11.2021 06:00 13
Tilaajille
Isännöinnistä halutaan luotettavampaa ja läpinäkyvämpää – "Isännöintiliitto ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa"

Isän­nöin­nis­tä ha­lu­taan luo­tet­ta­vam­paa ja lä­pi­nä­ky­väm­pää – "I­sän­nöin­ti­liit­to ei hyväksy lah­jon­taa tai kor­rup­tio­ta missään muo­dos­sa"

26.10.2021 13:36 18
Ylen MOT: Isännöitsijäyhtiöt rahastavat taloyhtiöitä tavoilla jotka voivat rikosoikeuden professorin mukaan lähennellä lahjontaa

Ylen MOT: Isän­nöit­si­jä­yh­tiöt ra­has­ta­vat ta­lo­yh­tiöi­tä ta­voil­la jotka voivat ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­rin mukaan lä­hen­nel­lä lah­jon­taa

25.10.2021 11:15 39

OP kas­vat­taa isän­nöin­ti­lii­ke­toi­min­taan­sa Oulun alueel­la yri­tys­kau­pal­la

19.10.2021 14:17 4
Isännöitsijä on syytä valita harkiten, iso osa uusista taloyhtiöistä vaihtaa isännöintifirman ensimmäisten vuosien aikana – Oulun asuntomessu 2025 -hankkeessa pohditaan digi-isännöintiratkaisuja

Isän­nöit­si­jä on syytä valita har­ki­ten, iso osa uusista ta­lo­yh­tiöis­tä vaihtaa isän­nöin­ti­fir­man en­sim­mäis­ten vuosien aikana – Oulun asun­to­mes­su 2025 -hank­kees­sa poh­di­taan di­gi-isän­nöin­ti­rat­kai­su­ja

30.07.2021 07:00 9
Tilaajille
Kiinteistötahkolan työntekijät estivät isännöinnin vaihtamisen oululaisen taloyhtiön hallituksessa – yritys on saanut varoituksen vastaavasta toiminnasta

Kiin­teis­tö­tah­ko­lan työn­te­ki­jät estivät isän­nöin­nin vaih­ta­mi­sen ou­lu­lai­sen ta­lo­yh­tiön hal­li­tuk­ses­sa – yritys on saanut va­roi­tuk­sen vas­taa­vas­ta toi­min­nas­ta

26.07.2021 09:06 17
Tilaajille
Jutun takaa: Kriittisyys uutisjournalismissa ei tarkoita kielteisyyttä

Jutun takaa: Kriit­ti­syys uu­tis­jour­na­lis­mis­sa ei tar­koi­ta kiel­tei­syyt­tä

27.02.2021 18:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mel­koi­nen myl­läk­kä koko kiin­teis­tö­alal­la

18.02.2021 05:30 1
Analyysi: Kiinteistö-Tahkolan toiminta ei näytä aina olleen hyvien tapojen mukaista – hintakartelliepäilyn taustalta löytyy muutakin taloyhtiöiden edun vastaista toimintaa

Ana­lyy­si: Kiin­teis­tö-Tah­ko­lan toi­min­ta ei näytä aina olleen hyvien tapojen mu­kais­ta – hin­ta­kar­tel­li­epäi­lyn taus­tal­ta löytyy muu­ta­kin ta­lo­yh­tiöi­den edun vas­tais­ta toi­min­taa

12.02.2021 11:04 86
Tilaajille
Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan kuusi isännöintialan yritystä nosti hintoja kartellitoiminnalla – esittää miljoonamaksuja myös oululaiselle Kiinteistö–Tahkolalle

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­ton mukaan kuusi isän­nöin­ti­alan yri­tys­tä nosti hintoja kar­tel­li­toi­min­nal­la – esittää mil­joo­na­mak­su­ja myös ou­lu­lai­sel­le Kiin­teis­tö–­Tah­ko­lal­le

10.02.2021 12:55 38
Tilaajille