Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Isännöintiala
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiöi­den hal­li­tus­ten tulee kä­si­tel­lä isän­nöin­ti­palk­kioi­den muu­tok­set

25.10.2022 05:15 2
Tilaajille
Vuokraisäntä aiheuttaa oululaisille taloyhtiöille jatkuvia ongelmia, selvitimme miten hänen häikäilemätön vuokrausbisneksensä toimii - "Ei siinä talossa uskaltanut asua kukaan"

Vuok­ra­isän­tä ai­heut­taa ou­lu­lai­sil­le ta­lo­yh­tiöil­le jat­ku­via on­gel­mia, sel­vi­tim­me miten hänen häi­käi­le­mä­tön vuok­raus­bis­nek­sen­sä toimii - "Ei siinä talossa us­kal­ta­nut asua kukaan"

09.04.2022 08:00 88
Tilaajille
Yle: Kiinteistötahkola sai jo toisen varoituksen valtakirjoilla kikkailusta – toimitusjohtajan mukaan kyse on yksittäisten työntekijöiden virheistä

Yle: Kiin­teis­tö­tah­ko­la sai jo toisen va­roi­tuk­sen val­ta­kir­joil­la kik­kai­lus­ta – toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan kyse on yk­sit­täis­ten työn­te­ki­jöi­den vir­heis­tä

18.12.2021 13:59 65
Vuoden isännöitsijäksi valittu oululainen Terhi Jokinen vaihtoi hortonomin hommat isännöintialaan – ongelmanratkaisija on erikoistunut vanhempiin ja vaativampiin kohteisiin

Vuoden isän­nöit­si­jäk­si valittu ou­lu­lai­nen Terhi Jokinen vaihtoi hor­to­no­min hommat isän­nöin­ti­alaan – on­gel­man­rat­kai­si­ja on eri­kois­tu­nut van­hem­piin ja vaa­ti­vam­piin koh­tei­siin

23.11.2021 06:00 13
Tilaajille
Isännöinnistä halutaan luotettavampaa ja läpinäkyvämpää – "Isännöintiliitto ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa"

Isän­nöin­nis­tä ha­lu­taan luo­tet­ta­vam­paa ja lä­pi­nä­ky­väm­pää – "I­sän­nöin­ti­liit­to ei hyväksy lah­jon­taa tai kor­rup­tio­ta missään muo­dos­sa"

26.10.2021 13:36 15
Ylen MOT: Isännöitsijäyhtiöt rahastavat taloyhtiöitä tavoilla jotka voivat rikosoikeuden professorin mukaan lähennellä lahjontaa

Ylen MOT: Isän­nöit­si­jä­yh­tiöt ra­has­ta­vat ta­lo­yh­tiöi­tä ta­voil­la jotka voivat ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­rin mukaan lä­hen­nel­lä lah­jon­taa

25.10.2021 11:15 39

OP kas­vat­taa isän­nöin­ti­lii­ke­toi­min­taan­sa Oulun alueel­la yri­tys­kau­pal­la

19.10.2021 14:17 3
Isännöitsijä on syytä valita harkiten, iso osa uusista taloyhtiöistä vaihtaa isännöintifirman ensimmäisten vuosien aikana – Oulun asuntomessu 2025 -hankkeessa pohditaan digi-isännöintiratkaisuja

Isän­nöit­si­jä on syytä valita har­ki­ten, iso osa uusista ta­lo­yh­tiöis­tä vaihtaa isän­nöin­ti­fir­man en­sim­mäis­ten vuosien aikana – Oulun asun­to­mes­su 2025 -hank­kees­sa poh­di­taan di­gi-isän­nöin­ti­rat­kai­su­ja

30.07.2021 07:00 9
Tilaajille
Kiinteistötahkolan työntekijät estivät isännöinnin vaihtamisen oululaisen taloyhtiön hallituksessa – yritys on saanut varoituksen vastaavasta toiminnasta

Kiin­teis­tö­tah­ko­lan työn­te­ki­jät estivät isän­nöin­nin vaih­ta­mi­sen ou­lu­lai­sen ta­lo­yh­tiön hal­li­tuk­ses­sa – yritys on saanut va­roi­tuk­sen vas­taa­vas­ta toi­min­nas­ta

26.07.2021 09:06 17
Tilaajille
Jutun takaa: Kriittisyys uutisjournalismissa ei tarkoita kielteisyyttä

Jutun takaa: Kriit­ti­syys uu­tis­jour­na­lis­mis­sa ei tar­koi­ta kiel­tei­syyt­tä

27.02.2021 18:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mel­koi­nen myl­läk­kä koko kiin­teis­tö­alal­la

18.02.2021 05:30 1
Analyysi: Kiinteistö-Tahkolan toiminta ei näytä aina olleen hyvien tapojen mukaista – hintakartelliepäilyn taustalta löytyy muutakin taloyhtiöiden edun vastaista toimintaa

Ana­lyy­si: Kiin­teis­tö-Tah­ko­lan toi­min­ta ei näytä aina olleen hyvien tapojen mu­kais­ta – hin­ta­kar­tel­li­epäi­lyn taus­tal­ta löytyy muu­ta­kin ta­lo­yh­tiöi­den edun vas­tais­ta toi­min­taa

12.02.2021 11:04 81
Tilaajille
Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan kuusi isännöintialan yritystä nosti hintoja kartellitoiminnalla – esittää miljoonamaksuja myös oululaiselle Kiinteistö–Tahkolalle

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­ton mukaan kuusi isän­nöin­ti­alan yri­tys­tä nosti hintoja kar­tel­li­toi­min­nal­la – esittää mil­joo­na­mak­su­ja myös ou­lu­lai­sel­le Kiin­teis­tö–­Tah­ko­lal­le

10.02.2021 12:55 38
Tilaajille