Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Jätehuolto
Jätehuollon perusmaksua ryhdytään perimään Lakeuden EKOn alueella – jätetaksoihin myös alennuksia

Jä­te­huol­lon pe­rus­mak­sua ryh­dy­tään pe­ri­mään La­keu­den EKOn alueel­la – jä­te­tak­soi­hin myös alen­nuk­sia

19.02.2024 19:58
Tilaajille
Oululainen isännöitsijä syyttää Kiertokaarta "ryöstöstä" – Kiertokaaren toimitusjohtajan mukaan moni taloyhtiö voisi selvitä halvemmallakin

Ou­lu­lai­nen isän­nöit­si­jä syyttää Kier­to­kaar­ta "ryös­tös­tä" – Kier­to­kaa­ren toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan moni ta­lo­yh­tiö voisi selvitä hal­vem­mal­la­kin

22.01.2024 06:00 84
Tilaajille
Oululainen Wastebook yhteistyöhön IT Opticsin kanssa Belgiassa – Yhtiöt kehittävät älykkäitä jätehuoltopalveluita

Ou­lu­lai­nen Was­te­book yh­teis­työ­hön IT Op­tic­sin kanssa Bel­gias­sa – Yh­tiöt ke­hit­tä­vät älyk­käi­tä jä­te­huol­to­pal­ve­lui­ta

12.01.2024 13:30 5
Asutko omakotitalossa Oulussa? Näin biojätteen lajittelu muuttuu ja näin paljon se maksaa

Asutko oma­ko­ti­ta­los­sa Ou­lus­sa? Näin bio­jät­teen la­jit­te­lu muuttuu ja näin paljon se maksaa

03.01.2024 06:00 82
Tilaajille
Hyppäsimme jäteauton kyytiin Oulun kaupunkialueella – Roskakuski Ville Oikarinen toivoo, että ihmiset tekisivät lumityönsä

Hyp­pä­sim­me jä­te­au­ton kyytiin Oulun kau­pun­ki­alueel­la – Ros­ka­kus­ki Ville Oi­ka­ri­nen toivoo, että ihmiset te­ki­si­vät lu­mi­työn­sä

31.12.2023 05:00 42
Tilaajille
Limingassa, Tyrnävällä, Muhoksella ja Utajärvellä käyttöön jätehuollon perusmaksu – se maksetaan kaikista asuin- ja vapaa-ajan rakennuksista

Li­min­gas­sa, Tyr­nä­väl­lä, Mu­hok­sel­la ja Uta­jär­vel­lä käyt­töön jä­te­huol­lon pe­rus­mak­su – se mak­se­taan kai­kis­ta asuin- ja va­paa-ajan ra­ken­nuk­sis­ta

22.12.2023 10:57 14
Tilaajille
Jäteastiat pursuilevat ja kierrätys takkuaa – Kiertokaarelta puuttuu edelleen olennaisia tietoja taloyhtiöiden jätehuollosta

Jä­te­as­tiat pur­sui­le­vat ja kier­rä­tys takkuaa – Kier­to­kaa­rel­ta puuttuu edel­leen olen­nai­sia tietoja ta­lo­yh­tiöi­den jä­te­huol­los­ta

14.09.2023 16:37 47
Tilaajille
Kiertokaaren asiakas voi saada lentokenttäkyydin tai autonsa korjauksen – oululaistunut laitosmies Said Kadouri tekee työtään marokkolaisen hotellin opein

Kier­to­kaa­ren asiakas voi saada len­to­kent­tä­kyy­din tai autonsa kor­jauk­sen – ou­lu­lais­tu­nut lai­tos­mies Said Kadouri tekee työtään ma­rok­ko­lai­sen ho­tel­lin opein

18.08.2023 05:00 19
Tilaajille
Hämmentyneet asiakkaat ruuhkauttivat jätteenkuljetusyritysten asiakaspalvelut – näin omakotitaloasujien ja taloyhtiöiden jätehuolto muuttuu uuden jätelain myötä

Häm­men­ty­neet asiak­kaat ruuh­kaut­ti­vat jät­teen­kul­je­tus­yri­tys­ten asia­kas­pal­ve­lut – näin oma­ko­ti­ta­lo­asu­jien ja ta­lo­yh­tiöi­den jä­te­huol­to muuttuu uuden jä­te­lain myötä

28.06.2023 18:12 33
Tilaajille
Kuntien on rakennettava tupakantumppiroskiksia, joiden kustannuksista vastaavat tupakkayhtiöt – Pakollista biojätekeräystä ei tule Lakeuden Ekon alueelle

Kuntien on ra­ken­net­ta­va tu­pa­kan­tump­pi­ros­kik­sia, joiden kus­tan­nuk­sis­ta vas­taa­vat tu­pak­ka­yh­tiöt – Pa­kol­lis­ta bio­jä­te­ke­räys­tä ei tule La­keu­den Ekon alueel­le

05.05.2023 13:50 4
Tilaajille
Kiertokaari valitsi urakoitsijat bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksiin, mukana viisi yritystä

Kier­to­kaa­ri valitsi ura­koit­si­jat bio- ja pak­kaus­jät­tei­den kul­je­tuk­siin, mukana viisi yri­tys­tä

28.04.2023 10:02 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kier­to­kaa­ren epä­on­nis­tu­nut kil­pai­lu­tus kes­key­tet­tä­vä

04.04.2023 05:30 3
Tilaajille
Kahdeksan Oulun seudun urakoitsijaa moittii Kiertokaarta: "Pelottaa osallistua tarjouskilpailuun näillä tiedoilla"

Kah­dek­san Oulun seudun ura­koit­si­jaa moittii Kier­to­kaar­ta: "Pe­lot­taa osal­lis­tua tar­jous­kil­pai­luun näillä tie­doil­la"

30.03.2023 05:00 85
Tilaajille
Jätekatoksiin viety väärä tavara on huoltoyhtiöille Oulussa jopa päivittäinen riesa – "Jos joku vie asiaankuulumatonta tavaraa, se ruokkii ilmiötä"

Jä­te­ka­tok­siin viety väärä tavara on huol­to­yh­tiöil­le Oulussa jopa päi­vit­täi­nen riesa – "Jos joku vie asiaan­kuu­lu­ma­ton­ta ta­va­raa, se ruokkii il­miö­tä"

07.03.2023 18:00 31
Tilaajille
Limingan ja Tyrnävän jätehuoltoviranomaisen tilinpäätös yli 80 000 euroa miinuksella – oikeuden päätös Kiertokaari Oy:lle määrätystä laskusta tuli kalliiksi

Li­min­gan ja Tyr­nä­vän jä­te­huol­to­vi­ran­omai­sen ti­lin­pää­tös yli 80 000 euroa mii­nuk­sel­la – oi­keu­den päätös Kier­to­kaa­ri Oy:lle mää­rä­tys­tä las­kus­ta tuli kal­liik­si

22.02.2023 12:22 10
Tilaajille
Kompostorien ilmoitukset olisi pitänyt tehdä jo viime vuonna, mutta tänä vuonna vielä ehtii hyvin ilmoittaa hyvällä omallatunnolla

Kom­pos­to­rien il­moi­tuk­set olisi pitänyt tehdä jo viime vuonna, mutta tänä vuonna vielä ehtii hyvin il­moit­taa hyvällä omal­la­tun­nol­la

22.02.2023 06:00 9
Tilaajille
Oulun jätehuolto voi takkuilla kuljetusalan lakon pitkittyessä – Kaupoissa riittää kuitenkin ruokaa

Oulun jä­te­huol­to voi tak­kuil­la kul­je­tus­alan lakon pit­kit­tyes­sä – Kau­pois­sa riittää kui­ten­kin ruokaa

20.02.2023 19:23 3
Tilaajille
Pateniemen Piimäperällä tympäännyttiin ainaiseen jäteautoralliin ja lähetettiin tarjouspyynnöt alueen yhteisestä jätteiden keruusta

Pa­te­nie­men Pii­mä­pe­räl­lä tym­pään­nyt­tiin ai­nai­seen jä­te­au­to­ral­liin ja lä­he­tet­tiin tar­jous­pyyn­nöt alueen yh­tei­ses­tä jät­tei­den ke­ruus­ta

04.02.2023 14:00 30
Tilaajille
Muista, että joulupaperia ei saa laittaa paperinkeräykseen – postiluukkusääntö helpottaa lajittelua

Muista, että jou­lu­pa­pe­ria ei saa laittaa pa­pe­rin­ke­räyk­seen – pos­ti­luuk­ku­sään­tö hel­pot­taa la­jit­te­lua

19.12.2022 10:57 6
Oulun jätetaksoihin esitetään kovaa korotusta, perusteena kustannustason merkittävä nousu – katso esimerkit uusista hinnoista

Oulun jä­te­tak­soi­hin esi­te­tään kovaa ko­ro­tus­ta, pe­rus­tee­na kus­tan­nus­ta­son mer­kit­tä­vä nousu – katso esi­mer­kit uusista hin­nois­ta

13.12.2022 06:00 56
Tilaajille