Oulun yliopisto: Opis­ke­li­jat ovat jou­tu­neet asiat­to­man pai­nos­tuk­sen koh­teek­si kam­pus­kes­kus­te­lus­sa

Nuoret: Fawad Nazari on ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­ja, joka auttaa haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa olevia nuoria

Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Jätehuolto
Kuntien on rakennettava tupakantumppiroskiksia, joiden kustannuksista vastaavat tupakkayhtiöt – Pakollista biojätekeräystä ei tule Lakeuden Ekon alueelle

Kuntien on ra­ken­net­ta­va tu­pa­kan­tump­pi­ros­kik­sia, joiden kus­tan­nuk­sis­ta vas­taa­vat tu­pak­ka­yh­tiöt – Pa­kol­lis­ta bio­jä­te­ke­räys­tä ei tule La­keu­den Ekon alueel­le

05.05.2023 13:50 3
Tilaajille
Kiertokaari valitsi urakoitsijat bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksiin, mukana viisi yritystä

Kier­to­kaa­ri valitsi ura­koit­si­jat bio- ja pak­kaus­jät­tei­den kul­je­tuk­siin, mukana viisi yri­tys­tä

28.04.2023 10:02 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kier­to­kaa­ren epä­on­nis­tu­nut kil­pai­lu­tus kes­key­tet­tä­vä

04.04.2023 05:30 3
Tilaajille
Kahdeksan Oulun seudun urakoitsijaa moittii Kiertokaarta: "Pelottaa osallistua tarjouskilpailuun näillä tiedoilla"

Kah­dek­san Oulun seudun ura­koit­si­jaa moittii Kier­to­kaar­ta: "Pe­lot­taa osal­lis­tua tar­jous­kil­pai­luun näillä tie­doil­la"

30.03.2023 05:00 84
Tilaajille
Jätekatoksiin viety väärä tavara on huoltoyhtiöille Oulussa jopa päivittäinen riesa – "Jos joku vie asiaankuulumatonta tavaraa, se ruokkii ilmiötä"

Jä­te­ka­tok­siin viety väärä tavara on huol­to­yh­tiöil­le Oulussa jopa päi­vit­täi­nen riesa – "Jos joku vie asiaan­kuu­lu­ma­ton­ta ta­va­raa, se ruokkii il­miö­tä"

07.03.2023 18:00 31
Tilaajille
Limingan ja Tyrnävän jätehuoltoviranomaisen tilinpäätös yli 80 000 euroa miinuksella – oikeuden päätös Kiertokaari Oy:lle määrätystä laskusta tuli kalliiksi

Li­min­gan ja Tyr­nä­vän jä­te­huol­to­vi­ran­omai­sen ti­lin­pää­tös yli 80 000 euroa mii­nuk­sel­la – oi­keu­den päätös Kier­to­kaa­ri Oy:lle mää­rä­tys­tä las­kus­ta tuli kal­liik­si

22.02.2023 12:22 10
Tilaajille
Kompostorien ilmoitukset olisi pitänyt tehdä jo viime vuonna, mutta tänä vuonna vielä ehtii hyvin ilmoittaa hyvällä omallatunnolla

Kom­pos­to­rien il­moi­tuk­set olisi pitänyt tehdä jo viime vuonna, mutta tänä vuonna vielä ehtii hyvin il­moit­taa hyvällä omal­la­tun­nol­la

22.02.2023 06:00 9
Tilaajille
Oulun jätehuolto voi takkuilla kuljetusalan lakon pitkittyessä – Kaupoissa riittää kuitenkin ruokaa

Oulun jä­te­huol­to voi tak­kuil­la kul­je­tus­alan lakon pit­kit­tyes­sä – Kau­pois­sa riittää kui­ten­kin ruokaa

20.02.2023 19:23 3
Tilaajille
Pateniemen Piimäperällä tympäännyttiin ainaiseen jäteautoralliin ja lähetettiin tarjouspyynnöt alueen yhteisestä jätteiden keruusta

Pa­te­nie­men Pii­mä­pe­räl­lä tym­pään­nyt­tiin ai­nai­seen jä­te­au­to­ral­liin ja lä­he­tet­tiin tar­jous­pyyn­nöt alueen yh­tei­ses­tä jät­tei­den ke­ruus­ta

04.02.2023 14:00 29
Tilaajille
Muista, että joulupaperia ei saa laittaa paperinkeräykseen – postiluukkusääntö helpottaa lajittelua

Muista, että jou­lu­pa­pe­ria ei saa laittaa pa­pe­rin­ke­räyk­seen – pos­ti­luuk­ku­sään­tö hel­pot­taa la­jit­te­lua

19.12.2022 10:57 6
Oulun jätetaksoihin esitetään kovaa korotusta, perusteena kustannustason merkittävä nousu – katso esimerkit uusista hinnoista

Oulun jä­te­tak­soi­hin esi­te­tään kovaa ko­ro­tus­ta, pe­rus­tee­na kus­tan­nus­ta­son mer­kit­tä­vä nousu – katso esi­mer­kit uusista hin­nois­ta

13.12.2022 06:00 54
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jä­te­huol­lon pe­rus­mak­su lisää lä­pi­nä­ky­vyyt­tä la­ki­sää­tei­siin pal­ve­lui­hin

08.12.2022 07:30 3
Tilaajille
Mikko Hauru johtaa oululaista 65 vuotta toiminutta jätealan perheyritystä – "Mummo pelkäsi, että jään maailmalle töihin, mutta totta kai palasin takaisin Ouluun"

Mikko Hauru johtaa ou­lu­lais­ta 65 vuotta toi­mi­nut­ta jä­te­alan per­he­yri­tys­tä – "Mummo pel­kä­si, että jään maail­mal­le töihin, mutta totta kai palasin ta­kai­sin Ouluun"

01.12.2022 06:00 13
Tilaajille
Kierrätys toimii, jos kansalaiset kokevat sen mielekkääksi – ja siksi toimintaan liittyvät uudet maksut on kyettävä järkevästi perustelemaan
Pääkirjoitus

Kier­rä­tys toimii, jos kan­sa­lai­set kokevat sen mie­lek­kääk­si – ja siksi toi­min­taan liit­ty­vät uudet maksut on kyet­tä­vä jär­ke­väs­ti pe­rus­te­le­maan

25.11.2022 20:00 17
Tilaajille
Jäteyhtiö Kiertokaari kaavailee ekopisteiden lisäämistä ja pitempiä aukioloaikoja jäteasemille – rahoitus ehkä perusmaksulla

Jä­te­yh­tiö Kier­to­kaa­ri kaa­vai­lee eko­pis­tei­den li­sää­mis­tä ja pi­tem­piä au­ki­olo­ai­ko­ja jä­te­ase­mil­le – ra­hoi­tus ehkä pe­rus­mak­sul­la

24.11.2022 06:00 12
Tilaajille
Jätekuljetuksia ratsattiin Oulussa, Limingassa ja Kempeleessä – yli 50 kuljetusta tarkastettiin

Jä­te­kul­je­tuk­sia rat­sat­tiin Ou­lus­sa, Li­min­gas­sa ja Kem­pe­lees­sä – yli 50 kul­je­tus­ta tar­kas­tet­tiin

18.11.2022 12:31 23
Oululaisten jätemäärissä on valtavia eroja – Katso kartalta, kuinka paljon jätettä naapurisi tuottavat

Ou­lu­lais­ten jä­te­mää­ris­sä on val­ta­via eroja – Katso kar­tal­ta, kuinka paljon jätettä naa­pu­ri­si tuot­ta­vat

23.01.2022 07:32 46
Tilaajille
Qstockissa kertyi 16 tonnia jätettä, josta vain pieni osa päätyi kierrätykseen – humalaiset asiakkaat eivät olleet jäteastioiden suhteen kovinkaan tarkkoja

Qstoc­kis­sa kertyi 16 tonnia jä­tet­tä, josta vain pieni osa päätyi kier­rä­tyk­seen – hu­ma­lai­set asiak­kaat eivät olleet jä­te­as­tioi­den suhteen ko­vin­kaan tark­ko­ja

17.09.2021 13:40 22
Qstockin jätelajittelu kehittyy jäteastioilla, jotka ilmoittavat järjestäjille ollessaan täynnä – "Moni onkin varmaan jo odottanut, milloin festivaaleilla pystyy kierrättämään paremmin"

Qstoc­kin jä­te­la­jit­te­lu ke­hit­tyy jä­teas­tioil­la, jotka il­moit­ta­vat jär­jes­tä­jil­le ol­les­saan täynnä – "Moni onkin varmaan jo odot­ta­nut, milloin fes­ti­vaa­leil­la pystyy kier­rät­tä­mään pa­rem­min"

30.07.2021 06:00 5
Tilaajille
Kauppojen ekopisteet pursusivat Oulussa – juhannus täytti säiliöt, jätekasseja viskattiin surutta ympäristöön

Kaup­po­jen eko­pis­teet pur­su­si­vat Oulussa – ju­han­nus täytti säi­liöt, jä­te­kas­se­ja vis­kat­tiin surutta ym­pä­ris­töön

28.06.2021 12:22 33
Tilaajille