Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Jätehuolto
Muista, että joulupaperia ei saa laittaa paperinkeräykseen – postiluukkusääntö helpottaa lajittelua

Muista, että jou­lu­pa­pe­ria ei saa laittaa pa­pe­rin­ke­räyk­seen – pos­ti­luuk­ku­sään­tö hel­pot­taa la­jit­te­lua

19.12.2022 10:57 6
Oulun jätetaksoihin esitetään kovaa korotusta, perusteena kustannustason merkittävä nousu – katso esimerkit uusista hinnoista

Oulun jä­te­tak­soi­hin esi­te­tään kovaa ko­ro­tus­ta, pe­rus­tee­na kus­tan­nus­ta­son mer­kit­tä­vä nousu – katso esi­mer­kit uusista hin­nois­ta

13.12.2022 06:00 54
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jä­te­huol­lon pe­rus­mak­su lisää lä­pi­nä­ky­vyyt­tä la­ki­sää­tei­siin pal­ve­lui­hin

08.12.2022 07:30 3
Tilaajille
Mikko Hauru johtaa oululaista 65 vuotta toiminutta jätealan perheyritystä – "Mummo pelkäsi, että jään maailmalle töihin, mutta totta kai palasin takaisin Ouluun"

Mikko Hauru johtaa ou­lu­lais­ta 65 vuotta toi­mi­nut­ta jä­te­alan per­he­yri­tys­tä – "Mummo pel­kä­si, että jään maail­mal­le töihin, mutta totta kai palasin ta­kai­sin Ouluun"

01.12.2022 06:00 13
Tilaajille
Kierrätys toimii, jos kansalaiset kokevat sen mielekkääksi – ja siksi toimintaan liittyvät uudet maksut on kyettävä järkevästi perustelemaan
Pääkirjoitus

Kier­rä­tys toimii, jos kan­sa­lai­set kokevat sen mie­lek­kääk­si – ja siksi toi­min­taan liit­ty­vät uudet maksut on kyet­tä­vä jär­ke­väs­ti pe­rus­te­le­maan

25.11.2022 20:00 17
Tilaajille
Jäteyhtiö Kiertokaari kaavailee ekopisteiden lisäämistä ja pitempiä aukioloaikoja jäteasemille – rahoitus ehkä perusmaksulla

Jä­te­yh­tiö Kier­to­kaa­ri kaa­vai­lee eko­pis­tei­den li­sää­mis­tä ja pi­tem­piä au­ki­olo­ai­ko­ja jä­te­ase­mil­le – ra­hoi­tus ehkä pe­rus­mak­sul­la

24.11.2022 06:00 12
Tilaajille
Jätekuljetuksia ratsattiin Oulussa, Limingassa ja Kempeleessä – yli 50 kuljetusta tarkastettiin

Jä­te­kul­je­tuk­sia rat­sat­tiin Ou­lus­sa, Li­min­gas­sa ja Kem­pe­lees­sä – yli 50 kul­je­tus­ta tar­kas­tet­tiin

18.11.2022 12:31 19
Oululaisten jätemäärissä on valtavia eroja – Katso kartalta, kuinka paljon jätettä naapurisi tuottavat

Ou­lu­lais­ten jä­te­mää­ris­sä on val­ta­via eroja – Katso kar­tal­ta, kuinka paljon jätettä naa­pu­ri­si tuot­ta­vat

23.01.2022 07:32 43
Tilaajille
Qstockissa kertyi 16 tonnia jätettä, josta vain pieni osa päätyi kierrätykseen – humalaiset asiakkaat eivät olleet jäteastioiden suhteen kovinkaan tarkkoja

Qstoc­kis­sa kertyi 16 tonnia jä­tet­tä, josta vain pieni osa päätyi kier­rä­tyk­seen – hu­ma­lai­set asiak­kaat eivät olleet jä­te­as­tioi­den suhteen ko­vin­kaan tark­ko­ja

17.09.2021 13:40 22
Qstockin jätelajittelu kehittyy jäteastioilla, jotka ilmoittavat järjestäjille ollessaan täynnä – "Moni onkin varmaan jo odottanut, milloin festivaaleilla pystyy kierrättämään paremmin"

Qstoc­kin jä­te­la­jit­te­lu ke­hit­tyy jä­teas­tioil­la, jotka il­moit­ta­vat jär­jes­tä­jil­le ol­les­saan täynnä – "Moni onkin varmaan jo odot­ta­nut, milloin fes­ti­vaa­leil­la pystyy kier­rät­tä­mään pa­rem­min"

30.07.2021 06:00 5
Tilaajille
Kauppojen ekopisteet pursusivat Oulussa – juhannus täytti säiliöt, jätekasseja viskattiin surutta ympäristöön

Kaup­po­jen eko­pis­teet pur­su­si­vat Oulussa – ju­han­nus täytti säi­liöt, jä­te­kas­se­ja vis­kat­tiin surutta ym­pä­ris­töön

28.06.2021 12:22 33
Tilaajille
Hiilijalanjäljestä hyödyllinen hintakisa Kempeleessä - ympäristöystävällisyys parani jätehuollossa ja hinta laski silti

Hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä hyö­dyl­li­nen hin­ta­ki­sa Kem­pe­lees­sä - ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­syys parani jä­te­huol­los­sa ja hinta laski silti

24.03.2021 06:00 13
Tilaajille
Mökkiläisen on liityttävä jätehuollon asiakkaaksi, vaikka roskat voisi viedä kodin jäteastiaan – erityisasiantuntija kertoo syyt käytäntöön

Mök­ki­läi­sen on lii­tyt­tä­vä jä­te­huol­lon asiak­kaak­si, vaikka roskat voisi viedä kodin jä­te­as­tiaan – eri­tyis­asian­tun­ti­ja kertoo syyt käy­tän­töön

28.02.2021 18:30 8
Tilaajille
Kaupunki muistuttaa asukkaita jäteastioiden edustan lumen puhdistamisesta

Kau­pun­ki muis­tut­taa asuk­kai­ta jä­te­as­tioi­den edustan lumen puh­dis­ta­mi­ses­ta

28.01.2021 16:07 3
Biojätettä poltetaan turhaan – oululaisilla on paljon parantamisen varaa jätteiden lajittelussa

Bio­jä­tet­tä pol­te­taan turhaan – ou­lu­lai­sil­la on paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa jät­tei­den la­jit­te­lus­sa

22.12.2020 06:00 34
Tilaajille

Kii­min­gis­sä si­jait­se­van Vä­li­maan kaa­to­pai­kan sul­ke­mi­nen etenee

08.12.2020 19:02 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiis­te­ly jä­te­huol­lon vas­tuis­ta ja jä­te­kul­je­tuk­sis­ta hi­das­taa kierto- ja alue­ta­lou­den ke­hi­tys­tä

06.11.2020 05:30
Tilaajille
Älykkäät jäteastiat otetaan pian käyttöön Oulussa – jätteen määrästä saadaan ajankohtaista tietoa pienen anturin avulla

Älyk­käät jä­te­as­tiat otetaan pian käyt­töön Oulussa – jätteen mää­räs­tä saadaan ajan­koh­tais­ta tietoa pienen anturin avulla

30.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luo­te­taan jat­kos­sa­kin kuntien omaan kykyyn päättää omasta jä­te­huol­los­taan

24.10.2020 05:00
Tilaajille
Essee: Ihmisten jälkeen juhlivat rotat ja taudit – Löytyisikö yksi selitys sikamaisuudelle itäisestä perimästämme?

Essee: Ih­mis­ten jälkeen juh­li­vat rotat ja taudit – Löy­tyi­si­kö yksi selitys si­ka­mai­suu­del­le itäi­ses­tä pe­ri­mäs­täm­me?

09.08.2020 09:00 3
Tilaajille