Oulu: Terwa Towerin huo­neis­to­ho­tel­li ja toi­mis­to­ti­lat jä­te­tään pois

Oikeuden tuomiot: Ou­lu­lais­fes­ti­vaa­lis­ta vaa­dit­tiin oi­keu­des­sa yli 100 000 euron kor­vauk­sia

Polkupyörät: Va­paa­eh­toi­set ke­rä­si­vät Oulun kes­kus­tas­ta 850 hy­lät­tyä pyörää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Airbnb
Oulun keskustaan tekeillä kerrostalo, joka aiotaan pyhittää kokonaan lyhyempiaikaiselle vuokraustoiminnalle – mutta ei Airbnb:lle

Oulun kes­kus­taan te­keil­lä ker­ros­ta­lo, joka aiotaan py­hit­tää ko­ko­naan ly­hyem­pi­ai­kai­sel­le vuok­raus­toi­min­nal­le – mutta ei Airbnb:l­le

29.11.2023 06:00 23
Tilaajille
Majatalo asuinkerrostalossa? – Airbnb-majoitukselle vahva kysyntä mutta toiminnan sääntely on edelleen puolitiessä
Pääkirjoitus

Ma­ja­ta­lo asuin­ker­ros­ta­los­sa? – Airbnb-ma­joi­tuk­sel­le vahva kysyntä mutta toi­min­nan sään­te­ly on edel­leen puo­li­ties­sä

23.10.2023 17:00 34
Oulun Airbnb-vuokraajat ilmiantavat toisiaan rakennusvalvonnan riesaksi – Siksi kaupunki joutuu tutkimaan myös OYS:n potilaskotia

Oulun Airbnb-vuok­raa­jat il­mi­an­ta­vat toi­siaan ra­ken­nus­val­von­nan rie­sak­si – Siksi kau­pun­ki joutuu tut­ki­maan myös OYS:n po­ti­las­ko­tia

23.10.2023 05:00 152
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Airbnb tärkeä lisä Oululle – toi­min­taan on oltava selkeät ja reilut pe­li­sään­nöt

21.09.2023 06:00 10
Kaupunki oli langettamassa roimia uhkasakkoja  kahden tornitalon Airbnb-toiminnasta Oulussa, mutta rakennuslautakunta palautti molemmat päätösesitykset uudelleen valmisteltaviksi

Kau­pun­ki oli lan­get­ta­mas­sa roimia uh­ka­sak­ko­ja kahden tor­ni­ta­lon Airbnb-toi­min­nas­ta Ou­lus­sa, mutta ra­ken­nus­lau­ta­kun­ta pa­laut­ti mo­lem­mat pää­tös­esi­tyk­set uu­del­leen val­mis­tel­ta­vik­si

20.09.2023 20:30 139
Tilaajille
Oululaisen taloyhtiön Airbnb-vuokrausta koskeva asia jäi pöydälle, koska osa lautakunnan jäsenistä halusi lisäaikaa perehtyä asiaan

Ou­lu­lai­sen ta­lo­yh­tiön Airbnb-vuok­raus­ta koskeva asia jäi pöy­däl­le, koska osa lau­ta­kun­nan jä­se­nis­tä halusi li­sä­ai­kaa pe­reh­tyä asiaan

07.09.2023 17:35 5
Tilaajille
Rautatienkadun Airbnb-uhkasakot siirrettiin käsiteltäväksi myöhemmin – näin asuntojen omistajat perustelevat toimintaansa

Rau­ta­tien­ka­dun Airbnb-uh­ka­sa­kot siir­ret­tiin kä­si­tel­tä­väk­si myö­hem­min – näin asun­to­jen omis­ta­jat pe­rus­te­le­vat toi­min­taan­sa

07.09.2023 05:00 51
Tilaajille
Jopa 30 000 euron uhkasakot Oulun Airbnb-vuokraajille – Rautatienkadulla majoituspalvelu pyörii kahdeksan eri omistajan asunnoissa

Jopa 30 000 euron uh­ka­sa­kot Oulun Airbnb-vuok­raa­jil­le – Rau­ta­tien­ka­dul­la ma­joi­tus­pal­ve­lu pyörii kah­dek­san eri omis­ta­jan asun­nois­sa

05.09.2023 18:00 159
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asun­to­jen ly­hyt­ai­kai­nen vuok­raus kaipaa selkeää lain­sää­dän­töä

29.07.2023 07:29 4
Tilaajille
Oulun hotellit ovat taas täynnä, ja jotkut etsivät huonetta Limingasta asti –  Qstockiin kolmatta kertaa tulleet kaverukset varasivat majoituksen jo maaliskuussa

Oulun ho­tel­lit ovat taas täynnä, ja jotkut etsivät huo­net­ta Li­min­gas­ta asti –  Qs­toc­kiin kol­mat­ta kertaa tulleet ka­ve­ruk­set va­ra­si­vat ma­joi­tuk­sen jo maa­lis­kuus­sa

28.07.2023 18:00 13
Tilaajille
Mykkänen: Hallitus puuttuu Airbnb-toiminnan ongelmiin – Asuntoministeri näkee lyhytvuokrauksessa hyviäkin puolia

Myk­kä­nen: Hal­li­tus puuttuu Airbnb-toi­min­nan on­gel­miin – Asun­to­mi­nis­te­ri näkee ly­hyt­vuok­rauk­ses­sa hy­viä­kin puolia

17.07.2023 10:20 11
Tilaajille
Oulussa Airbnb-toiminnasta uhkasakot saaneet osakkeenomistajat aikovat valittaa hallinto-oikeuteen – hallituksen puheenjohtaja ihmettelee, miksi yksi taloyhtiö on nostettu tikunnokkaan

Oulussa Airbnb-toi­min­nas­ta uh­ka­sa­kot saaneet osak­keen­omis­ta­jat aikovat va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­teen – hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja ih­met­te­lee, miksi yksi ta­lo­yh­tiö on nos­tet­tu ti­kun­nok­kaan

01.06.2023 18:25 77
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ly­hyt­ai­kai­sel­le vuok­rauk­sel­le on monia tar­pei­ta

15.05.2023 07:30 2
Tilaajille
Sikin sokin lojuvat sähköpotkulaudat ja pitkä odotus tyhjässä ravintolassa todistavat, että moni hyvä palvelu menee pilalle käytännössä
Kolumni

Sikin sokin lojuvat säh­kö­pot­ku­lau­dat ja pitkä odotus tyh­jäs­sä ra­vin­to­las­sa to­dis­ta­vat, että moni hyvä palvelu menee pilalle käy­tän­nös­sä

15.05.2023 06:00 19
Tilaajille
Lyhytaikainen vuokraus on taas vilkastunut – asuntoja kaipaavat muutkin kuin turistit erilaisiin tarkoituksiin: "Harvalla on varaa maksaa hotellia viikoiksi"

Ly­hyt­ai­kai­nen vuok­raus on taas vil­kas­tu­nut – asun­to­ja kai­paa­vat muutkin kuin tu­ris­tit eri­lai­siin tar­koi­tuk­siin: "Har­val­la on varaa maksaa ho­tel­lia vii­koik­si"

16.04.2023 11:00 2
Tilaajille
Airbnb-toimintaan halutaan selvempiä pelisääntöjä Oulussakin

Airbnb-toi­min­taan ha­lu­taan sel­vem­piä pe­li­sään­tö­jä Ou­lus­sa­kin

29.03.2023 10:56 37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ho­tel­li­ka­pa­si­teet­ti ei riitä Oulussa – ka­lus­tet­tu­jen asun­to­jen vuok­raus täy­den­tää ma­joi­tus­pal­ve­lui­ta

13.01.2023 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huoli Airbnb-toi­min­nan ai­heut­ta­mis­ta mai­ne­ai­tois­ta Ro­va­nie­mel­lä turha

27.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Puheenaihe: Onko Oulussa riittävästi majoituspalveluja, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Onko Oulussa riit­tä­väs­ti ma­joi­tus­pal­ve­lu­ja, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

28.08.2022 08:00
Tilaajille
"Jos minun täytyy lopettaa, niin mielestäni muidenkin pitää" – Asuntojen lyhytaikainen vuokraus aiheuttaa kitkaa Oulussa

"Jos minun täytyy lo­pet­taa, niin mie­les­tä­ni mui­den­kin pitää" – Asun­to­jen ly­hyt­ai­kai­nen vuok­raus ai­heut­taa kitkaa Oulussa

02.07.2022 06:00 80
Tilaajille