Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Ydinaseet
Niinistö palautti ydinaseet karusti keskusteluun – tuhoaseilla uhoavaa Venäjää jarruttelee Ukrainan sodassa onneksi myös Kiinan kanta
Pääkirjoitus

Nii­nis­tö pa­laut­ti ydin­aseet karusti kes­kus­te­luun – tu­ho­aseil­la uhoavaa Venäjää jar­rut­te­lee Uk­rai­nan sodassa onneksi myös Kiinan kanta

19.09.2023 16:31 7
Niinistö New Yorkissa: Ydinasevaara on nyt täysin teoreettinen, mutta se kasvaa, jos suursota syttyy tai tilanne eskaloituu

Nii­nis­tö New Yor­kis­sa: Ydin­ase­vaa­ra on nyt täysin teo­reet­ti­nen, mutta se kasvaa, jos suur­so­ta syttyy tai tilanne es­ka­loi­tuu

18.09.2023 23:53 12
Presidentti Niinistö varoittaa ydinaseiden uhista herkässä sotatilanteessa – "Atomiaseiden käytön uhka on valtava, ja se tarkoittaisi sitten loppua"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö va­roit­taa ydin­asei­den uhista her­käs­sä so­ta­ti­lan­tees­sa – "A­to­mia­sei­den käytön uhka on val­ta­va, ja se tar­koit­tai­si sitten loppua"

07.09.2023 14:18 18
Tilaajille
Natosta otettava kaikki hyöty irti – maahamme pitää saada myös USA:n sotilastukikohtia
Kolumni

Natosta otet­ta­va kaikki hyöty irti – maa­ham­me pitää saada myös USA:n so­ti­las­tu­ki­koh­tia

18.06.2023 14:00 26
Tilaajille
Venäjä alkanut siirtää ydinaseita Valko-Venäjälle, sanoi presidentti Lukashenka

Venäjä alkanut siirtää ydin­asei­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­le, sanoi pre­si­dent­ti Lu­kas­hen­ka

25.05.2023 21:12 2
Mediat: Venäjä ja Valko-Venäjä allekirjoittivat sopimuksen Venäjän taktisten ydinaseiden sijoittamisesta Valko-Venäjälle

Mediat: Venäjä ja Val­ko-Ve­nä­jä al­le­kir­joit­ti­vat so­pi­muk­sen Venäjän tak­tis­ten ydin­asei­den si­joit­ta­mi­ses­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­le

25.05.2023 11:30 8
Naton ydinaseista on tihkunut Suomelle tietoa vasta reilun kuukauden – Suomalaisia saattaa pian osallistua puolustusliiton jokavuotisiin ydinaseharjoituksiin

Naton ydin­aseis­ta on tih­ku­nut Suo­mel­le tietoa vasta reilun kuu­kau­den – Suo­ma­lai­sia saattaa pian osal­lis­tua puo­lus­tus­lii­ton jo­ka­vuo­ti­siin ydin­ase­har­joi­tuk­siin

14.05.2023 12:00 6
Tilaajille
Tutkijan mukaan Venäjä paaluttaa ydinaseilla Valko-Venäjää tukevammin omaan etupiiriinsä – "Suurin häviäjä on Valko-Venäjän kansa"

Tut­ki­jan mukaan Venäjä paa­lut­taa ydin­aseil­la Val­ko-Ve­nä­jää tu­ke­vam­min omaan etu­pii­riin­sä – "Suurin häviäjä on Val­ko-Ve­nä­jän kansa"

26.03.2023 17:53 18
Venäjä sijoittaa taktisia ydinaseita Valko-Venäjälle – "Tässä ei ole mitään ihmeellistä", Putin kommentoi venäläiskanavan haastattelussa

Venäjä si­joit­taa tak­ti­sia ydin­asei­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­le – "Tässä ei ole mitään ih­meel­lis­tä", Putin kom­men­toi ve­nä­läis­ka­na­van haas­tat­te­lus­sa

25.03.2023 21:08 17
Putin demonisoi lähes kaksituntisessa puheessaan länttä ja sanoi Venäjän keskeyttävän osallistumisen ydinasevalvontasopimukseen

Putin de­mo­ni­soi lähes kak­si­tun­ti­ses­sa pu­hees­saan länttä ja sanoi Venäjän kes­keyt­tä­vän osal­lis­tu­mi­sen ydin­ase­val­von­ta­so­pi­muk­seen

21.02.2023 16:58 18
Norjalaisarvio: Venäjän maajoukkojen vahvuus Kuolan niemimaalla enää murto-osa entisestä

Nor­ja­lai­sar­vio: Venäjän maa­jouk­ko­jen vahvuus Kuolan nie­mi­maal­la enää mur­to-osa en­ti­ses­tä

14.02.2023 12:54 4
Brittitiedustelu: Venäjä poistanee ydinkärkiä ikääntyneistä ydinohjuksista ampuakseen niitä kärjettöminä Ukrainaan

Brit­ti­tie­dus­te­lu: Venäjä pois­ta­nee ydin­kär­kiä ikään­ty­neis­tä ydin­oh­juk­sis­ta am­puak­seen niitä kär­jet­tö­mi­nä Uk­rai­naan

26.11.2022 12:41 36
Analyysi: Ydinaseiden säilöminen Suomessa on turhaa teoriapuhetta – Yhdysvallat varoo jakamasta ydinaseitaan nykyistä laajemmalle ja karttaa Venäjän turhaa ärsyttämistä

Ana­lyy­si: Ydin­asei­den säi­lö­mi­nen Suo­mes­sa on turhaa teo­ria­pu­het­ta – Yh­dys­val­lat varoo ja­ka­mas­ta ydin­asei­taan ny­kyis­tä laa­jem­mal­le ja karttaa Venäjän turhaa är­syt­tä­mis­tä

05.11.2022 18:30 19
Tilaajille
Kun voitto Ukrainasta on karannut käsistä, Vladimir Putinille riittää kosto ja tuhoaminen
Pääkirjoitus

Kun voitto Uk­rai­nas­ta on ka­ran­nut kä­sis­tä, Vla­di­mir Pu­ti­nil­le riittää kosto ja tu­hoa­mi­nen

10.10.2022 20:00 24
Tilaajille
Analyysi: Ydinaseilla kiristäminen on vajoavan Venäjän viimeinen valtti – Washington varoittaa ydinasehyökkäyksen merkitsevän Venäjän tuhoa

Ana­lyy­si: Ydin­aseil­la ki­ris­tä­mi­nen on va­joa­van Venäjän vii­mei­nen valtti – Wa­shing­ton va­roit­taa ydin­ase­hyök­käyk­sen mer­kit­se­vän Venäjän tuhoa

09.10.2022 06:30 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rauhan pohjola – ka­lot­ti­ta­paa­mi­nen vuonna 1966

19.06.2022 05:15
Tilaajille
Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho toppuuttelee Naton ydinaseisiin liittyviä huolia: "On erittäin hyvät syyt pitää kyseiset aseet kaukana Venäjän rajoilta"

Ul­ko­asiain­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jussi Hal­la-aho top­puut­te­lee Naton ydin­asei­siin liit­ty­viä huolia: "On erit­täin hyvät syyt pitää ky­sei­set aseet kaukana Venäjän ra­joil­ta"

16.04.2022 18:51 32
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nato ei paranna tur­val­li­suut­tam­me – miksi ha­luai­sim­me liittyä mukaan liit­toon, joka voi käyttää ydi­na­sei­ta?

05.04.2022 04:30 13
Tilaajille
Pienikin ydinsota olisi uhka koko ihmiskunnalle – Ydinaseiden kieltoa 40 vuotta vaatinut lääkäri: "On turha hamstrata joditabletteja"

Pie­ni­kin ydin­so­ta olisi uhka koko ih­mis­kun­nal­le – Ydin­asei­den kieltoa 40 vuotta vaa­ti­nut lää­kä­ri: "On turha hamst­ra­ta jo­di­tab­let­te­ja"

11.03.2022 18:30 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Dik­taat­to­reil­ta on rii­sut­ta­va valta – valtiot ovat niin su­ve­ree­ne­ja, että niillä on oikeus vaa­ran­taa maa­pal­lon elämä

07.03.2022 05:30 3
Tilaajille