Sanginjoen ulkometsä
Pääkirjoitus: Sanginjoelle luvassa uusi aamu – Oulun ei pidä päästää käsistään Koneen säätiön miljoonatarjousta arvoalueen suojelemiseksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: San­gin­joel­le luvassa uusi aamu – Oulun ei pidä päästää kä­sis­tään Koneen säätiön mil­joo­na­tar­jous­ta ar­vo­alueen suo­je­le­mi­sek­si

10.09.2020 20:00 6
Tilaajille
Koneen Säätiö tarjosi neljä miljoonaa Sanginjoen ulkometsästä – "Olemme alustavasti todenneet, että arvio on asianmukaisesti laadittu"

Koneen Säätiö tarjosi neljä mil­joo­naa San­gin­joen ul­ko­met­säs­tä – "Olemme alus­ta­vas­ti to­den­neet, että arvio on asian­mu­kai­ses­ti laa­dit­tu"

08.09.2020 15:44 13
Tilaajille
Sanginjoen suojelualue voi kasvaa vaikka kansallispuistoksi – Koneen Säätiö teki Oulun kaupungille ostotarjouksen ulkometsän toistaiseksi suojelemattomasta osasta

San­gin­joen suo­je­lu­alue voi kasvaa vaikka kan­sal­lis­puis­tok­si – Koneen Säätiö teki Oulun kau­pun­gil­le os­to­tar­jouk­sen ul­ko­met­sän tois­tai­sek­si suo­je­le­mat­to­mas­ta osasta

08.09.2020 14:11 5
Tilaajille
Sinipyrstön esiintymisessä Suomessa ennätysvuosi – yli 700 reviiriä löytynyt

Si­ni­pyrs­tön esiin­ty­mi­ses­sä Suo­mes­sa en­nä­tys­vuo­si – yli 700 re­vii­riä löy­ty­nyt

22.07.2020 13:28 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ari Rajasärkkä

Luonto ei tee tuhoja San­gin­joel­la­kaan – met­sä­luon­to en­nal­lis­tui ker­ta­ry­säyk­sel­lä ja lähes il­mai­sek­si

10.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Sanginjoen metsään kansallispuiston kokoinen luonnonsuojelualue – "Työryhmissä tahtoivat tunteet välillä kuumentua", muistelee Kalle Hellström 16 vuotta kestänyttä suojelukiistaa

San­gin­joen metsään kan­sal­lis­puis­ton ko­koi­nen luon­non­suo­je­lu­alue – "Työ­ryh­mis­sä tah­toi­vat tunteet välillä kuu­men­tua", muis­te­lee Kalle Hell­ström 16 vuotta kes­tä­nyt­tä suo­je­lu­kiis­taa

26.05.2020 18:00 5
Tilaajille
Sinipyrstö laulaa edelleen Sanginjoella – pysyvä reviiri voi johtaa pesintään

Si­ni­pyrs­tö laulaa edel­leen San­gin­joel­la – pysyvä reviiri voi johtaa pe­sin­tään

24.05.2020 18:53 0
Tilaajille
Sanginjoen suojelu on suunnitteluvaiheessa – kysyimme, milloin toimenpiteet alkavat

San­gin­joen suojelu on suun­nit­te­lu­vai­hees­sa – ky­syim­me, milloin toi­men­pi­teet alkavat

21.12.2019 10:55 23
Sanginjoen metsäpäätös pysyy – luonnonsuojeluväen tekemä oikaisuvaatimus nurin

San­gin­joen met­sä­pää­tös pysyy – luon­non­suo­je­lu­väen tekemä oi­kai­su­vaa­ti­mus nurin

06.11.2019 07:04 12
Sanginjoen ulkometsän kehittämisestä järjestetään työpaja syyskuussa

San­gin­joen ul­ko­met­sän ke­hit­tä­mi­ses­tä jär­jes­te­tään työpaja syys­kuus­sa

03.09.2019 08:47 5
Sanginjoen monikäyttömetsälle hoito- ja käyttösuunnitelma – virkistyskäyttöä edistetään, hoito jatkuvan kasvun periaatteella

San­gin­joen mo­ni­käyt­tö­met­säl­le hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­ma – vir­kis­tys­käyt­töä edis­te­tään, hoito jat­ku­van kasvun pe­ri­aat­teel­la

04.06.2019 20:24 6
KHO: Valtuuston Sanginjoki-ratkaisu 2014 tehtiin laillisesti, Matias Ojalehdon toimintaan oli perusteltua puuttua

KHO: Val­tuus­ton San­gin­jo­ki-rat­kai­su 2014 tehtiin lail­li­ses­ti, Matias Oja­leh­don toi­min­taan oli pe­rus­tel­tua puuttua

12.04.2018 11:12 8
Kiistely Sanginjoen ulkometsän suojelusta jatkuu – hallinto-oikeuteen tehtiin kolme valitusta

Kiis­te­ly San­gin­joen ul­ko­met­sän suo­je­lus­ta jatkuu – hal­lin­to-oi­keu­teen tehtiin kolme va­li­tus­ta

12.03.2018 19:00 118
"Metsä pysyy metsänä" – Jatkuvan kasvun periaatteesta haetaan tukea Sanginjoen ulkometsän virkistyskäytölle

"Metsä pysyy met­sä­nä" – Jat­ku­van kasvun pe­ri­aat­tees­ta haetaan tukea San­gin­joen ul­ko­met­sän vir­kis­tys­käy­töl­le

30.01.2018 14:31 13
Sanginjoen suojelupäätös syntyi selvin luvuin – katso, miten kaupunginvaltuutetut äänestivät

San­gin­joen suo­je­lu­pää­tös syntyi selvin luvuin – katso, miten kau­pun­gin­val­tuu­te­tut ää­nes­ti­vät

30.01.2018 12:07 31
Valtuusto väänsi vihdoin päätöksen: Sanginjoen ulkometsään tulee yli tuhannen hehtaarin suojelualue

Val­tuus­to väänsi vihdoin pää­tök­sen: San­gin­joen ul­ko­met­sään tulee yli tu­han­nen heh­taa­rin suo­je­lu­alue

29.01.2018 21:27 93
Sanginjoen ulkometsän suojelu saamassa ratkaisun - asia valtuuston pöydällä maanantain kokouksessa

San­gin­joen ul­ko­met­sän suojelu saa­mas­sa rat­kai­sun - asia val­tuus­ton pöy­däl­lä maa­nan­tain ko­kouk­ses­sa

28.01.2018 17:13 20
Sanginjoen kiistelty ulkometsän suojelu tulee Oulun valtuuston käsittelyyn tammikuun lopussa

San­gin­joen kiis­tel­ty ul­ko­met­sän suojelu tulee Oulun val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn tam­mi­kuun lopussa

16.01.2018 07:20 26
Yhteensä 34 valtuutettua eli Oulun valtuuston enemmistö vaatii Sanginjoen ulkometsästä päätöstä

Yh­teen­sä 34 val­tuu­tet­tua eli Oulun val­tuus­ton enem­mis­tö vaatii San­gin­joen ul­ko­met­säs­tä pää­tös­tä

20.12.2017 13:59 39
Oulun kaupunki ei anna satavuotiaalle Suomelle luontolahjaa – esitys Sanginjoen suojelualueen laajentamisesta äänestettiin nurin

Oulun kau­pun­ki ei anna sa­ta­vuo­tiaal­le Suo­mel­le luon­to­lah­jaa – esitys San­gin­joen suo­je­lu­alueen laa­jen­ta­mi­ses­ta ää­nes­tet­tiin nurin

18.12.2017 20:39 138