Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Sanginjoki
Sanginjoen luonnonsuojelualueen rakennustyöt kilpailutetaan – Loppulaan saadaan 800-metrinen esteetön elämyspolku

San­gin­joen luon­non­suo­je­lu­alueen ra­ken­nus­työt kil­pai­lu­te­taan – Lop­pu­laan saadaan 800-met­ri­nen es­tee­tön elä­mys­pol­ku

13.09.2023 15:44 7
Luontotalon remontti Sanginjoen Loppulassa on viimeistä silausta vaille valmis – Kahvilan avajaisia vietettiin etukenossa jo lauantaina

Luon­to­ta­lon re­mont­ti San­gin­joen Lop­pu­las­sa on vii­meis­tä si­laus­ta vaille valmis – Kah­vi­lan ava­jai­sia vie­tet­tiin etu­ke­nos­sa jo lauan­tai­na

09.09.2023 17:07 19
Tilaajille
Oulu saattaa lopettaa haitalliseksi vieraslajiksi määritellyn kirjolohen istutukset Oulujokeen: "Jos yksi kala maksaa 10 euroa, niin ei ole enää järkeä"

Oulu saattaa lo­pet­taa hai­tal­li­sek­si vie­ras­la­jik­si mää­ri­tel­lyn kir­jo­lo­hen is­tu­tuk­set Ou­lu­jo­keen: "Jos yksi kala maksaa 10 euroa, niin ei ole enää järkeä"

31.08.2023 05:00 18
Tilaajille
Valtuustoryhmien talousarvioaloitteissa yhdyskuntalautakunnalle vihreät kunnostautuvat innokkaimpina – pääsääntöisesti aloitteet torpataan tai vastataan asioiden olevan jo reilassa

Val­tuus­to­ryh­mien ta­lous­ar­vio­aloit­teis­sa yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le vihreät kun­nos­tau­tu­vat in­nok­kaim­pi­na – pää­sään­töi­ses­ti aloit­teet tor­pa­taan tai vas­ta­taan asioi­den olevan jo rei­las­sa

21.08.2023 07:00 24
Tilaajille
Sanginjoen seuraava reitti vie suoraan jokivarteen – Tätä kaikkea Oulun ykkösretkikohteeseen tulee sen lisäksi

San­gin­joen seu­raa­va reitti vie suoraan jo­ki­var­teen – Tätä kaikkea Oulun yk­kös­ret­ki­koh­tee­seen tulee sen lisäksi

05.08.2023 06:00 12
Tilaajille
Sanginjoen retkeilyreiteillä muutoksia kunnostustöistä johtuen – katso kartasta, missä remontoidaan

San­gin­joen ret­kei­ly­rei­teil­lä muu­tok­sia kun­nos­tus­töis­tä johtuen – katso kar­tas­ta, missä re­mon­toi­daan

07.07.2023 12:42
Mistä löytyvät Oulun parhaat maastot polkujuoksuun? Laitoimme 10 unelmapolkua kartalle

Mistä löy­ty­vät Oulun parhaat maastot pol­ku­juok­suun? Lai­toim­me 10 unel­ma­pol­kua kar­tal­le

29.06.2023 17:00 10
Tilaajille
Kirjolohen istutukset alkaneet Oulun kaupungin vesialueilla

Kir­jo­lo­hen is­tu­tuk­set al­ka­neet Oulun kau­pun­gin ve­si­alueil­la

07.06.2023 14:51 4
Satoja tuhansia euroja Sanginjoen Loppulan remonttiin – Katso video hirsiseinien sisältä

Satoja tu­han­sia euroja San­gin­joen Lop­pu­lan re­mont­tiin – Katso video hir­si­sei­nien sisältä

05.05.2023 19:42 69
Tilaajille
Sanginjoen Loppulan loppukunnostukseen esitetään lisää rahaa kaupungilta

San­gin­joen Lop­pu­lan lop­pu­kun­nos­tuk­seen esi­te­tään lisää rahaa kau­pun­gil­ta

02.05.2023 05:00 37
Tilaajille
Sanginjoen Loppulan metsänvartijan talon remonttiin kerätään lisärahaa – Korjauskustannukset ovat osoittautuneet arvioitua suuremmiksi

San­gin­joen Lop­pu­lan met­sän­var­ti­jan talon re­mont­tiin ke­rä­tään li­sä­ra­haa – Kor­jaus­kus­tan­nuk­set ovat osoit­tau­tu­neet ar­vioi­tua suu­rem­mik­si

22.03.2023 13:00 7
Tilaajille
Yli 350 luonnossa liikkujaa rikkoi lakia – Oulu erottuu erätarkastajan kartalta, etenkin Sanginjoen alueen virkistyskäytössä riittää valvottavaa

Yli 350 luon­nos­sa liik­ku­jaa rikkoi lakia – Oulu erottuu erä­tar­kas­ta­jan kar­tal­ta, etenkin San­gin­joen alueen vir­kis­tys­käy­tös­sä riittää val­vot­ta­vaa

17.01.2023 06:10 10
Sanginjoella puuta kaatuu nyt kahdessa vuorossa, kun metsä palautetaan suoksi – Näin Oulun kupeeseen syntyy "ennallistamisen näyteikkuna"

San­gin­joel­la puuta kaatuu nyt kah­des­sa vuo­ros­sa, kun metsä pa­lau­te­taan suoksi – Näin Oulun ku­pee­seen syntyy "en­nal­lis­ta­mi­sen näy­teik­ku­na"

16.01.2023 05:00 72
Tilaajille
Sanginjoen huollon kilpailutuksessa korostetaan vastuullisuutta – Talviajan pysäköintialueista julkaistiin kartta

San­gin­joen huollon kil­pai­lu­tuk­ses­sa ko­ros­te­taan vas­tuul­li­suut­ta – ­Tal­via­jan py­sä­köin­ti­alueis­ta jul­kais­tiin kartta

12.12.2022 11:10 6
Tilaajille
Sanginjoen retkeilyn kehittämiseen saatiin lähes 2 miljoonaa euroa – Taukopaikkoja aletaan uusia ensi vuonna

San­gin­joen ret­kei­lyn ke­hit­tä­mi­seen saatiin lähes 2 mil­joo­naa euroa – Tau­ko­paik­ko­ja aletaan uusia ensi vuonna

21.11.2022 13:53 32
Tilaajille
Kaikki Sanginjoesta: Tämä retkikohdearvio kertoo, miksi Oulun lähierämaahan kannattaa lähteä retkelle

Kaikki San­gin­joes­ta: Tämä ret­ki­koh­de­ar­vio kertoo, miksi Oulun lä­hi­erä­maa­han kan­nat­taa lähteä ret­kel­le

14.11.2022 15:30 20
Tilaajille
Soiden ennallistaminen alkaa Sanginjoella – Työt aloitetaan puuston poistolla

Soiden en­nal­lis­ta­mi­nen alkaa San­gin­joel­la – Työt aloi­te­taan puuston pois­tol­la

09.11.2022 06:00 15
Tilaajille
Sanginjoen Loppulan metsänvartijan talon remontti alkaa marraskuussa

San­gin­joen Lop­pu­lan met­sän­var­ti­jan talon re­mont­ti alkaa mar­ras­kuus­sa

31.10.2022 10:58 7
Tilaajille
Kommentti: Sanginjoki uudistuu, ja sen pitäisi olla myös Oulun kaupungille tärkeää

Kom­ment­ti: San­gin­jo­ki uu­dis­tuu, ja sen pitäisi olla myös Oulun kau­pun­gil­le tärkeää

25.10.2022 06:00 4
Tilaajille
Oulun Sanginjoesta rakennetaan kansallispuiston veroinen retkikohde: Taukopaikkoja uusitaan 2 miljoonalla eurolla ja autot jätetään jatkossa suojelualueen ulkopuolelle

Oulun San­gin­joes­ta ra­ken­ne­taan kan­sal­lis­puis­ton ve­roi­nen ret­ki­koh­de: Tau­ko­paik­ko­ja uu­si­taan 2 mil­joo­nal­la eurolla ja autot jä­te­tään jat­kos­sa suo­je­lu­alueen ul­ko­puo­lel­le

25.10.2022 06:00 29
Tilaajille