Kolumni: Sanna Marinin katse Ir­pi­nis­sä kertoi kaiken

Koti: Monille ou­lu­lai­sil­le tutun Markus H. Kor­ho­sen kult­tuu­ri­ko­ti rönsyää tu­han­sia esi­nei­tä

Rekrytointi
Siikajoen kunta palkkaa hoksauttajia – toimenkuvaan kuuluu esimerkiksi sisätossun etsiminen naulakon alta

Sii­ka­joen kunta palkkaa hok­saut­ta­jia – toi­men­ku­vaan kuuluu esi­mer­kik­si si­sä­tos­sun et­si­mi­nen nau­la­kon alta

25.05.2022 13:31 7
Tilaajille
Peikkona TE-keskus: "Miten pienet yrittäjät saataisiin rohkeasti palkkaamaan loistavia ammattilaisia täydennyskoulutuspaketilla"
Kolumni

Peik­ko­na TE-kes­kus: "Miten pienet yrit­tä­jät saa­tai­siin roh­keas­ti palk­kaa­maan lois­ta­via am­mat­ti­lai­sia täy­den­nys­kou­lu­tus­pa­ke­til­la"

29.04.2022 18:00 2
Tilaajille
Hyvinvointialueella menossa merkittäviä johtajavalintoja, katso tästä hakijoiden nimet –  Petteri Helisten hakee omaa tehtäväänsä pelastusjohtajana

Hy­vin­voin­ti­alueel­la menossa mer­kit­tä­viä joh­ta­ja­va­lin­to­ja, katso tästä ha­ki­joi­den nimet – Petteri He­lis­ten hakee omaa teh­tä­vään­sä pe­las­tus­joh­ta­ja­na

24.03.2022 14:51 8
Tilaajille
Tervetuloa kesätöihin OYSiin! – ”Isossa sairaalassa saa hyvää kokemusta ja pääsee haastamaan itsensä.”
Mainos PPSHP OYS

Ter­ve­tu­loa ke­sä­töi­hin OYSiin! – ”Isossa sai­raa­las­sa saa hyvää ko­ke­mus­ta ja pääsee haas­ta­maan it­sen­sä.”

31.01.2022 06:00
Teknologiateollisuus kärsii osaajapulasta, uusi hanke tarjoaa rekrytointiapua – Oulussakin tarjolla jopa satoja kansainvälisiä osaajia

Tek­no­lo­gia­teol­li­suus kärsii osaa­ja­pu­las­ta, uusi hanke tarjoaa rek­ry­toin­ti­apua – Ou­lus­sa­kin tar­jol­la jopa satoja kan­sain­vä­li­siä osaajia

24.09.2021 19:00 9
Tilaajille
Ääriliikkeet rekrytoivat nuoria erityisesti verkossa – houkuttelevina keinoina käytetään salaliittoteorioita, huumoria ja groomingia

Ää­ri­liik­keet rek­ry­toi­vat nuoria eri­tyi­ses­ti ver­kos­sa – hou­kut­te­le­vi­na kei­noi­na käy­te­tään sa­la­liit­to­teo­rioi­ta, huu­mo­ria ja groo­min­gia

08.09.2021 12:59
Tilaajille
Mediataloihin palkataan väkeä - Journalistiliitossa arvioidaan käänteen näkyvän alan työmarkkinoilla

Me­dia­ta­loi­hin pal­ka­taan väkeä - Jour­na­lis­ti­lii­tos­sa ar­vioi­daan kään­teen näkyvän alan työ­mark­ki­noil­la

31.08.2021 17:00 1
Tilaajille
Kannustaako nykyaika nuoria töihin? "Nuoret tuskin ovat yhtään laiskempia tai haluttomampia töihin kuin omassa nuoruudessani"
Kolumni

Kan­nus­taa­ko ny­ky­ai­ka nuoria töihin? "Nuoret tuskin ovat yhtään lais­kem­pia tai ha­lut­to­mam­pia töihin kuin omassa nuo­ruu­des­sa­ni"

20.08.2021 18:00 12
Tilaajille
Saitko sinäkin odottamattoman rekrytointitarjouksen ikkunafirmalta? "Sitten alkoi soittaa kelloja, kun kuulin, että kaverillekin soitettiin", oululaisnainen kertoo erikoisesta puhelusta

Saitko sinäkin odot­ta­mat­to­man rek­ry­toin­ti­tar­jouk­sen ik­ku­na­fir­mal­ta? "Sitten alkoi soittaa kel­lo­ja, kun kuulin, että ka­ve­ril­le­kin soi­tet­tiin", ou­lu­lais­nai­nen kertoo eri­koi­ses­ta pu­he­lus­ta

07.07.2021 19:00 10
Tilaajille
Ravintola-alan yrityksiin voi olla vaikeaa saada työntekijöitä poikkeuksellisen vuoden jälkeen – oululaisyrittäjä: "Kyllä tämä kuulostaa olevan valtakunnallinen ongelma"

Ra­vin­to­la-alan yri­tyk­siin voi olla vaikeaa saada työn­te­ki­jöi­tä poik­keuk­sel­li­sen vuoden jälkeen – ou­lu­lai­sy­rit­tä­jä: "­Kyl­lä tämä kuu­los­taa olevan val­ta­kun­nal­li­nen on­gel­ma"

29.06.2021 06:00 6
Tilaajille
Puolustusvoimat palkkaa lisää työntekijöitä vakoilun torjuntaan – tämän alan osaajille erityisen kova tarve

Puo­lus­tus­voi­mat palkkaa lisää työn­te­ki­jöi­tä va­koi­lun tor­jun­taan – tämän alan osaa­jil­le eri­tyi­sen kova tarve

15.02.2021 18:30 1
Tilaajille
Etätöistä voidaan siirtyä kohti paikkariippumatonta palkkausta
Kolumni

Etä­töis­tä voidaan siirtyä kohti paik­ka­riip­pu­ma­ton­ta palk­kaus­ta

01.12.2020 12:00 1
Tilaajille
Oletko taloushallinnon asiantuntija ja aivan tyytyväinen työhösi? Lue silti tämä – ”Colleqium sopii ihmiselle, joka haluaa tulla taloushallinnon alalla todella hyväksi”
Mainos Colleqium

Oletko ta­lous­hal­lin­non asian­tun­ti­ja ja aivan tyy­ty­väi­nen työ­hö­si? Lue silti tämä – ”Col­le­qium sopii ih­mi­sel­le, joka haluaa tulla ta­lous­hal­lin­non alalla todella hy­väk­si”

02.11.2020 11:00
Yhä useampi puheterapeutti työskentelee kunnan sijaan yrityksessä – yksityiselle puolelle vetävät paremmat palkat ja mahdollisuudet vaikuttaa työhön

Yhä useampi pu­he­te­ra­peut­ti työs­ken­te­lee kunnan sijaan yri­tyk­ses­sä – yk­si­tyi­sel­le puo­lel­le vetävät pa­rem­mat palkat ja mah­dol­li­suu­det vai­kut­taa työhön

25.08.2020 06:00
Tilaajille