Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Rajakylä
Henkilö kantoi kuula-asetta julkisesti Rajakylässä, useita poliisipartioita paikalle

Henkilö kantoi kuu­la-aset­ta jul­ki­ses­ti Ra­ja­ky­läs­sä, useita po­lii­si­par­tioi­ta pai­kal­le

20.05.2023 15:47 9
Koskelan loisto on lajissaan ainutlaatuinen – lähellä kaupunkia oleva merimerkki, jonne pääsee maata pitkin jalkaisin

Kos­ke­lan loisto on la­jis­saan ai­nut­laa­tui­nen – ­lä­hel­lä kau­pun­kia oleva me­ri­merk­ki, jonne pääsee maata pitkin jal­kai­sin

19.03.2023 05:00 4
Tilaajille
Kerrostaloasunto tuhoutui tulipalossa Rajakylässä, henkilövahingoilta säästyttiin

Ker­ros­ta­lo­asun­to tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ra­ja­ky­läs­sä, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta sääs­tyt­tiin

22.01.2023 08:10
Ensimmäisen Oulu2026-muraalin valmistumista juhlittiin Rajakylässä – vehreä maisema koristaa nyt korkean kerrostalon seinää

En­sim­mäi­sen Oulu2026-mu­raa­lin val­mis­tu­mis­ta juh­lit­tiin Ra­ja­ky­läs­sä – ­veh­reä maisema ko­ris­taa nyt korkean ker­ros­ta­lon seinää

03.10.2022 22:55 21
Rajakylän muraalin valmistumista juhlitaan maanantaina – taiteilija on mukana kertomassa muraalista ja työskentelystään Oulussa

Ra­ja­ky­län mu­raa­lin val­mis­tu­mis­ta juh­li­taan maa­nan­tai­na – tai­tei­li­ja on mukana ker­to­mas­sa mu­raa­lis­ta ja työs­ken­te­lys­tään Oulussa

30.09.2022 13:45 4
Rajakylän muraaliseinällä suunnataan kohti uutta – oululaisnuoret puolestaan luovat omat kuvansa liikkuvaksi palapeliksi työmaa-aitoihin

Ra­ja­ky­län mu­raa­li­sei­näl­lä suun­na­taan kohti uutta – ou­lu­lais­nuo­ret puo­les­taan luovat omat kuvansa liik­ku­vak­si pa­la­pe­lik­si työ­maa-ai­toi­hin

22.09.2022 06:00 3
Tilaajille
Brittiläinen kuvataiteilija Eloise Gillow toteuttaa Oulu2026-kulttuuriohjelman muraalin Oulun Rajakylään – paikallisilla mahdollisuus osallistua teoksen suunnitteluun ja ideointiin

Brit­ti­läi­nen ku­va­tai­tei­li­ja Eloise Gillow to­teut­taa Oulu2026-kult­tuu­rioh­jel­man mu­raa­lin Oulun Ra­ja­ky­lään – pai­kal­li­sil­la mah­dol­li­suus osal­lis­tua teoksen suun­nit­te­luun ja ideoin­tiin

02.08.2022 12:46 22
Kerrostalohuoneisto syttyi tuleen Rajakylässä – kaksi ihmistä vietiin tarkistettavaksi

Ker­ros­ta­lo­huo­neis­to syttyi tuleen Ra­ja­ky­läs­sä – kaksi ihmistä vietiin tar­kis­tet­ta­vak­si

29.07.2022 00:04
Liikkuiko Rajakylässä lauantaina haulikkomies? – Poliisi etsi epäiltyä usean partion voimin tuloksetta

Liik­kui­ko Ra­ja­ky­läs­sä lauan­tai­na hau­lik­ko­mies? – Poliisi etsi epäil­tyä usean partion voimin tu­lok­set­ta

27.07.2022 11:25 4
Vanha Kaleva: Kukkoaho ylivoimainen hiilimurskalla Länsi-Saksassa

Vanha Kaleva: Kuk­ko­aho yli­voi­mai­nen hii­li­murs­kal­la Län­si-Sak­sas­sa

23.09.2021 10:00 1
Tilaajille
Karigasniemellä eletään rajan ehdoilla – Pohjoisen kauneuden löytäneet kotimaanmatkailijat tuovat koronan kurittamaan kylään elämää

Ka­ri­gas­nie­mel­lä eletään rajan eh­doil­la – Poh­joi­sen kau­neu­den löy­tä­neet ko­ti­maan­mat­kai­li­jat tuovat koronan ku­rit­ta­maan kylään elämää

17.07.2021 06:00
Tilaajille
Rajahaudan uimarannalla uineilla henkilöillä havaittu järvisyyhyä – pitkäaikaista oleskelua vedessä tulee välttää

Ra­ja­hau­dan ui­ma­ran­nal­la ui­neil­la hen­ki­löil­lä ha­vait­tu jär­vi­syy­hyä – pit­kä­ai­kais­ta oles­ke­lua vedessä tulee välttää

14.07.2021 11:06 3
Lapset löysivät yli 100 vuotta sitten kuolleen miehen hautakiven rivitalon pihalta Oulun Rajakylässä – mysteerimuistomerkki ajautunut paikalle ilmeisesti vuosikymmeniä ennen löytymistään

Lapset löy­si­vät yli 100 vuotta sitten kuol­leen miehen hau­ta­ki­ven ri­vi­ta­lon pihalta Oulun Ra­ja­ky­läs­sä – mys­tee­ri­muis­to­merk­ki ajau­tu­nut pai­kal­le il­mei­ses­ti vuo­si­kym­me­niä ennen löy­ty­mis­tään

27.06.2021 06:12 3
Koulujen väliset virtuaalisoutukisat saivat vauhtia Rajakylän oppilaisiin – ”Tullaan ehkä ekaksi tai tokaksi”

Kou­lu­jen väliset vir­tuaa­li­sou­tu­ki­sat saivat vauhtia Ra­ja­ky­län op­pi­lai­siin – ”Tul­laan ehkä ekaksi tai to­kak­si”

26.05.2021 06:18 3
Rajakylän kerrostalopalossa roihusivat pyykkikorit – mies myönsi palojen sytyttämisen käräjäoikeudessa, mutta pyysi mielentilan tutkimista

Ra­ja­ky­län ker­ros­ta­lo­pa­los­sa roi­hu­si­vat pyyk­ki­ko­rit – mies myönsi palojen sy­tyt­tä­mi­sen kä­rä­jäoi­keu­des­sa, mutta pyysi mie­len­ti­lan tut­ki­mis­ta

20.01.2021 11:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­ku­te­taan sote-uu­dis­tuk­seen ny­kyi­siä pal­ve­lui­ta ke­hit­tä­mäl­lä – ter­veys­pis­teet ovat eri­tyi­sen tär­kei­tä ikä­ih­mi­sil­le ja lap­si­per­heil­le

10.12.2020 05:30 1
Tilaajille
Poliisi epäilee: Kerrostalossa on sytytetty tahallaan kaksi tulipaloa viikon sisään – Rajakylän tulipaloista kaivataan havaintoja

Poliisi epäi­lee: Ker­ros­ta­los­sa on sy­ty­tet­ty ta­hal­laan kaksi tu­li­pa­loa viikon sisään – Ra­ja­ky­län tu­li­pa­lois­ta kai­va­taan ha­vain­to­ja

04.11.2020 14:41 3
Kerrostalon rappukäytävässä syttyi tulipalo Rajakylässä – alempien kerrosten asukkaan poistuivat rakennuksesta

Ker­ros­ta­lon rap­pu­käy­tä­väs­sä syttyi tu­li­pa­lo Ra­ja­ky­läs­sä – alem­pien ker­ros­ten asuk­kaan pois­tui­vat ra­ken­nuk­ses­ta

03.11.2020 23:14 1
Kerrostalon väestönsuojatilat leimahtivat liekkeihin Rajakylässä torstai-iltana – osa asukkaista poistui yöpymään muualle

Ker­ros­ta­lon väes­tön­suo­ja­ti­lat lei­mah­ti­vat liek­kei­hin Ra­ja­ky­läs­sä tors­tai-il­ta­na – osa asuk­kais­ta poistui yö­py­mään muualle

30.10.2020 10:13 3
Rajakylän asukastuvalla jaetaan hävikkiruokaa – kuukauden lopussa ruokakassien kysyntä yleensä kasvaa

Ra­ja­ky­län asu­kas­tu­val­la jaetaan hä­vik­ki­ruo­kaa – kuu­kau­den lopussa ruo­ka­kas­sien kysyntä yleensä kasvaa

18.10.2020 12:34 1
Tilaajille