Kansalaisaloitteet: Ou­lu­lai­sen Olli Kohosen kan­sa­lais­aloi­te teki stopin ve­si­lai­tos­ten yk­si­tyis­tä­mi­sel­le

vaalit: En­sim­mäi­set alue­vaa­lit jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopulla – tästä vaa­leis­sa ää­nes­te­tään

Kaupat

Valkean uusi kaup­pa­kes­kus­joh­ta­ja Heli Sironen toivoo, että Oulun kes­kus­taan tullaan viet­tä­mään aikaa – "Yh­des­sä pys­tym­me suu­rem­piin ke­hi­tyk­siin"

03.09.2021 16:06 32
Tilaajille

Ky­syim­me, uhkaako ki­ven­näis­ve­det loppua kaup­po­jen hyl­lyil­tä? – "­Juo­mis­sa on ollut jo pi­dem­pään näh­tä­vis­sä hy­vin­voin­tit­ren­di"

15.07.2021 07:00 2
Tilaajille

Ju­han­nuk­sen au­kio­loa­jat: kaupat saavat olla auki vaikka kellon ympäri, Alko sulkee ovensa ai­kai­sin per­jan­tai­na

23.06.2021 11:11 2

Impolan kaup­pa­na tun­ne­tun talon pihaan il­mes­tyi ke­sä­kah­vi­la rak­si­la­lais­ten­kin yl­lä­tyk­sek­si – "Täl­lais­ta on pyy­det­ty ja kai­vat­tu"

18.06.2021 06:00 9
Tilaajille

Kärk­käi­nen suun­nit­te­lee ta­va­ra­ta­lon avaa­mis­ta Kem­pe­lee­seen – Za­tel­lii­tin paa­lu­pai­kal­le kaa­vail­laan myös uutta Prismaa ja run­saas­ti muuta lii­ke­ti­laa

14.06.2021 21:09 44
Tilaajille

Nanso avasi pop up -myy­mä­län Pekurin kort­te­liin – myymälä on Oulussa ainakin mar­ras­kuun loppuun

28.05.2021 14:31 6
Tilaajille
Kolumni

Mitä jos läh­det­täi­siin roh­keas­ti tut­ki­maan, miten Oulun kes­kus­tan tont­tien ra­ken­ta­mi­nen saadaan ak­ti­voi­tu­maan?

12.03.2021 18:00 25
Tilaajille

Kauppa kävi Tok­man­nil­la ko­ro­na­vuon­na: Lii­ke­vaih­to ylitti en­sim­mäis­tä kertaa mil­jar­din euron rajan

12.02.2021 10:16 1

Kesko lo­pet­taa kolme ken­kä­kaup­pa­ket­jua, 130 työ­paik­kaa häviää – Oulussa koskee kahta lii­ket­tä

28.01.2021 12:40 4

Bil­te­mal­le aiotaan esittää suun­nit­te­lu­va­raus­ta Ri­ta­har­juun – alue kiin­nos­taa kan­sain­vä­li­siä ketjuja

19.01.2021 22:02 15
Tilaajille

Tuu­nauk­ses­sa vain mie­li­ku­vi­tus on rajana – joku vaihtaa li­pas­toon nätit ve­ti­met, toinen muuttaa auton po­re­am­meek­si

20.12.2020 15:00 1
Tilaajille
Kolumni

Anna tänä jouluna vielä yksi jou­lu­lah­ja – pai­kal­li­sel­le yrit­tä­jäl­le

19.12.2020 12:00 7
Tilaajille

Lin­nan­maan Prisma menee re­mont­tiin – myymälä uu­dis­te­taan ja ra­ken­nuk­sen ener­gia­te­hok­kuut­ta pa­ran­ne­taan

09.11.2020 13:50 5

Oulun yli­opis­ton kam­pus­han­ket­ta vas­tus­ta­va val­tuus­to­aloi­te ih­me­tyt­tää reh­to­ria – vaatii suun­nit­te­lu­va­rauk­sel­le nor­maa­lia kä­sit­te­lyä

04.09.2020 17:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­pah­tui ko­ro­na-ai­kaan kaupan kas­sa­jo­nos­sa

01.09.2020 08:00 3
Tilaajille

Kaupan liitto ennakoi ve­ron­pa­lau­tus­ten yh­tey­teen alen­nus­myyn­te­jä – 900 mil­joo­nan euron pa­lau­tuk­set mak­se­taan tiis­tai­na

03.08.2020 06:00 1

Ydin­kes­kus­tan kaup­po­jen kan­nat­taa satsata ve­gaa­niei­nek­siin, mutta pik­ku­kau­pat eivät elä niillä – "En ole pitkään aikaan yl­lät­ty­nyt, että onpa paljon uusia jut­tu­ja", kertoo ve­gaa­ni­ryh­män yl­lä­pi­tä­jä

25.07.2020 06:00 3
Tilaajille

K-ryh­män kaupat hakevat ke­sä­työ­läi­siä hei­nä­kuul­le asti

16.06.2020 14:46

Ra­vin­to­loi­den vilkas avau­tu­mi­nen lisää tuu­raa­ja­tar­vet­ta, mutta ke­sä­työ­paik­ko­ja on silti aiempaa vä­hem­män – osuus­kaup­pa Arinan hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja: Tilanne muuttuu nyt joka päivä

16.06.2020 13:25
Tilaajille

Ho­vi­hal­li lo­pet­taa, kun Pekurin kauppa vetää asiak­kaat – En­ti­seen Ant­ti­lan talon tar­vi­taan jälleen uusia vuok­ra­lai­sia

03.06.2020 09:43 12
Tilaajille