LIIKENNE: Poliisi py­säyt­ti yli 200 ki­lo­met­riä tun­nis­sa ajaneen kul­jet­ta­jan Li­min­gas­sa

MAASTOPALOT: Py­hä­jär­ven maas­to­pa­lo saatiin sam­mu­tet­tua – paloa epäil­lään ihmisen ai­heut­ta­mak­si

Oulun Energia
Mainos Oulun Energia

Oulun Kar­ja­sil­lal­le ra­ken­tuu asui­na­lue, jonka ener­gia­jär­jes­tel­mä on Suomen mit­ta­kaa­vas­sa ai­nut­laa­tui­nen – ”Hanke on askel kohti nel­jän­nen su­ku­pol­ven kau­ko­läm­pöä”

15.07.2021 06:00

Oulun Energia sel­vit­tää il­mas­to­ys­tä­väl­lis­tä geo­läm­pöä – "­Tä­mä voi olla yksi osa rat­kai­sua, jolla kor­va­taan ko­ko­naan käy­tös­tä pois­tu­va Toppila 2"

16.06.2021 11:49 13
Tilaajille

Kii­min­gin alueel­la kym­me­niä ko­ti­ta­louk­sia ilman sähköä poikki pa­la­neen säh­kö­pyl­vään vuoksi

16.06.2021 08:17

Pa­to­sil­ta sul­je­taan maa­nan­tai­na lii­ken­teel­tä jo toisena kesänä pe­räk­käin – kau­pun­gin toi­sek­si vilk­kaim­man ja­lan­ku­lun ja pyö­räi­lyn väylän kun­nos­tus­työt on sää­olo­suh­tei­den vuoksi tehtävä kesällä

04.06.2021 16:28 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun Ener­gian utareet ehtyvät

03.06.2021 05:00
Tilaajille

Oulun Ener­gian myyn­nil­le täys­tyr­mäys –"­Lyp­sä­vää lehmää ei kannata myydä!"

30.05.2021 13:44 22
Tilaajille

Oulun Energia laskee säh­kön­siir­to­hin­to­ja hei­nä­kuus­sa – "Hin­to­jen laskun taus­tal­la säh­kö­ver­kon in­ves­toin­neil­la saa­vu­tet­tu korkea toi­mi­tus­var­muus"

28.05.2021 10:46 7
Tilaajille

Kau­ko­läm­möl­lä on hin­ta­pai­nei­ta Oulussa - "To­den­nä­köi­ses­ti polt­to­ai­neet kal­lis­tu­vat jat­kos­sa, olivat ne sitten puuta tai tur­vet­ta"

16.05.2021 07:00 38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fortum on si­tou­tu­nut vael­lus­ka­la-asioi­hin – tavoite tulisi olla vael­lus­ka­la­kan­to­jen vah­vis­ta­mi­nen, ei toi­men­pi­de millä se to­teu­te­taan

11.05.2021 07:00 1
Tilaajille

Muun­ta­mol­la ha­jon­nut kaa­pe­li­pää­te kat­kai­si sähköt 1944 asiak­kaal­ta Oulussa tors­tain ja per­jan­tain vä­li­se­nä yönä

07.05.2021 14:51

Polton käyn­nis­tä­mi­nen tup­raut­ti ruskeat savut Top­pi­lan voi­ma­lai­tok­sen pii­pus­ta

03.05.2021 21:16 14
Tilaajille

Ke­hys­rii­hi ei vaikuta Oulun Ener­gian tur­ve­rat­kai­sui­hin, vihreä energia ollut kor­keas­sa roo­lis­sa pitkään

29.04.2021 19:13 5
Tilaajille

Fortum ja Oulun Energia to­teut­ta­vat vael­lus­ka­lo­jen li­sään­ty­mis­alue­sel­vi­tyk­sen Ou­lu­joel­la

14.04.2021 11:08

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n nimi muuttui Oulun Energia Säh­kö­verk­ko Oy:ksi

12.04.2021 15:30 6

Laa­ni­lan Voiman tuo­tan­nol­li­nen toi­min­ta loppui – osa hen­ki­lös­tös­tä ir­ti­sa­not­tiin, osa siirtyy Oulun Ener­gian pal­ve­luk­seen

07.04.2021 13:41 1
Mainos Oulun Energia

Hii­li­neut­raa­li kau­ko­läm­pö tulee lä­hel­tä, mutta kantaa kauas

27.03.2021 21:00

Destia ostaa Oulun Energia Ura­koin­ti Oy:n – "Hen­ki­lö­kun­ta ja so­pi­muk­set siir­ty­vät sel­lai­se­naan, eikä toi­min­taa tule muu­tos­ta", kertoo Oulun Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja

19.03.2021 12:41 17
Tilaajille

Oulun Energia purkaa pit­käs­tä pak­kas­jak­sos­ta joh­tu­vaa kau­ko­läm­pö­put­kis­ton kor­jaus­jo­noa –"Ih­mi­sil­le tulee kylmä ja suih­kus­ta loppuu lämmin vesi, jos kat­kai­sem­me veden kovalla pa­ka­sel­la"

19.03.2021 06:00 5
Tilaajille

Ou­lu­lai­ses­sa Kos­ki­sen per­hees­sä mit­ta­rit pyö­ri­vät ko­ro­na-ai­ka­na – perheen poika suih­kut­te­lee huo­let­to­mas­ti kir­ja­ideoi­ta miet­tien

17.03.2021 06:00 9
Tilaajille

Kau­ko­läm­mön kes­key­tys tulossa Kui­vas­jär­ven alueel­la

12.03.2021 10:39