Oulun Energia
Oulun Energia rakentaa uutta energiaa kiertotaloudesta – ”Haluamme kantaa kortemme kekoon ja toimia vastuullisesti"
Mainos Oulun Energia

Oulun Energia ra­ken­taa uutta ener­giaa kier­to­ta­lou­des­ta – ”Ha­luam­me kantaa kor­tem­me kekoon ja toimia vas­tuul­li­ses­ti"

12.10.2020 08:00
Ruskon uusi jätteiden lajittelulaitos käynnistyy täysimittaisesti lokakuussa, laitokselta saadaan polttoainetta marraskuussa avattavaan Laanilan biovoimalaitokseen

Ruskon uusi jät­tei­den la­jit­te­lu­lai­tos käyn­nis­tyy täy­si­mit­tai­ses­ti lo­ka­kuus­sa, lai­tok­sel­ta saadaan polt­to­ai­net­ta mar­ras­kuus­sa avat­ta­vaan Laa­ni­lan bio­voi­ma­lai­tok­seen

30.09.2020 11:50 0
Pieni osa Oulun Energian käyttämästä hakkeesta tuodaan Venäjältä – kysyimme, voiko tuontihake olla peräisin venäläisistä aarniometsistä

Pieni osa Oulun Ener­gian käyt­tä­mäs­tä hak­kees­ta tuodaan Ve­nä­jäl­tä – ky­syim­me, voiko tuon­ti­ha­ke olla pe­räi­sin ve­nä­läi­sis­tä aar­nio­met­sis­tä

17.09.2020 19:00 4
Tilaajille
Turpeen rooli kaukolämmössä vaihtelee rajusti: Lännen Median "pääkaupungeissa" osuus yltää nollasta peräti 75 prosenttiin, Oulussa osuus noin 60 prosenttia

Turpeen rooli kau­ko­läm­mös­sä vaih­te­lee ra­jus­ti: Lännen Median "pää­kau­pun­geis­sa" osuus yltää nol­las­ta peräti 75 pro­sent­tiin, Oulussa osuus noin 60 pro­sent­tia

15.09.2020 14:08 13

Oulun Energia tie­dot­taa: läm­mön­ja­ke­lu kes­key­tyy osassa Li­min­gan­tul­lia tiis­tai­na

06.08.2020 16:34 0
Oulun Energia tekee kaukolämmön verkostotöitä ensi viikolla, asuinalueilla tulossa lämmönjakelun katkoksia

Oulun Energia tekee kau­ko­läm­mön ver­kos­to­töi­tä ensi vii­kol­la, asuin­alueil­la tulossa läm­mön­ja­ke­lun kat­kok­sia

24.07.2020 08:32 1
Sähkönjakelu keskeytyi osittain Yli-Iissä – satoja asiakkaita sähköttömänä

Säh­kön­ja­ke­lu kes­key­tyi osit­tain Yli-Iis­sä – satoja asiak­kai­ta säh­köt­tö­mä­nä

19.07.2020 10:24 0
Lintulassa tiedossa lämmönjakelun keskeytys tiistaina

Lin­tu­las­sa tie­dos­sa läm­mön­ja­ke­lun kes­key­tys tiis­tai­na

06.07.2020 11:28 0
Sitra ehdottaa turpeesta luopumista nopeutetulla aikataululla – "Katseet siirtyvät vielä kehitteillä olevaan tekniikkaan"

Sitra eh­dot­taa tur­pees­ta luo­pu­mis­ta no­peu­te­tul­la ai­ka­tau­lul­la – "Kat­seet siir­ty­vät vielä ke­hit­teil­lä olevaan tek­niik­kaan"

23.06.2020 18:00 1
Tilaajille
Oulun Energia aloitti mittavan kaukolämmön runkolinjan rakennustyön Värtön, Peltolan ja Kontinkankaan alueilla

Oulun Energia aloitti mit­ta­van kau­ko­läm­mön run­ko­lin­jan ra­ken­nus­työn Värtön, Pel­to­lan ja Kon­tin­kan­kaan alueil­la

17.06.2020 11:11 0
Oulun Energia: Merikosken voimalaitoksen ympäristössä liikkuessa noudatettava merkittyjä reittejä vaaratilanteiden välttämiseksi

Oulun Ener­gia: Me­ri­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen ym­pä­ris­tös­sä liik­kues­sa nou­da­tet­ta­va mer­kit­ty­jä reit­te­jä vaa­ra­ti­lan­tei­den vält­tä­mi­sek­si

09.06.2020 11:20 2
Sähköverkon ilmajohtoja tarkastetaan helikopterin avulla Oulussa

Säh­kö­ver­kon il­ma­joh­to­ja tar­kas­te­taan he­li­kop­te­rin avulla Oulussa

08.06.2020 14:50 0
Oulussa sähköä myy nyt Oomi – kysyimme, onko uusi nimi hämmentänyt Oulun Energian asiakkaita

Oulussa sähköä myy nyt Oomi – ky­syim­me, onko uusi nimi häm­men­tä­nyt Oulun Ener­gian asiak­kai­ta

26.05.2020 12:47 18
Tilaajille
Oulujokeen istutetaan noin kuusi miljoonaa vaellussiian poikasta

Ou­lu­jo­keen is­tu­te­taan noin kuusi mil­joo­naa vael­lus­siian poi­kas­ta

08.05.2020 09:43 7
Ekovilla ja Oulun Energia – Yhteistyöllä huolettomampaa asumista
Mainos Oulun Energia

Eko­vil­la ja Oulun Energia – Yh­teis­työl­lä huo­let­to­mam­paa asu­mis­ta

18.02.2020 06:00
Määräaikainen sähkösopimus on varma valinta
Mainos Oulun Energia

Mää­rä­ai­kai­nen säh­kö­so­pi­mus on varma valinta

03.02.2020 06:00
Oulun Energia mukana uusissa valtakunnallisissa sähkönmyynti- ja asiakaspalveluyhtiöissä
Mainos Oulun Energia

Oulun Energia mukana uusissa val­ta­kun­nal­li­sis­sa säh­kön­myyn­ti- ja asia­kas­pal­ve­lu­yh­tiöis­sä

06.12.2019 06:00