Oulun Energia
Kuukausi
Oulun Energia ja Oulun Seudun Sähkö mukana jättimäisessä tuulivoimahankkeessa – Lestijärven tuulipuistoon nousee yhteensä 69 voimalaa

Oulun Energia ja Oulun Seudun Sähkö mukana jät­ti­mäi­ses­sä tuu­li­voi­ma­hank­kees­sa – Les­ti­jär­ven tuu­li­puis­toon nousee yh­teen­sä 69 voi­ma­laa

19.11.2021 10:02 5
Oulun keskustassa kaukolämmön keskeytys torstaina 18. marraskuuta

Oulun kes­kus­tas­sa kau­ko­läm­mön kes­key­tys tors­tai­na 18. mar­ras­kuu­ta

17.11.2021 09:54
Helikopteri kuvaa Oulun kaukolämpö- ja sähköverkkoja lauantaista maanantaihin – lennoista voi aiheutua meluhaittaa

He­li­kop­te­ri kuvaa Oulun kau­ko­läm­pö- ja säh­kö­verk­ko­ja lauan­tais­ta maa­nan­tai­hin – ­len­nois­ta voi ai­heu­tua me­lu­hait­taa

05.11.2021 14:30 3
Tilaajille

Läm­mön­ja­ke­lu kes­key­tyy ensi viikon kes­ki­viik­ko­na Maik­ku­las­sa

05.11.2021 14:09
Vanhemmat
Ennen sotia rakennetut puutorni­muuntamot halutaan säilyttää Välivainion ja Intiön katukuvassa – "Kun on jotain vanhaa ja sievää, sellaista voi myös säilyttää"

Ennen sotia ra­ken­ne­tut puu­tor­ni­muun­ta­mot ha­lu­taan säi­lyt­tää Vä­li­vai­nion ja Intiön ka­tu­ku­vas­sa – "Kun on jotain vanhaa ja sievää, sel­lais­ta voi myös säi­lyt­tää"

27.10.2021 06:15 17
Lisää rojua hihnalle Ruskon lajittelulaitokseen – Ouluun voitaisiin esimerkiksi tuoda rakennusjätettä Norjasta

Lisää rojua hih­nal­le Ruskon la­jit­te­lu­lai­tok­seen – Ouluun voi­tai­siin esi­mer­kik­si tuoda ra­ken­nus­jä­tet­tä Nor­jas­ta

13.10.2021 06:00 5
Tilaajille
Yhteiskuntavastuun merkitys kasvaa Oulun kaupungin omistamissa yhtiöissä

Yh­teis­kun­ta­vas­tuun mer­ki­tys kasvaa Oulun kau­pun­gin omis­ta­mis­sa yh­tiöis­sä

27.09.2021 19:51
Tilaajille
Oulun Karjasillalle rakentuu asuinalue, jonka energiajärjestelmä on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen – ”Hanke on askel kohti neljännen sukupolven kaukolämpöä”
Mainos Oulun Energia

Oulun Kar­ja­sil­lal­le ra­ken­tuu asui­na­lue, jonka ener­gia­jär­jes­tel­mä on Suomen mit­ta­kaa­vas­sa ai­nut­laa­tui­nen – ”Hanke on askel kohti nel­jän­nen su­ku­pol­ven kau­ko­läm­pöä”

26.07.2021 08:00
Oulun Energia selvittää ilmastoystävällistä geolämpöä – "Tämä voi olla yksi osa ratkaisua, jolla korvataan kokonaan käytöstä poistuva Toppila 2"

Oulun Energia sel­vit­tää il­mas­to­ys­tä­väl­lis­tä geo­läm­pöä – "­Tä­mä voi olla yksi osa rat­kai­sua, jolla kor­va­taan ko­ko­naan käy­tös­tä pois­tu­va Toppila 2"

16.06.2021 11:49 13
Tilaajille
Kiimingin alueella kymmeniä kotitalouksia ilman sähköä poikki palaneen sähköpylvään vuoksi

Kii­min­gin alueel­la kym­me­niä ko­ti­ta­louk­sia ilman sähköä poikki pa­la­neen säh­kö­pyl­vään vuoksi

16.06.2021 08:17
Patosilta suljetaan maanantaina liikenteeltä jo toisena kesänä peräkkäin – kaupungin toiseksi vilkkaimman jalankulun ja pyöräilyn väylän kunnostustyöt on sääolosuhteiden vuoksi tehtävä kesällä

Pa­to­sil­ta sul­je­taan maa­nan­tai­na lii­ken­teel­tä jo toisena kesänä pe­räk­käin – kau­pun­gin toi­sek­si vilk­kaim­man ja­lan­ku­lun ja pyö­räi­lyn väylän kun­nos­tus­työt on sää­olo­suh­tei­den vuoksi tehtävä kesällä

04.06.2021 16:28 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun Ener­gian utareet ehtyvät

03.06.2021 05:00
Tilaajille
Oulun Energian myynnille täystyrmäys –"Lypsävää lehmää ei kannata myydä!"

Oulun Ener­gian myyn­nil­le täys­tyr­mäys –"­Lyp­sä­vää lehmää ei kannata myydä!"

30.05.2021 13:44 22
Tilaajille
Oulun Energia laskee sähkönsiirtohintoja heinäkuussa – "Hintojen laskun taustalla sähköverkon investoinneilla saavutettu korkea toimitusvarmuus"

Oulun Energia laskee säh­kön­siir­to­hin­to­ja hei­nä­kuus­sa – "Hin­to­jen laskun taus­tal­la säh­kö­ver­kon in­ves­toin­neil­la saa­vu­tet­tu korkea toi­mi­tus­var­muus"

28.05.2021 10:46 7
Tilaajille
Kaukolämmöllä on hintapaineita Oulussa - "Todennäköisesti polttoaineet kallistuvat jatkossa, olivat ne sitten puuta tai turvetta"

Kau­ko­läm­möl­lä on hin­ta­pai­nei­ta Oulussa - "To­den­nä­köi­ses­ti polt­to­ai­neet kal­lis­tu­vat jat­kos­sa, olivat ne sitten puuta tai tur­vet­ta"

16.05.2021 07:00 38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fortum on si­tou­tu­nut vael­lus­ka­la-asioi­hin – tavoite tulisi olla vael­lus­ka­la­kan­to­jen vah­vis­ta­mi­nen, ei toi­men­pi­de millä se to­teu­te­taan

11.05.2021 07:00 1
Tilaajille
Muuntamolla hajonnut kaapelipääte katkaisi sähköt 1944 asiakkaalta Oulussa torstain ja perjantain välisenä yönä

Muun­ta­mol­la ha­jon­nut kaa­pe­li­pää­te kat­kai­si sähköt 1944 asiak­kaal­ta Oulussa tors­tain ja per­jan­tain vä­li­se­nä yönä

07.05.2021 14:51
Polton käynnistäminen tuprautti ruskeat savut Toppilan voimalaitoksen piipusta

Polton käyn­nis­tä­mi­nen tup­raut­ti ruskeat savut Top­pi­lan voi­ma­lai­tok­sen pii­pus­ta

03.05.2021 21:16 14
Tilaajille
Kehysriihi ei vaikuta Oulun Energian turveratkaisuihin, vihreä energia ollut korkeassa roolissa pitkään

Ke­hys­rii­hi ei vaikuta Oulun Ener­gian tur­ve­rat­kai­sui­hin, vihreä energia ollut kor­keas­sa roo­lis­sa pitkään

29.04.2021 19:13 5
Tilaajille
Fortum ja Oulun Energia toteuttavat vaelluskalojen lisääntymisalueselvityksen Oulujoella

Fortum ja Oulun Energia to­teut­ta­vat vael­lus­ka­lo­jen li­sään­ty­mis­alue­sel­vi­tyk­sen Ou­lu­joel­la

14.04.2021 11:08