Kuvagalleria: Ter­wa­hölk­kä ja -ma­ra­ton juos­tiin jälleen Oulussa

Kolumni: Na­to-jä­se­nyys on so­ti­laal­lis­ta liit­tou­tu­mis­ta syvempi asia, ja Poh­jois-Suo­men asemaa se vah­vis­taa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Oulun Energia
Kiertotalousliiketoiminta siirtyy Oulun Energialta uuteen Syklo-yhtiöön

Kier­to­ta­lous­lii­ke­toi­min­ta siirtyy Oulun Ener­gial­ta uuteen Syk­lo-yh­tiöön

20.05.2022 10:02 3
Fennovoiman päätös hylätä Rosatomin ydinvoimala vaikuttaa Pyhäjoen alueen rakentamiseen – oululaisyhtiöiden mukaan vaikutukset ovat niille pieniä

Fen­no­voi­man päätös hylätä Ro­sa­to­min ydin­voi­ma­la vai­kut­taa Py­hä­joen alueen ra­ken­ta­mi­seen – ou­lu­lais­yh­tiöi­den mukaan vai­ku­tuk­set ovat niille pieniä

02.05.2022 20:04 11
Tilaajille
Kuluttaja-asiamies: Oomille huomautus hintakattosopimusten epäselvästä markkinoinnista – yhtiö kieltäytyy hyvittämästä asiakkaiden menetyksiä

Ku­lut­ta­ja-asia­mies: Oomille huo­mau­tus hin­ta­kat­to­so­pi­mus­ten epä­sel­väs­tä mark­ki­noin­nis­ta – yhtiö kiel­täy­tyy hy­vit­tä­mäs­tä asiak­kai­den me­ne­tyk­siä

13.04.2022 18:12 40
Tilaajille
Laanilaan tuleva Junnikkalan saha yhteistyöhön Oulun Energian kanssa – puutuotannon jätteestä tuotetaan sähköä ja lämpöä

Laa­ni­laan tuleva Jun­nik­ka­lan saha yh­teis­työ­hön Oulun Ener­gian kanssa – puu­tuo­tan­non jät­tees­tä tuo­te­taan sähköä ja lämpöä

06.04.2022 11:14 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fen­no­voi­ma-hank­keen riskit liit­ty­vät paitsi geo­po­li­tiik­kaan myös fi­nans­si­ris­kei­hin ja riip­pu­vuus­suh­tei­siin

05.04.2022 06:00 3
Tilaajille
Oulun Energia lopettaa venäläisen hakkeen käytön energiantuotannossa ja osoittaa tukensa Ukrainalle – tuontipuun osittainen korvaaminen turpeella on mahdollista

Oulun Energia lo­pet­taa ve­nä­läi­sen hakkeen käytön ener­gian­tuo­tan­nos­sa ja osoit­taa tukensa Uk­rai­nal­le – tuon­ti­puun osit­tai­nen kor­vaa­mi­nen tur­peel­la on mah­dol­lis­ta

07.03.2022 16:43 23
Energiayhtiöt hoputtavat Suomea edistämään omavaraisuutta ja huoltovarmuutta – nopeita väyliä tarjoavat ensiharvennusrästien purkaminen ja turpeen asettaminen jatkoajalle

Ener­gia­yh­tiöt ho­put­ta­vat Suomea edis­tä­mään oma­va­rai­suut­ta ja huol­to­var­muut­ta – nopeita väyliä tar­joa­vat en­si­har­ven­nus­räs­tien pur­ka­mi­nen ja turpeen aset­ta­mi­nen jat­ko­ajal­le

04.03.2022 20:25 15
Saadaanko Oulussakin joskus lämpöä syvältä maan sisuksista? Geolämpökaivon periaate on yksinkertainen mutta toteutus kaikkea muuta – "Siinä uskossa ja innossa olen, että syvyys ja lämpö saavutetaan"

Saa­daan­ko Ou­lus­sa­kin joskus lämpöä syvältä maan si­suk­sis­ta? Geo­läm­pö­kai­von pe­ri­aa­te on yk­sin­ker­tai­nen mutta to­teu­tus kaikkea muuta – "Siinä uskossa ja innossa olen, että syvyys ja lämpö saa­vu­te­taan"

04.03.2022 06:00 10
Tilaajille
Sähköt katkesivat useammaksi tunniksi sadoilta talouksilta Yli-Iin ja Iin alueella

Sähköt kat­ke­si­vat useam­mak­si tun­nik­si sa­doil­ta ta­louk­sil­ta Yli-Iin ja Iin alueel­la

18.02.2022 23:54
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­myyn­ti­yh­tiön "luo­vaa" lii­ke­toi­min­taa

25.01.2022 05:00 5
Tilaajille
Puupolttoaineen kysyntä on kasvussa kylmän alkutalven johdosta – Oulussa turpeen käyttö on lisääntynyt laitosten käydessä täydellä teholla

Puu­polt­to­ai­neen kysyntä on kas­vus­sa kylmän al­ku­tal­ven joh­dos­ta – Oulussa turpeen käyttö on li­sään­ty­nyt lai­tos­ten käy­des­sä täy­del­lä teholla

11.01.2022 06:00 58
Tilaajille
Satoja Oulun Energian asiakkaita oli ilman sähköä Toppilassa – katko johtui varomattomasta kaivutyöstä

Satoja Oulun Ener­gian asiak­kai­ta oli ilman sähköä Top­pi­las­sa – katko johtui va­ro­mat­to­mas­ta kai­vu­työs­tä

04.01.2022 12:10 9
Oulun energia tarkastaa sähkölinjoja perjantaina – helikopteri lentää puunlatvojen korkeudella, meluhaitta mahdollinen

Oulun energia tar­kas­taa säh­kö­lin­jo­ja per­jan­tai­na – he­li­kop­te­ri lentää puun­lat­vo­jen kor­keu­del­la, me­lu­hait­ta mah­dol­li­nen

15.12.2021 16:29 2
Sähkön pörssihinta pomppii nyt rajusti – Oulun Energia tuottaa kovahintaista virtaa

Sähkön pörs­si­hin­ta pomppii nyt rajusti – Oulun Energia tuottaa ko­va­hin­tais­ta virtaa

08.12.2021 16:46 56
Tilaajille
Oulun Energia ja Oulun Seudun Sähkö mukana jättimäisessä tuulivoimahankkeessa – Lestijärven tuulipuistoon nousee yhteensä 69 voimalaa

Oulun Energia ja Oulun Seudun Sähkö mukana jät­ti­mäi­ses­sä tuu­li­voi­ma­hank­kees­sa – Les­ti­jär­ven tuu­li­puis­toon nousee yh­teen­sä 69 voi­ma­laa

19.11.2021 10:02 5
Oulun keskustassa kaukolämmön keskeytys torstaina 18. marraskuuta

Oulun kes­kus­tas­sa kau­ko­läm­mön kes­key­tys tors­tai­na 18. mar­ras­kuu­ta

17.11.2021 09:54
Helikopteri kuvaa Oulun kaukolämpö- ja sähköverkkoja lauantaista maanantaihin – lennoista voi aiheutua meluhaittaa

He­li­kop­te­ri kuvaa Oulun kau­ko­läm­pö- ja säh­kö­verk­ko­ja lauan­tais­ta maa­nan­tai­hin – ­len­nois­ta voi ai­heu­tua me­lu­hait­taa

05.11.2021 14:30 3
Tilaajille

Läm­mön­ja­ke­lu kes­key­tyy ensi viikon kes­ki­viik­ko­na Maik­ku­las­sa

05.11.2021 14:09
Ennen sotia rakennetut puutorni­muuntamot halutaan säilyttää Välivainion ja Intiön katukuvassa – "Kun on jotain vanhaa ja sievää, sellaista voi myös säilyttää"

Ennen sotia ra­ken­ne­tut puu­tor­ni­muun­ta­mot ha­lu­taan säi­lyt­tää Vä­li­vai­nion ja Intiön ka­tu­ku­vas­sa – "Kun on jotain vanhaa ja sievää, sel­lais­ta voi myös säi­lyt­tää"

27.10.2021 06:15 17