Harrastukset: Oulun Fris­bee­seu­ra on noussut Suomen suu­rim­mak­si

Luitko jo tämän: Kaleva kysyi kun­ta-alan joh­ta­jil­ta, kiin­nos­taa­ko Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikka

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Oulun Energia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on Oomin aie talven hin­ta­pii­kin jäl­keen?

07.09.2022 05:00 8
Tilaajille
Miljoonan euron potti avautuu syksyllä – Oulun Energia rahoittaa kestävyyttä edistäviä hankkeita Miljöö-innovaatiotuen kautta
Mainos Oulun Energia

Mil­joo­nan euron potti avautuu syk­syl­lä – Oulun Energia ra­hoit­taa kes­tä­vyyt­tä edis­tä­viä hank­kei­ta Mil­jöö-in­no­vaa­tio­tuen kautta

05.09.2022 06:00
Oulun Energian toimitusjohtaja Juntunen: Toistaiseksi ei tarvetta valtion hätärahoitukselle, talven näkymiä vaikea ennakoida

Oulun Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja Jun­tu­nen: Tois­tai­sek­si ei tar­vet­ta valtion hä­tä­ra­hoi­tuk­sel­le, talven näkymiä vaikea en­na­koi­da

04.09.2022 22:01 39
Tilaajille
Oulun Energia ryhtyy jakamaan innovaatiotukea valtakunnallisesti – miljoonan euron potti avautuu syksyllä

Oulun Energia ryhtyy ja­ka­maan in­no­vaa­tio­tu­kea val­ta­kun­nal­li­ses­ti – mil­joo­nan euron potti avautuu syk­syl­lä

23.08.2022 12:14 12
Oulun Energia ilmoittaa päättäneensä Teboil-sopimuksen – yhtiön mukaan venäläisperäisestä öljyvirrasta on nyt päästy irti

Oulun Energia il­moit­taa päät­tä­neen­sä Te­boil-so­pi­muk­sen – yhtiön mukaan ve­nä­läis­pe­räi­ses­tä öl­jy­vir­ras­ta on nyt päästy irti

12.08.2022 14:54 33
Tilaajille
Kaukolämpö kallistuu Oulussa ensi vuonna – syynä tuotantokustannusten nousu

Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna – syynä tuo­tan­to­kus­tan­nus­ten nousu

09.08.2022 06:00 51
Tilaajille
Oulun viime perjantaisen laajan sähkökatkoksen aiheutti laitevika sähköasemalla

Oulun viime per­jan­tai­sen laajan säh­kö­kat­kok­sen ai­heut­ti lai­te­vi­ka säh­kö­ase­mal­la

03.08.2022 16:55 5
Oulun Energia aloitti kilpailutuksen öljyntoimituksista Teboilin korvaamiseksi – Tampereella toimitukset lopetettiin

Oulun Energia aloitti kil­pai­lu­tuk­sen öl­jyn­toi­mi­tuk­sis­ta Te­boi­lin kor­vaa­mi­sek­si – ­Tam­pe­reel­la toi­mi­tuk­set lo­pe­tet­tiin

03.08.2022 12:48 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uh­ka­ku­via Oulusta – Millä Oulu läm­mi­te­tään, jos ei tur­peel­la?

02.08.2022 07:30 26
Tilaajille
Oulun Energia: Oulun usein toistuneet sähkökatkot ovat todennäköisesti lintujen aiheuttamia

Oulun Ener­gia: Oulun usein tois­tu­neet säh­kö­kat­kot ovat to­den­nä­köi­ses­ti lin­tu­jen ai­heut­ta­mia

30.07.2022 15:26 32
Oululaiskodit lämpenevät venäläistaustaisen yhtiön öljyllä, Oulun Energialla yhä sopimus Teboilin kanssa – Tiesikö hallitus asiasta? Tästä asiasta kommentit ovat ristiriitaisia

Ou­lu­lais­ko­dit läm­pe­ne­vät ve­nä­läis­taus­tai­sen yhtiön öl­jyl­lä, Oulun Ener­gial­la yhä sopimus Te­boi­lin kanssa – Tiesikö hal­li­tus asias­ta? Tästä asiasta kom­men­tit ovat ris­ti­rii­tai­sia

28.07.2022 19:20 69
Tilaajille
Tämän kesän turvekausi oli jäädä tekemättä, ja moni turvealan työntekijä oli töiden varmistuttua jo siirtynyt muualle: Turveyrittäjät toivovat päätöksentekoon selkeyttä ja yhtenäisyyttä

Tämän kesän tur­ve­kau­si oli jäädä te­ke­mät­tä, ja moni tur­ve­alan työn­te­ki­jä oli töiden var­mis­tut­tua jo siir­ty­nyt muual­le: Tur­ve­yrit­tä­jät toi­vo­vat pää­tök­sen­te­koon sel­keyt­tä ja yh­te­näi­syyt­tä

25.07.2022 06:00 27
Tilaajille
Ukkosen aiheuttama häiriötilanne OYSissa sisälsi katastrofin ainekset – tietojärjestelmät ja kuvantamislaitteet lamaannuttaneesta häiriöstä aloitettiin sisäinen selvitys

Ukkosen ai­heut­ta­ma häi­riö­ti­lan­ne OYSissa sisälsi ka­tast­ro­fin ai­nek­set – tie­to­jär­jes­tel­mät ja ku­van­ta­mis­lait­teet la­maan­nut­ta­nees­ta häi­riös­tä aloi­tet­tiin si­säi­nen sel­vi­tys

20.07.2022 09:01 18
Tilaajille
Kiertotalousliiketoiminta siirtyy Oulun Energialta uuteen Syklo-yhtiöön

Kier­to­ta­lous­lii­ke­toi­min­ta siirtyy Oulun Ener­gial­ta uuteen Syk­lo-yh­tiöön

20.05.2022 10:02 4
Fennovoiman päätös hylätä Rosatomin ydinvoimala vaikuttaa Pyhäjoen alueen rakentamiseen – oululaisyhtiöiden mukaan vaikutukset ovat niille pieniä

Fen­no­voi­man päätös hylätä Ro­sa­to­min ydin­voi­ma­la vai­kut­taa Py­hä­joen alueen ra­ken­ta­mi­seen – ou­lu­lais­yh­tiöi­den mukaan vai­ku­tuk­set ovat niille pieniä

02.05.2022 20:04 11
Tilaajille
Kuluttaja-asiamies: Oomille huomautus hintakattosopimusten epäselvästä markkinoinnista – yhtiö kieltäytyy hyvittämästä asiakkaiden menetyksiä

Ku­lut­ta­ja-asia­mies: Oomille huo­mau­tus hin­ta­kat­to­so­pi­mus­ten epä­sel­väs­tä mark­ki­noin­nis­ta – yhtiö kiel­täy­tyy hy­vit­tä­mäs­tä asiak­kai­den me­ne­tyk­siä

13.04.2022 18:12 40
Tilaajille
Laanilaan tuleva Junnikkalan saha yhteistyöhön Oulun Energian kanssa – puutuotannon jätteestä tuotetaan sähköä ja lämpöä

Laa­ni­laan tuleva Jun­nik­ka­lan saha yh­teis­työ­hön Oulun Ener­gian kanssa – puu­tuo­tan­non jät­tees­tä tuo­te­taan sähköä ja lämpöä

06.04.2022 11:14 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fen­no­voi­ma-hank­keen riskit liit­ty­vät paitsi geo­po­li­tiik­kaan myös fi­nans­si­ris­kei­hin ja riip­pu­vuus­suh­tei­siin

05.04.2022 06:00 3
Tilaajille
Oulun Energia lopettaa venäläisen hakkeen käytön energiantuotannossa ja osoittaa tukensa Ukrainalle – tuontipuun osittainen korvaaminen turpeella on mahdollista

Oulun Energia lo­pet­taa ve­nä­läi­sen hakkeen käytön ener­gian­tuo­tan­nos­sa ja osoit­taa tukensa Uk­rai­nal­le – tuon­ti­puun osit­tai­nen kor­vaa­mi­nen tur­peel­la on mah­dol­lis­ta

07.03.2022 16:43 23
Energiayhtiöt hoputtavat Suomea edistämään omavaraisuutta ja huoltovarmuutta – nopeita väyliä tarjoavat ensiharvennusrästien purkaminen ja turpeen asettaminen jatkoajalle

Ener­gia­yh­tiöt ho­put­ta­vat Suomea edis­tä­mään oma­va­rai­suut­ta ja huol­to­var­muut­ta – nopeita väyliä tar­joa­vat en­si­har­ven­nus­räs­tien pur­ka­mi­nen ja turpeen aset­ta­mi­nen jat­ko­ajal­le

04.03.2022 20:25 15