Mielipiteet: Mihin tar­vit­sem­me yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sia?

Poliisi : Poik­keuk­sel­li­sen paljon rat­ti­juop­po­ja jäi kiinni sun­nun­tai­na

Nuorten ystävät
Oululaiseen porraskäytävään ripustetut taideteokset kertovat muun muassa laitosnuoren kokemuksista – "Toivoisin, että vastaavaa ei tapahtuisi kenellekään muulle"

Ou­lu­lai­seen por­ras­käy­tä­vään ri­pus­te­tut tai­de­teok­set ker­to­vat muun muassa lai­tos­nuo­ren ko­ke­muk­sis­ta – "Toi­voi­sin, että vas­taa­vaa ei ta­pah­tui­si ke­nel­le­kään muulle"

08.06.2022 15:00
Tilaajille
"Tuntui, että olisi ollut helpompaa matkustaa kuuhun" – Helena Louhelan matka Oulun yliopiston tohtoripromootioon ei kulkenut helpointa reittiä

"Tun­tui, että olisi ollut hel­pom­paa mat­kus­taa kuuhun" – ­He­le­na Lou­he­lan matka Oulun yli­opis­ton toh­to­ri­pro­moo­tioon ei kul­ke­nut hel­poin­ta reittiä

26.05.2022 14:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei hukata voi­ma­va­ro­ja – so­siaa­li- ja ter­veys­jär­jes­töt hy­vin­voin­ti­alueen sel­keik­si osa­toi­mi­joik­si

28.03.2022 06:00 1
Tilaajille
Korona kiristää pinnaa – maailman onnellisimman maan perheissä elää uupuneita vanhempia

Korona ki­ris­tää pinnaa – maail­man on­nel­li­sim­man maan per­heis­sä elää uu­pu­nei­ta van­hem­pia

31.01.2021 08:31 9
Tilaajille
Nuorten ystävien työ alkoi köyhyydestä kärsivien nuorten poikien auttamisella – "Katulasten kaitsijoina toimineet diakonit tekivät sen ajan mittapuulla etsivää nuorisotyötä"

Nuorten ys­tä­vien työ alkoi köy­hyy­des­tä kär­si­vien nuorten poikien aut­ta­mi­sel­la – "Ka­tu­las­ten kait­si­joi­na toi­mi­neet dia­ko­nit tekivät sen ajan mit­ta­puul­la etsivää nuo­ri­so­työ­tä"

12.10.2020 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Klu­bi­ta­lo­jen toi­min­taa ei saa ro­mut­taa – vuonna 2019 uusista työ­ky­vyt­tö­myys­eläk­keis­tä yli puolet myön­net­tiin mie­len­ter­veys­on­gel­mien vuoksi

12.09.2020 06:00
Tilaajille
Oululainen sosiaalialan osaaminen yhteen – Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön ja Nuorten Ystävät Oy:n yhdistymisen tuloksena syntyvä NY-ODL Oy tähtää kasvuun

Ou­lu­lai­nen so­siaa­li­alan osaa­mi­nen yhteen – Oulun Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen Säätiön ja Nuorten Ystävät Oy:n yh­dis­ty­mi­sen tu­lok­se­na syntyvä NY-ODL Oy tähtää kasvuun

02.09.2020 14:21
Tilaajille
Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö ja Nuorten Ystävät Oy perustavat uuden yhtiön

Oulun Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen Säätiö ja Nuorten Ystävät Oy pe­rus­ta­vat uuden yhtiön

02.09.2020 07:44 1