Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Propaganda
Venäjän television iso propagandakanava kuuluu yhä DNA:n kanavapakettiin – Putinin valeuutisia välitetään Suomessa "viranomaisasiakkaiden toiveesta"

Venäjän te­le­vi­sion iso pro­pa­gan­da­ka­na­va kuuluu yhä DNA:n ka­na­va­pa­ket­tiin – Putinin va­le­uu­ti­sia vä­li­te­tään Suo­mes­sa "vi­ra­no­mai­sa­siak­kai­den toi­vees­ta"

30.11.2022 17:09 20
Tilaajille
Propagandaa ja antihenkilöitä: oululainen toimittaja Ilkka Lappalainen näki aitiopaikalta Neuvostoliiton viimeiset vuodet ja kommunismin sortumisen

Pro­pa­gan­daa ja an­ti­hen­ki­löi­tä: ou­lu­lai­nen toi­mit­ta­ja Ilkka Lap­pa­lai­nen näki ai­tio­pai­kal­ta Neu­vos­to­lii­ton vii­mei­set vuodet ja kom­mu­nis­min sor­tu­mi­sen

23.08.2022 06:00 2
Tilaajille
Faktat eivät ole aina mukavia eivätkä kivatkaan ihmiset aina ole oikeassa
Kolumni

Faktat eivät ole aina mukavia eivätkä ki­vat­kaan ihmiset aina ole oi­keas­sa

07.08.2022 14:00 12
Tilaajille
Jotkut propagandat tappavat enemmän kuin toiset: "Aina on onneksi toimittajia, jotka uskovat todeksi vain sen, minkä he aisteillaan havaitsevat"
Essee

Jotkut pro­pa­gan­dat tap­pa­vat enemmän kuin toiset: "Aina on onneksi toi­mit­ta­jia, jotka uskovat todeksi vain sen, minkä he ais­teil­laan ha­vait­se­vat"

31.07.2022 09:00 7
Tilaajille
HS: Aineisto todistaa kohudosentti Johan Bäckmanin vuosia kestäneet pyrkimykset Suomen ja muiden länsimaiden mustamaalaamiseksi

HS: Ai­neis­to to­dis­taa ko­hu­do­sent­ti Johan Bäck­ma­nin vuosia kes­tä­neet pyr­ki­myk­set Suomen ja muiden län­si­mai­den mus­ta­maa­laa­mi­sek­si

10.07.2022 13:44 33
Venäjän kansa elää valetodellisuudessa – Venäjällä on pitkään toistettu tarinaa, jossa maa on uhri
Kolumni

Venäjän kansa elää va­le­to­del­li­suu­des­sa – Ve­nä­jäl­lä on pitkään tois­tet­tu ta­ri­naa, jossa maa on uhri

10.06.2022 06:00 7
Tilaajille
Sotilas hoivaa kissaa Ukrainassa ja Karjalassa – oululaistutkija: sotiemme kuvastosta nostetaan edelleen esiin sankarillinen mies ja särkyvä nainen

Sotilas hoivaa kissaa Uk­rai­nas­sa ja Kar­ja­las­sa – ou­lu­lais­tut­ki­ja: so­tiem­me ku­vas­tos­ta nos­te­taan edel­leen esiin san­ka­ril­li­nen mies ja särkyvä nainen

13.05.2022 06:00 4
Tilaajille
Äitien ja sisarten sukkapuikkoarmeija – "Korpisisar" Impi Aronaho oli tärkeä sodalle poikansa menettäneen äidin tunteiden tulkki

Äitien ja si­sar­ten suk­ka­puik­ko­ar­mei­ja – "Kor­pi­si­sar" Impi Aronaho oli tärkeä sodalle poi­kan­sa me­net­tä­neen äidin tun­tei­den tulkki

08.05.2022 08:00
Tilaajille
IS ja Yle: Venäjä näyttää käynnistäneen vaikuttamisyrityksiä Suomea kohtaan, valheelliset väitteet sotakaluston siirrosta lähtivät leviämään

IS ja Yle: Venäjä näyttää käyn­nis­tä­neen vai­kut­ta­mis­yri­tyk­siä Suomea koh­taan, val­heel­li­set väit­teet so­ta­ka­lus­ton siir­ros­ta läh­ti­vät le­viä­mään

04.05.2022 21:00 27
Tieto lisää tuskaa – mölinä kelpaa kun venäläiset tukkivat korvansa ikäviltä tosiasioilta
Kolumni

Tieto lisää tuskaa – mölinä kelpaa kun ve­nä­läi­set tuk­ki­vat kor­van­sa ikä­vil­tä to­si­asioil­ta

03.04.2022 14:00 13
Tilaajille
Kansalaisten medialukutaidon merkitys kasvaa sotien ja kriisien aikana, ja se kyky on edelleen suomalaisten vahvuus
Pääkirjoitus

Kan­sa­lais­ten me­dia­lu­ku­tai­don mer­ki­tys kasvaa sotien ja krii­sien aikana, ja se kyky on edel­leen suo­ma­lais­ten vahvuus

28.03.2022 20:00 9
Tilaajille
Kertomus vihamielisten valtioiden ympäröimästä suurvallasta romahti sodan myötä – Venäjän vuosia jatkunutta disinformaatiokampanjaa taklataan EU-voimin

Ker­to­mus vi­ha­mie­lis­ten val­tioi­den ym­pä­röi­mäs­tä suur­val­las­ta romahti sodan myötä – Venäjän vuosia jat­ku­nut­ta dis­in­for­maa­tio­kam­pan­jaa tak­la­taan EU-voi­min

27.03.2022 06:30 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjän tok­si­set suur­val­ta­unel­mat – Putin ja ny­ky-Ve­nä­jän val­taa­pi­tä­vät ovat poh­jus­ta­neet toi­miaan vuo­si­kau­sia

21.03.2022 05:30 4
Tilaajille
Talvisodan henki koetaan nyt Ukrainassa – tutkijan mukaan talvisodan ja Ukrainan sodan tapahtumissa on hätkähdyttävän samanlaisia piirteitä

Tal­vi­so­dan henki koetaan nyt Uk­rai­nas­sa – tut­ki­jan mukaan tal­vi­so­dan ja Uk­rai­nan sodan ta­pah­tu­mis­sa on hät­käh­dyt­tä­vän sa­man­lai­sia piir­tei­tä

13.03.2022 08:00 51
Tilaajille
Analyysi: Venäjän mediamaisema lähestyy Pohjois-Koreaa – Nobel-palkittu Novaja Gazeta jatkaa, vaikka joutui poistamaan sotauutisensa "feikkilain" takia

Ana­lyy­si: Venäjän me­dia­mai­se­ma lä­hes­tyy Poh­jois-Ko­reaa – No­bel-pal­kit­tu Novaja Gazeta jatkaa, vaikka joutui pois­ta­maan so­ta­uu­ti­sen­sa "feik­ki­lain" takia

06.03.2022 12:53 5
Tilaajille
Putinin uutisanalyysi Ukrainan kaatumisesta julki ennen aikojaan? Venäjän Ria Novostin uutista muistuttava juttu juhlii "uuden maailman alkua"

Putinin uu­tis­ana­lyy­si Uk­rai­nan kaa­tu­mi­ses­ta julki ennen ai­ko­jaan? Venäjän Ria No­vos­tin uutista muis­tut­ta­va juttu juhlii "uuden maail­man alkua"

28.02.2022 12:14 7
Tilaajille
Postimerkillä vihollista päin – aseiden kalistelun ohella sodissa on yritetty heikentää vastustajan moraalia mitä erilaisimmin keinoin

Pos­ti­mer­kil­lä vi­hol­lis­ta päin – aseiden ka­lis­te­lun ohella sodissa on yri­tet­ty hei­ken­tää vas­tus­ta­jan mo­raa­lia mitä eri­lai­sim­min keinoin

13.02.2022 07:05 1
Tilaajille
Arvio: Tiedottajien valiojoukko ylläpiti kansalaisten henkistä kuntoa sodassa ja siviilissä

Arvio: Tie­dot­ta­jien va­lio­jouk­ko yl­lä­pi­ti kan­sa­lais­ten hen­kis­tä kuntoa sodassa ja si­vii­lis­sä

13.06.2021 15:15
Tilaajille
Propagandakoneisto kuumana: Venäjä sanoo Navalnyin myrkytystä esimerkiksi rokotejuoneksi, Saksa-suhteiden sotkemiseksi ja lännen salaliitoksi

Pro­pa­gan­da­ko­neis­to kuu­ma­na: Venäjä sanoo Na­val­nyin myr­ky­tys­tä esi­mer­kik­si ro­ko­te­juo­nek­si, Sak­sa-suh­tei­den sot­ke­mi­sek­si ja lännen sa­la­lii­tok­si

03.09.2020 21:57 9
Arvio: Huoranpenikat ja muut herjatut – Petri Laukan ja Ari Turusen historiateos Solvaajat vetää häpäisyn pitkän linjan

Arvio: Huo­ran­pe­ni­kat ja muut her­ja­tut – Petri Laukan ja Ari Turusen his­to­ria­teos Sol­vaa­jat vetää hä­päi­syn pitkän linjan

23.08.2020 18:00 2
Tilaajille