Verot
Kuusi kohtaa Trumpin veroista – Satojen miljoonien velat, 0 euron tuloverot monina vuosina, valtavia verovähennyksiä partureista, lennoista ja tyttären "konsulttikuluista"

Kuusi kohtaa Trumpin ve­rois­ta – Satojen mil­joo­nien velat, 0 euron tu­lo­ve­rot monina vuo­si­na, val­ta­via ve­ro­vä­hen­nyk­siä par­tu­reis­ta, len­nois­ta ja tyt­tä­ren "kon­sult­ti­ku­luis­ta"

28.09.2020 17:05 5
Lukijalta Mielipide Jyrki Niinikoski

Yri­tys­tuet mak­sa­vat itsensä ta­kai­sin – yri­tys­toi­min­taan pa­nos­ta­mi­nen ei ole pois muilta hal­lin­non­aloil­ta

23.09.2020 06:30 1
Tilaajille
"Työantaja saa virkeämmän ja paremmin jaksavan työntekijän" – polkupyöräetu on tuloverovapaata työntekijälle 1 200 euroon saakka

"Työan­ta­ja saa vir­keäm­män ja pa­rem­min jak­sa­van työn­te­ki­jän" – pol­ku­pyö­rä­etu on tu­lo­ve­ro­va­paa­ta työn­te­ki­jäl­le 1 200 euroon saakka

23.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hanna-Leena Mattila, Katja Hänninen

Oulun yli­opis­ton asia on myös maa­kun­nan ja muun Suomen asia

11.09.2020 06:15 14
Tilaajille
Yhtiölainojen verovähennykset hyödyttävät asuntosijoittajia merkittävästi – "Valtio antaa sijoittajille sadat miljoonat korottomana lainana vuosiksi tai vuosikymmeniksi"

Yh­tiö­lai­no­jen ve­ro­vä­hen­nyk­set hyö­dyt­tä­vät asun­to­si­joit­ta­jia mer­kit­tä­väs­ti – "Valtio antaa si­joit­ta­jil­le sadat mil­joo­nat ko­rot­to­ma­na lainana vuo­sik­si tai vuo­si­kym­me­nik­si"

06.07.2020 06:00 3
Tilaajille
Tietosuojavaltuutettu verottajan tulotietolinjauksesta: "Asia on viranomaisen käsittelyssä, ja me annamme lausunnon, jos sitä pyydetään"

Tie­to­suo­ja­val­tuu­tet­tu ve­rot­ta­jan tu­lo­tie­to­lin­jauk­ses­ta: "Asia on vi­ran­omai­sen kä­sit­te­lys­sä, ja me annamme lau­sun­non, jos sitä pyy­de­tään"

06.11.2019 10:28 0
Naisten nousu tulokärkeen edellyttää riskinottoa – esimerkkejä löytyy jo, vaikka listauksissa jylläävät yhä miehet

Naisten nousu tu­lo­kär­keen edel­lyt­tää ris­kin­ot­toa – esi­merk­ke­jä löytyy jo, vaikka lis­tauk­sis­sa jyl­lää­vät yhä miehet

05.11.2019 21:03 1
SK: Verohallinto teki linjauksen suurituloisten tietojen salaamisesta suullisesti – ratkaisusta ei ole olemassa yhtään asiakirjaa

SK: Ve­ro­hal­lin­to teki lin­jauk­sen suu­ri­tu­lois­ten tie­to­jen sa­laa­mi­ses­ta suul­li­ses­ti – rat­kai­sus­ta ei ole ole­mas­sa yhtään asia­kir­jaa

05.11.2019 12:37 47
Verotietojen julkaisu aiheuttaa monessa kateutta – kysyimme, kuinka kadehtimisesta pääsisi eroon: "Kateuden vastavoima on kiitollisuus"

Ve­ro­tie­to­jen jul­kai­su ai­heut­taa monessa ka­teut­ta – ky­syim­me, kuinka ka­deh­ti­mi­ses­ta pääsisi eroon: "Ka­teu­den vas­ta­voi­ma on kii­tol­li­suus"

04.11.2019 19:00 2
Tilaajille
Kohutuista hoivayhtiöistä kaikki eivät maksa yhteisöveroa Suomeen – Esperi Care jo kolmatta vuotta putkeen nollilla

Ko­hu­tuis­ta hoi­va­yh­tiöis­tä kaikki eivät maksa yh­tei­sö­ve­roa Suomeen – Esperi Care jo kol­mat­ta vuotta putkeen nol­lil­la

04.11.2019 15:43 4
Journalistiliitto ja Medialiitto kantelevat verottajan toiminnasta oikeuskanslerille – Huolena se, että viranomaiset alkavat rajoittaa tietoja

Jour­na­lis­ti­liit­to ja Me­dia­liit­to kan­te­le­vat ve­rot­ta­jan toi­min­nas­ta oi­keus­kans­le­ril­le – Huolena se, että vi­ran­omai­set alkavat ra­joit­taa tietoja

04.11.2019 14:23 8
Oulun kaupunginjohtajan Päivi Laajalan kotipaikka on verotietojen mukaan Uusimaa, ja hän maksoi veronsa Helsinkiin – soitimme, mistä on kyse

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan Päivi Laa­ja­lan ko­ti­paik­ka on ve­ro­tie­to­jen mukaan Uu­si­maa, ja hän maksoi veronsa Hel­sin­kiin – soi­tim­me, mistä on kyse

04.11.2019 13:52 27
Kyösti Oikarinen ja Martti Korhonen olivat kovatuloisimpia Oulun valtuustossa – katso lista

Kyösti Oi­ka­ri­nen ja Martti Kor­ho­nen olivat ko­va­tu­loi­sim­pia Oulun val­tuus­tos­sa – katso lista

04.11.2019 10:33 1
Rosvopoliisi Jari Aarnion tulot viime vuonna 4 374 euroa – Katso, miten tienasivat entiset jengipomot Janne "Nacci" Tranberg ja Keijo Vilhunen

Ros­vo­po­lii­si Jari Aarnion tulot viime vuonna 4 374 euroa – Katso, miten tie­na­si­vat entiset jen­gi­po­mot Janne "Nacci" Tran­berg ja Keijo Vil­hu­nen

04.11.2019 10:29 1
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on hallituksen tulokuningas – näin Antti Rinteen hallituksen ministerit tienasivat viime vuonna

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Leppä on hal­li­tuk­sen tu­lo­ku­nin­gas – näin Antti Rinteen hal­li­tuk­sen mi­nis­te­rit tie­na­si­vat viime vuonna

04.11.2019 09:01 15
Kohuttujen hoivakotien johtamisella päästiin hyville tuloilla – Tulokärjessä Attendon johtaja, jonka pottia nostivat miljoonien eurojen pääomatulot

Ko­hut­tu­jen hoi­va­ko­tien joh­ta­mi­sel­la pääs­tiin hyville tu­loil­la – Tu­lo­kär­jes­sä At­ten­don joh­ta­ja, jonka pottia nos­ti­vat mil­joo­nien eurojen pää­oma­tu­lot

04.11.2019 09:00 2
Rakennuskonserni Lehdon entinen suuromistaja Asko Myllymäki sai yli 40,5 miljoonan euron tulot Pohjois-Pohjanmaalla

Ra­ken­nus­kon­ser­ni Lehdon entinen suur­omis­ta­ja Asko Myl­ly­mä­ki sai yli 40,5 mil­joo­nan euron tulot Poh­jois-Poh­jan­maal­la

04.11.2019 08:48 30
Tällaiset ovat suomalaisten keskitulot – kolmella viidestä tulot jäävät alle 30 000 euroon

Täl­lai­set ovat suo­ma­lais­ten kes­ki­tu­lot – kol­mel­la vii­des­tä tulot jäävät alle 30 000 euroon

04.11.2019 08:35 8
Postin ex-toimitusjohtaja joutui palkkakohuun ja erosi – Tulot hipoivat lähes miljoonaa euroa

Postin ex-toi­mi­tus­joh­ta­ja joutui palk­ka­ko­huun ja erosi – Tulot hi­poi­vat lähes mil­joo­naa euroa

04.11.2019 08:35 3
Verotusvirhe paisutti tulot kaksinkertaisiksi, kertoo Ultra Bra -solisti Vuokko Hovatta: "Teen paljon töitä, mutta en nyt ihan noin paljon"

Ve­ro­tus­vir­he pai­sut­ti tulot kak­sin­ker­tai­sik­si, kertoo Ultra Bra -so­lis­ti Vuokko Ho­vat­ta: "Teen paljon töitä, mutta en nyt ihan noin paljon"

02.11.2018 13:36 0