Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Rokotukset
"Meidän täytyy vapautua lääketieteen holhouksesta ja pakkovallasta" – Sadan vuoden takainen keskustelu lääkkeistä, vaihtoehtohoidoista ja rokotuksista ei juuri eroa nykyisestä

"Meidän täytyy va­pau­tua lää­ke­tie­teen hol­houk­ses­ta ja pak­ko­val­las­ta" – ­Sa­dan vuoden ta­kai­nen kes­kus­te­lu lääk­keis­tä, vaih­to­eh­to­hoi­dois­ta ja ro­ko­tuk­sis­ta ei juuri eroa ny­kyi­ses­tä

20.02.2022 12:00 9
Tilaajille
Rokotuksen vastustajan kanta ratkaisee, jos vanhemmat ovat erimielisiä lapsen rokottamisesta

Ro­ko­tuk­sen vas­tus­ta­jan kanta rat­kai­see, jos van­hem­mat ovat eri­mie­li­siä lapsen ro­kot­ta­mi­ses­ta

18.01.2022 06:00 31
Tilaajille
Koronapäivärahojen maksu räjähti käsiin – "Aina kun altistuu, saa vielä palkallista lomaa palkkioksi rokottamattomuudesta"

Ko­ro­na­päi­vä­ra­ho­jen maksu räjähti käsiin – "Aina kun al­tis­tuu, saa vielä pal­kal­lis­ta lomaa palk­kiok­si ro­kot­ta­mat­to­muu­des­ta"

14.12.2021 14:00 50
Tilaajille
Alueellinen koronanyrkki linjasi: Pohjois-Pohjanmaan suositukset pysyvät ennallaan, rokoteväli lyhenee

Alueel­li­nen ko­ro­na­nyrk­ki lin­ja­si: Poh­jois-Poh­jan­maan suo­si­tuk­set pysyvät en­nal­laan, ro­ko­te­vä­li lyhenee

31.08.2021 21:38 24
Äly hoi, älä jätä rokotekeskustelussa
Pääkirjoitus

Äly hoi, älä jätä ro­ko­te­kes­kus­te­lus­sa

22.08.2021 20:00 19
Tilaajille
Mahdollisimman laaja rokottaminen on ainoa ulospääsy
Pääkirjoitus

Mah­dol­li­sim­man laaja ro­kot­ta­mi­nen on ainoa ulos­pää­sy

03.08.2021 20:00 1
Tilaajille
Rokotukset auttaisivat nuorten tartuntatilannetta – "Tavoitteena on palata normaaliin elämään syksyllä"

Ro­ko­tuk­set aut­tai­si­vat nuorten tar­tun­ta­ti­lan­net­ta – "Ta­voit­tee­na on palata nor­maa­liin elämään syk­syl­lä"

21.07.2021 21:03 12
Tilaajille
EU:n koronatodistus otetaan Suomessa käyttöön kahdessa vaiheessa – rokotetut saisivat todistuksen jo heinäkuun alussa

EU:n ko­ro­na­to­dis­tus otetaan Suo­mes­sa käyt­töön kah­des­sa vai­hees­sa – ro­ko­te­tut sai­si­vat to­dis­tuk­sen jo hei­nä­kuun alussa

14.06.2021 15:56 18
THL: Raskaana oleva voi ottaa koronavirusrokotteen normaalisti ikäryhmänsä vuorolla – koronarokotteiden ja muiden rokotteiden välisestä varoajasta luovutaan

THL: Ras­kaa­na oleva voi ottaa ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teen nor­maa­lis­ti ikä­ryh­män­sä vuo­rol­la – ko­ro­na­ro­kot­tei­den ja muiden ro­kot­tei­den vä­li­ses­tä va­ro­ajas­ta luo­vu­taan

01.06.2021 20:03
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Im­mu­ni­tee­tin vas­tus­ta­mis­ta ja tar­tun­to­jen edis­tä­mis­tä

10.05.2021 07:00 1
Tilaajille
Paljonko rokotetta huljuu hukkaan? Yhden millilitran ruiskuilla rokotetta saisi tarkemmin käyttöön, mutta niitä ei ole Oulussa saatavilla – "Ongelma on maailmanlaajuinen"

Pal­jon­ko ro­ko­tet­ta huljuu huk­kaan? Yhden mil­li­lit­ran ruis­kuil­la ro­ko­tet­ta saisi tar­kem­min käyt­töön, mutta niitä ei ole Oulussa saa­ta­vil­la – "On­gel­ma on maail­man­laa­jui­nen"

24.02.2021 17:00 14
Tilaajille
AstraZenecan koronarokote voi saada myyntiluvan ennakoitua aiemmin – Suomessa on annettu 20 000 rokotetta

Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­ko­te voi saada myyn­ti­lu­van en­na­koi­tua aiemmin – Suo­mes­sa on annettu 20 000 ro­ko­tet­ta

08.01.2021 20:09
Suomi ottaa kaikki saadut rokoteannokset käyttöön – näin rokottaminen etenee keväällä

Suomi ottaa kaikki saadut ro­ko­te­an­nok­set käyt­töön – näin ro­kot­ta­mi­nen etenee ke­vääl­lä

05.01.2021 21:45 13
Viikon lopuksi: Oi jospa silloin olisi ollut rokotteita! – Koronan kohdalla avainasemassa ovat nuoremmat sukupolvet

Viikon lo­puk­si: Oi jospa silloin olisi ollut ro­kot­tei­ta! – Koronan koh­dal­la avain­ase­mas­sa ovat nuo­rem­mat su­ku­pol­vet

18.12.2020 20:00 7
Tilaajille
Pääministeri Marin: Toivon, että koronarokotukset alkavat mahdollisimman pian

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Toivon, että ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alkavat mah­dol­li­sim­man pian

02.12.2020 18:10 13
Tehy: Hoitajia riittää koronarokotuksiin, yksityinen puoli kannattaa ottaa mukaan – "Kaikki haluavat, että saadaan mahdollisimman hyvä rokotekattavuus"

Tehy: Hoi­ta­jia riittää ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin, yk­si­tyi­nen puoli kan­nat­taa ottaa mukaan – "Kaikki ha­lua­vat, että saadaan mah­dol­li­sim­man hyvä ro­ko­te­kat­ta­vuus"

02.12.2020 10:08
Pääministeri Marin peräänkuuluttaa IS:ssä tuleviin joukkorokotuksiin solidaarisuutta – Etujärjestöt haluavat työterveyden mukaan

Pää­mi­nis­te­ri Marin pe­rään­kuu­lut­taa IS:ssä tu­le­viin jouk­ko­ro­ko­tuk­siin so­li­daa­ri­suut­ta – Etu­jär­jes­töt ha­lua­vat työ­ter­vey­den mukaan

28.11.2020 09:45 25
Influenssarokotteiden määrää olisi voitu lisätä merkittävästi sopimuksen turvin, jos se vaan olisi tehty ajoissa – Nyt rokotteista on huutava pula

Inf­luens­sa­ro­kot­tei­den määrää olisi voitu lisätä mer­kit­tä­väs­ti so­pi­muk­sen turvin, jos se vaan olisi tehty ajoissa – Nyt ro­kot­teis­ta on huutava pula

27.11.2020 19:00 12
Euroopan lääkeviraston johtaja: Ensimmäiset koronarokotteet voivat saada hyväksynnän ennen joulua

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­ton joh­ta­ja: En­sim­mäi­set ko­ro­na­ro­kot­teet voivat saada hy­väk­syn­nän ennen joulua

26.11.2020 06:16 7
Oulun kaupungin influenssarokotteet ovat loppumassa – uusia rokotusaikoja ei voi tällä hetkellä varata

Oulun kau­pun­gin inf­luens­sa­ro­kot­teet ovat lop­pu­mas­sa – uusia ro­ko­tus­ai­ko­ja ei voi tällä het­kel­lä varata

25.11.2020 10:07 5