Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

maatalous
Koillismaalainen tilallinen laiminlöi nautojen hoidon vuosiksi ja piti lyhytkarvaisia koiria pakkasessa ilman kunnollista suojaa – tonnin sakot

Koil­lis­maa­lai­nen ti­lal­li­nen lai­min­löi nau­to­jen hoidon vuo­sik­si ja piti ly­hyt­kar­vai­sia koiria pak­ka­ses­sa ilman kun­nol­lis­ta suojaa – tonnin sakot

17.12.2023 17:14 5
Tilaajille
Paikallista, onnellista possua on mahdoton löytää oululaiseen joulupöytään – Selvitimme, miten jouluksi saa mahdollisimman eettistä lihaa

Pai­kal­lis­ta, on­nel­lis­ta possua on mah­do­ton löytää ou­lu­lai­seen jou­lu­pöy­tään – Sel­vi­tim­me, miten jou­luk­si saa mah­dol­li­sim­man eet­tis­tä lihaa

07.12.2023 17:00 6
Tilaajille
Koululaisten maatilapäivässa korostui, ettei ruokatuotantoamme saa pitää itsestäänselvyytenä eikä alkutuotantoamme tule tietoisesti romuttaa
Kolumni

Kou­lu­lais­ten maa­ti­la­päi­väs­sa ko­ros­tui, ettei ruo­ka­tuo­tan­toam­me saa pitää it­ses­tään­sel­vyy­te­nä eikä al­ku­tuo­tan­toam­me tule tie­toi­ses­ti ro­mut­taa

19.10.2023 20:00
Tilaajille
Varkaat veivät 1 500 litraa polttoöljyä Hannu Ojanperän tankista – Polttoainevarkaita käynyt ainakin neljällä maatilalla Limingassa

Varkaat veivät 1 500 litraa polt­to­öl­jyä Hannu Ojan­pe­rän tan­kis­ta – Polt­to­ai­ne­var­kai­ta käynyt ainakin nel­jäl­lä maa­ti­lal­la Li­min­gas­sa

19.09.2023 14:00 7
Tilaajille
Kimalaisille jalkapalloa opettanut oululainen Olli Loukola lähti Kalevan oppaaksi luontoon - ysärin lapsi on nähnyt muutoksen, ja siksi tutkijan oma kaupunkipiha rehottaa nyt puolivillinä

Ki­ma­lai­sil­le jal­ka­pal­loa opet­ta­nut ou­lu­lai­nen Olli Loukola lähti Kalevan op­paak­si luon­toon - ysärin lapsi on nähnyt muu­tok­sen, ja siksi tut­ki­jan oma kau­pun­ki­pi­ha re­hot­taa nyt puo­li­vil­li­nä

26.08.2023 06:30 8
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalta löytyy 10 000 hehtaaria joutomaata, jonka metsitykseen voi vielä hakea tukea

Poh­jois-Poh­jan­maal­ta löytyy 10 000 heh­taa­ria jou­to­maa­ta, jonka met­si­tyk­seen voi vielä hakea tukea

14.08.2023 11:46 3
Maatalousyrittäjät tarvitsevat tukea elämän muutokseen
Kolumni

Maa­ta­lous­yrit­tä­jät tar­vit­se­vat tukea elämän muu­tok­seen

07.05.2023 14:00 2
Tilaajille
Maatalouden tuet ohjattava aktiiviviljelyyn
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­ta­lou­den tuet oh­jat­ta­va ak­tii­vi­vil­je­lyyn

21.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Euroopan unioni on väärä viiteryhmä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­roo­pan unioni on väärä vii­te­ryh­mä

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Näkökulma: Nivalassa alleviivataan alkutuotannon tärkeyttä – halveksiva asenne maataloutta kohtaan on lopetettava

Nä­kö­kul­ma: Ni­va­las­sa al­le­vii­va­taan al­ku­tuo­tan­non tär­keyt­tä – hal­vek­si­va asenne maa­ta­lout­ta kohtaan on lo­pe­tet­ta­va

19.08.2022 13:02 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Katson maa­lais­mai­se­maa – ko­ti­eläin­tuo­tan­non vä­hen­tä­mi­nen tulisi is­ke­mään eri­tyi­sen voi­mak­kaas­ti poh­joi­sen Suomen maa­ta­lou­teen ja sitä kautta alue­ta­lou­teen

30.06.2022 06:00 3
Tilaajille
Vanha Kaleva: Maanviljelijöille avuksi tuoretta ammattikirjallisuutta

Vanha Kaleva: Maan­vil­je­li­jöil­le avuksi tuo­ret­ta am­mat­ti­kir­jal­li­suut­ta

14.06.2022 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

La­pin­leh­män kes­tä­vyys ja mah­dol­li­suus eet­ti­seen tuo­tan­toon vas­taa­vat ny­ky­päi­vän arvoja, ja tar­joa­vat maa­seu­dun elin­kei­noil­le uusia mah­dol­li­suuk­sia

21.05.2022 06:00
Tilaajille
Valtio tukee maataloustuottajia 45 miljoonan euron energiaveron lisäpalautuksella

Valtio tukee maa­ta­lous­tuot­ta­jia 45 mil­joo­nan euron ener­gia­ve­ron li­sä­pa­lau­tuk­sel­la

21.04.2022 14:07 5
MTK aloittaa koko henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut ensi viikolla – "Kärjessä eivät ole henkilöstövähennykset vaan toimintojen uudelleenorganisointi"

MTK aloit­taa koko hen­ki­lö­kun­taa kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut ensi vii­kol­la – "Kär­jes­sä eivät ole hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­set vaan toi­min­to­jen uu­del­lee­nor­ga­ni­soin­ti"

10.08.2021 14:00 3
Lannasta tuntuvia uhkasakkoja – muoniolaisen hevosenpitäjän sakot määrättiin maksuun, Sodankylässä niitä asetettiin yli 20 000 eurolla karjan omistajalle

Lan­nas­ta tun­tu­via uh­ka­sak­ko­ja – muo­nio­lai­sen he­vo­sen­pi­tä­jän sakot mää­rät­tiin mak­suun, So­dan­ky­läs­sä niitä ase­tet­tiin yli 20 000 eurolla karjan omis­ta­jal­le

03.01.2021 20:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aja­tel­kaa­pa miltä näyt­täi­si ko­ti­maam­me ilman vil­ja­pel­to­ja ja hoi­det­tu­ja metsiä?

04.09.2020 06:15
Tilaajille
Maataloustyökoneiden teillä liikkuminen kannattaa huomioida sadonkorjuuaikana

Maa­ta­lous­työ­ko­nei­den teillä liik­ku­mi­nen kan­nat­taa huo­mioi­da sa­don­kor­juu­ai­ka­na

07.08.2020 09:01 2
Hyvä Suomi – tekoja yhteisen hyvän eteen
Kolumni

Hyvä Suomi – tekoja yh­tei­sen hyvän eteen

07.07.2020 20:00 1
Tilaajille