Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

maatalous
Maatalousyrittäjät tarvitsevat tukea elämän muutokseen
Kolumni

Maa­ta­lou­sy­rit­tä­jät tar­vit­se­vat tukea elämän muu­tok­seen

07.05.2023 14:00 2
Tilaajille
Maatalouden tuet ohjattava aktiiviviljelyyn
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­ta­lou­den tuet oh­jat­ta­va ak­tii­vi­vil­je­lyyn

21.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Euroopan unioni on väärä viiteryhmä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­roo­pan unioni on väärä vii­te­ryh­mä

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Näkökulma: Nivalassa alleviivataan alkutuotannon tärkeyttä – halveksiva asenne maataloutta kohtaan on lopetettava

Nä­kö­kul­ma: Ni­va­las­sa al­le­vii­va­taan al­ku­tuo­tan­non tär­keyt­tä – hal­vek­si­va asenne maa­ta­lout­ta kohtaan on lo­pe­tet­ta­va

19.08.2022 13:02 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Katson maa­lais­mai­se­maa – ko­ti­eläin­tuo­tan­non vä­hen­tä­mi­nen tulisi is­ke­mään eri­tyi­sen voi­mak­kaas­ti poh­joi­sen Suomen maa­ta­lou­teen ja sitä kautta alue­ta­lou­teen

30.06.2022 06:00 3
Tilaajille
Vanha Kaleva: Maanviljelijöille avuksi tuoretta ammattikirjallisuutta

Vanha Kaleva: Maan­vil­je­li­jöil­le avuksi tuo­ret­ta am­mat­ti­kir­jal­li­suut­ta

14.06.2022 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

La­pin­leh­män kes­tä­vyys ja mah­dol­li­suus eet­ti­seen tuo­tan­toon vas­taa­vat ny­ky­päi­vän arvoja, ja tar­joa­vat maa­seu­dun elin­kei­noil­le uusia mah­dol­li­suuk­sia

21.05.2022 06:00
Tilaajille
Valtio tukee maataloustuottajia 45 miljoonan euron energiaveron lisäpalautuksella

Valtio tukee maa­ta­lous­tuot­ta­jia 45 mil­joo­nan euron ener­gia­ve­ron li­sä­pa­lau­tuk­sel­la

21.04.2022 14:07 5
MTK aloittaa koko henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut ensi viikolla – "Kärjessä eivät ole henkilöstövähennykset vaan toimintojen uudelleenorganisointi"

MTK aloit­taa koko hen­ki­lö­kun­taa kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut ensi vii­kol­la – "Kär­jes­sä eivät ole hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­set vaan toi­min­to­jen uu­del­lee­nor­ga­ni­soin­ti"

10.08.2021 14:00 3
Lannasta tuntuvia uhkasakkoja – muoniolaisen hevosenpitäjän sakot määrättiin maksuun, Sodankylässä niitä asetettiin yli 20 000 eurolla karjan omistajalle

Lan­nas­ta tun­tu­via uh­ka­sak­ko­ja – muo­nio­lai­sen he­vo­sen­pi­tä­jän sakot mää­rät­tiin mak­suun, So­dan­ky­läs­sä niitä ase­tet­tiin yli 20 000 eurolla karjan omis­ta­jal­le

03.01.2021 20:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aja­tel­kaa­pa miltä näyt­täi­si ko­ti­maam­me ilman vil­ja­pel­to­ja ja hoi­det­tu­ja metsiä?

04.09.2020 06:15
Tilaajille
Maataloustyökoneiden teillä liikkuminen kannattaa huomioida sadonkorjuuaikana

Maa­ta­lous­työ­ko­nei­den teillä liik­ku­mi­nen kan­nat­taa huo­mioi­da sa­don­kor­juuai­ka­na

07.08.2020 09:01 2
Hyvä Suomi – tekoja yhteisen hyvän eteen
Kolumni

Hyvä Suomi – tekoja yh­tei­sen hyvän eteen

07.07.2020 20:00 1
Tilaajille