Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Nivala
Annika Saarikko valtiontaloudesta: Edessä on kahden vaalikauden mittainen urakka – Nivalassa vieraillut valtiovarainministeri puolustaa silti toimia, joiden vuoksi velkataakka on ennätyslukemissa

Annika Saa­rik­ko val­tion­ta­lou­des­ta: Edessä on kahden vaa­li­kau­den mit­tai­nen urakka – Ni­va­las­sa vie­rail­lut val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri puo­lus­taa silti toimia, joiden vuoksi vel­ka­taak­ka on en­nä­tys­lu­ke­mis­sa

19.09.2022 18:00 31
Tilaajille

Pa­ket­ti­au­to törmäsi peuraan Ni­va­las­sa

27.08.2022 14:15 1
Nivalan maaseutunäyttelyssä vieraili 12 500 kävijää – hurja vesisade ja trombi aiheuttivat järjestäjille ylimääräistä urakointia

Nivalan maa­seu­tu­näyt­te­lys­sä vie­rai­li 12 500 kävijää – hurja ve­si­sa­de ja trombi ai­heut­ti­vat jär­jes­tä­jil­le yli­mää­räis­tä ura­koin­tia

22.08.2022 10:55 2
Tilaajille
Erikoistutkija: suomalaiset voisivat syödä enemmän supikoiria ja variksia – Korkiakoskien 8 lasta ruokitaan riistalla lähes päivittäin

Eri­kois­tut­ki­ja: suo­ma­lai­set voi­si­vat syödä enemmän su­pi­koi­ria ja va­rik­sia – Kor­kia­kos­kien 8 lasta ruo­ki­taan riis­tal­la lähes päi­vit­täin

20.08.2022 06:00 26
Tilaajille
Näkökulma: Nivalassa alleviivataan alkutuotannon tärkeyttä – halveksiva asenne maataloutta kohtaan on lopetettava

Nä­kö­kul­ma: Ni­va­las­sa al­le­vii­va­taan al­ku­tuo­tan­non tär­keyt­tä – hal­vek­si­va asenne maa­ta­lout­ta kohtaan on lo­pe­tet­ta­va

19.08.2022 13:02 13
Tilaajille

Sievin kunta liittyy Ni­va­la-Haa­pa­jär­ven seudun ke­hi­tys­yh­dis­tyk­seen – "Yh­des­sä pys­tym­me viemään ke­hi­tys­hank­kei­ta te­hok­kaas­ti eteen­päin"

17.08.2022 12:58
"Pakko päästä lehmien tykö" – maaseudun luonto rauhoittaa nivalalaisen oopperalaulajan

"Pakko päästä lehmien tykö" – maa­seu­dun luonto rau­hoit­taa ni­va­la­lai­sen oop­pe­ra­lau­la­jan

30.07.2022 12:00 1
Tilaajille
Kurottaja syttyi palamaan kesken ajon Nivalassa – palo saatiin sammumaan alkusammutuksella

Ku­rot­ta­ja syttyi pa­la­maan kesken ajon Ni­va­las­sa – palo saatiin sam­mu­maan al­ku­sam­mu­tuk­sel­la

18.07.2022 12:37 1
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi aluevaaleja koskevat valitukset – osittaisilla menettelyvirheillä ei vaikutusta vaalien tulokseen

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus hylkäsi alue­vaa­le­ja kos­ke­vat va­li­tuk­set – o­sit­tai­sil­la me­net­te­ly­vir­heil­lä ei vai­ku­tus­ta vaalien tu­lok­seen

17.06.2022 13:53 8
Nivalassa siirrettiin jopa pääkatua liikuntapaikkarakentamisen tieltä – valtiolta 750 000 euroa monitoimihallille

Ni­va­las­sa siir­ret­tiin jopa pää­ka­tua lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen tieltä – val­tiol­ta 750 000 euroa mo­ni­toi­mi­hal­lil­le

09.06.2022 11:45 6
Uuden metsästäjän koulutus auttaa aloittelijoita harrastuksessa alkuun – Oulaisten ja Nivalan riistanhoitoyhdistysten pilottikurssi käynnistyy kesäkuun lopussa

Uuden met­säs­tä­jän kou­lu­tus auttaa aloit­te­li­joi­ta har­ras­tuk­ses­sa alkuun – Ou­lais­ten ja Nivalan riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys­ten pi­lot­ti­kurs­si käyn­nis­tyy ke­sä­kuun lopussa

25.05.2022 11:23 1

Yli sata litraa polt­to­öl­jyä kaatui ojaan Ni­va­las­sa – öljyn le­viä­mi­nen on estetty

11.05.2022 19:27
Sami Haapakoski ei edes muistanut, milloin olisi kokenut vastaavaa kuin Nivalan koleassa säässä – Kempele näytti toisella jaksolla Lipolle kaapin paikan

Sami Haa­pa­kos­ki ei edes muis­ta­nut, milloin olisi kokenut vas­taa­vaa kuin Nivalan ko­leas­sa säässä – Kempele näytti toi­sel­la jak­sol­la Lipolle kaapin paikan

30.04.2022 19:06 6
Tilaajille
Nivalan ja Ylivieskan välille lisää linja-autovuoroja kesäkuussa – työmatkaliikenne mahdollista myös koulujen loma-aikana

Nivalan ja Yli­vies­kan välille lisää lin­ja-au­to­vuo­ro­ja ke­sä­kuus­sa – työ­mat­ka­lii­ken­ne mah­dol­lis­ta myös kou­lu­jen lo­ma-ai­ka­na

26.04.2022 10:14 1
Vanha Kaleva: Laupeudentyötä riittää Oulussa tehtäväksi ylen määrin

Vanha Kaleva: Lau­peu­den­työ­tä riittää Oulussa teh­tä­väk­si ylen määrin

26.04.2022 10:00
Tilaajille
Pelastuslaitos teki parin tunnin työn pelastaessaan kajakilla kaatunutta miestä keskeltä tulvivaa koskea Nivalassa

Pe­las­tus­lai­tos teki parin tunnin työn pe­las­taes­saan ka­ja­kil­la kaa­tu­nut­ta miestä kes­kel­tä tul­vi­vaa koskea Ni­va­las­sa

26.04.2022 00:00 2
Tilaajille

Jo­ki­laak­so­jen kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jak­si va­lit­tiin Matti Vää­nä­nen – aloit­taa teh­tä­väs­sään ke­sä­kuun alussa

20.04.2022 18:46
Nivalalaismies tuomittiin taposta 9,5 vuoden vankeuteen Oulun käräoikeudessa

Ni­va­la­lais­mies tuo­mit­tiin taposta 9,5 vuoden van­keu­teen Oulun kä­räoi­keu­des­sa

08.04.2022 14:23
Tilaajille
Vanha Kaleva: Nivalan polttavaksi käynyt kysymys sähkön hankinnasta ratkaistiin

Vanha Kaleva: Nivalan polt­ta­vak­si käynyt kysymys sähkön han­kin­nas­ta rat­kais­tiin

22.03.2022 10:00
Tilaajille