Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Lasten ja nuorten liikunta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­sil­la ja nuo­ril­la on oltava oikeus liikkua – mah­dol­li­suuk­sia koh­tuu­hin­tai­seen har­ras­ta­mi­seen edis­tet­tä­vä

26.05.2023 17:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heit­to­ur­hei­lu huutaa har­joit­te­lu­paik­ko­ja Oulussa – ur­hei­lu­vä­ki otet­ta­va mukaan Pa­te­nie­men heit­to­alueen suun­nit­te­luun ja ke­hit­tä­mi­seen

19.03.2023 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hymyä la­tu­ta­paa­mi­siin – eh­do­tan, että ko­keil­tai­siin ter­veh­ti­mi­seen uutta sanaa "mois­ki", joka tar­koit­taa mie­les­tä­ni eläköön hiihto!

09.03.2023 05:30
Tilaajille
Salibandyseurasta takaisin jääkiekon pariin hypännyt Kärpät 46 ry:n toiminnanjohtaja Henri Dufva vieraili Radio Kalevan aamussa

Sa­li­ban­dy­seu­ras­ta ta­kai­sin jää­kie­kon pariin hy­pän­nyt Kärpät 46 ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Henri Dufva vie­rai­li Radio Kalevan aamussa

03.11.2022 10:12 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nos­te­taan lasten ja nuorten lii­kun­nan edis­tä­mi­nen yh­tei­sek­si asiaksi

23.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Mikä sytyttäisi nuoret liikkumaan?
Kolumni

Mikä sy­tyt­täi­si nuoret liik­ku­maan?

29.04.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ja nuorten hy­vin­voin­nis­ta on pi­det­tä­vä huolta – lii­kun­ta on yksi olen­nai­nen osa sitä

11.04.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ote­taan­ko nuorten lii­kun­nan tarpeet ja toiveet aidosti huo­mioon? Monet ha­lua­vat har­ras­taa lii­kun­taa, jossa kil­pai­le­mi­nen ei ole kes­keis­tä

12.10.2021 05:45 1
Tilaajille
Monessa oululaisessa urheiluseurassa harrastajamäärät vähenivät koronan vuoksi, ja se voi näkyä harrastusmaksuissa – "Ihan varmasti joukkueille on tullut kipakkaakin palautetta"

Monessa ou­lu­lai­ses­sa ur­hei­lu­seu­ras­sa har­ras­ta­ja­mää­rät vä­he­ni­vät koronan vuoksi, ja se voi näkyä har­ras­tus­mak­suis­sa – "Ihan var­mas­ti jouk­kueil­le on tullut ki­pak­kaa­kin pa­lau­tet­ta"

05.10.2021 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuetaan lapsia ja nuoria lii­kun­nal­li­sen, ter­veel­li­sen ja hyvän elämän polulle

16.03.2021 12:00 1
Tilaajille
Lasten paluu liikuntaharrastusten pariin täytti Ouluhallin naurulla ja riemulla – "On tuntunut siltä, että lapset ovat joutuneet maksamaan aikuisten virheistä"

Lasten paluu lii­kun­ta­har­ras­tus­ten pariin täytti Ou­lu­hal­lin nau­rul­la ja rie­mul­la – "On tun­tu­nut siltä, että lapset ovat jou­tu­neet mak­sa­maan ai­kuis­ten vir­heis­tä"

25.01.2021 20:27 38
Tilaajille
Jo sadat oululaislapset ovat lopettaneet liikuntaharrastuksen koronarajoitusten aiheuttaman tauon aikana – "Laitetaan kaikki harrastustoiminta kiinni tutkimatta sitä, onko mahdollista harrastaa turvallisesti"

Jo sadat ou­lu­lais­lap­set ovat lo­pet­ta­neet lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ai­heut­ta­man tauon aikana – "Lai­te­taan kaikki har­ras­tus­toi­min­ta kiinni tut­ki­mat­ta sitä, onko mah­dol­lis­ta har­ras­taa tur­val­li­ses­ti"

15.01.2021 18:00 52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ja nuorten kes­tä­vyys­kun­non las­ku­kier­re voidaan py­säyt­tää – kes­keis­tä on saada ar­ki­lii­kun­ta pa­lau­tet­tua osaksi elämää

16.12.2020 06:00 1
Tilaajille