Jääkiekko: Kärpät vii­meis­te­li te­hok­kaas­ti korkean pro­sen­tin maa­lin­te­ko­pai­kois­ta – "Moni muukin joukkue tekee tuolla tavalla maa­le­ja"

Rokotevastaisuus: Maail­man­lo­pun enteet ja pedon merkki ruok­ki­vat us­kon­nois­ta nou­se­vaa ro­ko­te­vas­ta­rin­taa – ou­lu­lai­nen Sirpa Erho sai epäi­li­jöil­tä vas­tauk­sek­si You­tu­be-vi­deoi­ta

kunnallisvaalit 2021

Kun­ta­vaa­lit tuo muu­tok­sia Poh­jois-Poh­jan­maan liiton ko­koon­pa­noon: kes­kus­ta, ko­koo­mus ja pe­rus­suo­ma­lai­set suu­rim­mat val­tuus­to– ja hal­li­tus­ryh­mät.

18.06.2021 11:37 2

Poh­jois-Poh­jan­maan val­tuu­te­tuis­sa on yhä enemmän yrit­tä­jiä

15.06.2021 15:34 2
Tilaajille
Pääkirjoitus

Oulu sai tuo­ret­ta voimaa, mutta uuden po­liit­ti­sen voi­ma-ak­se­lin syntyy jää näh­tä­väk­si

14.06.2021 20:00 20
Tilaajille

Yle: Lähes 700 kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­ta kertoo koh­dan­neen­sa vaa­li­häi­rin­tää – Oulun vaa­li­pii­rin ko­koo­mus­eh­do­kas har­kit­si vaa­leis­ta jät­täy­ty­mis­tä häi­rin­nän takia

12.06.2021 09:41 7

Kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­niä ul­ko­mail­la an­net­tiin huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män kuin viime vaa­leis­sa

11.06.2021 11:38

Ko­koo­mus suo­si­tuin puolue Ylen kun­ta­vaa­li­ky­se­lys­sä – toisena pe­rus­suo­ma­lai­set

10.06.2021 07:19 40

Puo­lue­sih­tee­rit val­mii­ta poh­ti­maan pitkää en­nak­ko­ää­nes­tys­ai­kaa kaik­kiin vaa­lei­hin – huo­lek­si nousee kam­pan­joi­den kus­tan­nus­ten kasvu

09.06.2021 16:00 1
Tilaajille

Ottiko Hal­la-aho riskin pu­heil­laan pal­kan­saa­jis­ta? – näin puo­luei­den ää­nes­tä­jä­kun­taan pe­reh­ty­neet asian­tun­ti­jat vas­taa­vat

07.06.2021 18:30 11
Tilaajille

Ou­lu­lai­set kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat val­mii­ta lop­pu­ki­riin – "Vaa­li­vä­sy­mys ei paina"

06.06.2021 20:30 2
Tilaajille

Oulu tar­vit­see ve­to­voi­maa ja vau-il­miön aseman seu­dul­le – kun­nal­lis­vaa­li­eh­dok­kaat eivät ha­luai­si lähteä ve­ron­ko­ro­tus­ten tielle

25.05.2021 23:45 28
Tilaajille

Kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si aset­tu­mas­sa eniten yrit­tä­jiä, maa­seu­tu­mai­sis­sa kun­nis­sa asuvia ja kes­kus­tan kan­nat­ta­jia – elä­ke­läi­siä ja työt­tö­miä vähiten

10.04.2021 06:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaalien siir­to­ja ja pahoja "ys­kä­vuo­sia" ollut en­nen­kin

09.04.2021 06:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ää­nes­tys­ta­po­ja tar­vi­taan lisää, mutta vi­ro­lai­sil­le tutun net­ti­ää­nes­tyk­sen käyt­töön­ot­to meillä vaatisi jär­jes­tel­mäl­tä eh­do­ton­ta luo­tet­ta­vuut­ta

08.03.2021 20:00 13
Tilaajille

Vih­rei­den torjuma Veikko Ervasti har­kit­see toisen puo­lueen eh­dok­kuut­ta, kokee saa­neen­sa epä­oi­keu­den­mu­kais­ta koh­te­lua – puo­lueen näkemys asiasta hyvin eri­lai­nen

19.02.2021 13:10 22
Tilaajille

Tytti Tup­pu­rai­nen pyrkii taas kau­pun­gin­val­tuus­toon – yh­teen­sä SDP:llä on Oulussa 68 kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­ta

09.02.2021 20:35 45
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tulevat kun­nal­lis­vaa­lit ovat myös ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­vaa­lit

08.12.2020 06:00 2
Tilaajille