Jääkiekko: Uransa päät­tä­nyt kärp­pä­le­gen­da Mika Pyörälä nauttii ke­sä­lo­mas­ta ja miettii paluuta rakkaan lajin pariin

Suviseurat: "Nämä ovat oikein hauskat fes­ta­rit", sanoo nuori seu­ra­vie­ras Anna Kar­hu­maa Lopen su­vi­seu­roil­la

Tytti Tuppurainen
Ministeri Tuppurainen tapasi Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäseniä – "Odotukset Suomen Nato-jäsenyyttä kohtaan ovat hyvin korkealla koko Itämeren alueen turvallisuuden näkökulmasta"

Mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen tapasi Yh­dys­val­tain edus­ta­jain­huo­neen jäseniä – "O­do­tuk­set Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä kohtaan ovat hyvin kor­keal­la koko Itä­me­ren alueen tur­val­li­suu­den nä­kö­kul­mas­ta"

26.05.2022 15:13 1
Tytti Tuppurainen kommentoi Kalevalle Nato-prosessin ratkaisuvaiheita suoraan Washingtonista: "Tämä etenee nyt varsin turvallisesti ja vakaasti" – lue oululaisministerin laaja haastattelu aiheesta

Tytti Tup­pu­rai­nen kom­men­toi Ka­le­val­le Na­to-pro­ses­sin rat­kai­su­vai­hei­ta suoraan Was­hing­to­nis­ta: "Tämä etenee nyt varsin tur­val­li­ses­ti ja va­kaas­ti" – lue ou­lu­lais­mi­nis­te­rin laaja haas­tat­te­lu ai­hees­ta

11.05.2022 21:56 12
Tilaajille
Omistajaohjausministeri Tuppurainen pitää Rosatom-sopimuksen purkua odotettuna ja toivoo hankkeelle jatkoa uudella kokoonpanolla – "Liian arvokas menetettäväksi"

Omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen pitää Ro­sa­tom-so­pi­muk­sen purkua odo­tet­tu­na ja toivoo hank­keel­le jatkoa uudella ko­koon­pa­nol­la – "Liian arvokas me­ne­tet­tä­väk­si"

02.05.2022 11:28 7
Tilaajille
Tuppurainen toivoo EU:lta selkeitä linjauksia ruplissa maksamisesta – Fortuminkin omistama saksalainen Uniper taipumassa Venäjän vaateisiin

Tup­pu­rai­nen toivoo EU:lta sel­kei­tä lin­jauk­sia rup­lis­sa mak­sa­mi­ses­ta – For­tu­min­kin omis­ta­ma sak­sa­lai­nen Uniper tai­pu­mas­sa Venäjän vaa­tei­siin

28.04.2022 15:46 13
Tilaajille
Omistajaohjausministeri Tuppurainen kommentoi VR:n tavaraliikenteen jatkumista: "Valtio-omisteisten yhtiöiden täytyy ottaa huomioon tämä muuttunut toimintaympäristö"

Omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen kom­men­toi VR:n ta­va­ra­lii­ken­teen jat­ku­mis­ta: "Val­tio-omis­teis­ten yh­tiöi­den täytyy ottaa huo­mioon tämä muut­tu­nut toi­min­taym­pä­ris­tö"

05.04.2022 11:01 18
HS: Allegro-junan liikennöinti Helsingin ja Pietarin välillä loppuu lauantaina – Ministeri Tuppurainen ohjeisti VR:ää kirjeellä

HS: Al­leg­ro-ju­nan lii­ken­nöin­ti Hel­sin­gin ja Pie­ta­rin välillä loppuu lauan­tai­na – Mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen oh­jeis­ti VR:ää kir­jeel­lä

25.03.2022 06:37 2
Oululaisministeri Tytti Tuppurainen kertoo saaneensa koronavirustartunnan, jättäytyy etätöihin

Ou­lu­lais­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen kertoo saa­neen­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan, jät­täy­tyy etä­töi­hin

02.03.2022 19:53
Tytti Tuppurainen SDP:n ääniharavana Pohjois-Pohjanmaalla, kenttä- ja jalkatyö jäi kokonaan väliin – "Sen heijastuminen tulokseen jännitti varmasti monia muitakin"

Tytti Tup­pu­rai­nen SDP:n ää­ni­ha­ra­va­na Poh­jois-Poh­jan­maal­la, kenttä- ja jal­ka­työ jäi ko­ko­naan väliin – "Sen hei­jas­tu­mi­nen tu­lok­seen jän­nit­ti var­mas­ti monia mui­ta­kin"

23.01.2022 22:19 10
Tilaajille
Kaleva Live: Nuoret keskustelevat Euroopan tulevaisuudesta ministeri Tytti Tuppuraisen johdolla – Pääset seuraamaan maksutonta englanninkielistä lähetystä täältä

Kaleva Live: Nuoret kes­kus­te­le­vat Eu­roo­pan tu­le­vai­suu­des­ta mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­sen joh­dol­la – Pääset seu­raa­maan mak­su­ton­ta eng­lan­nin­kie­lis­tä lä­he­tys­tä täältä

30.11.2021 07:05 3
Suomen valtio innostui teräsyhtiö SSAB:stä, keskiössä Raahen tehdas – "Totesimme, että meidän on nyt syytä määritellä intressimme yhtiössä uudestaan"

Suomen valtio in­nos­tui te­räs­yh­tiö SSAB:s­tä, kes­kiös­sä Raahen tehdas – "To­te­sim­me, että meidän on nyt syytä mää­ri­tel­lä int­res­sim­me yh­tiös­sä uu­des­taan"

15.09.2021 18:00 30
Tilaajille
Pohjoisen ministerit tyytyväisiä hallituksen budjettiriihen antiin – Tuppurainen korostaa poliisin määrärahojen nostamisen tärkeyttä

Poh­joi­sen mi­nis­te­rit tyy­ty­väi­siä hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­rii­hen antiin – Tup­pu­rai­nen ko­ros­taa po­lii­sin mää­rä­ra­ho­jen nos­ta­mi­sen tär­keyt­tä

10.09.2021 20:59 22
Tilaajille
Oulu Priden suojelijaksi nimitettiin ministeri Tytti Tuppurainen – "Tasa-arvon on toteuduttava kaikkialla yhteiskunnassa"

Oulu Priden suo­je­li­jak­si ni­mi­tet­tiin mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen – "Ta­sa-ar­von on to­teu­dut­ta­va kaik­kial­la yh­teis­kun­nas­sa"

26.07.2021 13:15 17
Ministeri Tuppurainen tapaa Espanjan EU-valtiosihteerin Oulussa tänään – asialistalla 6g–verkko ja Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi

Mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen tapaa Es­pan­jan EU-val­tio­sih­tee­rin Oulussa tänään – asia­lis­tal­la 6g–­verk­ko ja Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­si

14.06.2021 11:54 8
Tilaajille
Tytti Tuppurainen pyrkii taas kaupunginvaltuustoon – yhteensä SDP:llä on Oulussa 68 kuntavaaliehdokasta

Tytti Tup­pu­rai­nen pyrkii taas kau­pun­gin­val­tuus­toon – yh­teen­sä SDP:llä on Oulussa 68 kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­ta

09.02.2021 20:35 45
Tytti Tuppurainen puolustaa EU:n yhteistä rokotehankintaa – "Aivan varmasti parempi ratkaisu kuin se, että kukin jäsenmaa olisi lähtenyt yksin kilpajuoksuun"

Tytti Tup­pu­rai­nen puo­lus­taa EU:n yh­teis­tä ro­ko­te­han­kin­taa – "Aivan var­mas­ti parempi rat­kai­su kuin se, että kukin jä­sen­maa olisi läh­te­nyt yksin kil­pa­juok­suun"

28.01.2021 18:29 34
Oulu–Ylivieska-radan parantaminen ja Oulun ratapiha mukana valtion liikennejärjestelmäsuunnitelmassa – Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen uskoo, että hankkeet saavat tuulta purjeisiinsa

Ou­lu–Y­li­vies­ka-ra­dan pa­ran­ta­mi­nen ja Oulun ra­ta­pi­ha mukana valtion lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­mas­sa – Eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen uskoo, että hank­keet saavat tuulta pur­jei­siin­sa

11.01.2021 06:00 18
Tilaajille
EU-ministerivaliokunta puoltaa EU:n ja Britannian välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen hyväksymistä

EU-mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta puoltaa EU:n ja Bri­tan­nian välisen kauppa- ja yh­teis­työ­so­pi­muk­sen hy­väk­sy­mis­tä

28.12.2020 14:26
Ministeri Tuppuraisen mukaan kompromissia ei haeta oikeusvaltioperiaatteesta Puolan ja Unkarin kanssa

Mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­sen mukaan komp­ro­mis­sia ei haeta oi­keus­val­tio­pe­ri­aat­tees­ta Puolan ja Unkarin kanssa

09.12.2020 16:57 9
Kansanedustajien itsenäisyyspäivä sujuu Presidentinlinnan sijaan kotioloissa – Tytti Tuppurainen juhlii kihlauksensa vuosipäivää, Janne Heikkinen lahjoittaa juhlista säästyvät rahat asunnottomille

Kan­san­edus­ta­jien it­se­näi­syys­päi­vä sujuu Pre­si­den­tin­lin­nan sijaan ko­ti­olois­sa – Tytti Tup­pu­rai­nen juhlii kih­lauk­sen­sa vuo­si­päi­vää, Janne Heik­ki­nen lah­joit­taa juh­lis­ta sääs­ty­vät rahat asun­not­to­mil­le

05.12.2020 19:48 3
Tilaajille
Tuppurainen: Oikeusvaltiokytkentää ei pureta eikä pakettia pilkota – Eurooppaministerien kokouksen perusteella jäsenmaat eivät taivu Puolan ja Unkarin uhitteluun

Tup­pu­rai­nen: Oi­keus­val­tio­kyt­ken­tää ei pureta eikä pa­ket­tia pilkota – Eu­roop­pa­mi­nis­te­rien ko­kouk­sen pe­rus­teel­la jä­sen­maat eivät taivu Puolan ja Unkarin uhit­te­luun

17.11.2020 20:43 12