Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Perussuomalaiset
Kuukausi
Presidenttiehdokas Halla-aho tiukentaisi Suomen passilinjaa, mutta yllättää esittämällä kehitysvaroja Somaliaan ja Irakiin – "Suomella omia intressejä"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Hal­la-aho tiu­ken­tai­si Suomen pas­si­lin­jaa, mutta yl­lät­tää esit­tä­mäl­lä ke­hi­tys­va­ro­ja So­ma­liaan ja Irakiin – "Suo­mel­la omia int­res­se­jä"

18.09.2023 12:00 1
Tilaajille
Oikeistohallitus vie poliittista peliä 100–0, koska oppositio ei tarjoa myyviä ratkaisuja
Essee

Oi­keis­to­hal­li­tus vie po­liit­tis­ta peliä 100–0, koska op­po­si­tio ei tarjoa myyviä rat­kai­su­ja

08.09.2023 15:30 35
Tilaajille
Oululaistutkija Jani Sinokin mielestä Teemu Keskisarjan väitteet n-sanasta ovat virheellisiä ja edustavat valkoisen miehen identiteettipolitiikkaa

Ou­lu­lais­tut­ki­ja Jani Sinokin mie­les­tä Teemu Kes­ki­sar­jan väit­teet n-sa­nas­ta ovat vir­heel­li­siä ja edus­ta­vat val­koi­sen miehen iden­ti­teet­ti­po­li­tiik­kaa

08.09.2023 15:00 45
Tilaajille
Perussuomalaisten tuoreimmassa supo-sotkussa yhtäläisyyksiä 1930-luvun ääriliikkeiden historiaan? – Oula Silvennoinen: ”Autoritääriset liikkeet houkuttelevat tietynlaisia ihmisiä”

Pe­rus­suo­ma­lais­ten tuo­reim­mas­sa su­po-sot­kus­sa yh­tä­läi­syyk­siä 1930-lu­vun ää­ri­liik­kei­den his­to­riaan? – Oula Sil­ven­noi­nen: ”Au­to­ri­tää­ri­set liik­keet hou­kut­te­le­vat tie­tyn­lai­sia ih­mi­siä”

06.09.2023 18:19 39
Tilaajille
Analyysi: Rasismikeskustelu ryöpsähti eduskunnassa alulle yllättävän kädenlämpöisenä – mutta kuka muistaa, että alkutahdit soitettiin jo viime talvena?

Ana­lyy­si: Ra­sis­mi­kes­kus­te­lu ryöp­säh­ti edus­kun­nas­sa alulle yl­lät­tä­vän kä­den­läm­pöi­se­nä – mutta kuka muis­taa, että al­ku­tah­dit soi­tet­tiin jo viime tal­ve­na?

06.09.2023 18:08 27
Tilaajille
Perussuomalaisten ministeri Lulu Ranteen valtiosihteerinimitys kaatui suojelupoliisin turvallisuusselvitykseen, kertoo Iltalehti

Pe­rus­suo­ma­lais­ten mi­nis­te­ri Lulu Ranteen val­tio­sih­tee­ri­ni­mi­tys kaatui suo­je­lu­po­lii­sin tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­seen, kertoo Il­ta­leh­ti

05.09.2023 09:36 14
Oulun kaupunginvaltuutettu Anna Koskela eroaa perussuomalaisten valtuustoryhmästä

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Anna Koskela eroaa pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mäs­tä

02.09.2023 22:06 61
Politiikan kesämyrsky laantui rasismitiedonantoon, mutta voi iskeä uudestaan
Kolumni

Po­li­tii­kan ke­sä­myrs­ky laantui ra­sis­mi­tie­do­nan­toon, mutta voi iskeä uu­des­taan

02.09.2023 06:05 28
Tilaajille
Budjettiesitys puree valtion menoihin, muttei kaikkiin – Työttömyysetuuksista niistetään 340 miljoonaa euroa, poliisin budjetti ylittää miljardin rajapyykin

Bud­jet­ti­esi­tys puree valtion me­noi­hin, muttei kaik­kiin – Työt­tö­myys­etuuk­sis­ta niis­te­tään 340 mil­joo­naa euroa, po­lii­sin bud­jet­ti ylittää mil­jar­din ra­ja­pyy­kin

28.08.2023 18:30 14
Tilaajille
Hallitus ja rasismi iskevät nyt railoja perhesuhteisiin – Lapsuutensa tiukkaa helluntailaisuutta Ruotsiin paennut Katriina Järvinen tuntee sukujen jännitteet

Hal­li­tus ja rasismi iskevät nyt railoja per­he­suh­tei­siin – Lap­suu­ten­sa tiukkaa hel­lun­tai­lai­suut­ta Ruot­siin paennut Kat­rii­na Jär­vi­nen tuntee sukujen jän­nit­teet

27.08.2023 12:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus ei laske?

27.08.2023 07:00 41
Tilaajille
Rasismikeskustelu vaikuttaa haitallisesti Suomen maakuvaan, arvioi puolet yrityksistä kyselyssä

Ra­sis­mi­kes­kus­te­lu vai­kut­taa hai­tal­li­ses­ti Suomen maa­ku­vaan, arvioi puolet yri­tyk­sis­tä ky­se­lys­sä

26.08.2023 09:35 21
Kohtaamisessa Oulun torilla selviää, mikä Jenna Simulan ja Pia Hiltusen erottaa – Onnistuuko kansanedustajilta pohjoisen puolesta vääntäminen tulehtuneessa ilmapiirissä?

Koh­taa­mi­ses­sa Oulun torilla sel­viää, mikä Jenna Simulan ja Pia Hil­tu­sen erottaa – On­nis­tuu­ko kan­san­edus­ta­jil­ta poh­joi­sen puo­les­ta vään­tä­mi­nen tu­leh­tu­nees­sa il­ma­pii­ris­sä?

26.08.2023 06:00 31
Tilaajille
IS: Perussuomalaisten oululaiset Ville Vä­hä­mä­ki ja Jenna Simula eduskunnan tak­si­kulujen kärkipäässä – Simula vastaa: "Taksi on pa­kol­li­nen"

IS: Pe­rus­suo­ma­lais­ten ou­lu­lai­set Ville Vä­hä­mä­ki ja Jenna Simula edus­kun­nan tak­si­ku­lu­jen kär­ki­pääs­sä – Simula vastaa: "Taksi on pa­kol­li­nen"

25.08.2023 12:37 74
Tilaajille
Piruettien syksy alkoi: Purra esittelee suuntaviivansa budjetille – Yksityiskohtainen hallitusohjelma voikin muodostua hallituksen kompastuskiveksi

Pi­ruet­tien syksy alkoi: Purra esit­te­lee suun­ta­vii­van­sa bud­je­til­le – Yk­si­tyis­koh­tai­nen hal­li­tus­oh­jel­ma voikin muo­dos­tua hal­li­tuk­sen kom­pas­tus­ki­vek­si

24.08.2023 17:50 22
Tilaajille
Perussuomalaisen kehityspolitiikan särmät hioutumassa – Ministeri Ville Tavio: "Puheeni jälkeen sain jopa rkp:ltä kiitosta"

Pe­rus­suo­ma­lai­sen ke­hi­tys­po­li­tii­kan särmät hiou­tu­mas­sa – Mi­nis­te­ri Ville Tavio: "Pu­hee­ni jälkeen sain jopa rkp:ltä kii­tos­ta"

23.08.2023 17:41 6
Tilaajille
Stig kommentoi oululaisvaltuutetun rasistisena pidettyä somepostausta

Stig kom­men­toi ou­lu­lais­val­tuu­te­tun ra­sis­ti­se­na pi­det­tyä so­me­pos­taus­ta

24.08.2023 13:15 33
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun valtuutettu Anna Koskela (ps.) kiistää  kirjoituksensa olevan rasistinen – Kokoomuksen Husso: "On surullista, että tähän on tultu"

Oulun val­tuu­tet­tu Anna Koskela (ps.) kiistää  kir­joi­tuk­sen­sa olevan ra­sis­ti­nen – Ko­koo­muk­sen Husso: "On su­rul­lis­ta, että tähän on tultu"

21.08.2023 17:57 71
Tilaajille
Valtuustoryhmien talousarvioaloitteissa yhdyskuntalautakunnalle vihreät kunnostautuvat innokkaimpina – pääsääntöisesti aloitteet torpataan tai vastataan asioiden olevan jo reilassa

Val­tuus­to­ryh­mien ta­lous­ar­vio­aloit­teis­sa yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le vihreät kun­nos­tau­tu­vat in­nok­kaim­pi­na – pää­sään­töi­ses­ti aloit­teet tor­pa­taan tai vas­ta­taan asioi­den olevan jo rei­las­sa

21.08.2023 07:00 24
Tilaajille
Kansanedustaja Sebastian Tynkkynen ei saanut valituslupaa KKO:lta – harkitsee valittamista Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

Kan­san­edus­ta­ja Se­bas­tian Tynk­ky­nen ei saanut va­li­tus­lu­paa KKO:lta – har­kit­see va­lit­ta­mis­ta Eu­roo­pan ih­mis­oi­keus­tuo­mio­is­tui­meen

18.08.2023 10:03 21
Tilaajille