Harrastukset: Hiih­to­rat­sas­tus on hauska laji, jossa ei tyy­li­pis­tei­tä jaeta

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Perussuomalaiset
Sebastian Tynkkynen lähtee perussuomalaisten eurovaaliehdokkaaksi – "Jokaista perussuomalaisten ehdokasta yhdistää se, että ajamme Suomen etua"

Se­bas­tian Tynk­ky­nen lähtee pe­rus­suo­ma­lais­ten eu­ro­vaa­li­eh­dok­kaak­si – "Jo­kais­ta pe­rus­suo­ma­lais­ten eh­do­kas­ta yh­dis­tää se, että ajamme Suomen etua"

19.02.2024 10:24 49
Hallitus palautti pöytään realismin ja teki suuren ilmastoteon
Kolumni

Hal­li­tus pa­laut­ti pöytään rea­lis­min ja teki suuren il­mas­to­teon

16.01.2024 16:00 74
Helsinkiläispoliitikko kertoo Jussi Halla-ahon tehneen hänestä rikosilmoituksen fasistiksi kutsumisesta

Hel­sin­ki­läis­po­lii­tik­ko kertoo Jussi Hal­la-ahon tehneen hänestä ri­kos­il­moi­tuk­sen fa­sis­tik­si kut­su­mi­ses­ta

29.12.2023 19:13 11
Muutosten vuosi 2023
Kolumni

Muu­tos­ten vuosi 2023

26.12.2023 16:00 43
Ministeri Rantanen lähetti komissiolle kirjeen, jossa hän ehdottaa turvapaikanhaun keskeyttämistä tietyissä tilanteissa kokonaan – Professori: Tyrmistyttävää ja käsittämätöntä

Mi­nis­te­ri Ran­ta­nen lähetti ko­mis­siol­le kir­jeen, jossa hän eh­dot­taa tur­va­pai­kan­haun kes­keyt­tä­mis­tä tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa ko­ko­naan – Pro­fes­so­ri: Tyr­mis­tyt­tä­vää ja kä­sit­tä­mä­tön­tä

08.12.2023 09:52 35
Purra: Poliittinen päätös itärajan sulkemisesta on tehtävä, vaikka laillisuusvalvonta ei olisi päätöksen takana – Sdp:n Kiljunen pitää puheita häkellyttävinä

Purra: Po­liit­ti­nen päätös itä­ra­jan sul­ke­mi­ses­ta on teh­tä­vä, vaikka lail­li­suus­val­von­ta ei olisi pää­tök­sen takana – Sdp:n Kil­ju­nen pitää puheita hä­kel­lyt­tä­vi­nä

27.11.2023 09:02 94
Perussuomalaisten ex-jäsentä epäillään Ylen mukaan puoluetoimistoihin lähetetyistä valepommeista, Purra tuomitsee rikollisen ja väkivaltaisen toiminnan

Pe­rus­suo­ma­lais­ten ex-jä­sen­tä epäil­lään Ylen mukaan puo­lue­toi­mis­toi­hin lä­he­te­tyis­tä va­le­pom­meis­ta, Purra tuo­mit­see ri­kol­li­sen ja vä­ki­val­tai­sen toi­min­nan

09.11.2023 21:33
"Alikehittyneiden maiden miehistä" kirjoittanut oululaisvaltuutettu Anna Koskela on erotettu perussuomalaisista

"A­li­ke­hit­ty­nei­den maiden mie­his­tä" kir­joit­ta­nut ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu Anna Koskela on ero­tet­tu pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta

08.10.2023 14:36 67
Tilaajille
Oppositio röykytti rankasti perussuomalaisia bensaveroa koskevan kansalaisaloitteen käsittelyssä – "Kyllähän te olette bensapopulismilla tänne päässeet"

Op­po­si­tio röy­kyt­ti ran­kas­ti pe­rus­suo­ma­lai­sia ben­sa­ve­roa kos­ke­van kan­sa­lais­aloit­teen kä­sit­te­lys­sä – "Kyl­lä­hän te olette ben­sa­po­pu­lis­mil­la tänne pääs­seet"

05.10.2023 20:37 79
Presidenttiehdokas Halla-aho tiukentaisi Suomen passilinjaa, mutta yllättää esittämällä kehitysvaroja Somaliaan ja Irakiin – "Suomella omia intressejä"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Hal­la-aho tiu­ken­tai­si Suomen pas­si­lin­jaa, mutta yl­lät­tää esit­tä­mäl­lä ke­hi­tys­va­ro­ja So­ma­liaan ja Irakiin – "Suo­mel­la omia int­res­se­jä"

18.09.2023 12:00 1
Tilaajille
Oikeistohallitus vie poliittista peliä 100–0, koska oppositio ei tarjoa myyviä ratkaisuja
Essee

Oi­keis­to­hal­li­tus vie po­liit­tis­ta peliä 100–0, koska op­po­si­tio ei tarjoa myyviä rat­kai­su­ja

08.09.2023 15:30 35
Tilaajille
Oululaistutkija Jani Sinokin mielestä Teemu Keskisarjan väitteet n-sanasta ovat virheellisiä ja edustavat valkoisen miehen identiteettipolitiikkaa

Ou­lu­lais­tut­ki­ja Jani Sinokin mie­les­tä Teemu Kes­ki­sar­jan väit­teet n-sa­nas­ta ovat vir­heel­li­siä ja edus­ta­vat val­koi­sen miehen iden­ti­teet­ti­po­li­tiik­kaa

08.09.2023 15:00 45
Tilaajille
Perussuomalaisten tuoreimmassa supo-sotkussa yhtäläisyyksiä 1930-luvun ääriliikkeiden historiaan? – Oula Silvennoinen: ”Autoritääriset liikkeet houkuttelevat tietynlaisia ihmisiä”

Pe­rus­suo­ma­lais­ten tuo­reim­mas­sa su­po-sot­kus­sa yh­tä­läi­syyk­siä 1930-lu­vun ää­ri­liik­kei­den his­to­riaan? – Oula Sil­ven­noi­nen: ”Au­to­ri­tää­ri­set liik­keet hou­kut­te­le­vat tie­tyn­lai­sia ih­mi­siä”

06.09.2023 18:19 39
Tilaajille
Analyysi: Rasismikeskustelu ryöpsähti eduskunnassa alulle yllättävän kädenlämpöisenä – mutta kuka muistaa, että alkutahdit soitettiin jo viime talvena?

Ana­lyy­si: Ra­sis­mi­kes­kus­te­lu ryöp­säh­ti edus­kun­nas­sa alulle yl­lät­tä­vän kä­den­läm­pöi­se­nä – mutta kuka muis­taa, että al­ku­tah­dit soi­tet­tiin jo viime tal­ve­na?

06.09.2023 18:08 27
Tilaajille
Perussuomalaisten ministeri Lulu Ranteen valtiosihteerinimitys kaatui suojelupoliisin turvallisuusselvitykseen, kertoo Iltalehti

Pe­rus­suo­ma­lais­ten mi­nis­te­ri Lulu Ranteen val­tio­sih­tee­ri­ni­mi­tys kaatui suo­je­lu­po­lii­sin tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­seen, kertoo Il­ta­leh­ti

05.09.2023 09:36 14
Oulun kaupunginvaltuutettu Anna Koskela eroaa perussuomalaisten valtuustoryhmästä

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Anna Koskela eroaa pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mäs­tä

02.09.2023 22:06 61
Politiikan kesämyrsky laantui rasismitiedonantoon, mutta voi iskeä uudestaan
Kolumni

Po­li­tii­kan ke­sä­myrs­ky laantui ra­sis­mi­tie­do­nan­toon, mutta voi iskeä uu­des­taan

02.09.2023 06:05 28
Tilaajille
Budjettiesitys puree valtion menoihin, muttei kaikkiin – Työttömyysetuuksista niistetään 340 miljoonaa euroa, poliisin budjetti ylittää miljardin rajapyykin

Bud­jet­ti­esi­tys puree valtion me­noi­hin, muttei kaik­kiin – Työt­tö­myys­etuuk­sis­ta niis­te­tään 340 mil­joo­naa euroa, po­lii­sin bud­jet­ti ylittää mil­jar­din ra­ja­pyy­kin

28.08.2023 18:30 15
Tilaajille
Hallitus ja rasismi iskevät nyt railoja perhesuhteisiin – Lapsuutensa tiukkaa helluntailaisuutta Ruotsiin paennut Katriina Järvinen tuntee sukujen jännitteet

Hal­li­tus ja rasismi iskevät nyt railoja per­he­suh­tei­siin – Lap­suu­ten­sa tiukkaa hel­lun­tai­lai­suut­ta Ruot­siin paennut Kat­rii­na Jär­vi­nen tuntee sukujen jän­nit­teet

27.08.2023 12:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus ei laske?

27.08.2023 07:00 41
Tilaajille