Vastaa kyselyyn: Miten osa-ai­ka­työl­lä pärjää?

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Koronavirustestit
Koronatestien otto Oulun keskustassa ja OYSin pihalla päättyy – Limingantullin rokotuspiste suljetaan helmikuussa

Ko­ro­na­tes­tien otto Oulun kes­kus­tas­sa ja OYSin pihalla päättyy – Li­min­gan­tul­lin ro­ko­tus­pis­te sul­je­taan hel­mi­kuus­sa

20.01.2023 10:07 7
Pyhäjokinen Eero Pisilä huomasi Tansanian-vierailullaan avokadojen tippuvan puista – nyt avokadoviljely luo hyvinvointia Tansanian ylängöillä asuville ihmisille

Py­hä­jo­ki­nen Eero Pisilä huomasi Tan­sa­nian-vie­rai­lul­laan avo­ka­do­jen tip­pu­van puista – nyt avo­ka­do­vil­je­ly luo hy­vin­voin­tia Tan­sa­nian ylän­göil­lä asu­vil­le ih­mi­sil­le

06.03.2021 18:00
Tilaajille
MTV Uutiset: Koronatikku katkesi ja juuttui nenään Rovaniemellä – Tikunpuolikas saatiin ulos reilussa vartissa

MTV Uu­ti­set: Ko­ro­na­tik­ku katkesi ja juuttui nenään Ro­va­nie­mel­lä – Ti­kun­puo­li­kas saatiin ulos rei­lus­sa var­tis­sa

25.02.2021 18:33 2
Tilaajille
Pakko sopii huonosti testeihin ja rokotuksiin – Suomessa henkilökohtaisella koskemattomuudella on vahva suoja
Kolumni

Pakko sopii huo­nos­ti tes­tei­hin ja ro­ko­tuk­siin – Suo­mes­sa hen­ki­lö­koh­tai­sel­la kos­ke­mat­to­muu­del­la on vahva suoja

23.01.2021 08:00 27
NordLabissa on tutkittu koronaepidemian aikana lähes 110 000 koronatestiä, joista yli puolet syksyllä – parhaimmillaan päivässä on käyty läpi 2 600 testiä

Nord­La­bis­sa on tut­kit­tu ko­ro­na­epi­de­mian aikana lähes 110 000 ko­ro­na­tes­tiä, joista yli puolet syk­syl­lä – par­haim­mil­laan päi­väs­sä on käyty läpi 2 600 testiä

09.09.2020 11:54
Oulussa on todettu koronatartuntoja, joiden alkuperä ei ole tiedossa – kaupunki muistuttaa lieväoireisiakin hakeutumaan koronatestiin

Oulussa on todettu ko­ro­na­tar­tun­to­ja, joiden al­ku­pe­rä ei ole tie­dos­sa – kau­pun­ki muis­tut­taa lie­vä­oi­rei­sia­kin ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin

01.09.2020 17:38 10
Virus vaatii päättäjiltä notkeutta ja rohkeutta – Helsinki-Vantaan lentoaseman tapahtumat kertovat, että kumpaakin on puuttunut
Pääkirjoitus

Virus vaatii päät­tä­jil­tä not­keut­ta ja roh­keut­ta – Hel­sin­ki-Van­taan len­to­ase­man ta­pah­tu­mat ker­to­vat, että kum­paa­kin on puut­tu­nut

27.08.2020 20:00 6
Nordlab yhdistää kolmen testatun näytteet ja analysoi ne samaan aikaan testauksen nopeuttamiseksi – "Potilaalle poolaaminen ei näy mitenkään"

Nordlab yh­dis­tää kolmen tes­ta­tun näyt­teet ja ana­ly­soi ne samaan aikaan tes­tauk­sen no­peut­ta­mi­sek­si – "Po­ti­laal­le poo­laa­mi­nen ei näy mi­ten­kään"

26.08.2020 18:18
Tilaajille
Kuusamon Pallo-Karhujen talkoolaiset kuljettavat koronanäytteitä Ouluun tutkittaviksi – lisäkuljetukset lyhentävät testien käsittelyaikaa 12 tuntia

Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­hu­jen tal­koo­lai­set kul­jet­ta­vat ko­ro­na­näyt­tei­tä Ouluun tut­kit­ta­vik­si – li­sä­kul­je­tuk­set ly­hen­tä­vät testien kä­sit­te­ly­ai­kaa 12 tuntia

23.08.2020 06:13
Tilaajille
Oulun kaupunki avaa koronaviruksen drive in -testauspisteen Oritkariin – testiin pääsee vain ajanvarauksella

Oulun kau­pun­ki avaa ko­ro­na­vi­ruk­sen drive in -tes­taus­pis­teen Orit­ka­riin – testiin pääsee vain ajan­va­rauk­sel­la

20.08.2020 21:54 6
Koronatestausten määrät ovat paisuneet Pohjois-Pohjanmaalla, ja etenkin tulosten saannissa on viiveitä – "Keskustelemme koko ajan ratkaisuista, joilla tilannetta voitaisiin parantaa"

Ko­ro­na­tes­taus­ten määrät ovat pai­su­neet Poh­jois-Poh­jan­maal­la, ja etenkin tu­los­ten saan­nis­sa on vii­vei­tä – "Kes­kus­te­lem­me koko ajan rat­kai­suis­ta, joilla ti­lan­net­ta voi­tai­siin pa­ran­taa"

19.08.2020 17:00 1
Tilaajille
Sanna Marinin koronatestin tulos negatiivinen – jatkaa etätöissä

Sanna Marinin ko­ro­na­tes­tin tulos ne­ga­tii­vi­nen – jatkaa etä­töis­sä

19.08.2020 12:53
Altistuneiden määrä nousi Rovaniemellä 48 henkilöön, 26 ohjattu testeihin – kaikki testitulokset negatiivisia, viiden tuloksia vielä odotetaan

Al­tis­tu­nei­den määrä nousi Ro­va­nie­mel­lä 48 hen­ki­löön, 26 ohjattu tes­tei­hin – kaikki tes­ti­tu­lok­set ne­ga­tii­vi­sia, viiden tu­lok­sia vielä odo­te­taan

13.08.2020 09:11
Tilaajille
Oysin yhteispäivystyksessä siirrytään takaisin kevään koronatestausjärjestelyihin – viikonloppuna tehtiin molempina päivinä yli sata koronatestiä

Oysin yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä siir­ry­tään ta­kai­sin kevään ko­ro­na­tes­taus­jär­jes­te­lyi­hin – vii­kon­lop­pu­na tehtiin mo­lem­pi­na päivinä yli sata ko­ro­na­tes­tiä

11.08.2020 16:47 4
Valtava määrä yhteydenottoja ruuhkautti Oulun terveyspalveluiden puhelimet – terveysjohtaja uskoo, että syynä on kesälomien päättymisen jälkeen virinnyt koronahuoli

Valtava määrä yh­tey­den­ot­to­ja ruuh­kaut­ti Oulun ter­veys­pal­ve­lui­den pu­he­li­met – ter­veys­joh­ta­ja uskoo, että syynä on ke­sä­lo­mien päät­ty­mi­sen jälkeen vi­rin­nyt ko­ro­na­huo­li

11.08.2020 10:31 5
Koronatesteihin on syytä hakeutua herkästi, vaikka rauhallinen tautitilanne on jatkunut Pohjois-Pohjanmaalla

Ko­ro­na­tes­tei­hin on syytä ha­keu­tua her­käs­ti, vaikka rau­hal­li­nen tau­ti­ti­lan­ne on jat­ku­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la

05.08.2020 16:33 16
Miksi todistelen sen olevan vain pikkuflunssaa?
Kolumni

Miksi to­dis­te­len sen olevan vain pik­kuf­luns­saa?

31.07.2020 11:10 1
Koronavirustartuntojen jäljittämisessä on merkittäviä alueellisia eroja

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen jäl­jit­tä­mi­ses­sä on mer­kit­tä­viä alueel­li­sia eroja

29.07.2020 13:34
Koronaviruksen vasta-ainetestit vähenivät kesällä – immuniteettia voi kuitenkin olla ilman uuden koronaviruksen vasta-aineitakin

Ko­ro­na­vi­ruk­sen vas­ta-ai­ne­tes­tit vä­he­ni­vät kesällä – im­mu­ni­teet­tia voi kui­ten­kin olla ilman uuden ko­ro­na­vi­ruk­sen vas­ta-ai­nei­ta­kin

19.07.2020 06:00
Tilaajille
Kainuun keskussairaalassa aloitetaan uudelleen drive in -koronatestien otto

Kainuun kes­kus­sai­raa­las­sa aloi­te­taan uu­del­leen drive in -ko­ro­na­tes­tien otto

14.07.2020 08:08 1