Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Syntymäpäivä
Martti Haapala oli lapsena luokan häirikkö – aikuisena vilkkaus auttoi luomaan uran menestyneenä yrittäjänä

Martti Haapala oli lapsena luokan häi­rik­kö – ai­kui­se­na vilk­kaus auttoi luomaan uran me­nes­ty­nee­nä yrit­tä­jä­nä

18.08.2023 12:06 2
Tilaajille
Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tykkyläinen muutti korven keskelle Siuruaan, hän pelkäsi mennä huussiinkin – Siellä hänestä kasvoi kansainvälisesti tunnettu Youtube-tähti

Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tyk­ky­läi­nen muutti korven kes­kel­le Siu­ruaan, hän pelkäsi mennä huus­siin­kin – Siellä hänestä kasvoi kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu You­tu­be-täh­ti

09.07.2023 07:00 13
Tilaajille
Kuusamolainen Eila Tenhunen, 90, oli ensimmäinen naistoiminnanjohtaja urheiluseuran johdossa Suomessa – "Epäilyksiä oli monella, että mitenkähän tuossa käy"

Kuu­sa­mo­lai­nen Eila Ten­hu­nen, 90, oli en­sim­mäi­nen nais­toi­min­nan­joh­ta­ja ur­hei­lu­seu­ran joh­dos­sa Suo­mes­sa – "E­päi­lyk­siä oli mo­nel­la, että mi­ten­kä­hän tuossa käy"

05.08.2022 11:16
Tilaajille
"Jossittelu haaskaa voimavaroja" – 50 vuotta täyttävä Markus Lohi on poliitikkona realisti, jonka mielestä kohtuullinen päätös on parempi kuin ei päätöstä ollenkaan

"Jos­sit­te­lu haaskaa voi­ma­va­ro­ja" – 50 vuotta täyt­tä­vä Markus Lohi on po­lii­tik­ko­na rea­lis­ti, jonka mie­les­tä koh­tuul­li­nen päätös on parempi kuin ei pää­tös­tä ol­len­kaan

12.06.2022 15:31 1
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi halunnut toisenlaista elämää"

70 vuotta täyt­tä­vä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi ha­lun­nut toi­sen­lais­ta elämää"

22.05.2022 11:00 4
Tilaajille
Verokarhu viihtyy pohjoisen luonnossa – 60 vuotta täyttävä Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura on aina miettinyt, miten asiat voisi tehdä paremmin

Ve­ro­kar­hu viihtyy poh­joi­sen luon­nos­sa – 60 vuotta täyt­tä­vä Ve­ro­hal­lin­non pää­joh­ta­ja Markku Heikura on aina miet­ti­nyt, miten asiat voisi tehdä pa­rem­min

02.10.2021 08:00 1
Tilaajille
Oululaisen ravintolayrittäjäperheen iltatähti aikoi ratkaista Suomen lääkäripulan – nollan työntekijän yrittäjästä tuli lopulta 23 000 työntekijän johtajien johtajien johtaja

Ou­lu­lai­sen ra­vin­to­la­yrit­tä­jä­per­heen il­ta­täh­ti aikoi rat­kais­ta Suomen lää­kä­ri­pu­lan – nollan työn­te­ki­jän yrit­tä­jäs­tä tuli lopulta 23 000 työn­te­ki­jän joh­ta­jien joh­ta­jien johtaja

16.09.2021 08:00 16
Tilaajille
Yrityskummin vihje yrittäjille: Pitäkää silmät ja korvat auki ja verkostoitukaa

Yri­tys­kum­min vihje yrit­tä­jil­le: Pitäkää silmät ja korvat auki ja ver­kos­toi­tu­kaa

08.09.2021 08:00 3
Tilaajille
Satavuotias Paula Vahtola on aina ollut positiivinen, vaikka hän on elänyt sota-ajat ja kokenut aviomiehen kuoleman kaksi kertaa

Sa­ta­vuo­tias Paula Vahtola on aina ollut po­si­tii­vi­nen, vaikka hän on elänyt so­ta-ajat ja kokenut avio­mie­hen kuo­le­man kaksi kertaa

20.06.2021 06:20 3
Muistissa vuosisadan takaisia asioita – siikajokinen Aarne Ukkola täyttää 103 vuotta

Muis­tis­sa vuo­si­sa­dan ta­kai­sia asioita – sii­ka­jo­ki­nen Aarne Ukkola täyttää 103 vuotta

13.05.2021 09:00 5
Tilaajille
60 vuotta täyttävän Sebastian Lindholmin ralliuran varrelle mahtuu maukkaita voittoja, mutta myös yksi karmaiseva onnettomuus

60 vuotta täyt­tä­vän Se­bas­tian Lind­hol­min ral­li­uran var­rel­le mahtuu mauk­kai­ta voit­to­ja, mutta myös yksi kar­mai­se­va on­net­to­muus

29.01.2021 09:00
Tilaajille
60 vuotta täyttävä maakuntajohtaja Pauli Harju viettää aikaa tien päällä ja Syötteen luonnossa – "Nykyinen yhteiskunta ei pysty tekemään isoja uudistuksia, joita se kumminkin vaatisi"

60 vuotta täyt­tä­vä maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju viettää aikaa tien päällä ja Syöt­teen luon­nos­sa – "Ny­kyi­nen yh­teis­kun­ta ei pysty te­ke­mään isoja uu­dis­tuk­sia, joita se kum­min­kin vaa­ti­si"

08.09.2020 20:00
Tilaajille
"Kauppias Olavi Turusen perheeseen on syntynyt kolmoset" – oululainen kolmikko Karjasillalta sai Kalevassa julkisuutta heti syntyessään

"Kaup­pias Olavi Turusen per­hee­seen on syn­ty­nyt kol­mo­set" – ou­lu­lai­nen kol­mik­ko Kar­ja­sil­lal­ta sai Ka­le­vas­sa jul­ki­suut­ta heti syn­tyes­sään

19.07.2020 19:00 2
Tilaajille
Tyrnävän Kuulammen koulun rehtori Jaakko Niskanen on oppilaille Jaska vaan – "Rehtorin pitää olla nöyrä ja kuuntelutaitoinen"

Tyr­nä­vän Kuu­lam­men koulun rehtori Jaakko Nis­ka­nen on op­pi­lail­le Jaska vaan – "Reh­to­rin pitää olla nöyrä ja kuun­te­lu­tai­toi­nen"

17.07.2020 11:00 1
Tilaajille
Olen elänyt intensiivisen, väkevän elämän, sanoo Pariisin-vuosiensa aikana taiteilijaksi kasvanut Jorma Uotinen

Olen elänyt in­ten­sii­vi­sen, väkevän elämän, sanoo Pa­rii­sin-vuo­sien­sa aikana tai­tei­li­jak­si kas­va­nut Jorma Uotinen

27.06.2020 19:00
60 vuotta täyttävä Keskon pääjohtaja Mikko Helander uskoo joukkovoimaan: "On tärkeää löytää oikeat ihmiset oikeille paikoille"

60 vuotta täyt­tä­vä Keskon pää­joh­ta­ja Mikko He­lan­der uskoo jouk­ko­voi­maan: "On tärkeää löytää oikeat ihmiset oi­keil­le pai­koil­le"

01.06.2020 19:00
Kova koulu ja sinnikkyys opetella veivät ylipormestari Eva-Riitta Siitosen politiikan huipulle: "Yhden ihmisiän aikaisen säätykierron mahdollisuus pitää olla olemassa"

Kova koulu ja sin­nik­kyys ope­tel­la veivät yli­por­mes­ta­ri Eva-Riit­ta Sii­to­sen po­li­tii­kan hui­pul­le: "Yhden ih­mis­iän ai­kai­sen sää­ty­kier­ron mah­dol­li­suus pitää olla ole­mas­sa"

30.05.2020 19:00
Satavuotias liminkalainen Aino Pulli juo syntymäpäivänään kakkukahvinsa koronaeristyksessä: "Kyllä se elämä humahtaa sitten äkkiä!"

Sa­ta­vuo­tias li­min­ka­lai­nen Aino Pulli juo syn­ty­mä­päi­vä­nään kak­ku­kah­vin­sa ko­ro­nae­ris­tyk­ses­sä: "Kyllä se elämä hu­mah­taa sitten äkkiä!"

03.04.2020 06:00 1
Tilaajille