Kasvomaskit
Viimeisin 4 tuntia
Kasvomaskista tuli uusi normaali työpaikoille – "Rupesin syömään banaania ja huomasin vasta yrittäessäni panna sitä suuhun, että siinähän on visiiri matkalla"

Kas­vo­mas­kis­ta tuli uusi nor­maa­li työ­pai­koil­le – "Ru­pe­sin syömään ba­naa­nia ja huo­ma­sin vasta yrit­täes­sä­ni panna sitä suuhun, että sii­nä­hän on visiiri mat­kal­la"

19:00 0
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Eduskunnan täysistunnoissa aletaan käyttää kasvomaskeja, tarkoitus on pitää maski kasvoilla myös puheenvuorojen aikana

Edus­kun­nan täys­is­tun­nois­sa aletaan käyttää kas­vo­mas­ke­ja, tar­koi­tus on pitää maski kas­voil­la myös pu­heen­vuo­ro­jen aikana

15:26 1
Kuukausi
THL valmistelemassa uutta maskisuositusta, maskin käyttöä voitaisiin suositella myös sisätiloissa

THL val­mis­te­le­mas­sa uutta mas­ki­suo­si­tus­ta, maskin käyttöä voi­tai­siin suo­si­tel­la myös si­sä­ti­lois­sa

22.09.2020 16:01 2
Ilmeillä on yksi tärkeä biologinen merkitys, ja juuri sen kasvomaskit peittävät: "Ihmisten pitäisi tiedostaa, miten paljon katse ja läsnäolo vaikuttavat"

Il­meil­lä on yksi tärkeä bio­lo­gi­nen mer­ki­tys, ja juuri sen kas­vo­mas­kit peit­tä­vät: "Ih­mis­ten pitäisi tie­dos­taa, miten paljon katse ja läs­nä­olo vai­kut­ta­vat"

21.09.2020 07:00 1
Tilaajille
Oulu jakaa kasvomaskeja vähävaraisille entistä useammassa paikassa – Byströmin Ohjaamosta jaetaan maskeja erityisesti nuorille

Oulu jakaa kas­vo­mas­ke­ja vä­hä­va­rai­sil­le entistä useam­mas­sa pai­kas­sa – By­strö­min Oh­jaa­mos­ta jaetaan maskeja eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le

04.09.2020 13:29 2
Kuhmo heräsi viikonloppuna hätkähdyttäviin koronalukuihin, asukkaat ovat oppineet maskien käytön – karmean koronapiikin keskellä otetaan rauhallisesti ja pidetään toivoa yllä

Kuhmo heräsi vii­kon­lop­pu­na hät­käh­dyt­tä­viin ko­ro­na­lu­kui­hin, asuk­kaat ovat op­pi­neet maskien käytön – karmean ko­ro­na­pii­kin kes­kel­lä otetaan rau­hal­li­ses­ti ja pi­de­tään toivoa yllä

02.09.2020 18:57 1
Tilaajille
Kempeleen jäteasemalla kymmeniä kasvomaskilaatikoita – OYSiin toimitetut maskit aiheuttivat allergiaoireita

Kem­pe­leen jä­te­ase­mal­la kym­me­niä kas­vo­mas­ki­laa­ti­koi­ta – OYSiin toi­mi­te­tut maskit ai­heut­ti­vat al­ler­gia­oi­rei­ta

02.09.2020 16:05 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kari Kulmala

Ar­von­li­sä­ve­ro pois­tet­ta­va kas­vo­mas­keis­ta ko­ko­naan

26.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kaupungin jakamat kasvomaskit houkuttivat perjantaina vain harvoja oululaisia – vähävaraisuutta ei tarvitse hakiessa todistella

Kau­pun­gin jakamat kas­vo­mas­kit hou­kut­ti­vat per­jan­tai­na vain harvoja ou­lu­lai­sia – vä­hä­va­rai­suut­ta ei tar­vit­se ha­kies­sa to­dis­tel­la

21.08.2020 13:22 0
Tilaajille
Oululainen Medkit, Finnair ja S-ryhmä alkavat toimittaa miljoonia kasvomaskeja Suomeen viikottain – "Halusimme pitää toiminnan niin kotimaisena kuin mahdollista"

Ou­lu­lai­nen Medkit, Finnair ja S-ryhmä alkavat toi­mit­taa mil­joo­nia kas­vo­mas­ke­ja Suomeen vii­kot­tain – "Ha­lu­sim­me pitää toi­min­nan niin ko­ti­mai­se­na kuin mah­dol­lis­ta"

19.08.2020 16:29 12
Oulun kaupunki jakaa ensimmäisen erän kasvomaskeja vähävaraisille perjantaina, maskeja jaetaan lisää ensi viikolla – "Perjantai ei ole missään nimessä ainoa hetki saada maskeja"

Oulun kau­pun­ki jakaa en­sim­mäi­sen erän kas­vo­mas­ke­ja vä­hä­va­rai­sil­le per­jan­tai­na, maskeja jaetaan lisää ensi vii­kol­la – "Per­jan­tai ei ole missään nimessä ainoa hetki saada mas­ke­ja"

19.08.2020 15:02 1
Eduskunta linjasi sisäisistä koronatoimista – Kansanedustajille hankitaan kasvomaskeja

Edus­kun­ta linjasi si­säi­sis­tä ko­ro­na­toi­mis­ta – Kan­san­edus­ta­jil­le han­ki­taan kas­vo­mas­ke­ja

18.08.2020 17:53 0
LM-kysely: Sairaanhoitopiirit uskovat maskien riittävän toisessa aallossa – suojaimet ensin hoitohenkilökunnalle

LM-ky­se­ly: Sai­raan­hoi­to­pii­rit uskovat maskien riit­tä­vän toi­ses­sa aal­los­sa – suo­jai­met ensin hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­le

15.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Sosiaali- ja terveysministerio teki uuden esityksen Huoltovarmuuskeskukselle suojavarusteiden hankinnasta

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­rio teki uuden esi­tyk­sen Huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­le suo­ja­va­rus­tei­den han­kin­nas­ta

14.08.2020 18:11 0
Allergia-, iho- ja astmaliitto muistuttaa koronaviruksen ehkäisykeinojen tärkeydestä – kaikki astmaatikot eivät voi käyttää hengityssuojainta

Al­ler­gia-, iho- ja ast­ma­liit­to muis­tut­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen eh­käi­sy­kei­no­jen tär­key­des­tä – kaikki ast­maa­ti­kot eivät voi käyttää hen­gi­tys­suo­jain­ta

14.08.2020 12:36 0
Kasvomaskeja suositellaan joukkoliikenteeseen ja esimerkiksi tilanteisiin, joissa turvavälien pitäminen on mahdotonta

Kas­vo­mas­ke­ja suo­si­tel­laan jouk­ko­lii­ken­tee­seen ja esi­mer­kik­si ti­lan­tei­siin, joissa tur­va­vä­lien pi­tä­mi­nen on mah­do­ton­ta

13.08.2020 14:20 7
Hallitus suosittelee etätyöskentelyyn siirtymistä ja kasvomaskien käyttöä muun muassa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella

Hal­li­tus suo­sit­te­lee etä­työs­ken­te­lyyn siir­ty­mis­tä ja kas­vo­mas­kien käyttöä muun muassa Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

13.08.2020 12:13 3
Kalevan kysely:  Valtaosa haluaa kasvomaskit julkisille paikoille – "Ainoa keino pitää tauti kurissa, koska kaikki eivät välitä turvaväleistä eivätkä omaehtoisista karanteeneistakaan"

Kalevan kysely: Val­ta­osa haluaa kas­vo­mas­kit jul­ki­sil­le pai­koil­le – "Ainoa keino pitää tauti ku­ris­sa, koska kaikki eivät välitä tur­va­vä­leis­tä eivätkä oma­eh­toi­sis­ta ka­ran­tee­neis­ta­kaan"

11.08.2020 11:42 5
Tilaajille
Maskisuositusta odotetaan ensi viikolla, vaikka useat lääketieteen ammattilaiset ovat peräänkuuluttaneet niiden käyttöä jo kuukausia – miksi kynnys suosituksen antamiselle kasvoi korkeaksi?

Mas­ki­suo­si­tus­ta odo­te­taan ensi vii­kol­la, vaikka useat lää­ke­tie­teen am­mat­ti­lai­set ovat pe­rään­kuu­lut­ta­neet niiden käyttöä jo kuu­kau­sia – miksi kynnys suo­si­tuk­sen an­ta­mi­sel­le kasvoi kor­keak­si?

09.08.2020 06:00 4
Tilaajille
Voiko työmatkaliikenteeseen hankkimansa maskit vähentää verotuksessa? Tämä olisi asiantuntijan mukaan mahdollista yhdessä tilanteessa

Voiko työ­mat­ka­lii­ken­tee­seen hank­ki­man­sa maskit vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa? Tämä olisi asian­tun­ti­jan mukaan mah­dol­lis­ta yhdessä ti­lan­tees­sa

07.08.2020 14:49 1