Kansanedustajat
Kuukausi
Pitkäaikainen ministeri Marjatta Väänänen on kuollut

Pit­kä­ai­kai­nen mi­nis­te­ri Mar­jat­ta Vää­nä­nen on kuollut

18.10.2020 09:11 2
Eduskunnan hallintojohtaja: Laajoja altistuksia ei ole syntynyt tämänhetkisen tiedon mukaan – "Turhaan optimismiin ei silti kannata etukäteen mennä"

Edus­kun­nan hal­lin­to­joh­ta­ja: Laajoja al­tis­tuk­sia ei ole syn­ty­nyt tä­män­het­ki­sen tiedon mukaan – "Tur­haan op­ti­mis­miin ei silti kannata etu­kä­teen mennä"

16.10.2020 12:27 0
Kansanedustaja Packalénin koronatartunta peräisin yksityistilaisuudesta – ryhmänjohtaja Tavio sai aamulla negatiivisen testituloksen

Kan­san­edus­ta­ja Pac­kalé­nin ko­ro­na­tar­tun­ta pe­räi­sin yk­si­tyis­ti­lai­suu­des­ta – ryh­män­joh­ta­ja Tavio sai aamulla ne­ga­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen

16.10.2020 10:32 2
Perussuomalaisten kansanedustajalla Tom Packalénilla on todettu koronatartunta – 51-vuotiaan helsinkiläisedustajan oireet ovat lieviä flunssan oireita

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­san­edus­ta­jal­la Tom Pac­kalé­nil­la on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – 51-vuo­tiaan hel­sin­ki­läis­edus­ta­jan oireet ovat lieviä fluns­san oireita

16.10.2020 09:20 0
Neljältä keskustan kansanedustajalta kirjallinen kysymys Elokapina-liikkeen vierailuista kouluissa – "Aikooko opetus- ja kulttuuriministeriö toimia"

Nel­jäl­tä kes­kus­tan kan­san­edus­ta­jal­ta kir­jal­li­nen kysymys Elo­ka­pi­na-liik­keen vie­rai­luis­ta kou­luis­sa – "Ai­koo­ko opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö toimia"

12.10.2020 19:56 18
Kansanedustajien enemmistö torjuu kyselyssä pakkorokotuksen koronaa vastaan – kolmannes vastanneista kannattaa vähintään osittaista pakkoa

Kan­san­edus­ta­jien enem­mis­tö torjuu ky­se­lys­sä pak­ko­ro­ko­tuk­sen koronaa vastaan – kol­man­nes vas­tan­neis­ta kan­nat­taa vä­hin­tään osit­tais­ta pakkoa

05.10.2020 06:00 4
Vanhemmat
Hannu Hoskonen käy keskustassa yhden miehen sotaa – kansanedustaja syyttää puoluettaan mielistelystä ja linjan hukkaamisesta

Hannu Hos­ko­nen käy kes­kus­tas­sa yhden miehen sotaa – kan­san­edus­ta­ja syyttää puo­luet­taan mie­lis­te­lys­tä ja linjan huk­kaa­mi­ses­ta

27.09.2020 07:00 3
Tilaajille
Näkökulma: Kansanedustajat tuomitsevat kiusaamisen, mutta osa heistä kiusaa itsekin – tviitit voivat mennä henkilökohtaisuuksiin

Nä­kö­kul­ma: Kan­san­edus­ta­jat tuo­mit­se­vat kiu­saa­mi­sen, mutta osa heistä kiusaa itsekin – tviitit voivat mennä hen­ki­lö­koh­tai­suuk­siin

25.09.2020 14:27 4
Tilaajille
Oulun vaalipiirin kansanedustajista noin puolet näkyy istuntosalissa aloitteillaan, puheillaan ja kysymyksillään – mutta se ei välttämättä kerro ahkeruudesta

Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jis­ta noin puolet näkyy is­tun­to­sa­lis­sa aloit­teil­laan, pu­heil­laan ja ky­sy­myk­sil­lään – mutta se ei vält­tä­mät­tä kerro ah­ke­ruu­des­ta

20.09.2020 06:00 1
Tilaajille
Budjettiesitys jakaa Oulun vaalipiirin kansanedustajien mielipiteitä – turpeen veronkorotusta moititaan kosmeettiseksi, työllisyystoimia vaatimattomiksi

Bud­jet­ti­esi­tys jakaa Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien mie­li­pi­tei­tä – turpeen ve­ron­ko­ro­tus­ta moi­ti­taan kos­meet­ti­sek­si, työl­li­syys­toi­mia vaa­ti­mat­to­mik­si

16.09.2020 21:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Satu Haapanen, Mirja Vehkaperä

Kan­san­edus­ta­jat ovat maa­kun­tam­me edun­val­vo­jia

15.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Haloo, pohjoiset kansanedustajat, yhteistyö oman alueen parhaaksi on tehtävänne ydintä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Haloo, poh­joi­set kan­sa­ne­dus­ta­jat, yh­teis­työ oman alueen par­haak­si on teh­tä­vän­ne ydintä

14.09.2020 20:00 6
Tilaajille
Yksi iso uhka ja kolme mahdollisuutta Pohjois-Pohjanmaalla – kansanedustajat ja julkiset toimijat listasivat alueen tärkeimmät hankkeet

Yksi iso uhka ja kolme mah­dol­li­suut­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la – kan­san­edus­ta­jat ja jul­ki­set toi­mi­jat lis­ta­si­vat alueen tär­keim­mät hank­keet

13.09.2020 08:00 6
Tilaajille
Näkökulma: Tätä et ehkä tiennyt kansanedustajan arjesta – lainsäätäjiltä pyydetään apua jopa lomakkeiden ja hakemusten täyttämiseen

Nä­kö­kul­ma: Tätä et ehkä tiennyt kan­san­edus­ta­jan arjesta – lain­sää­tä­jil­tä pyy­de­tään apua jopa lo­mak­kei­den ja ha­ke­mus­ten täyt­tä­mi­seen

08.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Tutkimus: Kansanedustajan työ ei ole vain sitä, miltä julkisuuden perusteella näyttää – kiireessä hosuminen tarjoaa alustan lobbareille ja viestintätoimistoille

Tut­ki­mus: Kan­san­edus­ta­jan työ ei ole vain sitä, miltä jul­ki­suu­den pe­rus­teel­la näyttää – kii­rees­sä ho­su­mi­nen tarjoaa alustan lob­ba­reil­le ja vies­tin­tä­toi­mis­toil­le

08.09.2020 06:00 7
Onko politiikka liian vaikeaa kansanedustajille? – "Se ei onnistu, jos aivoja rasittavat pikkunäppärä kisailu ja loputon huomionhaku"
Kolumni Karina Jutila

Onko po­li­tiik­ka liian vaikeaa kan­sa­ne­dus­ta­jil­le? – "Se ei on­nis­tu, jos aivoja ra­sit­ta­vat pik­ku­näp­pä­rä kisailu ja loputon huo­mion­ha­ku"

25.08.2020 12:00 4
Tilaajille
Eduskunnan vuonna 2023 jättävä Juha Sipilä: "Tässä lajissa kansa päättää ja minä osaan astua sivuun, kun sen aika on"

Edus­kun­nan vuonna 2023 jättävä Juha Sipilä: "Tässä lajissa kansa päättää ja minä osaan astua sivuun, kun sen aika on"

22.07.2020 09:00 10
Tilaajille
Rantalakeus: Juha Sipilä ei aio asettua ehdolle vuoden 2023 eduskuntavaaleissa – "Nyt on tois­ten vuo­ro"

Ran­ta­la­keus: Juha Sipilä ei aio asettua ehdolle vuoden 2023 edus­kun­ta­vaa­leis­sa – "Nyt on toisten vuoro"

21.07.2020 18:06 46
Suomi tarvitsee rakentavaa ja kunnioittavaa puhetta
Kolumni Mikko Kinnunen

Suomi tar­vit­see ra­ken­ta­vaa ja kun­nioit­ta­vaa puhetta

14.07.2020 20:00 5
Tilaajille
Näkökulma: Sananvapaus kuuluu myös virkamiehelle – valtakunnansyyttäjällä oli oikeus kertoa näkemyksensä historiallisen äänestyksen jälkeen

Nä­kö­kul­ma: Sa­nan­va­paus kuuluu myös vir­ka­mie­hel­le – val­ta­kun­nan­syyt­tä­jäl­lä oli oikeus kertoa nä­ke­myk­sen­sä his­to­rial­li­sen ää­nes­tyk­sen jälkeen

28.06.2020 19:00 10