Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Kansanedustajat
Autoilija törmäsi suojatiellä olleeseen kansanedustaja Elina Valtoseen – Valtonen jättäytyy eduskuntatyöstä loppuviikoksi

Au­toi­li­ja törmäsi suo­ja­tiel­lä ol­lee­seen kan­san­edus­ta­ja Elina Val­to­seen – Val­to­nen jät­täy­tyy edus­kun­ta­työs­tä lop­pu­vii­kok­si

24.11.2022 16:32
Sosiaalidemokraattien Raimo Piirainen Kajaanista luopuu kansanedustajuudesta ensi kevään vaaleissa

So­siaa­li­de­mo­kraat­tien Raimo Pii­rai­nen Ka­jaa­nis­ta luopuu kan­san­edus­ta­juu­des­ta ensi kevään vaa­leis­sa

21.11.2022 16:16 6
Tilaajille
Kansanedustaja Wille Rydmania koskeva seksuaalirikostutkinta syyteharkintaan

Kan­san­edus­ta­ja Wille Ryd­ma­nia koskeva sek­suaa­li­ri­kos­tut­kin­ta syy­te­har­kin­taan

17.11.2022 15:47
Nuori nainen tuomittiin sakkoihin kansanedustaja Sebastian Tynkkysen lyömisestä – pahoinpitely tapahtui lahtelaisravintolassa viime joulukuussa

Nuori nainen tuo­mit­tiin sak­koi­hin kan­san­edus­ta­ja Se­bas­tian Tynk­ky­sen lyö­mi­ses­tä – pa­hoin­pi­te­ly ta­pah­tui lah­te­lais­ra­vin­to­las­sa viime jou­lu­kuus­sa

28.09.2022 13:25 2
Keskustalla nimettynä Oulun vaalipiiriin yhtä vaille kaikki eduskuntavaaliehdokkaat – katso lista ehdokkaista

Kes­kus­tal­la ni­met­ty­nä Oulun vaa­li­pii­riin yhtä vaille kaikki edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat – katso lista eh­dok­kais­ta

24.09.2022 18:09 28
Tilaajille
Naton pitkäaikainen kannattaja Jukka Tarkka ilahtui Suomen täyskäännöksestä – 80 vuotta täyttävä tohtori herkistyy puhuessaan vaimostaan julkisen uransa takana

Naton pit­kä­ai­kai­nen kan­nat­ta­ja Jukka Tarkka ilahtui Suomen täys­kään­nök­ses­tä – 80 vuotta täyt­tä­vä tohtori her­kis­tyy pu­hues­saan vai­mos­taan jul­ki­sen uransa takana

05.09.2022 19:00 5
Tilaajille
Oululainen Jenni Pitko on puhunut eduskunnassa ilmastosta ja mielenterveydestä – Vihreiden kansanedustajan mukaan eduskuntatyössä on tietynlaista yrittäjähenkeä

Ou­lu­lai­nen Jenni Pitko on puhunut edus­kun­nas­sa il­mas­tos­ta ja mie­len­ter­vey­des­tä – Vih­rei­den kan­san­edus­ta­jan mukaan edus­kun­ta­työs­sä on tie­tyn­lais­ta yrit­tä­jä­hen­keä

01.08.2022 06:00 20
Tilaajille
"Uusille poliitikoille luodaan lannistava ilmapiiri sanomalla, ettei yksi ihminen voi vaikuttaa" – Sebastian Tynkkynen luottaa somen voimaan

"Uu­sil­le po­lii­ti­koil­le luodaan lan­nis­ta­va il­ma­pii­ri sa­no­mal­la, ettei yksi ihminen voi vai­kut­taa" – Se­bas­tian Tynk­ky­nen luottaa somen voimaan

28.07.2022 06:00 18
Tilaajille
"Nuorisolaki pitää saada maaliin, että saamme ilmaisen harrastuksen koulupäivän yhteyteen", sanoo reisjärvinen keskustan kansanedustaja Mikko Kinnunen

"Nuo­ri­so­la­ki pitää saada maa­liin, että saamme il­mai­sen har­ras­tuk­sen kou­lu­päi­vän yh­tey­teen", sanoo reis­jär­vi­nen kes­kus­tan kan­san­edus­ta­ja Mikko Kin­nu­nen

25.07.2022 13:26
Tilaajille
"Ministeriöiden virkamiehille on valunut liikaa valtaa", perussuomalaisten Jenna Simula sanoo – Oululainen kansanedustaja uskoo, että edessä on poliittisten kriisien syksy

"Mi­nis­te­riöi­den vir­ka­mie­hil­le on valunut liikaa val­taa", pe­rus­suo­ma­lais­ten Jenna Simula sanoo – Ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja uskoo, että edessä on po­liit­tis­ten krii­sien syksy

20.07.2022 20:31 33
Tilaajille
"Nato-päätöksen maaliin saattaminen oli tärkeimpiä merkkipaaluja Suomen historiassa", sanoo oululainen kokoomuksen kansanedustaja Janne Heikkinen

"Na­to-pää­tök­sen maaliin saat­ta­mi­nen oli tär­keim­piä merk­ki­paa­lu­ja Suomen his­to­rias­sa", sanoo ou­lu­lai­nen ko­koo­muk­sen kan­san­edus­ta­ja Janne Heik­ki­nen

18.07.2022 07:00 8
Tilaajille
"Jossittelu haaskaa voimavaroja" – 50 vuotta täyttävä Markus Lohi on poliitikkona realisti, jonka mielestä kohtuullinen päätös on parempi kuin ei päätöstä ollenkaan

"Jos­sit­te­lu haaskaa voi­ma­va­ro­ja" – 50 vuotta täyt­tä­vä Markus Lohi on po­lii­tik­ko­na rea­lis­ti, jonka mie­les­tä koh­tuul­li­nen päätös on parempi kuin ei pää­tös­tä ol­len­kaan

12.06.2022 15:31 1
Tilaajille
Näin politiikka nuortuu ja naisistuu pohjoisessa – kysyimme ajatuksia viideltä kansanedustajalta ja selvitimme, miten ilmiö näkyy Oulun ja Lapin vaalipiireissä

Näin po­li­tiik­ka nuortuu ja nai­sis­tuu poh­joi­ses­sa – ky­syim­me aja­tuk­sia vii­del­tä kan­san­edus­ta­jal­ta ja sel­vi­tim­me, miten ilmiö näkyy Oulun ja Lapin vaa­li­pii­reis­sä

29.05.2022 07:00 16
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi halunnut toisenlaista elämää"

70 vuotta täyt­tä­vä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi ha­lun­nut toi­sen­lais­ta elämää"

22.05.2022 11:00 4
Tilaajille
IL: Keskustan eduskuntaryhmää johtava ylivieskalainen Juha Pylväs ei asetu enää ehdolle – taustalla vakava sairaus lähipiirissä

IL: Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mää johtava yli­vies­ka­lai­nen Juha Pylväs ei asetu enää ehdolle – taus­tal­la vakava sairaus lä­hi­pii­ris­sä

10.05.2022 10:55 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­elä­ke­jär­jes­tel­mäm­me on päi­vi­tet­tä­vä, on yhden mallin aika

24.04.2022 04:01 2
Tilaajille
Urheilussa ja politiikassa pärjännyt Sinuhe Wallinheimo tietää, että yksilöt menestyvät, jos joukkue menestyy

Ur­hei­lus­sa ja po­li­tii­kas­sa pär­jän­nyt Sinuhe Wal­lin­hei­mo tietää, että yksilöt me­nes­ty­vät, jos joukkue me­nes­tyy

07.03.2022 19:00 1
Tilaajille
Kansanedustaja Markus Lohella koronatartunta

Kan­san­edus­ta­ja Markus Lohella ko­ro­na­tar­tun­ta

13.12.2021 15:29 1
Tilaajille
Poh­joi­sen kan­san­edus­ta­jat vastustavat Oulun tie­lii­ken­ne­kes­kuksen lopettamista – lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Ha­ra­kal­le lä­he­tet­tiin kaik­kien al­le­kir­joit­ta­ma ve­too­mus

Poh­joi­sen kan­san­edus­ta­jat vas­tus­ta­vat Oulun tie­lii­ken­ne­kes­kuk­sen lo­pet­ta­mis­ta – lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Ha­ra­kal­le lä­he­tet­tiin kaik­kien al­le­kir­joit­ta­ma ve­too­mus

16.11.2021 18:28 13
Sebastian Tynkkyselle jälleen tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Se­bas­tian Tynk­ky­sel­le jälleen tuomio kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan

04.10.2021 13:30 37
Tilaajille