Kiiminki
Lukijalta Mielipide Pekka Simonen

Alakylä tar­vit­see oikean koulun pa­la­neen tilalle – jos pel­leil­lään vuosi, pari, odo­tus­ai­ka ilman lii­kun­ta­ti­lo­ja sekä kun­nol­li­sia opetus- ja ruo­kai­lu­ti­lo­ja käy koh­tuut­to­mak­si

12.10.2020 06:30 6
Tilaajille
Kiiminkiläinen Teija Hanhela on hyvän mielen tekijä: "Uskon, että kun me autetaan sekä ihmisiä että eläimiä, niin asiat paranevat tässä maailmassa"

Kii­min­ki­läi­nen Teija Hanhela on hyvän mielen tekijä: "Uskon, että kun me au­te­taan sekä ihmisiä että eläi­miä, niin asiat pa­ra­ne­vat tässä maail­mas­sa"

08.10.2020 19:00 2
Tilaajille
Yksityistielainsäädäntö pimensi Kiimingin Pasontien – tiekunnat huolissaan teiden turvallisuudesta

Yk­si­tyis­tie­lain­sää­dän­tö pimensi Kii­min­gin Pa­son­tien – tie­kun­nat huo­lis­saan teiden tur­val­li­suu­des­ta

08.10.2020 06:00 7
Tilaajille
Iiläisessä pitseriassa pohjia pyörittää alan huippuihin lukeutuva Katja Körkkö, joka haluaa maailman parhaaksi taikinan heittäjäksi – Nyt mestari kertoo myös, kuuluuvatko ananas ja majoneesi pitsaan

Ii­läi­ses­sä pit­se­rias­sa pohjia pyö­rit­tää alan huip­pui­hin lu­keu­tu­va Katja Körkkö, joka haluaa maail­man par­haak­si tai­ki­nan heit­tä­jäk­si – Nyt mestari kertoo myös, kuu­luu­vat­ko ananas ja ma­jo­nee­si pitsaan

23.09.2020 18:30 1
Tilaajille
Uusi kiiminkiläinen häive-Olokoto peilaa suurilla ikkunoillaan ympäröivää maisemaa ja perustukset säätyvät hydraulisesti

Uusi kii­min­ki­läi­nen häi­ve-Olo­ko­to peilaa suu­ril­la ik­ku­noil­laan ym­pä­röi­vää mai­se­maa ja pe­rus­tuk­set sää­ty­vät hyd­rau­li­ses­ti

16.09.2020 08:00 4
Tilaajille
Väliaikainen viipalekoulu vuoden päästä Kiimingin Alakylään – Tänä talvena opiskellaan liikuntasaliin tehdyissä luokissa

Vä­li­ai­kai­nen vii­pa­le­kou­lu vuoden päästä Kii­min­gin Ala­ky­lään – Tänä talvena opis­kel­laan lii­kun­ta­sa­liin teh­dyis­sä luo­kis­sa

04.09.2020 06:00 0
Tilaajille
LNM:n Tuomas Aho väläytti Kiiminki-maratonilla – voittoaika 2.28.20 on kauden kotimainen kärkitulos: "Erittäin positiivinen päivä"

LNM:n Tuomas Aho vä­läyt­ti Kii­min­ki-ma­ra­to­nil­la – voit­to­ai­ka 2.28.20 on kauden ko­ti­mai­nen kär­ki­tu­los: "E­rit­täin po­si­tii­vi­nen päivä"

29.08.2020 17:36 0
Viidesluokkalaisen Linnea Keski-Korven koulumatkaan menee päivittäin kaksi tuntia – seurasimme, miten taittuu kuljetusoppilaiden matka kyläteitä pitkin Kiiminkijoen kouluun

Vii­des­luok­ka­lai­sen Linnea Kes­ki-Kor­ven kou­lu­mat­kaan menee päi­vit­täin kaksi tuntia – seu­ra­sim­me, miten taittuu kul­je­tus­op­pi­lai­den matka ky­lä­tei­tä pitkin Kii­min­ki­joen kouluun

29.08.2020 08:11 6
Tilaajille
Oulu vaatii yksityisteiden tiekuntia maksamaan katuvalaistuksensa, muuten lamput puretaan pois – Koiteliin vievän Ylikyläntien asukkaat: "Kohtuuton ja omituinen päätös"

Oulu vaatii yk­si­tyis­tei­den tie­kun­tia mak­sa­maan ka­tu­va­lais­tuk­sen­sa, muuten lamput pu­re­taan pois – Koi­te­liin vievän Yli­ky­län­tien asuk­kaat: "Koh­tuu­ton ja omi­tui­nen päätös"

20.08.2020 06:00 21
Tilaajille
Vanhus kiipesi katolle eikä päässyt enää omin avuin alas – pelastuslaitos saapui hätiin

Vanhus kiipesi katolle eikä päässyt enää omin avuin alas – pe­las­tus­lai­tos saapui hätiin

10.08.2020 12:23 3
Kiimingissä vieraileva Amin Asikainen on tullut tunnetuksi hymyilevänä nyrkkeilykasvona – "Vaikka olen kovan lajin harrastaja ja käynyt kovan koulun, niin olen aika lepsu kaveri kasvatuspuuhissa"

Kii­min­gis­sä vie­rai­le­va Amin Asi­kai­nen on tullut tun­ne­tuk­si hy­myi­le­vä­nä nyrk­kei­ly­kas­vo­na – "Vaikka olen kovan lajin har­ras­ta­ja ja käynyt kovan koulun, niin olen aika lepsu kaveri kas­va­tus­puu­his­sa"

07.08.2020 21:13 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jorma Hanhela

Oulun neljäs ui­ma­hal­li si­joi­tet­ta­va Kii­min­kiin – unoh­tuu­ko suur-Ou­lun reu­na-aluei­den ke­hit­tä­mi­nen yli­opis­ton si­jain­tia kos­ke­van kiistan lo­mas­sa?

19.07.2020 07:00 4
Tilaajille
Entinen kaatopaikka täyttyy kiertotaloudesta Kiimingissä – suurin osa materiaalista halutaan uusiokäyttöön

Entinen kaa­to­paik­ka täyttyy kier­to­ta­lou­des­ta Kii­min­gis­sä – suurin osa ma­te­riaa­lis­ta ha­lu­taan uu­sio­käyt­töön

14.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Selma ja Lulu kurvaavat pakettiautolla kylille – nuorallatanssijat Hanna Moisala ja Milla Kurronen ovat Pohjois-Pohjanmaan kiertueella

Selma ja Lulu kur­vaa­vat pa­ket­ti­au­tol­la kylille – nuo­ral­la­tans­si­jat Hanna Moisala ja Milla Kur­ro­nen ovat Poh­jois-Poh­jan­maan kier­tueel­la

13.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Mystisesti parkkipaikalla liikkunut kel­tai­nen Kadett sai lähdöt Kiimingistä – "Tuli mieleen, ettei se pääse karkuun"

Mys­ti­ses­ti park­ki­pai­kal­la liik­ku­nut kel­tai­nen Kadett sai lähdöt Kii­min­gis­tä – "Tuli mie­leen, ettei se pääse kar­kuun"

10.07.2020 14:20 4
Tilaajille
Keltainen Kadett liikkuu mystisesti parkkialueella Kiimingissä – Auto on ollut hylättynä ABC-asemalla jo yli puoli vuotta

Kel­tai­nen Kadett liikkuu mys­ti­ses­ti park­ki­alueel­la Kii­min­gis­sä – Auto on ollut hy­lät­ty­nä ABC-ase­mal­la jo yli puoli vuotta

28.06.2020 07:07 10
Tilaajille
Kiiminkiin avataan ensi viikolla uusi ravintola Tikankontti – Nimi otettiin uudelleen käyttöön vuosikymmeniä paikkakunnalla toimineesta ravintolasta

Kii­min­kiin avataan ensi vii­kol­la uusi ra­vin­to­la Ti­kan­kont­ti – Nimi otet­tiin uu­del­leen käyt­töön vuo­si­kym­me­niä paik­ka­kun­nal­la toi­mi­nees­ta ra­vin­to­las­ta

16.06.2020 16:23 3