Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Kiiminki
"Armeija-aika sai toden tunnun" – kutsuntoihinsa valmistautuva ylikiiminkiläinen Eevert Nikula uskoo ikäluokkansa näkevän puolustusvalmiuden entistä tärkeämpänä

"Ar­mei­ja-ai­ka sai toden tunnun" – ­kut­sun­toi­hin­sa val­mis­tau­tu­va yli­kii­min­ki­läi­nen Eevert Nikula uskoo ikä­luok­kan­sa näkevän puo­lus­tus­val­miu­den entistä tär­keäm­pä­nä

10.09.2022 13:00 6
Tilaajille
Vanhasta Kiimingin kaatopaikka-alueesta tuli materiaalitehokkuuskeskus, josta ei pitäisi päästä ympäristöön tai vesistöihin mitään

Van­has­ta Kii­min­gin kaa­to­paik­ka-aluees­ta tuli ma­te­riaa­li­te­hok­kuus­kes­kus, josta ei pitäisi päästä ym­pä­ris­töön tai ve­sis­töi­hin mitään

05.09.2022 06:00 2
Tilaajille

Kii­min­gin Ur­hei­li­joi­den Ant­ti-Pek­ka Rönkkö oli vii­mei­sel­le kier­rok­sel­le asti kiinni kuu­la­mi­ta­lis­sa – "Mitali kävi tie­ten­kin mie­les­sä koko ajan"

05.08.2022 19:40
Tilaajille
Oulun seudun kesäkahvilat kutsuvat matkalaisia piipahtamaan kahville – kokosimme alueen kesäkahviloita kartalle ja kävimme tutustumassa kahteen

Oulun seudun ke­sä­kah­vi­lat kut­su­vat mat­ka­lai­sia pii­pah­ta­maan kah­vil­le – ko­ko­sim­me alueen ke­sä­kah­vi­loi­ta kar­tal­le ja kävimme tu­tus­tu­mas­sa kahteen

14.07.2022 21:00 8
Tilaajille
Mies hukkui Kiiminkijokeen Kiimingissä – ohikulkija huomasi vedessä kelluneen ihmisen

Mies hukkui Kii­min­ki­jo­keen Kii­min­gis­sä – ohi­kul­ki­ja huomasi vedessä kel­lu­neen ihmisen

09.07.2022 14:38
Metsäisessä maastossa syttyi maastopalo Kiimingissä – sammutustöitä vaikeuttaa palon syrjäinen sijainti

Met­säi­ses­sä maas­tos­sa syttyi maas­to­pa­lo Kii­min­gis­sä – sam­mu­tus­töi­tä vai­keut­taa palon syr­jäi­nen si­jain­ti

06.07.2022 21:44
Jussi Varpenius tuli omien sanojensa mukaan vasta 85–vuotiaana vanhaksi, mutta se ei juuri menoa haittaa – Kiimingin pikkujätti keskittyy nyt kunnon ylläpitoon

Jussi Var­pe­nius tuli omien sa­no­jen­sa mukaan vasta 85–­vuo­tiaa­na van­hak­si, mutta se ei juuri menoa haittaa – Kii­min­gin pik­ku­jät­ti kes­kit­tyy nyt kunnon yl­lä­pi­toon

04.07.2022 08:00 4
Tilaajille
"Herra paratkoon, ei se ole usko eikä mikään, mikä ei koettelemukselle tule!" – 80 vuotta täyttävä kiiminkiläisrovasti Arto Kouri sai kodin perintönä kutsumuksen tehdä hyvää, ja opiskeluvuodet avasivat silmät näkemään yhteiskunnan epäkohtia

"Herra pa­rat­koon, ei se ole usko eikä mikään, mikä ei koet­te­le­muk­sel­le tule!" – 80 vuotta täyt­tä­vä kii­min­ki­läis­ro­vas­ti Arto Kouri sai kodin pe­rin­tö­nä kut­su­muk­sen tehdä hyvää, ja opis­ke­lu­vuo­det ava­si­vat silmät nä­ke­mään yh­teis­kun­nan epä­koh­tia

30.06.2022 14:53
Tilaajille
Oulun seudun lemmikkihoitoloita varataan nyt täyteen, mutta korona-aikana ne kumisivat tyhjyyttään – "Hengissä selvittiin"

Oulun seudun lem­mik­ki­hoi­to­loi­ta va­ra­taan nyt täy­teen, mutta ko­ro­na-ai­ka­na ne ku­mi­si­vat tyh­jyyt­tään – "Hen­gis­sä sel­vit­tiin"

27.06.2022 11:35 3
Tilaajille
Saunarakennus paloi asumattomassa pihapiirissä Jäälissä

Sau­na­ra­ken­nus paloi asu­mat­to­mas­sa pi­ha­pii­ris­sä Jää­lis­sä

16.06.2022 09:21 3
Kiiminkipuiston jalkapallokentän aita rakennetaan viimein loppuun

Kii­min­ki­puis­ton jal­ka­pal­lo­ken­tän aita ra­ken­ne­taan viimein loppuun

09.06.2022 17:00 2
Tilaajille
Aution sillan viimeistelytyöt alkavat Kiimingissä kesäkuun lopussa – silta on suljettu töiden ajan

Aution sillan vii­meis­te­ly­työt alkavat Kii­min­gis­sä ke­sä­kuun lopussa – silta on sul­jet­tu töiden ajan

07.06.2022 14:36
Oulun palveluverkkoon suunnitteilla isoja muutoksia, joiden myötä esimerkiksi Kiimingistä lakkautettaisiin pieniä kouluja – suunnitelmat herättivät huolen lasten hyvinvoinnin heikkenemisestä

Oulun pal­ve­lu­verk­koon suun­nit­teil­la isoja muu­tok­sia, joiden myötä esi­mer­kik­si Kii­min­gis­tä lak­kau­tet­tai­siin pieniä kouluja – ­suun­ni­tel­mat he­rät­ti­vät huolen lasten hy­vin­voin­nin heik­ke­ne­mi­ses­tä

31.05.2022 22:04 43
Tilaajille
Moottoripyöräilijä kuoli kolarissa Kiimingissä

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä kuoli ko­la­ris­sa Kii­min­gis­sä

29.05.2022 16:55
Auto syttyi palamaan parkkipaikalla Kiimingissä

Auto syttyi pa­la­maan park­ki­pai­kal­la Kii­min­gis­sä

28.05.2022 13:21
Kiiminkijokivarren osayleiskaavasta järjestetään keskustelutilaisuus kesäkuussa

Kii­min­ki­jo­ki­var­ren osa­yleis­kaa­vas­ta jär­jes­te­tään kes­kus­te­lu­ti­lai­suus ke­sä­kuus­sa

24.05.2022 12:17 1
Kiiminkipuistoon rakennetaan ulkokuntoilupuisto ja kuntoportaat – työt on jo aloitettu

Kii­min­ki­puis­toon ra­ken­ne­taan ul­ko­kun­toi­lu­puis­to ja kun­to­por­taat – työt on jo aloi­tet­tu

12.05.2022 11:54 2
Tilanne on vakaa Alakylän jääpadolla – katso lukijan komea video Kiiminkijoen jäiden purkautumisesta

Tilanne on vakaa Ala­ky­län jää­pa­dol­la – katso lukijan komea video Kii­min­ki­joen jäiden pur­kau­tu­mi­ses­ta

27.04.2022 09:49 2
Tilaajille
Jääpato nostaa vettä Alakylässä Kiiminkijoella – jääsuman purku aloitettu kaivinkoneella

Jääpato nostaa vettä Ala­ky­läs­sä Kii­min­ki­joel­la – jää­su­man purku aloi­tet­tu kai­vin­ko­neel­la

26.04.2022 14:32 3
Tilaajille