Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun kulttuuripääkaupunkihanke
Kehittyvä museo rakentaa ekososiaalista sivistystä – museoiden katse tulee olla tulevaisuudessa
Kolumni

Ke­hit­ty­vä museo ra­ken­taa eko­so­siaa­lis­ta si­vis­tys­tä – mu­seoi­den katse tulee olla tu­le­vai­suu­des­sa

17.09.2023 14:00 1
Tilaajille
Muualta tulevat pitävät Oulua parempana kulttuurikaupunkina kuin oululaiset

Muualta tulevat pitävät Oulua pa­rem­pa­na kult­tuu­ri­kau­pun­ki­na kuin ou­lu­lai­set

16.08.2023 12:51 2
Tilaajille
Pikisaaren Villatehtaan alue on muuttumassa Luovaksi Kyläksi – vanhaan koulurakennukseen suunnitellaan majatalotyyppistä hotellia

Pi­ki­saa­ren Vil­la­teh­taan alue on muut­tu­mas­sa Luo­vak­si Kyläksi – vanhaan kou­lu­ra­ken­nuk­seen suun­ni­tel­laan ma­ja­ta­lo­tyyp­pis­tä ho­tel­lia

07.06.2023 10:17 18
Tilaajille
Hupisaaret puhkeavat kukkaan, kun sinne tehdään "kasvien Lumo-festivaali" – 62 kulttuuripääkaupunkivuoden hankkeelle jaettiin yhteensä 4,2 miljoonaa euroa

Hu­pi­saa­ret puh­kea­vat kuk­kaan, kun sinne tehdään "kas­vien Lu­mo-fes­ti­vaa­li" – 62 kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den hank­keel­le jaet­tiin yh­teen­sä 4,2 mil­joo­naa euroa

31.05.2023 17:16 6
Tilaajille
Uusi reitti Sanginjoelle, oopperaa voimalaitoksilla ja nuorallakävelyä Merikosken yllä – Oulun kulttuuripääkaupunkivuodelle julkistettiin 62 ohjelmaprojektia

Uusi reitti San­gin­joel­le, oop­pe­raa voi­ma­lai­tok­sil­la ja nuo­ral­la­kä­ve­lyä Me­ri­kos­ken yllä – Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­del­le jul­kis­tet­tiin 62 oh­jel­ma­pro­jek­tia

31.05.2023 11:21 16
Tilaajille
Hailuotoon kaavaillaan nykytaiteen museota, jossa ei välttämättä olisi edes seiniä, vaan taide levittäytyisi yllättäviin tiloihin – "Koko saari voisi olla museo"

Hai­luo­toon kaa­vail­laan ny­ky­tai­teen mu­seo­ta, jossa ei vält­tä­mät­tä olisi edes seiniä, vaan taide le­vit­täy­tyi­si yl­lät­tä­viin ti­loi­hin – "Koko saari voisi olla museo"

14.04.2023 14:00 7
Tilaajille
Nyt jysähti uutispommi: Oulu luopuu kulttuuripääkaupunkivuodesta 2026 ja lahjoittaa sen Savonlinnalle, syynä keskeneräiset tilat

Nyt jysähti uu­tis­pom­mi: Oulu luopuu kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­des­ta 2026 ja lah­joit­taa sen Sa­von­lin­nal­le, syynä kes­ken­eräi­set tilat

01.04.2023 05:00 127
Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmahaku päättyi, hakemusten määrään ollaan tyytyväisiä – rahoitusta haettiin kymmenen kertaa enemmän kuin sitä on tarjolla

Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den oh­jel­ma­ha­ku päät­tyi, ha­ke­mus­ten määrään ollaan tyy­ty­väi­siä – ra­hoi­tus­ta haet­tiin kym­me­nen kertaa enemmän kuin sitä on tar­jol­la

18.12.2022 09:00 12
Tilaajille
Oulun kaupungin omistama Potential Toimitilat Oy osti OSAOn Pikisaaren kiinteistön: "Ylläpidämme puitteita, jotta kulttuuritoiminta kukoistaisi"

Oulun kau­pun­gin omis­ta­ma Po­ten­tial Toi­mi­ti­lat Oy osti OSAOn Pi­ki­saa­ren kiin­teis­tön: "Yl­lä­pi­däm­me puit­tei­ta, jotta kult­tuu­ri­toi­min­ta ku­kois­tai­si"

01.12.2022 15:18 23
Tilaajille
Pyhäjoki mukaan Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeeseen – mukana nyt 34 kuntaa, kauimmainen Savossa

Py­hä­jo­ki mukaan Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kee­seen – ­mu­ka­na nyt 34 kuntaa, kauim­mai­nen Savossa

11.10.2022 10:07 13
Brittiläinen kuvataiteilija Eloise Gillow toteuttaa Oulu2026-kulttuuriohjelman muraalin Oulun Rajakylään – paikallisilla mahdollisuus osallistua teoksen suunnitteluun ja ideointiin

Brit­ti­läi­nen ku­va­tai­tei­li­ja Eloise Gillow to­teut­taa Oulu2026-kult­tuu­rioh­jel­man mu­raa­lin Oulun Ra­ja­ky­lään – pai­kal­li­sil­la mah­dol­li­suus osal­lis­tua teoksen suun­nit­te­luun ja ideoin­tiin

02.08.2022 12:46 22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri­lä­het­ti­läät tekevät Oulua tun­ne­tuk­si eri puo­lil­la Suomea

29.07.2022 07:00 6
Tilaajille
Stepan Oulu Anthemista julkaistiin musiikkivideo yhteistyössä kulttuuripääkaupunkihankkeen kanssa – katso löydätkö videolta tuttuja tai vaikkapa oman kaupunginosasi

Stepan Oulu Ant­he­mis­ta jul­kais­tiin mu­siik­ki­vi­deo yh­teis­työs­sä kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keen kanssa – katso löy­dät­kö vi­deol­ta tuttuja tai vaik­ka­pa oman kau­pun­gin­osa­si

27.07.2022 11:46 15
Aaltosiilo herättää kansainvälistä kiinnostusta
Pääkirjoitus

Aal­to­sii­lo he­rät­tää kan­sain­vä­lis­tä kiin­nos­tus­ta

10.07.2022 20:00 29
Tilaajille
Katutaide valtaa alaa kulttuuripääkaupungista: Myös yleisö pääsee osallistumaan taiteen tekoon tänä kesänä

Ka­tu­tai­de valtaa alaa kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gis­ta: Myös yleisö pääsee osal­lis­tu­maan taiteen tekoon tänä kesänä

22.06.2022 18:00 2
Tilaajille
Oulun Lumo-valofestivaali mukaan suureen eurooppalaiseen kulttuurihankkeeseen

Oulun Lu­mo-va­lo­fes­ti­vaa­li mukaan suureen eu­roop­pa­lai­seen kult­tuu­ri­hank­kee­seen

16.06.2022 09:56 3
Oululaisen kaupunkikulttuurin ilmastonmuutos: "Kaupunki voi viestiä ja luoda kaupunkibrändiä ja -strategiaa, mutta me kaupunkilaiset luomme kaupunkimme kulttuurin"
Kolumni

Ou­lu­lai­sen kau­pun­ki­kult­tuu­rin il­mas­ton­muu­tos: "Kau­pun­ki voi viestiä ja luoda kau­pun­ki­brän­diä ja -st­ra­te­giaa, mutta me kau­pun­ki­lai­set luomme kau­pun­kim­me kult­tuu­rin"

20.05.2022 18:00 4
Tilaajille
Oulu Sinfonian uusi ylikapellimestari johtaa orkesterinsa maailmalle – tulossa on levytyksiä brittiläiselle Chandos-yhtiölle

Oulu Sin­fo­nian uusi yli­ka­pel­li­mes­ta­ri johtaa or­kes­te­rin­sa maail­mal­le – tulossa on le­vy­tyk­siä brit­ti­läi­sel­le Chan­dos-yh­tiöl­le

18.05.2022 19:00
Tilaajille
Oulu2026-vuoteen otetaan vauhtia jo kesällä, ohjelmahaku käynnistyy syksyn tullen – kulttuuripääkaupunkivuoden ensiaskeleet otetaan lähiruoan ja katutaiteen kautta

Oulu2026-vuo­teen otetaan vauhtia jo ke­säl­lä, oh­jel­ma­ha­ku käyn­nis­tyy syksyn tullen – kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den en­si­as­ke­leet otetaan lä­hi­ruoan ja ka­tu­tai­teen kautta

17.05.2022 18:30 5
Tilaajille
Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi tavoittelee aluetalouteen kasvua vähintään 260 miljoonaa euroa
Kolumni

Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­si ta­voit­te­lee alue­ta­lou­teen kasvua vä­hin­tään 260 mil­joo­naa euroa

06.05.2022 06:00 12
Tilaajille