Oulun kulttuuripääkaupunkihanke
Viimeisin 12 tuntia
Oulun kanssa Euroopan kulttuuripääkaupunkitittelistä kilpaileva Tampere tähtää ennen kaikkea tulevaisuuteen – "Pelkkä hakuprosessi on jo tärkeä ja arvokas"

Oulun kanssa Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­tit­te­lis­tä kil­pai­le­va Tampere tähtää ennen kaikkea tu­le­vai­suu­teen – "Pelkkä ha­ku­pro­ses­si on jo tärkeä ja ar­vo­kas"

07:00 17
Tilaajille
Kuukausi
Oulu ansaitsee tulla Euroopan kulttuuripääkaupungiksi – lisääntynyt matkailutulo ja uudet työpaikat luovilla aloilla luovat uudenlaista taloudellista pohjaa.
Kolumni Samu Forsblom

Oulu an­sait­see tulla Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si – li­sään­ty­nyt mat­kai­lu­tu­lo ja uudet työ­pai­kat luo­vil­la aloilla luovat uu­den­lais­ta ta­lou­del­lis­ta pohjaa.

19.02.2021 06:00 18
Tilaajille
Kulttuuripääkaupunkihankkeen ideakilpailun finalistit kisaavat 2026 euron palkinnosta – etäyhteyksin järjestettävä tapahtuma on avoin kaikelle yleisölle

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keen idea­kil­pai­lun fi­na­lis­tit ki­saa­vat 2026 euron pal­kin­nos­ta – etä­yh­teyk­sin jär­jes­tet­tä­vä ta­pah­tu­ma on avoin kai­kel­le ylei­söl­le

18.02.2021 14:25 3
Lukijalta Mielipide Kaarina Kailo

Kie­ri­kin mer­ki­tys­tä ei ym­mär­re­tä – mihin hil­jai­suu­den ja luon­non­rau­han keskus nousee?

30.01.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jari Laru

Oulun kau­pun­gin­ta­lo on jo it­ses­sään his­to­rial­li­nen kohde ja so­vel­tuu pai­kal­li­sen his­to­rian esit­te­lyyn

29.01.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Petri Henell

Von Baghin talo Pel­to­las­sa rän­sis­tyy, miten muut hyätyt kel­vol­li­set ra­ken­nuk­set Ou­lus­sa?

29.01.2021 04:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Sirpa Tarkkinen

Ou­lu­lai­set eri­koi­suu­det hyö­dyn­net­tä­vä kes­kus­tan ve­to­voi­mas­sa – mat­ki­mi­nen ei toimi, oma­eh­toi­suus kyllä

23.01.2021 05:30 5
Tilaajille
Korona, kaupunginvaltuuston kritiikki ja teatterin toiminta-avustuksen pienennys koettelivat Oulu2026-hanketta vuonna 2020 – kulttuuripääkaupunkikisa ratkeaa kesäkuussa, joten edessä on loppukiri

Korona, kau­pun­gin­val­tuus­ton kri­tiik­ki ja teat­te­rin toi­min­ta-avus­tuk­sen pie­nen­nys koet­te­li­vat Oulu2026-han­ket­ta vuonna 2020 – kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ki­sa ratkeaa ke­sä­kuus­sa, joten edessä on lop­pu­ki­ri

30.12.2020 09:00 6
Tilaajille
Oulu sai hankerahoitusta kulttuuriohjelmiin – tarkoituksena on tukea kulttuuripääkaupunkihanketta

Oulu sai han­ke­ra­hoi­tus­ta kult­tuu­ri­oh­jel­miin – tar­koi­tuk­se­na on tukea kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­han­ket­ta

23.12.2020 17:50 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Satu Haapanen

Di­gi­taa­li­sen viih­teen kes­kel­lä on tärkeää var­jel­la elävää teat­te­ria

04.12.2020 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heidi Haataja, Suvi Röntynen

Kult­tuu­ris­ta on liian helppo säästää – se on kun­nis­sa usein en­sim­mäi­nen sääs­tö­koh­de, jota ei koeta "pa­kol­li­sek­si" pal­ve­luk­si

01.12.2020 05:00 1
Tilaajille
Miten kulttuuripääkaupunki voisi näkyä asuinalueilla? Tähän haetaan vastausta koko Oulun yhteisessä asukasillassa

Miten kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki voisi näkyä asui­na­lueil­la? Tähän haetaan vas­taus­ta koko Oulun yh­tei­ses­sä asu­kas­il­las­sa

26.11.2020 12:14 6
Lukijalta Mielipide Risto Autio, Elina Kuusikko

Oulun teat­te­ri jou­tu­mas­sa kier­tee­seen, jossa lii­ke­vaih­to ja tuet su­pis­tui­si­vat au­to­maat­ti­ses­ti

20.11.2020 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hilkka Haaga, Miina-Anniina Heiskanen

Ensi vuonna teat­te­rit hakevat uuteen val­tio­no­suus­jär­jes­tel­mään, ja tuol­loin Oulun teat­te­rin pitäisi olla hyvässä ha­ku­kun­nos­sa

20.11.2020 04:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Aino-Kaisa Manninen

Oulu ja ou­lu­lai­set tar­vit­se­vat kult­tuu­ria – tietoa kult­tuu­rin vai­ku­tuk­sis­ta elin­voi­maan on

17.11.2020 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ari Alsio

Tehdään Oulu nä­ky­väk­si – yhä useam­man ou­lu­lai­sen olisi in­nos­tut­ta­va kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kees­ta

02.11.2020 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jaakko Raatikainen

Ke­hi­te­tään Rak­si­laa in­no­va­tii­vi­sel­la asen­teel­la

23.10.2020 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pentti Åman

Mat­ka­kes­kuk­sel­la pää­kau­pun­ki­sar­jaan – olemme saaneet seurata Oulun ase­ma­seu­dun ke­hit­tä­mis­tä mieli apeana ja häpeää tuntien

13.10.2020 07:00 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ari Also

Taide valtaa kau­pun­gin – ei taiteen pidä vallata mitään, taiteen pitää istua kau­pun­ki­ku­vaan

10.10.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kari Kaakinen

Ul­kois­tus­ten edut kiis­ta­na­lai­sia, sääs­tö­jä Oulun kau­pun­gin hal­lin­non ras­kais­ta ra­ken­teis­ta

08.10.2020 06:00 2
Tilaajille