Oulun kulttuuripääkaupunkihanke
Lukijalta Mielipide Kaisa Päätalo, Maija-Liisa Pollari, Kaarina Torro

Ko­ti­nurk­kia edemmäs – päi­vä­ret­ki osoit­ti, kuinka mo­ni­puo­li­nen Oulu on

26.04.2021 05:15
Tilaajille
Puheenaihe: Lisääkö kulttuurihanke alueensa varallisuutta? Oulusta voi tulla Euroopan kulttuuripääkaupunkina nykyistä parempi kaupunki

Pu­hee­nai­he: Lisääkö kult­tuu­ri­han­ke alueen­sa va­ral­li­suut­ta? Oulusta voi tulla Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­na ny­kyis­tä parempi kau­pun­ki

25.04.2021 08:00 7
Tilaajille
Kulttuurivuoden tekijät lupaavat kylille omia lauluja, nuorille sotahistoriaa ja monitaiteellisen kävelykierroksen, joka huipentuu nostalgisiin pihajuhliin

Kult­tuu­ri­vuo­den tekijät lu­paa­vat kylille omia lau­lu­ja, nuo­ril­le so­ta­his­to­riaa ja mo­ni­tai­teel­li­sen kä­ve­ly­kier­rok­sen, joka hui­pen­tuu nos­tal­gi­siin pi­ha­juh­liin

23.04.2021 18:00 2
Tilaajille
Oulu2026-hakemus tulee kohta painosta – "Tämä on laaja yhteisöllinen prosessi, jossa on ollut mukana varmaan tuhansia ihmisiä tavalla tai toisella"

Oulu2026-ha­ke­mus tulee kohta pai­nos­ta – "Tämä on laaja yh­tei­söl­li­nen pro­ses­si, jossa on ollut mukana varmaan tu­han­sia ihmisiä tavalla tai toi­sel­la"

22.03.2021 22:29 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ari Alsio

Kult­tuu­ri kuntoon ilman vas­tak­kain­aset­te­lua – kult­tuu­riin lai­tet­tu raha ei ole pois esi­mer­kik­si van­hus­ten­hoi­dos­ta

10.03.2021 14:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pauli Runtti

Lam­mas­saa­ri sopii mu­seol­le – erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seo on mer­kit­tä­vä kohde sille kau­pun­gil­le, johon se si­joi­te­taan

09.03.2021 08:00 3
Tilaajille
Kulttuurikaupunkihakijoilla alkaa loppukirivaihe, jossa Oulun kovin vastustaja lienee Savonlinna
Pääkirjoitus

Kult­tuu­ri­kau­pun­ki­ha­ki­joil­la alkaa lop­pu­ki­ri­vai­he, jossa Oulun kovin vas­tus­ta­ja lienee Sa­von­lin­na

05.03.2021 20:00 17
Tilaajille
Viikon lopuksi: Miksi artistit lentävät Oulusta etelään?

Viikon lo­puk­si: Miksi ar­tis­tit len­tä­vät Oulusta ete­lään?

05.03.2021 12:00 10
Tilaajille
Kelluva lava uiskentelee ensi kesänä Oulun vesillä

Kelluva lava uis­ken­te­lee ensi kesänä Oulun vesillä

04.03.2021 22:52 2
Tilaajille
Oulun kanssa Euroopan kulttuuripääkaupunkitittelistä kilpaileva Tampere tähtää ennen kaikkea tulevaisuuteen – "Pelkkä hakuprosessi on jo tärkeä ja arvokas"

Oulun kanssa Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­tit­te­lis­tä kil­pai­le­va Tampere tähtää ennen kaikkea tu­le­vai­suu­teen – "Pelkkä ha­ku­pro­ses­si on jo tärkeä ja ar­vo­kas"

23.02.2021 07:00 17
Tilaajille
Oulu ansaitsee tulla Euroopan kulttuuripääkaupungiksi – lisääntynyt matkailutulo ja uudet työpaikat luovilla aloilla luovat uudenlaista taloudellista pohjaa.
Kolumni Samu Forsblom

Oulu an­sait­see tulla Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si – li­sään­ty­nyt mat­kai­lu­tu­lo ja uudet työ­pai­kat luo­vil­la aloilla luovat uu­den­lais­ta ta­lou­del­lis­ta pohjaa.

19.02.2021 06:00 18
Tilaajille
Kulttuuripääkaupunkihankkeen ideakilpailun finalistit kisaavat 2026 euron palkinnosta – etäyhteyksin järjestettävä tapahtuma on avoin kaikelle yleisölle

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keen idea­kil­pai­lun fi­na­lis­tit ki­saa­vat 2026 euron pal­kin­nos­ta – etä­yh­teyk­sin jär­jes­tet­tä­vä ta­pah­tu­ma on avoin kai­kel­le ylei­söl­le

18.02.2021 14:25 3
Lukijalta Mielipide Kaarina Kailo

Kie­ri­kin mer­ki­tys­tä ei ym­mär­re­tä – mihin hil­jai­suu­den ja luon­non­rau­han keskus nousee?

30.01.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jari Laru

Oulun kau­pun­gin­ta­lo on jo it­ses­sään his­to­rial­li­nen kohde ja so­vel­tuu pai­kal­li­sen his­to­rian esit­te­lyyn

29.01.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Petri Henell

Von Baghin talo Pel­to­las­sa rän­sis­tyy, miten muut hyätyt kel­vol­li­set ra­ken­nuk­set Ou­lus­sa?

29.01.2021 04:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sirpa Tarkkinen

Ou­lu­lai­set eri­koi­suu­det hyö­dyn­net­tä­vä kes­kus­tan ve­to­voi­mas­sa – mat­ki­mi­nen ei toimi, oma­eh­toi­suus kyllä

23.01.2021 05:30 5
Tilaajille
Korona, kaupunginvaltuuston kritiikki ja teatterin toiminta-avustuksen pienennys koettelivat Oulu2026-hanketta vuonna 2020 – kulttuuripääkaupunkikisa ratkeaa kesäkuussa, joten edessä on loppukiri

Korona, kau­pun­gin­val­tuus­ton kri­tiik­ki ja teat­te­rin toi­min­ta-avus­tuk­sen pie­nen­nys koet­te­li­vat Oulu2026-han­ket­ta vuonna 2020 – kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ki­sa ratkeaa ke­sä­kuus­sa, joten edessä on lop­pu­ki­ri

30.12.2020 09:00 6
Tilaajille
Oulu sai hankerahoitusta kulttuuriohjelmiin – tarkoituksena on tukea kulttuuripääkaupunkihanketta

Oulu sai han­ke­ra­hoi­tus­ta kult­tuu­ri­oh­jel­miin – tar­koi­tuk­se­na on tukea kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­han­ket­ta

23.12.2020 17:50 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Satu Haapanen

Di­gi­taa­li­sen viih­teen kes­kel­lä on tärkeää var­jel­la elävää teat­te­ria

04.12.2020 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heidi Haataja, Suvi Röntynen

Kult­tuu­ris­ta on liian helppo säästää – se on kun­nis­sa usein en­sim­mäi­nen sääs­tö­koh­de, jota ei koeta "pa­kol­li­sek­si" pal­ve­luk­si

01.12.2020 05:00 1
Tilaajille