Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Iso-Britannia
Kuukausi
Britannian hallitus julkaisi lakiesityksen, joka muuttaisi yksipuolisesti Pohjois-Irlannin brexit-sopimusta – EU uhkaa Britanniaa oikeustoimilla

Bri­tan­nian hal­li­tus jul­kai­si la­kie­si­tyk­sen, joka muut­tai­si yk­si­puo­li­ses­ti Poh­jois-Ir­lan­nin bre­xit-so­pi­mus­ta – EU uhkaa Bri­tan­niaa oi­keus­toi­mil­la

13.06.2022 22:24 5
Lapin lennosto isännöi Joint Expeditionary Force -koulutustapahtumaa Rovaniemellä – "Tämä luo turvallisuuden tunnetta ja ajatusta siitä, että olemme oikeilla raiteilla"

Lapin len­nos­to isännöi Joint Ex­pe­di­tio­na­ry Force -kou­lu­tus­ta­pah­tu­maa Ro­va­nie­mel­lä – "Tämä luo tur­val­li­suu­den tun­net­ta ja aja­tus­ta siitä, että olemme oi­keil­la rai­teil­la"

08.06.2022 18:27 8
Tilaajille
Britannian pääministeri Boris Johnson on voittanut konservatiivipuolueen epäluottamusäänestyksen

Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri Boris Johnson on voit­ta­nut kon­ser­va­tii­vi­puo­lueen epä­luot­ta­mus­ää­nes­tyk­sen

06.06.2022 23:57 6
Myös Britannia antaa Ukrainalle kauas kantavia raskaita raketinheittimiä

Myös Bri­tan­nia antaa Uk­rai­nal­le kauas kan­ta­via ras­kai­ta ra­ke­tin­heit­ti­miä

06.06.2022 08:07 37
Vanhemmat
Kuningatar Elisabetin pitkän vallassaolon juhlinta alkoi toden teolla Britanniassa, juhlaparaati marssitaan Lontoossa

Ku­nin­ga­tar Eli­sa­be­tin pitkän val­las­sa­olon juh­lin­ta alkoi toden teolla Bri­tan­nias­sa, juh­la­pa­raa­ti mars­si­taan Lon­toos­sa

02.06.2022 14:34
Näkökulma: Emme ole enää koskaan yksin Venäjää vastaan – Näin historiallinen Nato-ratkaisu eteni tänään: Boris Johnson lupasi Suomelle joukkojaan

Nä­kö­kul­ma: Emme ole enää koskaan yksin Venäjää vastaan – Näin his­to­rial­li­nen Na­to-rat­kai­su eteni tänään: Boris Johnson lupasi Suo­mel­le jouk­ko­jaan

11.05.2022 17:31 9
Tilaajille
HS: Suomi on saamassa Boris Johnsonin vierailulla poliittisen lupauksen tuesta Nato-prosessin aikana – Aftonbladetin mukaan Johnson allekirjoittaa Ruotsissa puolustussopimuksen

HS: Suomi on saa­mas­sa Boris John­so­nin vie­rai­lul­la po­liit­ti­sen lu­pauk­sen tuesta Na­to-pro­ses­sin aikana – Af­tonb­la­de­tin mukaan Johnson al­le­kir­joit­taa Ruot­sis­sa puo­lus­tus­so­pi­muk­sen

11.05.2022 12:02 8
Britannia ilmoitti tukevansa Suomen ja Ruotsin oikeutta päättää tulevaisuudestaan, Ukraina kiistää pommittaneensa venäläiskaupunkeja

Bri­tan­nia il­moit­ti tu­ke­van­sa Suomen ja Ruotsin oi­keut­ta päättää tu­le­vai­suu­des­taan, Ukraina kiistää pom­mit­ta­neen­sa ve­nä­läis­kau­pun­ke­ja

14.04.2022 22:30 4
Arvio: Emma Stonex mutkittelee erinomaisessa mysteeritarinassaan valtavirtaproosan psykologisella kaistalla

Arvio: Emma Stonex mut­kit­te­lee erin­omai­ses­sa mys­tee­ri­ta­ri­nas­saan val­ta­vir­ta­proo­san psy­ko­lo­gi­sel­la kais­tal­la

22.03.2022 16:45
Tilaajille
Britannia valvoo JEF-yhteistyöllä Pohjolaa – Presidentti Niinistö tapaa yhden Suomen tärkeimmistä puolustuskumppaneista

Bri­tan­nia valvoo JEF-yh­teis­työl­lä Poh­jo­laa – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö tapaa yhden Suomen tär­keim­mis­tä puo­lus­tus­kump­pa­neis­ta

14.03.2022 18:30 9
Tilaajille
Arvio: Mielen ja toden tuolla puolen Susanna Clarken proosateoksessa, joka tarjoaa  apokalyptista surrealismia

Arvio: Mielen ja toden tuolla puolen Susanna Clarken proo­sa­teok­ses­sa, joka tarjoaa apo­ka­lyp­tis­ta sur­rea­lis­mia

27.02.2022 17:15
Tilaajille
Britannia muun muassa kieltää Aeroflotia laskeutumasta maaperälleen, Bidenin mukaan venäläisten pankkien varat jäädytetään – EU:n uudet pakotteet ulottuvat finanssisektorille, energiaan ja liikenteeseen

Bri­tan­nia muun muassa kieltää Ae­rof­lo­tia las­keu­tu­mas­ta maa­pe­räl­leen, Bidenin mukaan ve­nä­läis­ten pank­kien varat jää­dy­te­tään – EU:n uudet pa­kot­teet ulot­tu­vat fi­nans­si­sek­to­ril­le, ener­giaan ja lii­ken­tee­seen

24.02.2022 23:55 36
Britannian kuningatar Elisabet sai koronatartunnan – oireet lieviä

Bri­tan­nian ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet sai ko­ro­na­tar­tun­nan – oireet lieviä

20.02.2022 15:08 1
Kolmetoista vuotta ja 48 reissua se vaati – oululainen Juha Hokajärvi on kumonnut pintin tuhannessa pubissa Britanniassa ja Irlannissa

Kol­me­tois­ta vuotta ja 48 reissua se vaati – ou­lu­lai­nen Juha Ho­ka­jär­vi on ku­mon­nut pintin tu­han­nes­sa pubissa Bri­tan­nias­sa ja Ir­lan­nis­sa

18.02.2022 06:00 9
Tilaajille
Arvio: Rumon Gamban ylikapellimestarikausi alkoi ilman yleisöä pidetyllä konsertilla

Arvio: Rumon Gamban yli­ka­pel­li­mes­ta­ri­kau­si alkoi ilman yleisöä pi­de­tyl­lä kon­ser­til­la

14.01.2022 15:45
Tilaajille
Etelä-Afrikasta löytyi mahdollisesti deltaakin tarttuvampi koronavirusmuunnos – EU ehdottaa lentojen kieltämistä eteläisestä Afrikasta, pörsseissä osakekurssit laskussa

Ete­lä-Af­ri­kas­ta löytyi mah­dol­li­ses­ti del­taa­kin tart­tu­vam­pi ko­ro­na­vi­rus­muun­nos – EU eh­dot­taa len­to­jen kiel­tä­mis­tä ete­läi­ses­tä Af­ri­kas­ta, pörs­seis­sä osa­ke­kurs­sit las­kus­sa

26.11.2021 11:30 48
Glasgow'n ilmastokokouksen loppulauselman luonnos: Tehottomista fossiilisten polttoaineiden tuista ja hiilivoimasta luopumista kiihdytettävä

Glas­gow'n il­mas­to­ko­kouk­sen lop­pu­lau­sel­man luon­nos: Te­hot­to­mis­ta fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den tuista ja hii­li­voi­mas­ta luo­pu­mis­ta kiih­dy­tet­tä­vä

13.11.2021 15:52 4

Bri­tan­nias­sa ta­pah­tu­nut vakava ju­na­tur­ma, louk­kaan­tu­nei­ta yli kym­me­nen

31.10.2021 23:58
Arvio: Abigail Deanin esikoisromaani kuvaa lapsia vanhempiensa uhreina – lööpeistä tuttu aihe saa hienovaraisen käsittelyn

Arvio: Abigail Deanin esi­kois­ro­maa­ni kuvaa lapsia van­hem­pien­sa uhreina – löö­peis­tä tuttu aihe saa hie­no­va­rai­sen kä­sit­te­lyn

31.10.2021 15:25
Tilaajille

Brit­ti­me­dia: Kan­san­edus­ta­ja kuoli puu­ko­tuk­ses­sa omassa vaa­li­pii­ris­sään

15.10.2021 18:54